Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 14. jun 2018.

CrnomGorom

Radovi

uosam

opština

TivaT:

Specijalno državno tužilaštvo o ugovoru opštine sa Adriatikmarinas

Odlukaokomunalijamaza

Portodonijetapozakonu

SDT ocijenilo je da se donošenju odluke o davanju saglasnosti na prijedlog ugovora o

ispunjenju obaveza po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

između opštine i Adriatikmarinas, pristupilo na način i po postupku propisanomzakonom i

statutomopštine te da je to uradio ovlašćeni organ – saopšteno je iz opštine

TIVAT

–KompanijaPorto

Montenegronemaobavezu

daplati naknaduzakomu-

nalijeu iznosuod5,5milio-

na eura, augovor koji jeo to-

me zaključen saopštinom

zakonit je– saopšteno je ju-

če iz lokalneuprave.

Iz kabineta predsjednice op-

štinedrSnežaneMatijevićka-

zali suda imje stiglomišljenje

Specijalnog državnog tužilaš-

tva koje se odnosi na ugovor

opštine i kompanije Adriatik

marinas.

ZAHTJEV

-Opština je, shodno pravu na

slobodanpristupinformacija-

ma, uputila zahtjev Specijal-

nom državnom tužilaštvu,

kako bi stekla uvid u ishod

predmetnog izviđaja. Na

osnovu dostavljene službene

zabilješke, a nakon analize

prikupljenihobavještenja,po-

dataka idokumentacijeutoku

izviđaja, Specijalno državno

tužilaštvo ocijenilo je da, u

konkretnom slučaju, nije bilo

nepravilnosti koje bi ukaziva-

leda je izvršenokrivičnodjelo

za koje se goni po službenoj

dužnosti. Tačnije, Specijalno

državno tužilaštvo utvrdilo je

da se donošenju odluke o da-

vanju saglasnosti na prijedlog

ugovora o načinu ispunjenja

dijela međusobnih obaveza

po osnovu naknade za komu-

nalno opremanje građevin-

skogzemljištaizmeđuopštine

Tivat i Adriatik marinas, na

sjednici Skupštine opštine od

aDRiaTiKMaRiNaSNEMORaDaPLaTi KOMUNaLiJE:

PortoMontenegro

Ugovorom je precizirano

da se kompaniji ne naplati

5,5miliona eura od ko-

jih je 440.000 za sanaciju

zemljišta, 820.000za rušenje

objekata i 4,2miliona komu-

nalija za objekte podignute

prije 1945. godine

17. januara 2018. godine, pri-

stupilonanačin i popostupku

propisanomZakonomiStatu-

tomOpštine i od strane ovla-

šćenog organa - navodi se u

saopštenju iz kabineta pred-

sjednice.

Ugovorom je precizirano da

sekompanijinenaplati5,5mi-

liona eura od kojih je 440.000

zasanacijuzemljišta, 820.000

zarušenjeobjekatai4,2milio-

na komunalija za objekte po-

dignute prije 1945. godine. Te

stavke proistekle su iz ugovo-

raoprodaji nekadašnjegMor-

naričko-tehničkog remon-

tnogzavoda„SavaKovačević“,

koji su 2006. godine potpisali

Vlada Crne Gore i kanadski

milijarder Piter Mank, koji je

bioprvi većinski vlasnikkom-

panije. Iznosstavkipreciziran

je nakon procjena sudskog

vještakaisaglasjaradnegrupe

u kojoj su bila po dva pred-

stavnika lokalne uprave i

kompanijeAdriatikmarinas.

USVAJANJE

Odlukuoporavnanjuobaveza

izglasali su odbornici Demo-

kratske partije socijalista na

sjednici lokalnog parlamenta

održanojujanuarutekućego-

dine, dok su opozicioni od-

bornici bili jedinstveniustavu

da ne postoji pravni osnov po

kome opština treba da preuz-

me obaveze iz, kako su nagla-

sili, poTivat štetnog ugovora.

Čekajući mišljenje Specijal-

nog državnog tužilaštva i, ka-

ko je rekla na posljednjoj kon-

ferenciji za novinare, dodatna

stručna mišljenja, Snežana

Matijević ugovor još nije pot-

pisala.

S.KRSTOVIĆ

BaR:

Akcija članova Uprave za pomorsku

sigurnost u Čanju

Spasioci plivali do

turista70metara

HERcEgNOvi:

Uručene opštinske diplome najboljimnovskimučenicima

Generacijazaponos grada

Diplome je primilo 58 dobitnika Luče i 28 đaka koji su uHerceg

Novi donijeli nagrade sa državnih i međunarodnih takmičenja

HERCEGNOVI

–Najboljim

hercegnovskimučenicima

juče sudodijeljeneopštin-

skediplome i knjige, na tra-

dicionalnomprijemukoji

povodomzavršetka školske

godineorganizujupredstav-

nici lokalneuprave.

