Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Srijeda, 13. jun 2018.

Hronika

PODGORICA

–IlijaPavlović

podnio jeprekoupraveZIKS-a

krivičnuprijavuprotivVladi-

miraUlame, jer jeumajufizič-

kinasrnuonanjegauzatvoru

dok jerazgovaraotelefonom

tokomredovneposjete - sazna-

jePobjeda.

Prema nezvaničnim saznanji-

ma,prijavujepodniozbognasil-

ničkog ponašanja i ugrožavanja

sigurnosti.

Kako je Pobjeda ranije pisala,

Pavlović je u incidentu zadobio

povrede po glavi i tijelu. Ulama

je tada s leđa prišao Pavloviću i

nasrnuo na njega. Njih dvojica,

kako nam je kazao dobro obavi-

ješteni izvor, ranije nijesu imali

sukob.

PritvorenikUlama je zbog ovog

incidenta nakon nekoliko dana

saslušanuTužilaštvu.

UlamisesaVladimiromMijovi-

ćem sudi pred Višim sudom

zbog teškogubistvaPetrovčani-

naNemanjeMedina.

OsimUlame i Mijovića, optuž-

nicom je obuhvaćen i Bogdan

Milić, koji se sumnjiči za krivič-

nodjelopomoćučiniocuposlije

izvršenogkrivičnogdjela.

Pavlović se iza rešetaka našao

zbog sumnje da je sa bratom

Boškomučestvovaou likvidaciji

Đorđa Borete i slučajne žrtve

DraganaZečevićaulokalu„Tro-

fej“ u Budvi. Za ovo krivično

djelo počelo je da mu se sudi

pred Višim sudom. Pavlović je

negirao da je učestvovao u ubi-

stvu.

Protiv Ilije Pavlovića treba da

počne i suđenje zbog prijetnji

specijalnom tužiocu Saši Čađe-

noviću.

Vladimiru Ulami ovo je drugi

putdapoistomscenarijunasrne

napritvorenika. Isto toučinio je

i pritvorenikuAleksandruMar-

koviću, koji je osuđen na šest

godina zatvora zbog krivičnog

djelastvaranjekriminalneorga-

nizacije. Prišaomu je s leđa dok

jeMarkovićrazgovaraotelefoni

pretukaoga.

M.L.

Istražni zatvor uSpužu

Nakon incidenta u Istražnomzatvoru u Spužu

Pavlovićprijavio

Ulamuzbognapada

PODGORICA

–SavoĐurišić

juče jepredkrivičnimvijećem

VišegsudauPodgorici kazao

da iskrenožali i kajesezbog

ubistvaBećeLikaja, kojeg je

zatekaoustanusvojedjevojke

MirneseDivjanovićpočet-

kommartaprošlegodine.

Ustvrdio je damotivubistva ni-

jeljubomora,kakotoTužilaštvo

tvrdi, napominjući da ne bi ula-

ziou stanDivjanović da je znao

da tamo imanekog.

Sutkinja Vesna Pean donijeće

presudu26. juna.

- Iskrenomi je žaopokojnogLi-

kajainjegoveporodice.Nijesam

znaopokojnog i nemogudana-

vedemnekiposebanrazlogzato

što se dogodilo. Kajem se zbog

svega–kazao jeoptuženi.

Kako je kazao, njegova bivša

djevojka Divjanović pred su-

domje iznijelamnogoneistina.

-Dasamznaodajesanekimbila

ustanu,nebihtamoišao.Mislio

samdajeuPodgorici,kakomije

prethodno kazala – pojasnio je

Đurišić.

I branilac Đurišića, advokat

Aleksandar Đurišić, u završnoj

riječi je iskaz Divjanović ocije-

nio kaonepouzdan i kontradik-

toran,ističućidasenanjemune

možezasnovati presuda.

On je naveo da je Divjanović u

istrazi tvrdila jedno, a pred su-

domje imaladrugupriču.

- Ona je u iskazu prošle godine

kazala da ju je prebio okrivljeni

dva dana prije kritičnog doga-

đaja, a na pretresu da je to bilo

danprije,odnosnonoćranije.U

iskazu kaže da ju je pokojni Be-

ća poljubio, što potvrđuje vje-

štak u svomnalazu, jer je našao

tragovekarminanatijelupokoj-

nog Beće, da je potom skinuo

jaknu i košulju. Ana pretresu je

rekla da nisu radili ništa i da su

sjedjeli razdvojeno – ukazao je

advokat na kontradiktornosti

iskazaključne svjedokinje.

