Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 14. jun 2018.

Hronika

PODGORICA–

SutkinjaSu-

zanaMugoša juče jeu

podgoričkomVišemsudu

saopštilada jekrivičnovijeće

kojimpredsjedava zatražilo

odMinistarstvapravdeSAD

da se izjasni da li izjavabiv-

šegobavještajcaCIA, Ameri-

kancaBrajanaSkota, koju je

daoagentimaFBI, predstav-

ljadokazunjihovomzakono-

davnomsistemu.

Odbrana optuženihzapokušaj

terorističkog napada ocijenila

jeda jeovaj zahtjev sudaposlat

podpritiskomTužilaštva, kako

bi se obesmislila izjava Skota

koju je dao pred sudom prošle

nedjelje putem video-linka iz

Orlanda.

Izjava

- Brajan Skot je dao izjavu ov-

dje i ne vidim svrhu da se po-

tencira vjerodostojnost onog

što jekazaoagentimaFBI. Čini

mi sedaTužilaštvoželi daobe-

smisli njegovu izjavu pred su-

dom–kazaojeadvokatDražen

Medojević.

Sutkinja Mugoša je pojasnila

dajeizjavasvjedokaSkotakoju

je dao agentima FBI dostavlje-

na crnogorskim vlastima uz

zamolnicu da se od njega pri-

kupesaznanjaopokušajutero-

rističkog napada.

Advokat Miroje Jovanović

smatra da je Viši sud trebalo

zahtjevdauputiVrhovnomsu-

duAmerike,jerjeMinistarstvo

pravdeuSAD-uproduženaru-

kaTužilaštva i nemožeuovom

slučaju dati objektivan odgo-

vor.

-MinistarstvopravdeuAmeri-

ci je produžena ruka tamoš-

njeg tužilaštva. O ovome može

da se izjasni samo Vrhovni sud

SAD koji nije zauzeo decidan

stav povodom ovakvih pitanja

–kazao je advokat Jovanović.

Tokomvideosvjedočenja,Skot

je istakao da dokument koji su

američke vlasti proslijedile cr-

nogorskom tužilaštvu nije nje-

gova izjava već da se radi o in-

ternim bilješkama agenta FBI

priMinistarstvupravde SAD.

Vlasnik i izvršni direktor kom-

panija koje se bave poslovima

iz oblasti korporativne i stra-

teške bezbjednosti je objasnio

da su bilješke rezultat jednog

njegovog susreta i najmanje tri

telefonska razgovora sa speci-

jalnim agentom, koji je tražio

od njega da mu objasni gdje se

nalazi Crna Gora i zašto su joj

bile potrebne usluge njegove

agencije.

Skot je tada agentima FBI

ispričao da ga je za posao u Cr-

noj Gori, septembra 2016. go-

dine, kontaktiraoDžozefAsad,

vlasnik kompanije Peregrin

konsalting (Peregrine Consul-

ting), i to po nalogu političkog

savjetnika Demokratskog

frontaArona Šaviva.

Od Skota je traženo da napravi

plan evakuacije lidera DF-a sa

platoa ispred Skupštine na si-

gurnu lokaciju, kada krenu su-

kobiubačenihdemonstranatai

policije.

Oprema

Opremakoja je traženaodBra-

janaSkota,radizaštiteokuplja-

nja Demokratskog fronta 16.

oktobra, koristi se uglavnom u

akcijamašpijunsko-diverzant-

skog tipa: upotreba uređaja za

detekciju nadzora i ometače

praćenja signala, ali i detaljan

plan evakuacije i izvlačenja

ekipe iz reona zgrade Skupšti-

ne uokolinuPodgorice...

Tokom svjedočenja prošle ne-

djelje, Skot jeustvrdioda jeod-

bioponuduAsadadaučestvuje

u projektu vezanom za Crnu

Goru, jer jepolitičkapartijaDF

koja se pojavila u ulozi poslo-

davca bila povezana sa ruskim

obavještajnimslužbama.

