Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 13. jun 2018.

Društvo

U Podgorici je u 71. godini, poslije duge i teške bolesti, premi-

nuo dr Vanja Brailo, diplomata i prvi ambasador nezavisne

Crne Gore u Mađarskoj.

Rođen je 18. septembra 1947. godine u Nikšiću, a živio je u

Podgorici. Nakon završetka podgoričke gimnazije, diplomi-

rao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Magistrirao je

radom iz oblasti turizma na Ekonomskom fakultetu u Beo-

gradu 1978. godine. Doktorirao je na Sveučilištu u Splitu 1983.

godine, a naslov njegove disertacije bio je: ,,Faktori i nivo kon-

kurentnosti turističke ponude Jugoslavije na tržištu zapadne

Evrope“.

Nakon diplomiranja, kao ekonomista radio je u fabrici „Rado-

je Dakić“, bio je sekretar odbora u parlamentu Crne Gore.

Dugo je bio sekretar Turističkog saveza Crne Gore i član

Predsjedništva Turističkog saveza Jugoslavije. Dobitnik je

Zlatne plakete Turističkog saveza Jugoslavije.

Godine 1989. Brailo je izabran za direktora predstavništva

Turističkog saveza Jugoslavije za zemlje Skandinavije, sa

sjedištemu Stokholmu i tu je dužnost uzorno obavljao do

raspada Jugoslavije.

Krajemdevedesetih godina napustio je oblast turizma, neko

vrijeme je bio generalni direktor fabrike ljekova ICN Crna

Gora. Od osnivanja radio je u IRD-u, međunarodnoj organiza-

ciji za pomoć i razvoj.

Odmarta 2004. godine je bioministar-savjetnik u Ambasadi

Srbije i Crne Gore u Mađarskoj.

Umartu 2008. imenovan je za ambasadora Crne Gore u

Mađarskoj. Tu funkciju je obavljao do kraja 2012. godine.

Odmađarske države odlikovan je visokimodlikovanjem

Commandanťs Cross of Order of Merit of Hungary, za dopri-

nos u razvoju odnosa dvije zemlje.

Vanja Brailo je sahranjen juče u Podgorici, u krugu porodice.

Ruždija TUZOVIĆ

PODGORICA

– Izdržavnog

trezoraprethodne godine

isplaćeno je 20.267.168,27 eura,

dok je zaštitnik imovinsko-

pravnih interesau istomperi-

odudobio sporovevrijedne

17.238.180,66eura.

Izvještaj o radu zaštitnika imo-

vinsko-pravnih interesa usvojen

jena 77. sjednici Vlade još

17.ma-

ja, ali je objavljen tek juče, odno-

sno nakon „tehničke redakcije“,

kako je ranije pojašnjeno.

Izvještaj nije u cjelini objavljen,

odnosnonedostajetabelarnipri-

kaz predmeta. Prema našim sa-

znanjima, tabela je dobila ozna-

ku „internog dokumenta“.

Prethodni izvještaj zaštitnika,

kvartalni,nijebio„tajan“iucjeli-

ni je objavljenna portaluVlade.

Prošle godine, kako je navedeno

u dokumentu, završeno je 5.099

parničnih predmeta, dok ih je

aktivno 12.907, što znači da je

zaštitnik imovinsko-pravnih

interesa lani postupao u

18.006parničnihpredme-

ta. To je u odnosu na

2016. oko 688 predme-

ta više, napisano je u

izvještaju.

PARNIČNI

POSTUPCI

Kancelarije zaštitnika

uPodgorici,BijelomPo-

lju i Kotoru lani su imale 18.051

parnični predmet.

U kancelariji u Podgorici u radu

ih je bilo 12.214, od čega je 3.481

novoformiranih, iz prošlog peri-

oda 8.733, arhivirano je 3.098,

dok ih je u ovu godinu prenijeto

9.116.

Kancelarija u Bijelom Polju lani

je imala 3.950 parničnih pred-

meta, od čega novoformiranih

1.690, iz prošlog perioda 2.215,

arhivirano je 1.587, a prenijeto je

2.318.

Kancelarija u Kotoru postupala

jeu1.887parničnihpredmeta,od

čega je novoformiranih bilo 399,

„zaostalih“ 1.488, arhivirano je

414predmeta, a prenijeto 1.473.

Zaštitnik jepostupaou501pred-

metuu slučajevima stečaja.

- Uupravnimpostupcima zaštit-

nik je postupao pred 21 područ-

nom jedinicom Uprave za ne-

kretnine, tri komisijezapovraćaj

i obeštećenje, kao i pred Agenci-

jom za mirno rješavanje radnih

sporova–navedeno jeu izvješta-

ju.

RADNI SPOROVI

Pred Agencijom zaštitnik je lani

formirao 105 predmeta, kojih je

manje od broja učesnika u po-

stupcima.

- Pred sudovima redovne nad-

ležnosti u značajnom broju po-

krenuti su i parnični postupci –u

PODGORICA

–Ministar-

stvoprosvjete raspisalo je

konkurs zadodjelu300 sti-

pendija zadeficitarna zani-

manja, zaučenikekoji sada

upisujuprvi razred srednje

škole. Od toga 30 stipendija

dodjeljujePrivrednakomo-

raCrneGore.

