Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 14. jun 2018.

Politika

PODGORICA

-Odbor SNP

Podgorica analizirao je re-

zultatenedavnoodržanih

lokalnih izbora zaSkupštinu

glavnoggrada i GOGolu-

bovci.

-RezultatSNP-anijenaočeki-

vanomnivou, njihov je zaklju-

čak.

Predsjednik Odbora SNP

glavnog grada i potpredsjed-

nik SNP CG Dragan Ivanović

kaže da razloga za nezadovo-

ljavajući izborni rezultat ima

mnogo.

- Svi su evidentirani i prepo-

znati i zadatakOdbora je da se

učinisvekakobiizbornirezul-

tat u nekom narednom perio-

du bio bolji, tj. onakav kakav

SNP i zaslužuje, istakao je Iva-

nović.

Na sjednici Odbora izabrani

supotpredsjednici opštinskog

odbora, a određen je i sekretar

Izvršnog odbora SNP Podgo-

rica. Novi potpredsjednici

podgoričkog odbora SNP-a su

Radmila Čagorović i Bogdan

Božović, dok je sekretarNiko-

laRaković.

R.P.

PODGORICA

-Ministar

vanjskihposlova SrđanDar-

manovićotvorio jeKonzulat

CrneGoreuTbilisiju. Na

čelukonzulatabićepočasni

konzul TejmurazKurkhuli.

Darmanović, koji je juče bora-

vio u prvoj zvaničnoj posjeti

Gruziji na poziv potpredsjed-

nika Vlade i ministra vanjskih

poslova GruzijeMihaila Dža-

nelidzea, kazao je da je uvje-

ren da će otvaranje konzulata

CrneGore uTbilisiju doprini-

jeti pospješivanju sveukupne

saradnje dvije države.

U razgovoru sa gruzijskim še-

fom diplomatije, Darmanović

je ocijenioda jeposjetaGruzi-

ji posebno značajna u kontek-

stu daljeg snaženja tradicio-

nalno prijateljskih odnosa i

unapređenjapolitičkogdijalo-

Predsjednik ocijenio da će, ako ne bud

Đukano

nije teren

možeek

Vladavina prava nemože se odnositi

samo na one koji namse ne dopadaju, a

da uvijek tražimo razloge za izuzeće onih

koji namse dopadaju. Tomoraju jednako

dobro razumjeti naši međunarodni

partneri, dami nijesmo iz nužde

opredijeljeni da budemo dio Evropske

unije, cijelu svoju istoriju Crna Gora je

živjela izvan nje – kazao je Đukanović

PODGORICA

–Predsjednik

CrneGoreMiloĐukanović

ocijenio je jučeda, ukoliko

Evropskaunijauspori ili za-

ustavi proces ujedinjenja

evropskogkontinenta, Crna

Goramorabiti spremna i za

drugeopcije.

- Jako jevažnodanaši partneri

shvate daCrnaGora i Zapadni

Balkan nije teren na kojem se

može eksperimentisati. Nije

teren na kojemmožete propi-

sivati šta je obavezno primije-

niti, a šta treba gledati kroz

naočare koje vam sugeriše ne-

ko sa druge međunarodne

adrese.Ovdježivevrloozbiljni

ljudi koji su odgovorni prema

sebi – kazao je Đukanović no-

vinarima nakon svečane aka-

demijePlantaža - 13. jul.

Prema njegovim riječima, Cr-

naGoranijeiznuždeopredije-

ljena da bude dioEU.

- Ubijeđen sam da Crna Gore

može da ostvari svoj cilj, a to je

da dostigne evropski kvalitet

života i kaočlanicaEUi, ukoli-

ko se kojim slučajem dogodi

da, usljed kontroverzi kojima

danas prisustvujemo, EU od-

luči da uspori ili čak zaustavi

proces daljeg ujedinjenja

Evrope. Crna Gora mora biti

spremna i za jednu i za drugu

soluciju. A bićemo spremni

ako budemo odgovorno radili

na stvaranju pretpostavki da

obezbijedimouslovezaevrop-

skikvalitetživotauCrnojGori,

kazao jeĐukanović.

