Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 13. jun 2018.

Ekonomija

BUDVA

Sedma trkaudru-

ženjeStreetGasm2000 sa

karavanomsa 120 luksuznih

automobilaodponedjeljka

,,krstari“CrnomGorom.

Učesnici,mahommilioneri -

di-džejevi, influenseri, čiji

suprofili na Instagramu i

Jutjubkanali veomaposje-

ćeni, zabilježili su svaki dio

CrneGorekojućepromovi-

sati na svojimstranicama.

Oduševljeni su i hotelom

„Splendid“ gdje suodsjeli, de-

stinacijom i uzbudljivim sta-

zama i, kakokažu, dobrimkri-

vudav im pu t ev ima . Od

automobila dominiraju lam-

borgini, porše, ferari... i u pro-

sjeku koštaju od 180.000 do

200.000eura, pa i više, takoda

je cijeli vozni park vrijedan

blizu24miliona. Dokvoze re-

li organizuju i humanitarne

zabave, na kojima skupljaju

priloge za dječije fondove u

njihovimzemljama.

Sjedišteovogudruženjaboga-

taša jeuHolandiji, ameđunji-

ma su i avanturisti iz Francu-

ske, Italije, SAD, Engleske i

Slovačke. Udruženje postoji

osam godina, a ovo je sedmi

reli, specifičan po tome što se

zna samomjesto polaska i cilj

koji je ove godineBukurešt.

MorisHarsniker, jedan od su-

vlasnika udruženja i rukovo-

dilac ovogodišnje grupe, ka-

zao je da funkcionišu kao

velika familija.

- UCrnoj Gori namse sviđaju

priroda, prijateljski nastroje-

ni ljudi i dobri krivudavi pute-

vi -kazao jeHarsniker idodao

da mu je ovo treći put da je u

Crnoj Gori. Objasnio je da je

zabavni karakter relija to što

učesnici znaju gdje je start i

cilj, a ostalo je za njihmisteri-

ja.

- Svakog dana se otkriva slje-

deća lokacija. Puno je šala, za-

bavnih kostima, „ludih“ ljudi

kojizbijajušalejednisadrugi-

ma, lijepe lude naljepnice,

konfete,dim,praveraznelude

situacije. Najluđe je kad su je-

dan automobil obavili auto

folijom, pa ljudi nijesu mogli

ujutro da uđu u njega – pre-

pričavaHarsniker i dodaje da

su u ponedjeljak krenuli iz

Splita i vozili obalom i kroz

Bokokorotski zaliv, koji ih je

oduševio.

- Riječ jeovisokomstilu, ljudi

su sjajni, ali je najvažnije to

što svake godine sakupljamo

novac za dobrotvorne fondo-

ve. Svake godine izaberemo

drugi fond – kazao je Harsni-

ker i objasnio da Crnu Goru

nijesu otkrili slučajno. Prošle

godine jedanod članova kara-

vana vozio je turu ovdje i na

prvi pogled se zaljubio u pri-

rodne ljepote, pa jeodlukaove

godina bila da stanica broj tri

upravo bude Crna Gora. Iako

jejučetrebalodabudedanod-

mora, nijesu mogli da odole,

nego su već poslije doručka

otišli da probaju neke staze u

Bokokotorskomzalivu. Imaju

ekipu profesionalnih fotogra-

fa i snimatelja i bilježe svaki

trenutak koji provedu u nekoj

zemlji, nakon čega je promo-

višunadruštvenimmrežamai

Jutjub kanalima.

N.K.

StreetGasm2000 auto-trka prošla kroz Crnu Goru

Oduševljeni prirodom

i krivudavimputevima

Skupocjeni automobili ispredSplendida

upno 654.397 eura kredita

nistar

ljivija

e

Podatke iz

imovinskih

kartona prijavili

sami funkcioneri.

Agencija za

antikorupciju

uskoro počinje

provjeru tačnosti

podataka

od20.000eura, potrošački od

30.000 i ukupnu ratu od 299

eura. Nema štednje.

ŠTEDNJA

Zarada ministra rada Kemala

Purišića je 1.693 eura, a prija-

vio je i 2.792euraukupnihgo-

dišnjihprimanja izMontepu-

ta, i 3.420 eura iz Savjeta za

privatizaciju. Nema kredita, a

na tekućem računu ima

38.900 eura. Vojni ministar

Predrag Bošković ima platu

od 1.532 eura i 24.000 eura iz

Evropske rukometne federa-

cije. Nema ni kredita ni šted-

nje.Ministarvanjskihposlova

Srđa Darmanović ima platu

od 1.719 eura, nema kredita i

uštedio je 82.500 eura. Plata

ministraprosvjeteDamiraŠe-

hovića je 1.409 eura, plus

4.560 eura iz Savjeta za priva-

tizaciju i 8.900 eura sa Eko-

nomskog fakulteta i Komisije

za polaganje stručnog ispita.