Pojasnio je da je poslovnu po-

nuduodbionakonkonsultacija

sa bliskim saradnikom Ticija-

nomMasuom, nezavisnim sa-

vjetnikom koji se bavi promo-

cijom poslovnih šansi u

zemljama sredozemnog regio-

na i poznavaocaprilikauCrnoj

Gori.

Skot je istakao da je o angažo-

vanju u Crnoj Gori sa Asadom

govorio u dva navrata sredi-

nom septembra 2016. godine i

da kasnije na tu temu nijesu

pričali.

Specijalni tužilac Saša Čađe-

novićkazaojedajesvjedokpo-

kušavaodaudaljiDžozefaAsa-

da od krivične odgovornosti,

posebno u dijelu kada je govo-

rio da se usluge tiču filmskog

producenta koji je politički sa-

vjetnikDF-a.

On je primijetio da je Skot

uskladio iskaz sa izjavomAro-

na Šaviva, savjetnika koji je vo-

dio predizbornu kampanju

DF-a koja je data prije više od

polagodineupravoudijeluko-

ji se tiče osobe kojoj je Asad

pružaousluge.

Istakao je da iskaz Skota uka-

zuje i na konspirativno djelo-

vanje osoba koje su tražile us-

luge od Asada, jer svjedok ni u

jednom trenutku nije upoznat

o imenima osoba sa kojima je

Asad ugovarao pružanje uslu-

ga kontrazaštite i pripremanja

planova za evakuaciju.

Sa druge strane, odbrana je na-

vela da se na osnovu iskaza

ovog svjedoka došlo do sazna-

nja da Demokratski front, a ni

licakoja suoptuženauokrivič-

nompostupkukojisevodipred

Višim sudomn u Crnoj Gori,

nije imaonikakveveze sakom-

panijama ovog svjedoka niti sa

pružanjem usluga koje su tre-

baloda budupružene.

B.r.

Viši sud u Podgorici odMinistarstva pravde SAD zatražio izjašnjenje da li se

iskaz bivšeg operativca CIA američkimagentimamože tretirati kao dokaz

Utvrđuje sevalidnost izjave

BrajanaSkotaagentimaFBI

Vještak Marko Lakić juče je odgovarao na pitanja odbrane o

izvještaju koji je sačinio povodom izvučenih podataka iz 31

telefona i laptopa optuženih, svjedoka saradnika Aleksandra

Saše Sinđelića i svjedoka Mirka Velimirovića.

On je pojasnio da se ne može utvrditi kad je i da li je neka

SIM kartica ranije negdje drugo korišćena osimu telefonu u

kojem se nalazila.

Lakić je naveo da se analizom svih podataka primjećuje da

su datumi pristupa i izmjene statusa različiti, te zaključuje da

je neka aplikacija pristupala telefonu. Onda je naveo primjer

da društvena mreža Instagram traži da, prilikom instaliranja,

pristupi kontaktima i galeriji u telefonu.

Odbrana je ukazala da telefonmarke „nokia“ nije bio pred-

met vještačenja, ali da su listinzi iz tog telefona sastavni dio

izvještaja vještaka za telekomunikacije Predraga Boljevića.

Advokat Dušan Radosavljević insistirao je da se poruke iz

telefona Saše Sinđelića sa ruskog jezika prevedu, kako bi se

utvrdilo da li one imaju veze sa ovim krivičnimpostupkom.

Suđenje je prekinuto, jer jedan od fajlova iz telefona Sinđe-

lića nije mogao da se otvori, na čemu je odbrana insistirala

zbog provjere svjedočkog iskaza svjedoka saradnika.