Diplomejeprimilo58dobitni-

ka diploma Luča i 28 njih koji

su u Herceg Novi donijeli na-

grade sa državnih i međuna-

rodnih takmičenja.

Najbolje novske učenike po-

zdravila je Ana Zambelić-Pi-

štalo, sekretarka za kulturu i

obrazovanje, koja je istakla da

susvioniponosHercegNovog

i najbolji pokazatelj da je zna-

nje bitno i jedino što im niko

nikada nemože oduzeti.

Ona se zahvalila učiteljima,

nastavnicima i profesorima

što sudjeci dali najbolji dio se-

be, i kazala da su uspjesi i re-

zultati učenika potvrda istraj-

nosti u radu „u vremenu kada

jeprofesijaprosvjetnog radni-

ka nedovoljno vrednovana,

kada često nijesu dovoljno

materijalnomotivisani“.

Ugeneraciji SMŠ „IvanGoran

Kovačić“ su 32 učenika, nosi-

laca prestižne diplome Luča,

od kojih je 10 sa odličnim

uspjehom iz svih nastavnih

predmeta tokom osnovnog i

srednjeg obrazovanja. U OŠ

„Dašo Pavičić“ je 14 lučonoša,

apočetiri učenikaovonajveće

priznanje u obrazovanju za-

vrijedilo je u osnovnim škola-

ma „Orjenski bataljon“, „Ilija

Kišić“ i „MilanVuković“.

Ž.K.

ZNaNJEJEKaPiTaL:

Najbolji hercegnovski đaci

CEDIS

PODGORICA

-Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za

kvalitetnije i sigurnijenapa-

janje električnomenergijom

uvišeopština. Zbog togapo-

trošači upojedinimnaselji-

maponekoliko sati neće

imati struju.

Berane:

od 9 do 14 sati dio Še-

kular, od 10:30 do 11:30 sati

Mašte, Goražde i Zagrađe, od

11:30 do 12:30 sati Hareme,

hotel „Berane“ i dio Luga, od

12:30do 13:30sati ŠaćinaBara

i Putna Sekcija, od 13:30 do

14:30 sati Soliteri i Pošta.

Budva:

18 do 19 sati Lapčići,

Brajići, Donji Pobori, Gornji

Pobori, Stanišići, Duletići i

Mažići.

Gusinje:

od8do 14:30 satiDo-

suđe, Kruševo, Martinoviće,

Izvori, Vusanje itd.

Kotor:

od9do 11 sati Risan.

Petnjica:

od 8 do 10 sati LaVi-

sta, Laze, Vrbica, Trpezi, Tr-

peškoBrdo i Kalica.

Plužine:

od8do 18 sati Lug.

Rožaje: od 9 do 14:30 sati Be-

snik.

Tivat:

od 9 do 9:10 sati Selja-

novo, DonjaLastva i Lepetani.

Ulcinj:

od9:30do12:30satiBi-

jela gora, Kodre, Bratica, Ul-

cinjske Krute, Kruče, Valda-

nos i Salč, od 13:30 do 16 sati

naselja u Vladimiru (Brajše,

Kaliman, Donji i Gornji Ra-

stiš).

M.N.

BAR

–ČlanoviUpravepo-

morske sigurnosti spasili su

četvoromakedonskih turi-

stauČanju. Kako je saopšte-

no, pozivzapomoćUPS-u je

stigao sa taksi-brodića, juče

popodne.

Ispostavilo se da su turisti, tri

muškarca i žena, zbog jakog

jugozapadnog vjetra koji je

podigao talase bili onemogu-

ćeni da se vrateuČanj pa imje

u pomoć priskočio spasilački

brodSAR 1 izBara.

Ekipu UPS-a su činili Jasmin

Koković, Stevan Asović i Ad-

mirMeđedović. Oni su skočili

u more, plivali 70-ak metara

doturista,apotomihkonopci-

ma navlačili do broda SAR 1.

Ekipi UPS-a asistirao je ribar

Savo Stanišić izČanja.

Turisti supotomprebačeni do

GataVLukeBarodaklesupre-

bačeni do objekta u kojembo-

rave.

Prethodne noći članovi Upra-

vepomorske sigurnosti spasili

su na otvorenom moru dvije

jedrilice koje su ostale bez po-

gona.

C.G.