SINDROM

Predsjednikjeocijeniodaljudi

na Balkanu žive sindrom infe-

riorne, provincijalne zavisno-

sti u odnosu na pretpostavlje-

nemeđunarodne autoritete.

- Janeživimtaj sindromi zbog

toga sam vrlo često na meti

određenih inostranih i doma-

ćihadresa,alitomenezanima.

Iakosamubijeđenda trebana-

staviti ovimputem, i treba širi-

ti ovaj duhkoji doprinosi naci-

onalnom dostojanstvu Crne

Gore. To naravno ne podrazu-

mijevaonoštojeranijabalkan-

ska praksa - da srljamo antie-

vropskim bespućima, nego da

držimo do sebe i težimo ujedi-

njenoj Evropi – kazao je pred-

Đukanović je na pitanje da li će komentari sa međunarodnih

adresa koji su stigli nakon smjene Andrijane Kadije uticati

na dalji put Crne Gore ka EU, saopštio da je Crna Gora imala

dosta kritičara koji smatraju da se neki zvaničnici miješaju u

unutrašnja pitanja Crne Gore.

- Mislimda to ne može i neće uticati na tempo puta Crne

Gore ka EU. Svima u Crnoj Gori, a i onima koji se bave

CrnomGorom, treba malo više udubljenosti i više informa-

cija da bi razumjeli suštinu procesa koji se odvija - kazao je

Đukanović.

SmjenaKadijene

remetiputkaEU

Ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović u

Konzulat CrneGor

Odbor SNP glavnog grada o lokalnim izborima

Izborni rezultat uPodgorici nijenaočekivanomnivou

PODGORICA

–Gotovo je

nemogućedaCrnaGora i

Hrvatskapostignubilate-

ralni dogovor o razgrani-

čenjunaPrevlaci, već će

topitanje „završiti“pred

međunarodnimsudom-

saglasni suu izjavama za

PobjeduDavorĐenero,

hrvatski analitičar, i

BrankoLukovac, neka-

dašnji crnogorski šef di-

plomatije.

Hrvatska vlada saopštila je

u utorak da je spremna za

bilateralni dogovor sa Cr-

nomGoromvezano zapita-

nja Prevlake. Đenero za Po-

bjedu kaže da to što je

učinila Hrvatska samo je

impuls da se uđe u još jedan

krug razgovora, kako bi se

postigao dogovor o tome

koji sudćeodlučivati opita-

njuPrevlake.

-Treba sedogovoriti da li će

to biti Međunarodni sud

pravde, pred kojim je i za

Hrvatsku i za Crnu Goru

postupakbesplatan, jer je to

sud Ujedinjenih nacija, ili

Međunarodni sud za pravo

morauHamburgu,predko-

jimje, takođe, besplatanpo-

stupak za ove dvije zemlje

– rekao jeĐenero.

Onje istakaodanijeuvjeren

da je moguće postići bilate-

ralni sporazum o razgrani-

čenjunaPrevlaci.

- Ne vjerujem da će Hrvat-

ska ikad više pristati na ad

DOMETI INICIJATIVE ZAGREBA:

Davor Đenero i Branko Lukovac ne vjeruju

da će se Hrvatska i Crna Gora razgraničiti bezmeđunarodne arbitraže

Male šansezabilateralni

dogovor oPrevlaci

Problem je u tome štoHr-

vatska smatra da samo

treba da se presudi veza-

no za granicunamoru,

crnogorska strana je za

toda semandat suda

odnosi i na razgraničenje

na kopnu. Zato to pitanje

još nije dato sudu – rekao

je Lukovac

Čini mi se da je Hrvatskoj, od svih graničnih pitanja koja su joj otvorena,

razgraničenje sa CrnomGoromnajmanje kritično, jer između te dvije države

postoji izrazito dobro napravljenUgovor o privremenomgraničnom režimu,

koji već petnaestak godina osigurava nepostojanje graničnih incidenata i

miran razvoj drugih diplomatskih odnosa sa CrnomGorom – kazao je Đenero

hocarbitraže, kaošto jeprista-

lapritisnutaodRepublikeSlo-

venije, negoda će insistirati na

tome da se problemrješava po

međunarodnom pravu – ka-

zao je Đenero, dodajući da je

Hrvatskoj u interesu da se pi-

tanje Prevlake pokrene samo

zbog toga što je ono daleko

manjesloženonegorješavanje

pitanja saBiHi Srbijom.

