Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 14. jun 2018.

Politika

PODGORICA

-Mitropolit

crnogorsko-primorski Srp-

skepravoslavne crkveAmfi-

lohijeRadović, predsjednici

Demokrata i Građanskog

pokretaUraAleksaBečić i

DritanAbazović, kao i bivši

predsjednikCrneGoreFilip

Vujanović, bili sugosti na

koktelupovodomDanadr-

žavnosti RuskeFederacije

koji jeodržanuutorak, 12.

juna, uhotelu„Hilton“, sa-

znajePobjeda.

Mediji bliski koaliciji Demo-

krate-Urasuupadljivoizbjegli

da objave informaciju o prisu-

stvuAbazovića iBečića slavlju

kojijeupriličilaruskaambasa-

da. Svečanom koktelu prisu-

stvovala je i predsjednica Vr-

hovnog suda VesnaMedenica,

kao i delegacija Socijalističke

narodne partije na najvišem

nivou u kojoj su bili predsjed-

nik Vladimir Joković, pot-

predsjednik Dragoslav Šćekić

kao i članPredsjedništvaMio-

mirVojinović.

Svečanom koktelu povodom

Dana državnosti Ruske Fede-

racije, prema saznanjima Po-

bjede, nije prisustvovao niti

jedan lider Demokratskog

fronta, koji su prošlih godina

bili redovni gosti.

Front je predstavljen na znat-

no nižem nivou: svečanosti su

prisustvovali poslanici Jovan

Vučurović i SlavenRadunović.

Nakoktelu jebila i bivšaposla-

nica SNP-a Snežana Jonica,

kaoigeneralnisekretarDemo-

krata Boris Bogdanović. Izvor

Pobjede koji je priustvovao

svečanom koktelu je saopštio

da se odsustvo lidera Fronta

dovodi u vezu sa zahladnje-

njem odnosa te političke gru-

pacijesapredstavnicimaruske

ambasade posljednjih godinu

dana.

Nakon pozdravnog govora,

ambasadorRuskeFederacijeu

Podgorici Sergej Nikolajevič

Gricaj je pozvao goste da za-

jedno odgledaju promotivni

film o predstojećem Svjet-

skom fudbalskomprvenstvu u

Rusiji.

Dan nezavisnosti Rusije ili

DanRusije obilježava se 12. ju-

na jer je tog dana 1990. godine

us vo j ena Dek l a rac i j a o

državnomsuverenitetuRusije.

U deklaraciji je definisan cilj

zbog kojeg je proglašen ruski

suverenitet: „obezbjeđivanje

svakom čovjeku neotuđivog

prava na dostojanstven život i

slobodan razvoj“.

Na ovaj dan u Kremlju pred-

sjednik Vladimir Putin uruču-

je državna odlikovanja Ruske

Federacije, a na Crvenom trgu

uMoskvi seodržavajusvečane

manifestacije. Dan Rusije je

neradnidaniobilježavasesve-

čanostima i u drugim gradovi-

maRusije.

N.Z.

ujedinjena, Evropa izgubiti trku sa SAD, Rusijom i Kinom

ić: CrnaGora

nakojemse

perimentisati

Na pitanje da li će sada, kada je na predsjed-

ničkoj funkciji biti ,,vlada“ u vladi donošenjem

novog zakona o predsjedniku Crne Gore, Milo

Đukanović je odgovorio da takve komentare

daju oni koji nijesu vidjeli zakon.

- Riječ je o zakonu koji definiše prava bivšeg

predsjednika jer se ovim zakonomne može

dati neko novo ovlašćenje novompredsjed-

nikumimo onog koje mu je dao Ustav. Ovaj

zakon je zaista bio potreban Crnoj Gori da

bi na civilizovan način uredio pitanje koje su

drugi odavno uredili, a to je kada predsjedniku

istekne mandat, da država definiše njegova

prava, pa makar štitila integritet makar i rani-

jeg predsjednika. Ni jedna civilizovana država

ne bi dozvolila da se njen predsjednik kada mu

istekne mandat nađe na tržištu ili na birou rada

- objasnio je Đukanović.

