Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 14. jun 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Borddirek-

toraMonteputaodlučio je

daove godinenepodijeli bo-

nuse zaposlenima izprošlo-

godišnjegprofita. Novac će

uložiti unabavkuosnovnih

sredstava imašina zapranje

tunelaSozina, obilježavanje

linija i rekonstrukcijuobje-

kata, rekao jePobjedi izvršni

direktor kompanijeJonuz

Mujević.

Monteput je lani imao1,9mili-

ona eura profita, a odlukom

Vlade kompaniji je usmjereno

30odsto ili 582.000 eura.

Mujević je obasnio da u ovoj

godini na bonuse nijesu imali

pravozaposleniimenadžerski

tim, već isključivočlanovibor-

da direktora.

- Članovi borda su, međutim,

odlučili da se odreknu bonusa

i svoj dio od 10.350 eura preu-

smjere Akušerskoj klinici u

Podgorici - kazao je izvršni di-

rektor i objasnio da je istekao

sporazumkoji su svojevreme-

no,naosnovuzaključkaVlade,

potpisali sindikat, odbor di-

rektora i izvršni direktor o

pravuna bonuse.

- Nijesam potpisivao drugi

sporazum sa zaposlenima ta-

ko da bonusi u ovoj godini ne

sljeduju izvršnog direktora,

menadžerski tim i radnike –

istakao je Mujević i pojasnio

da je sporazumo isplati bonu-

sa bio donesen kada su plate

bile niže.

Monteput o odluci o podjeli

svog dijela dobiti mora da in-

formiše Vladu, koja je prije

dvije sjednice usvojila prijed-

log odbora direktora te kom-

panije da 70 odsto profita za

2017. godinu, ili 630.000 eura,

ide na glavni račun državnog

trezora. Taj je novac raspodi-

jeljen Crnogorskom olimpij-

skom komitetu, koji je dobio

pedesethiljada, Rukometnom

savezu dvadeset hiljada, KK

Budućnost 602.900, KKMor-

narpedesethiljadaifutsalklu-

bu Jedinstvo iz Bijelog Polja

pet hiljada eura.

Raspodjela dobiti iz 2016, kad

su podijeljeni veliki bonusi,

izazvala je buru. Tadašnji iz-

vršni direktor i članovi borda

Monteputa Osman Nurković,

Kemal Purišić, Aleksanadr

Bogdanović, Jusuf Kalampe-

rović, GoranVujović, dobili su

po 2.840 eura, a zaposleni u

kompaniji po jednu prosječnu

platuod710eura. I izdobiti za

2016. dio novca je otišao u

budžet, a dio sportskim orga-

nizacijama, kao i ove godine.

M.P.M.

Odluka odbora direktoraMonteputa

Nemabonusa, ulažuu

Sozinu582.000eura

Članovi borda,

koji su ove

godine jedini

imali pravo na

bonuse, svoj dio

od 10.350 eura

preusmjerili

suAkušerskoj

klinici u

Podgorici

Za 55. rođendan Plantaža premijer DuškoMarković p

PODGORICA

Investicijeu

proizvodnju i realnuekono-

miju trebadaobezbijededi-

namičan i održiv rast naše

ekonomijekoja jeuprošloj

godini zabilježila jednuod

najviših stopa rastauEvropi

–kazao jepremijerDuško

Marković, puštajući urad

novu linijuza flaširanjeu

Plantažamapovodom55go-

dina rada tekompanije.

Linija je koštala tri miliona eu-

ra, aza sat ćemoći da senapuni

deset hiljada flaša. Prve flaše

napunjene su bijelim vinom

,,krstač“,autohtonomcrno-

gorskomsortom.Unovoj

mašini puniće se sva

vrsta vinaosimpjenu-

šavog bijelog vina

,,val“.

- Nova tehnološka

linija omogućiće

efektivniji proces

flaširanja i kontrole

kvaliteta, i obezbije-

diti adekvatanodgovor

dinamičnim zahtjevima

narastajućeg tržišta. To-

komvišeodpolavijekaPlanta-

že su unapređivale svoje proi-

zvodne kapacitete, povećavale

proizvodnju i osvajale nova tr-

žišta –kazao jeMarković.