Takođe,Divjanović jeprema ri-

ječima advokata Đurišića u

istraziispričaladajeimalačeste

svađesaoptuženimzbog ljubo-

more,dokjepredsudomtvrdila

suprotno.

Onsmatrada jekrozkontradik-

torne iskaze Divjanović poku-

šaladaserevanširaokrivljenom

Đurišiću, koji joj je pokvario

bogatupriliku.

AdvokatĐurišićjeistakaodase,

pohicimakoji sunasumično is-

paljeni, može zaključiti da je

optuženi pucao iz straha, jer je

bio iznenađen kada je u stanu

gdje je prethodnih sedammje-

seci živio, u polumraku, ugle-

daoosobukojunijepoznavao.

Istakaojeikontradiktornostdi-

jela nalaza vještaka psihijatrij-

ske struke koji se bavi motivom

počinjenog krivičnog djela od-

nosno ljubomoromoptuženog.

- Vještak je našao da se u kon-

kretnom slučaju radi o običnoj

ili poželjnoj ljubomori koja

unapređuje odnose i kao kraj-

njuposljedicuimaučvršćivanje

partnerstva, anetragedijukako

to tvrde vještaci – pojasnio je

advokat Đurišić, navodeći da

ovaj diovještačenja smatrapot-

puno površnim i nestručno

obrađenim.

Sa druge strane, tužilac Grujo

Radonjić istakao je da se hlad-

nokrvnost i bezosjećajnost op-

tuženog Đurišića ogleda u či-

njenici da se sa prijateljima

dovezao do zgrade u kojoj je ži-

vjela njegova bivša djevojka,

ubio Likaja, a potomse vratio u

automobil ne govoreći ništa sa-

putnicima.

On je istakao da je optuženi, u

napadu ljubomore, bez samilo-

sti i iznenadno pucao u Likaja,

ne dozvoljavajući mu ni najma-

nju šansu da se odbrani. Zatra-

žio jedaseĐurišićoglasi krivim

upravozbogčinjeniceštoljubo-

mora kojoj je sklon može biti

okidač da ponovo potegne pi-

štolj i počini istovjetno krivično

djelo.

B.R.

Okončano suđenje za ubistvo Beće Likaja

Đurišićupresuda zakazanaza26. jun

PODGORICA

–Automobili „renomegan“, vlasniceKatarine

Bešić i „polo“OlivereĐurišićoštećeni su jučeupodmetnu-

tompožarunaparkinguuUlici VelimiraTerzićauBlokupet.

Upožarunikonije povrijeđen, ali je pričinjena velika šteta.

Kako Pobjeda saznaje iz izvora bliskih istrazi, radi se o podmet-

nutompožaru, ali istražitelji nemogusa sigurnošćudakažukoje

od ova dva vozila je zapaljeno, a vatra potom zahvatila susjedni

automobil. Požar je podmetnut okoponoći.

A.G.

Zapaljenautomobil

Sarvan traži novogadvokata,

bira sudnicu i krivičnovijeće

Policija ispitujemotiv požara u Podgorici

Suđenje optuženomza ubistvo tetke Durije Pojatić odgođeno za 18. septembar

ILUSTRACIJA

PODGORICA

–Početaksu-

đenjaEmiruSarvanu(40), op-

tuženomzaubistvotetkeDu-

rijePojatić, juče jeu

podgoričkomVišemsuduod-

gođenoza18. septembar jer je

okrivljeni otkazaopunomoćje

advokaticiAzri Jasavić, koja

mujedodijeljenaposlužbenoj

dužnosti.

Sarvan je sudu pojasnio da radi

na pronalaženju novog branio-

ca, ali da mu taj posao otežava

uprava Istražnog zatvora koja

mu dozvoljava telefonske raz-

govore samosaocem.

- Tražim privatnog advokata,

službeni mi ne treba. Teško do-

lazimdotelefonaiotežanomije

pronalaženje advokata. Osim

toga, dopuštenomi je da razgo-

varam samo sa ocem. Zašto mi

nije dozvoljeno da pozovem

brata i kumu–kazao jeon.

Sarvan nije želio da otkrije ad-

vokata sa kojim kontaktira oko

angažovanja, navodeći da se ra-

di ovišeadvokata saviše strana.

SudjedostavioSarvanulistuad-

vokata i poučio ga da vijeću su-

dija Višeg suda pošalje pisani

zahtjev za obavljanje telefon-

skih poziva porodici i advokati-

ma, štoćemubiti odobreno.