Vještak:

Nemožese

utvrditigdje jekartica

iztelefonakorišćena

HERCEGNOVI-

KrstoVujić

(39) izHercegNovoguhapšen

je zbog sumnjeda je 1. junau

stanuuUlici SavaBajkovića

ranio sebe zbognestručnog

rukovanjapištoljem, tepošao

kod ljekara gdje jepokušaoda

prikrijekako jedošlodopo-

vređivanja.

Kakosenavodiusaopštenjupo-

licije, njemu se na teret stavlja

krivično djelo nedozvoljeno dr-

žanje oružja i eksplozivnihma-

terija.

Osim njega, uhapšen je i P. V.

(44)izHercegNovog,kojimuje

pomogao da sakrije pištolj od

policije.

- Sumnja se da je K. V. sebe po-

vrijedio iz vatrenog oružja, i da

je,dabiprikrioovajdogađaj,an-

gažovaoP. V. (44) izHercegNo-

vog da preuzme pištolj i da ga

sakrije. P.V. je to iučinio i pištolj

sakrio u Meljinama - ističu u

Upravi policije.

Policajci supronašli pištolj kali-

bra7,65mmsaokviromukojem

se nalazilo pet metaka i poslali

ga na vještačenje.

Vujić je uhapšen i uz krivičnu

prijavupriveden tužiocu, koji je

za njega donio rješenje o zadr-

žavanju do privođenja sudiji za

istragu, zbog sumnje da je poči-

niokrivičnodjelonedozvoljeno

držanje oružja i eksplozivnih

materija.

a.G.

Pištolj oduzet odVujića

Hercegnovska policija podnijela krivične prijave protiv dvije osobe

Raniosebe izpištolja,

papokušaodaprikrije

PODGORICA–

Udvorištu

jedneosnovne školeuPod-

gorici koddvojicedevetnae-

stogodišnjakapronađeno je

60gramamarihuane. Sum-

nja seda su jeprodavali.

Kako se navodi u saopštenju

policije, 60 grama marihuane

pronađeno je u sklopu aktiv-

nosti obilazaka škola i nadzora

školskihdvorišta.Nijenavede-

no o kojoj školi se radi.

- Službenici Stanice policije za

javni red imirCBPodgorica su

11. juna, u sklopu planskih ak-

tivnosti obilazaka škola i nad-

zoraškolskihdvorišta,realizo-

vali operativnu aktivnost i u

dvorištujedneosnovneškoleu

Podgorici,kontrolomN.C.(19)

i L. Đ. (19) pronašli i oduzeli

staklenu teglu sapvc kesicama

sa sadržajem biljne materije

tamnozelene boje za koju se

sumnjada jeopojnadrogama-

rihuana, težine oko 60 grama

–navodi se u saopštenju.

Osumnjičeni su predati in-

spektorima Odsjeka za borbu

protiv droge, a državni tužilac

je naložio vještačenje droge.

Dva dana ranije, u automobilu

N. T. (19) koji je kontrolisan u

Ulici Mila Radunovića prona-

đeno je 60gramamarihuane.

O događaju je obaviješten dr-

žavni tužilac u Višem držav-

nom tužilaštvu koji je naložio

da se protiv N. T. podnese kri-

vična prijava zbog sumnje da

je počinio krivično djelo neo-

vlašćena proizvodnja, držanje

i stavljanje u promet opojnih

droga.

Iz policije najavljuju da će

službenici CB Podgorica na-

staviti sa aktivnostima obila-

ska škola i školskih dvorišta,

drugih lokacija na kojima se

okupljamlađa populacija, kao

i ostalih lokacijazakojaposto-

je saznanja u vezi sa zloupo-

trebomdroge,sciljempreven-

tivnogdjelovanjaisprečavanja

zloupotrebe narkotika.

a.G.

Podgorica:

Akcija tokomnadzora školskih dvorišta

ILUSTRACIJA

MarkoLakić

Sa suđenjaokrivljenimaza terorizam

Kod dva devetnaestogodišnjaka

pronađeno 60 gramamarihuane