Po nekima je problematična i službe pred-

sjednika koja se formira po tom zakonu, jer se

time ,,stvara opasna tendencija po stabilnost

države“. Đukanović je poručio da je to realno

samo ukoliko ta tendencija postoji i zbog šefa

računovodstva u komunalnompreduzeću.

Zakonopredsjednikunedajenovaovlašćenja

sjednik države. On je naglasio

da sa Evropskom unijom raz-

govaramo kaoEvropljani.

- Snažno vjerujemo da je jako

važno da Evropa bude ujedi-

njena, ukoliko to ne bude, iz-

gubićemo trku sa Amerikom,

Rusijom,Kinom–kazaojeĐu-

kanović.

On je poručio da ono što smo

usvojili iz evropskog sistema

moramo beskompromisno i

neselektivno da primjenjuje-

mo.

- Vladavina prava ne može se

odnositi samo na one koji nam

senedopadaju, adauvijek tra-

žimo razloge za izuzeće onih

koji nam se dopadaju. To mo-

raju jednako dobro razumjeti

našimeđunarodni partneri, da

mi nijesmo iz nužde opredije-

ljeni da budemo dio Evropske

unije, cijelusvoju istorijuCrna

Goraježivjelaizvannje–obja-

snio je on.

Bojkot

Đukanovićje,upitandaproko-

mentariše poziv i apel od me-

đunarodne zajednice da sara-

đuje sa opozicijom, podsjetio

da je opozicija ta koja bojkotu-

je rad institucija.

-Naš cilj jeda opozicija budeu

parlamentu. Držimo uvijek

otvorenavratazanjih,vjeruju-

ći da će shvatiti promašenost

svoje strategije te da će se vra-

titi da unutar institucija poku-

šaju da ostvare svoje političke

ciljeve. Nema dana kada pre-

mijer, ja, predsjednik parla-

menta, ne uputimo poziv opo-

zicijidasevratiuparlament,to

je ono što mi možemo da ura-

dimo.Kakodauradimovišeod

toga kad opozicija vjeruje da

ćepolitičkebenefitedobiti van

institucija – ocijenio je Đuka-

nović.

On je dodao da je opozicija sa-

ma promovisala ideju da blo-

kadom državnih institucija

skratimandat.

- Nakon što smo pobijedili, mi

želimodablagodeti tepobjede

iskoristimodatokomovečetiri

godine realizujemo naše pla-

nove. Interes nam je i da u ove

preostale dvije i po godine na-

stavimo da ispunjavamo naše

obaveze – poručio je Đukano-

vić.

On je ocijenio da je dogovor

Atine i Skoplja oko imenaMa-

kedonije, iako je postignut sa

zakašnjenjem, dobra vijest za

region i Evropu.

I.tERZIĆ

Svečani koktel povodomDana državnosti Ruske Federacije

Amfilohije, Bečić i Abazovićna

slavljukodRusa, bez lideraDF-a

Lideri Demokrata i Ure predstavili ,,plan za prevazilaženje političke krize“

Tražedatumparlamentarnih i

lokalne izboreu jednomdanu

PODGORICA

–LideriDe-

mokrata iUreAleksaBečić i

DritanAbazovićpredstavili

su jučenavanrednoj konfe-

renciji zanovinare ,,planza

prevazilaženjepolitičkekri-

ze“uCrnoj Gori sa zahtjevi-

manakončijeg ispunjenjabi

sevratili uparlament.

Demokrate i Ura u planu, koji

će uputiti Evropskoj uniji i De-

legaciji EU u Podgorici, zahti-

jevaju potvrđivanje datuma

parlamentarnih izbora i održa-

vanje svih lokalnih izbora u

jednomdanu.