Dogovoreno je da Sarvan u na-

rednih mjesec dana pronađe

branioca i dostavi sudu ime ad-

vokatakoji ćegabraniti.

Osim zahtjeva za novim advo-

katom, Sarvan je juče od suda

zatražio da on bira vijeće sudija

kojećemusuditi, jer, kako jena-

veo, tomu jepravozakonomza-

jemčeno.

Potom je zatražio damu se sudi

umaloj sudnici jer je ,,adekvat-

nija“odvelike sudnice.

Posljednji zahtjev odnosi se na

isključenje javnosti na njego-

vomsuđenju.

- Novinari su previše digli priti-

sak zbog ovoga, žaliću se za to.

Blatilasemojaporodica,apogo-

tovu ja. Hvala Bogu, utvrdiće se

daodovoganemaništa.Tražiću

idaimsezabranidaizvještavaju

o ovome jer neobjektivno pišu i

ugroženmi je život samim tim.

Priča se svašta po zatvoru, pa se

toprenosivanionda,pamojiro-

ditelji dolaze u opasnost. Želim

da u sudnici budu samo ljudi iz

vijeća, tužilac, obezbjeđenje i ja

–bio jedetaljanSarvan.

Odgovarajućinazahtjeve,sutki-

nja Moštrokol je optuženom

objasniladanemože birati sud-

nicu s obziromna skromne ka-

pacitetekojeimaVišisud,kaoni

krivično vijeće, jer je predmet

njoj dodijeljen programomslu-

čajne raspodjele.

- Ukoliko smatrate da imate ra-

zlog za izuzeće ovog vijeća, vi u

svakom momentu možete da

tražiteizuzeće.Štosetičezatva-

ranja suđenja za javnost, o tome

ćemo donijeti odluku kada su-

đenje počne - objasnila je sutki-

njaVesnaMoštrokol.

B.R.

Zgradaukojoj jeubijenaDurijaPojatić

SamjestapucnjaveuBeranama

KOTOR

–TomislavBogiće-

vić (28) iz Ivanjice uhapšen

jepopotjernicibeogradskog

Interpola zbog sumnje da je

počinio krivično djelo trgo-

vina i krijumčarenje narko-

tika.

On je uhapšen u blizini ko-

torskog Osnovnog suda, ka-

dasupolicajciprilikomkon-

troleutvrdilidasepotražuje.

O svemu je obaviješten su-

dija Višeg suda u Podgorici

kom je Bogićević sprove-

den.

A.G.

Srpskevlasti

ga tražezbog

švercadroge

KOTOR:

Mladić

uhapšen po potjernici

beogradskog Interpola

BERANE

–NaFejsbuk stranici Podgorički vremeplov juče

jeobjavljen snimakpucnjavekoja sedogodilaunedjelju

večeuBeranama.

Na snimku se vidi parkiran ,,golf“ u kojem je bio Edin Šuntić.

Njemuprilaze dvije osobe namotoru i otvarajupaljbu.

Za vrijeme napada na Šuntića uneposrednoj blizini su se naš-

la dva dječaka na biciklu. Dječaci su bili na svega nekoliko

metara od napadača koji su ispalili sedamprojektila i odvezli

se.

Kamere suzabilježilekako suvozačnamotoru pucanaŠunti-

ća.

Policija je došla do saznanja da sunapadači znali njegovo kre-

tanje i čekali pogodanmomenat da pucaju.

Istražiteljidetaljnoanalizirajusnimak,kojiimjezasadajedini

trag donapadača.

Šuntić je ispitan, a osimnjega, inspektori su saslušali više oso-

ba za koje vjeruju da bi mogli imati određena saznanja o puc-

njavi koja se dogodila u nedjelju veče, u Ulici 29. novembra.

Nepoznateosobe samotoraupokretupucale suna automobil

ukojemje bio Šuntić.

Iakosunapadačiispalilivišeprojektila,Šuntićnijepovrijeđen.

„Golf“ukojemjebioŠuntićoštećenjeodispaljenihprojektila.

Policija je obavila uviđaj i o događaju obavijestila višeg držav-

nog tužiocauBijelomPolju, koji je kvalifikovaokrivičnodjelo

kao ubistvo u pokušaju. Istražitelji intenzivno rade na identi-

fikaciji osumnjičenogzanapadnaŠuntića, nakojeg jepucaou

trenutkukada je čekao suprugu.

M.L.

Objavljen snimak pokušaja ubistva Šuntića

Napadači prošli

poredđece, ispalili

sedammetaka