- Dodatno, 119 stipendija biće

dodijeljeno učenicima drugog

razreda, koji su u školskoj

2017/2018.godinidobilistipen-

dijezadeficitarnekvalifikacije.

Dokumentacijasepodnosiško-

li od 27. do 29. juna - saopšteno

je izMinistarstva prosvjete.

Takoće70stipendijabiti dodi-

jeljenozaučenikekoji seobra-

zuju po obrazovnom progra-

mu kuvar, 45 stipendija za

učenike koji se obrazuju po

obrazovnom programu kono-

bar, 30 stipendija za učenike

koji se obrazuju po obrazov-

nom programu pekar, 20 sti-

pendijazaonekoji seobrazuju

za keramičara, 10 za učenike

koji se obrazuju za instalatera

sanitarnih uređaja, grijanja i

klimatizacije, 15 stipendija za

đake koji se obrazuju po obra-

zovnom programu monter

elektronske komunkacijske

infrastrukture.

- Za učenike koji se obrazuju

po obrazovnom programu

elektroinstalater biće dodije-

ljeno 20 stipendija, 10 stipen-

dija za učenike koji se obrazu-

juzaposlastičare,10stipendija

za one koji se obrazuju po

obrazovnomprogramuzavari-

vač, 15 stipendija za obrazovni

program prodavac i pet za

obrazovniprogramfrizer.Biće

dodijeljeno 10 stipendija za

učenike koji se obrazuju po

programu bravar, 20 za obra-

zovniprogramstolar,10zaone

koji su se odlučili za program

zidar,petstipendijazaučenike

koji se obrazuju po obrazov-

nomprogramumodni krojač i

isto toliko za đake koji se obra-

zuju po obrazovnom progra-

mu ratar-povrtar - navodi se u

saopštenju.

Oni koji ovegodineupisujupr-

vi razred, za stipendiju se pri-

javljuju školi u kojoj su stekli

pravo upisa. Uz prijavu, po-

trebno je dostaviti kopiju svje-

dočanstva iz sedmog, osmog i

devetog razreda osnovne ško-

le.

- Učenici drugog razreda koji

suuškolskoj2017/2018.godini

većostvarili pravona stipendi-

ju, takođe se prijavljuju školi u

kojoj su stekli pravo upisa u

drugi razred. Uz prijavu, po-

trebno je dostaviti kopiju svje-

dočanstva prvog razreda i ko-

pije dokaza o osvojenim

nagradama na državnim i me-

đunarodnim takmičenjima.

Stipendija se dodjeljuje bez

obaveze vraćanja, odobrava se

za jednu školsku godinu i

isplaćuje se u deset jednakih

mjesečnih rata učenicima koji

imaju status redovnih - piše u

saopštenju resornog ministar-

stva.

R.D.

Dragana

Đuranović

INMEMORIAM

Odlazak

uzornog

čovjeka

Dr Vanja Brailo

Objavljen izvještaj o radu zaštitnika imovinsko-pravnih interesa

Državadobila

sporovevrijedne

17.238.180eura

Uprošloj godini Centar za posredovanje dobio je 169 tužbi u kojima je

država bila tužena, od čega je u 29 predmeta postignut sporazum, a

u 28 nije prihvaćeno posredovanje, dok je 74 prenijeto u ovu godinu -

napisano je u izvještaju zaštitnika imovinsko-pravnih interesa

Fotogra jakojususnimili

šumari – tijelomedvjedauTari

Preliminarni rezultati istrage kolašinskog tužilaštva

Mrkimedvjedubijen

KOLAŠIN

- Postoji velika vjerovatnoća da je na mrkogmed-

vjeda, koji je u subotumrtav pronađen u rijeci Tari, pucano iz

lovačkog oružja, preliminarni su nalazi istrage.

Osnovni državni tužilac u Kolašinu Vojislav Grujić kaže da još

nema zvaničnih podataka, ali da dosadašnji tok istrage ukazu-

je da je mrki medvjed ubijen.

Mrkogmedvjeda, koji je rijetka i zaštićena vrsta, ugledali su

šumari u rijeci Tari, u subotu, 9 juna, oko 11.30 sati. Oni su tada

i fotogra isali tijelomedvjeda u vodi.

Odmah je pokrenuta istraga, a tužilac Vojislav Grujić podsjeća

da su angažovane stručne veterinarske ekipe.

- Najprije je angažovana mehanizacija preduzeća „Keker“ da

se tijelomedvjeda izvuče iz rijeke. Treba sačekati zvanične

izvještaje veterinara. Dosadašnja istraga je otkrila i konsta-

tovala povrede koje su najvjerovatnije nastale iz vatrenog

oružja – kazao je on.

Otežavajuća okolnost za istragu je što je medvjed više dana

bio u rijeci. Mrki medvjed je pomeđunarodnim standardima

zaštićena vrsta. Prema procjenama lovačkih društava, na

području kolašinske opštine ima 35 mrkihmedvjeda.

C. G.

Ministarstvoprosvjete

Ministarstvo prosvjetemotiviše đake da upišu de citarna zanimanja

Zanajboljeučenike419stipendija