Istakao je da je Vlada čvrsto

opredijeljena da, ruku pod ru-

ku sa privredom, doprinosi

konkurentnijem tržištu rada i

snažnijojekonomskojaktivno-

sti.

- Posebno ćemo biti fokusirani

na oblasti u kojima Crna Gora

ima komparativne prednosti, a

to su turizam, energetika i pro-

izvodnjahrane i pića–poručio

jeMarković.

DOSTIGNUĆA

Izvršna direktorica Plantaža

VericaMaraš saopštila je da je

takompanijau posljednjihde-

set godina u razvojne projekte

uložila 40miliona eura.

- U primarni dio proizvodnje,

podizanje šest hiljada hektara

vinograda i voćnjaka, uloženo

jeoko13milionaeura.Uprera-

đivačke kapacitete i opremu

Deset hiljada fl

Prve aše

napunjene bijelim

vinomkrstač, a na

novoj liniji puniće se

svi brendovi Plantaža,

osimpjenušavog

vina „val“

Đukanović:

Kompanijakoj

- Plantaže nijesu samo kompanija u

kojoj stalno i povremeno radi 1.200

ljudi, niti samo jedan od najvećih

izvoznika, već kompanija koja uspo-

stavlja nove standarde, koja se sve

više povezuje sa naukom i istraži-

vanjima kao temeljima dugoročne

održivosti, i kompanija koja prepo-

znaje značaj povezivanja poljopri-

vredne proizvodnje sa kulturom i

turizmom – kazao je predsjednik

Milo Đukanović, čestitajući Planta-

žama 55 godina postojanja.

Istakao je da je ta kompanija pomo-

gla uspjeh i napredak individualnih

proizvođača.

- Čini mi se da je ovo prikladna pri-

lika da se prisjetimomisli Badera i

Džona Loka - da ,,svako razmišljanje

treba započeti čulima“, odnosno da

,,ničega nema u razumu što pret-

hodno nije bilo u čulima“. Upravo

zaposleni u Plantažama imaju tu

rijetku privilegiju, gotovomoć -

da utiču na čula mnogih, a time i na

njihov način razmišljanja. A to je ne

samo privilegija, nego i velika odgo-

vornost. Još je veća odgovornost

izgraditi i očuvati povjerenje koje

Vamukazuju kupci iz 40 zemalja

svijeta. To je najbolja ocjena vašeg

rada i uspjeha. Tome svakako

pogoduje ambijent u kojemPlan-

taže danas rade i proizvode. Crna

uloženo je 19 miliona, a u gra-

đevinske objekte osammilio-

na. U ovoj godini smo zasadili

novih 60 hektara vinograda i

voćnjaka, vrijednosti 1,2milio-

na eura. Za kotlarnicu za bio-

masu smouložili 600.000, a do

krajagodinebićepuštenaurad

novahladnjača,vrijednostidva

miliona eura – najavila je Ma-

raš.

Istakla je da su ponosni i na

profit koji suostvarili.

PODGORICA

Ministar-

stvovanjskihposlova ćepo-

štovati rokod šestmjeseci

da se isprave eventualni ne-

dostaci uvezi s objavljiva-

njemizvještajaDržavne re-

vizorske institucije i već je

preduzeloodređene aktiv-

nosti, kazao je generalni se-

kretarMVP-a ambasador

VeselinŠuković.

On je Mini biznis kazao da je

izvještaj neuporedivo bolji od

prethodnihi dasu„evidentira-

ni nedostaci najvećimdijelom

formalno-tehničke prirode i

rezultat su neažuriranih pod-

zakonskihakata i internihpra-

vilnikaMVP“.Naglasio jeda je

MVP bio u stalnoj komunika-

ciji saDRI uprocesupripreme

izvještaja četiri diplomatska

predstavništva u Beču, Zagre-

bu i Atini.

Objasnio jedase95odstotran-

sakcija u inostranstvu obavlja

preko banaka, ali da se u „jed-

noj zemlji prijema ne dozvo-

ljava plaćanje kreditnom ili

debitnomkarticom“.