SPORAZUM

-Činimi seda jeHrvatskoj, od

svih graničnih pitanja koja su

joj otvorena, razgraničenje sa

CrnomGorom najmanje kri-

tično, jer između te dvije dr-

žave postoji izrazito dobro

napravljen Ugovor o privre-

menom graničnom režimu,

koji već petnaestak godina

osigurava nepostojanje gra-

ničnih incidenata i miran ra-

zvoj drugih diplomatskih od-

nosasaCrnomGorom–kazao

jeĐenero.

Branko Lukovac za Pobjedu

kaže da bi „bilo dobro kada bi

se dogovormogaopostići“, ali

on, kako je istakao, ne vjeruje

u to.

- Smatramda neće biti mogu-

će da se pitanje razgraničenja

bilateralnoriješi,sobziromna

to da su političke strukture i u

jednoj i u drugoj državi uvje-

rene da Prevlaka pripada baš

njima. Oni ne mogu bez veli-

kog rizika da odstupe od ono-

ga što su očekivanja njihove

političke javnosti. Zbog toga

je realnija opcija da se to pita-

nje prepusti Međunarodnom

sudu pravde – rekao je Luko-

vac.

Prema njegovimriječima, Cr-

na Gora i Hrvatska treba da

postignu sporazum i o man-

datu suda koji će odlučivati o

tompitanju.

-ProblemjeutomeštoHrvat-

skasmatradasamotrebadase

presudi vezano za granicu na

moru, crnogorska strana je za

to da se mandat suda odnosi i

na razgraničenje na kopnu.

Zato to pitanje još nije dato

sudu– rekao jeLukovac.

VladaHrvatskesaopštila jeda

odredbe Protokola koje su

potpisale dvije zemlje ni na

koji način ne prejudiciraju

razgraničenje dvije države.

Saopšteno jedasupromijenili

sastav komisije za granice i o

tome obavijestili CrnuGoru.

- Donijeli smo 2006. godine

odluku o priznanju Crne

Gore kao suverene i nezavi-

snedržave.Uzodlukuopri-

znanju donesena je i izjava

Vlade Republike Hrvatske

premakojoj seočekujedija-

log sa ciljem pronalaženja

trajnog rješenja - saopšteno

jeizhrvatskevlade,prenose

mediji.

POLUOSTRVA

Prostorpoluostrvafunkcio-

niše na osnovu Privreme-

nog sporazuma o Prevlaci

od 2002. godine. Dvije vla-

de su se u to vrijeme dogo-

vorile da otvore proces do-

govora o trajnom rješenju,

jer u članu 2 Sporazuma pi-

še da odredbe Protokola ni

na jedannačinneprejudici-

raju razgraničenje dvije dr-

žave.

Ministar vanjskih poslova

CrneGoreSrđanDarmano-

vić izjavio je ranije da Crna

Goranemaposebnog razlo-

ga da žuri sa rješavanjem

ovog pitanja, te da je crno-

gorska vlada otvorena za

razgovor o njegovom rješa-

vanju.

- Navikli smo, u regionu, da

nam rješenja donose drugi,

ali mislim da zemlje poput

Hrvatske i Crne Gore to

mogusamedaurade.Akoto

ne budemo mogli da done-

semo zajedno, slijedi nam

međunarodna arbitraža –

kazao jeDarmanović.

I.KOPRIVICA

BrankoLukovac

DavorĐenero