Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 14. jun 2018.

CrnomGorom

DANILOVGRAD:

Odluka o legalizaciji bespravnih objekata

DANILOVGRAD

–Lokalni

parlament donio jeodlukuo

naknadi zakomunalnoopre-

manje građevinskog zemlji-

šta zabespravneobjekte.

Tomodlukomdanilovgrad-

skaopštinapodijeljena jeu

pet zona.

Iznos naknade po metru kva-

dratnomzazonu jedanAizno-

siće 50, zonu jedan 45, zonu

dva 25 i zonu četiri 10 eura.

- Za zonu tri plaćaće se nakna-

dau iznosuod20eura, osimza

pojas putaDanilovgrad -Kosić

- Spuž u pojasu od 100 metara

lijevo i desno od katastarskih

ivica puta, odnosno pojas sta-

rog puta, za koji će se plaćati

naknada u iznosu od 10 eura –

navedeno je uodluci.

ZONE

U zoni jedan A je prostor koji

zahvata detaljniji urbanistički

plan ,,Danilovgrad-Centar“, a

zoni jedan zahvat GUR-Dani-

lovgrad i DUP ,,Danilovgrad-

Centar“. Prostor koji se nalazi

između granica zone jedan i

granice zahvata GUR-a pripa-

da zoni dva.

U zoni tri je područje GUR-a

Danilovgrad i dio PUP-a Dani-

lovgrad. Takođe, i prostor uz

magistralni put M 18 Podgori-

OPŠTINAPODIJELJENAUPETZONA:

Danilovgrad

ca-Danilovgrad-Nikšić i pojas

puta Danilovgrad-Kosić-Spuž

u pojasu od 100 metara lijevo i

desno odkatastarskih ivica pu-

ta. Prostor van granicaGUR-a i

uzmagistralni putM18Podgo-

rica-Danilovgrad-Nikšić i put

Danilovgrad-Kosić-Spuž u po-

jasu od 100 metara lijevo i de-

sno od katastarske ivice, a od-

nosi se na poslovne objekte je

obuhvaćen zonomčetiri.

RATE

Naknada za bespravne objekte

uvećavasepet odstoakosepla-

ća odjednom, a20 odsto ukoli-

ko vlasnik bespravnog objekta

želi da iznos plati u ratama.

Zaosnovnostanovanje, nakna-

da se plaća jednokratno ili u

jednakimmjesečnimratama, a

najviše u 240 rata. Za ostale

objektenaknadaseplaćanajvi-

še u 120 rata. Plaćanje naknade

jednokratno podrazumijeva

izmirenje cjelokupnog iznosa

urokuodsedamdana,avlasnik

u tom slučaju može ostvariti

umanjenje u iznosu od 15 od-

sto.

M.NIKIĆ

Sekretarijatu za urbanizam,

komunalne, stambene

poslove, saobraćaj i zaštitu

životne sredine podnijeto je

34 zahtjeva za legalizaciju

bespravnih objekata. Samo-

stalna savjetnica Jelica Simo-

nović kaže da ne znaju koliko

ima brespravno izgrađenih

objekata, jer evidencija nije u

nadležnosti opštine, zato što

je kontrolu nad timobjektima

preuzelo i vrši Ministarstvo

održivog razvoja i turizma

preko Uprave za inspekcijske

poslove.

Iako Sekretarijat nema sta-

tistiku koliko ima ,,divljih“

objekata, Simonović smatra

da su pretežno namijenjeni

za osnovno stanovanje, a da

privredni objekti nijesu gra-

đeni bespravno.

Ona smatra da su građani

dobro informisani o postup-

ku legalizacije.

- Sekretarijat je napravio oba-

vještenje koje se mjesecima

svakodnevno objavljuje na

Radio Danilovgradu. Takođe

je poslatomjesnim zajedni-

cama koje su preko izvršnih

organa održale sastanke i

potom informisale građane –

kaže Simonović.

Po njenim riječima, na osnovu

izjava građana koji s eintere-

suju za legalizaciju, najveći

problem impredstavljaju

inansije, plaćanje izrade geo-

detskog elaborata i plaćanje

naknade za pomoćne objekte.

Podnijeto34zahtjevazalegalizaciju

BUDVA:

Regionalni vodovod Crnogorsko primorje

SEZONADOBROPOČELA:

IzvorišteBolje sestre

Juče isporučili 21

odstoviševode

BUDVA

–OpštinamanaCr-

nogorskomprimorjuu srije-

du smo isporučili 21 odsto

viševodeuodnosuna isti

dan 2017. godine, odnosno

32odstouodnosuna 2016.

godinu– saopšteno je izJP

Regionalni vodovodCrno-

gorskoprimorje.

Ti podaci, naveli su, dobijaju

više na značaju ako se zna da

vodovodiUlcinj iHercegNovi

jošnepreuzimajuvoduizregi-

onalnog sistema.

–SaViKHercegNovi iViKUl-

cinj smo usaglasili skoro sva

pitanja i očekujemo njihovo

potpisivanje do kraja juna –

najavili su iz Regionalnog vo-

dovoda.

Iz togpreduzećaocjenjujuka-

ko jeveća isporukavodepoka-

zateljdajesezonapočela bolje

odprošlogodišnje.