Objasnio je da je problem sa

plaćanjem zakupa stanova u

iznosuznatnovećemod limita

posljedica tumačenja propisa

–MVPsmatradalimitodređu-

je bruto dodatak na zaradu, a

DRI neto i naglasio da je došlo

vrijeme da se izmijene propisi

na osnovu kojih funkcionišu

diplomatska predstavništva.

R. E.

MVP saopštio da će u roku ispraviti nedostatke na koje je ukazao DRI

Za stanove sporno tumačenje limita

PODGORICA

Digitalizovana

društva surazvijenija i uspješni-

ja, apovećanjedigitalnepisme-

nosti čini život jednostavnijimi

kvalitetnijim, ocijenjeno je juče

nakonferenciji „Korakbliže gra-

dovimabudućnosti“ koju je or-

ganizovaoCrnogorski Telekom.

Tema konferencije je bila značaj

digitalizacije i primjenapametnih

rješenja za razvoj ekonomije i

društva, a na njoj su predstavljeni

svjetski trendovi uovoj oblasti. Iz-

vršni direktorCTNikolaLjušev je

saopštio da Telekom predvodi

ovaj važan proces u Crnoj Gori.

Podsjetio je da su početkom godi-

nepotpisalimemorandumorazu-

mijevanju i saradnji za digitalnu

CrnuGoru saMinistarstvomeko-

nomije, čime jedata sistemskapo-

drška društvuda najbolje iskoristi

prednosti koje donose tehnološke

promjene.

Državni sekretar u Ministarstvu

ekonomijeMilanSrzentićjeocije-

nio da tranzicija ka pametnim,

održivimgradovima zahtijeva ko-

lektivnu namjeru, saradnju i po-

vjerenje između građana, države i

ICTsektora.

- Da bi grad postao „pametan“ ni-

jesu dovoljni uređaji, softveri i al-

goritmi, već i spremnost da pri-

hvatamo promjene i jedinstvena

vizija, a u središtu je građanin -

ocijenio je Srzentić.

Na konferenciji su predstavljena

neka od rješenja - pametni par-

king, navodnjavanje u Podgorici,

monitoringkvalitetavazduha i ni-

voa buke u Herceg Novom, rješe-

nja za iznajmljivanje bicikala…

Bilo je riječi i o razvojnimkoncep-

tima, kao što je pametna rasvjeta i

mrežapunionicazaelektričneau-

tomobile koju CT razvija u sarad-

nji saDojčeTelekomgrupom.Ova

napredna rješenja predstavili su

stručnjaci izHrvatske i Njemačke

DinoNovosel i Andreas Benc.

M.P.M.

Konferencija o pametnimgradovima u organizaciji Crnogorskog Telekoma

Digitalizovanadruštva

uspješnija i razvijenija

SakonferencijeuHiltonu

PODGORICA

Predstavnici Fakulteta za

poslovnu ekonomiju Bar i kompanije CRBC,

koja izvodi radove na prioritetnoj dionici

autoputa Bar - Boljare, potpisali sumemo-

randumo saradnji čiji cilj je razmjena znanja i

realizacije praktične nastave studenata.

- Zadovoljni smo što je tako renomirana kom-

panija kakva je CRBC prepoznala ono što radi

naš fakultet - kazao je dekan Rajko Novović.

Studenti, profesori i saradnici Fakulteta za

poslovnu ekonomiju Bar posjetili su juče

kompaniju CRBC i obišli radove na autoputu.

Na ovom fakultetu studenti završne godine

u VI semestru nemaju teorijsku nastavu, već

kompletan program, uz mentorski rad, rea-

lizuju u konkretnim kompanijama.

M.P.M.

Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar i CRBC potpisali memorandum

Ugovorili razmjenuznanja i praksu

PODGORICA

Na Montene-

groberzi je juče prodato 3.630

akcija Jugopetrola za 40,5

hiljada eura. Cijena po akciji je

nepromijenjena - 11,1 euro.

U posljednje vrijeme je uče-

stala trgovina akcijama ove

kompanije u većim iznosima.

M.P.M.

Prodateakcije Jugopetrola za40hiljada

Tunel Sozina