BečićiAbazovićtražeisveobu-

hvatnu izbornu reformu, im-

plementaciju svih preporuka

OEBS/ODIHR, donošenje ko-

deksa etičkog ponašanja u iz-

bornim kampanjama, izmjene

zakona koji regulišu rad Agen-

cije za sprečavanje korupcije i

Javnog servisa, ali i izmjene se-

tamedijskihzakona.

- Potvrđujemo spremnost da

učestvujemo i glasamo u ple-

numu, tekkadaparlamentarne

radne grupe dogovore sva ko-

načna rješenja o ovim stavka-

ma, zajedno sa potvrđivanjem

datumaparlamentranihizbora

i dogovora o datumu održava-

nja svih lokalnih izbora u jed-

nomdanu–naveo jeBečić.

Od ostatka opozicije, kako je

dodao, očekuju da bude garant

u tomprocesu.

- Tako da čekamo njihov stav.

Naravno, ovaj plan nudimo i

Komesar za proširenje Evropske unije Johanes Han najavio

je susret sa liderima Demokratske Crne Gore i Ure Aleksom

Bečićem i DritanomAbazovićemu Briselu, početkom sljedeće

nedjelje.

- Pozdravljam što su lideri opozicije u Crnoj Gori Dritan Abazo-

vić i Aleksa Bečić najavili postepen povratak u parlament. Svi

politički akteri u demokratskim institucijama treba konstruk-

tivno da se angažuju u debati i reformama. Radujem se disku-

siji sa Bečićem i Abazovićemna početku sljedeće nedjelje u

Briselu, napisao je Han na svomTviter nalogu.

Hannajaviosusretsa

BečićemiAbazovićem

svimakterima parlamentarnog

i političkog života uCrnoj Gori,

jer je za njegovu realizaciju po-

treban najširi mogući društve-

no-politički konsenzus. Svaka-

ko da je potreba redovnosti

stanjaiprvihioleferislobodnih

izbora u Crnoj Gori nešto što je

zajednički interes svih nas, a

posebnoonihkoji predstavljaju

opoziciju–naveo jeBečić. Aba-

zović jeocijenioda jeovaponu-

da odgovoran pristup koji nude

evropskimpartnerima, ostalim

političkim subjektima u Crnoj

Gori i široj javnosti.

- Kao najveća opoziciona gru-

pacija, naša je obaveza bila da

damo mapu puta – kazao je

Abazović.

Đ.Ć.

ruziji

otvorenuTbilisiju

ga dvije države.Naglasio je da

seCrnaGora, kaopunopravna

članica Alijanse, zalaže za na-

stavak sprovođenja politike

otvorenihvrataNATO-aida, s

timuvezi, podržavaaspiracije

Gruzije.

Ponovio je opredjeljenje Vla-

de Crne Gore da nastavi sa

podrškom suverenitetu i teri-

torijalnomintegritetuGruzije

unutar njenih međunarod-

no-priznatihgranica.

Džanelidze je istakao da je

članstvo Crne Gore u NATO

pozitivansignalzaGruzijuida

je time poslata jasna poruka o

spremnosti Sjevernoatlantske

alijanse za prijem novih

članica.

Džanelidze je iskazao intere-

sovanjeza razmjenu iskustava

u evropskim integracijama,

pri čemu je istakao da je Crna

Gora lider uovomprocesu.

Sagovornicisusesaglasilidaje

privrženost država evroat-

lantskom sistemu vrijednosti

važna za jačanje stabilnosti i

sigurnosti svake države i regi-

ona kojempripada.

Konstatovano je da postoji

prostor zaunapređenje sarad-

njeuoblastima ekonomije, tu-

rizma, poljoprivrede i sa-

obraćajaiistaknutaspremnost

za organizovanje bilateralnih

konsultacija.

Tokom prve posjete Gruziji,

Darmanović je razgovarao i sa

ministrom finansija Ma-

mukomBakhtadzeom.

R.P.

MiloĐukanović

Detalj sakoktelau ruskoj ambasadi

AleksaBečićiDritanAbazović