–Rekordi u isporuci vode koje

naše preduzeće kontinuirano

bilježi posljednjihgodina, naj-

boljegovoreuprilogtvrdnjida

je regionalni vodovodni si-

stem najznačajniji infrastruk-

turni projekat koji je Vlada re-

alizovala nakon obnove

nezavisnosti, koji je donio

ogroman napredak u razvoju

Crnogorskog primorja i drža-

ve Crne Gore. Upravo zahva-

ljujući regionalnom vodovod-

nom sistemu, najznačajnija

privredna grana u Crnoj Gori

– turizam, nesmetano se odvi-

ja, a benefiti koje imaju sta-

novnici Crnogorskog primor-

ja i turisti koji taj predio

posjećuju, nemjerljivi su – na-

vedeno je u saopštenju.

C.G.

Statistika više dobija

na značaju ako se zna

daUlcinj i HercegNovi

još ne preuzimaju

vodu iz našeg sistema

- saopšteno je iz Region-

alnog vodovoda

CETINJE:

Proglašeni najbolji uOsnovnoj školi ,,Njegoš“, pohvaljene nastavnice

Marijađakgeneracije, Vuk,

Olivera i Anastazija lučonoše

CETINJE

-Đakgeneracije

Osnovne škole ,,Njegoš“ ove

godine jeMarijaJovanović,

aLuču sudobili i učenici

VukVicković, OliveraŽugić

i AnastasijaPetrović.

Direktorica Novka Milošević

kazala im je kako očekuje da

razumijevanje, ukazano po-

vjerenje i podršku koju su

imali od nastavnika opravda-

ju, da budu i dalje vrijed-

ni, uporni…

- Iskoristite svoje potencijale

na najbolji način, budite svoji,

gradite ispravne stavove i kva-

litetom i širinom duha mije-

njajte okruženje u kojemživi-

te i radite. Vaš najveći kapital

biće znanje, a budite spremni

na cjeloživotno obrazovanje u

kojem će se uspjeh društva

mjeriti uspjehom pojedinca,

ali i uspjehom u timskom ra-

du, gdje će umjerenost u sve-

mu, kritičko promišljanje i

briga o ravnoteži u prirodi biti

najveća zaloga za budućnost

–kazala jeMilošević.

Osimlučonoša, škola jenagra-

dilaMilicuRadovićiAnastasi-

ju Petrović za učešće u vanna-

stavnim aktivnostima. Za

iskazanu odgovornost prema

školi, poštovanje nastavnika,

svih zaposlenih u školi nagra-

đeni su Olivera Žugić i Vuk

Vicković, a za doprinos estet-

skom uređenju škole i učešće

u vannastavnim aktivnostima

učeniceAnetaVasiljević iMa-

rijaBujiša.

Osimučenika, kraj školskego-

dine bio je prilika da bude na-

građen i kvalitetan radnastav-

nika.

Za doprinos obrazovno-vas-

pitnom radu posebno su po-

hvaljene nastavnice Jelena

Adžić, Sanja Pejaković i Adri-

jana Stojanović, Biljana Šoć,

BiljanaKavaja i SvetlanaMar-

ković, Maja Jovanović, Vesna

Đukanović, Brana Popović,

JasnaJablan, SanjaPejaković i

DraganaVujović.

-Moramo da pohvalimomen-

tore učenika koji su dobili na-

grade na državnim smotrama

stvaralaštva na literarnom i li-

kovnom konkursu - Ljiljanu

Perićić, Biljanu Kavaju, Ivu

Vulaš i SanjuMartinović. Za-

hvaljujemoseSuzaniRogano-

vić koja je uredila sajt škole i

koja vodi računa o njegovom

redovnom ažuriranju. Poseb-

no su pohvaljeni roditelji: Bo-

jana Sjekloća i naša draga Ga-

br i j e l a St rugar Šna jder

- kazala jeMilošević.

J.Đ.

Za doprinos obrazov-

no-vaspitnomradu

posebno supohvaljene

nastavnice Jelena

Adžić, Sanja Pejaković i

Adrijana Stojanović, Bil-

jana Šoć, BiljanaKavaja

i SvetlanaMarković,

Maja Jovanović, Vesna

Đukanović, Brana

Popović, Jasna Jablan,

Sanja Pejaković i Dra-

ganaVujović

PONOSŠKOLE:

Najbolji đaci sanastavnicima

Ulcinj

ULCINJ

-Opština jedonijela

odlukuo finansiranjuredov-

nog radapolitičkih subjeka-

ta zaovugodinu. Kako je

objavljenona sajtuopštine,

od januaradoaprilapartija-

ma jenamijenjenoukupno

17.303 eura.

Forca -Nova demokratska sna-

ga dobiće 3.788 eura, Koalicija

,,Zajedno za budućnost Ulci-

nja“ 3.368, PozitivnaCrnaGora

1.271, Demokratska partija so-

cijalista 4.207, Demokratska

unija Albanaca 1.690, Socijal-

demokratska partija 1.271, De-

mokratski front 852, Socijali-

stičkanarodnapartija852eura.

Od 1. aprila do 31. decembra

partijama je namijenjeno uku-

pno 51.909 eura. Socijaldemo-

krateCrneGoreSD- IvanBraj-

ović dobiće 5.072 eura, Unioni

demokrate i shqiptareve -

UDSH(DUA) 5.072, Bošnjačka

stranka -BS2.556, Forca -Nova

demokratskasnaga11.364,SDP

- RankoKrivokapić 2.556, Koa-

licija - Probudi se Ulcinju - DP

- Perspektiva - DS u CG 10.106,

RA -Mr DritanAbazović 3.814,

DPS - Milo Đukanović 11.364

eura.

T.Č.

Zaosam

partija

69.212eura

Komunalijeod

10do50eura