Nemaštednjui ima15.000eu-

ra stambenog kredita koji je

uzeo prije dvije godine, a rata

mu je 674 eura. Ministarka

nauke Sanja Damjanović pri-

ma 1.522 eura, nema kredita i

imanajvećugotovinu-80.000

eura franaka i 50.000 eura.

Sadašnji ministar kulture

AleksandraBogdanović proš-

legodine jebiogradonačelnik

Cetinja sa platomod 1.345 eu-

ra. Ima hipotekarni kredit od

90.000 eura koji je uzeo prije

dvije godine, sa ratom od 700

eura.Ubanciima25.000eura.

Ministar zdravljaKenanHra-

povićprima 1.627euraplate, a

ukupno jeprijaviodrugihpri-

hoda 1.240eura.Nemani kre-

ditani štednje. Plataministar-

ke javne uprave Suzane

Pribilović je 1.512 eura plus

10.500 eura od izdavanja po-

slovnog prostora, nema šted-

nju, ali ima 12.000 eura lizing

kredita sa ratomod 246 eura.

Ministar za manjinska i ljud-

ska prava MehmedZenka za-

rađuje 1.522 eura, plus 4.560

euragodišnjeizSavjetazapri-

vatizaciju. On ima kredit od

70.000eura iratuod330eura.

Nema štednju. Ministar spor-

ta Nikola Janović prima 1.382

eura plate, a prijavio je i 7.200

euraodrente.Nemanikredita

ni štednje.

Ministarka bez portfelja Ma-

rija Vučinović prima platu od

1.680 eura plus 6.924 eura

drugih prihoda godišnje. Ne-

ma ni kredita ni štednje.

Ovo supodaci koje suprijavili

samiministri. Porednjihuku-

pno je oko 6.000 funkcionera

dostavilo kartone. U toku

ovog mjeseca trebalo bi da

počneprovjeratačnostipoda-

taka, koja će trajati dva do tri

mjeseca.

M.P.M.

D. MIJATOVIĆ

MorisHarsniker

PODGORICA

Primjena

elektronskih identifikacija i

povećanje izdavanjadigital-

nih sertifikata trebalobi da

doprinesevećimbenefitima

koji će seosjetiti u trgovini,

ocijenjeno jena sjednici od-

boraudruženja informacio-

nih i komunikacionih teh-

nologija i trgovineu

Privrednoj komori.

Generalna direktorica Direk-

torata za elektronskuupravu i

informatičku bezbjednost u

Ministarstvu javne uprave

MilicaJankovićsaopštilajeda

su elektronska trgovina i pla-

ćanje jedanodnajvažnijihpo-

slova tog resora. Ministarstvo

je u maju prošle godine doni-

jelonoviZakonoelektronskoj

identifikaciji i elektronskom

potpisu.

- Taj zakon donosi novine u

uvođenjunovih instrumenata

elektronske identifikacije i

potpisa,uključujućikvalifiko-

vani elektronski potpis, elek-

tronsku dostavu i vremenski

pečat - kazala je Janković.

Ona je navela da digitalne ser-

tifikate sada izdaje Pošta, ali

da zakon daje mogućnosti da

to budu banke i drugi subjekti

koji nađu interes.

- Elektronska identifikacija i

elektronski potpis građana

preduslovi su da se ide ka

elektronskoj trgovini i plaća-

nju - rekla jeJanković i dodala

da se od građana nemože tra-

žiti da elektronski plaćaju

ukoliko nijesu prethodno

identifikovani.

Pošta je izdala 400 digitalnih

sertifikatazagrađane i20.000

za privredu koja ima servise

koji nemaju alternativu osim

da se rade elektronski.

- Kada se poveća elektronska

identifikacija i izdavanje elek-

tronskihdigitalnihsertifikata,

osjetiće se benefiti u trgovini

- ocijenila je Janković i pod-

sjetila da je ministarstvo ne-

davno pokrenulo inicijativu

da se građanima omogući je-

dinstvena identifikacija.

- To je nešto po čemu bismo

bili lider u regionu, jer se pla-

nira izgradnja identifikacione

kartice, koja bi objedinjavala

elektronske sertifikate za ra-

zličite usluge građana prema

državi i privatnom sektoru -

navela je Janković i podsjetila

da je prije desetak dana u EU

stupilanasnaguregulativave-

zana za sigurnost podataka,

koju će Crna Gora morati da

poštuje za dvije godine.

R.E.

Odbor udruženja informacionih i komunikacionih tehnologija i trgovine u PKCG

Elektronski potpis ima400

građana i 20.000 firmi

SastanakuPKCG

PODGORICA

Lovćen -

životno osiguranje Podgorica

uvećalo je kapital registraci-

jom emisije akcija emitovane

radi prodaje postojećim akci-

onarima po osnovu prava

preče kupovine za 300.000

eura.

Emitovano je 30.000 akcija,

nominalne vrijednost po 10

eura.

Nakon ovih promjena, uku-

pna kapitalna vrijednost

Društva iznosi 2.600.000

eura, ukupan broj akcija

260.000, a nominalna vri-

jednost po akciji je 10 eura.

M.P.M.

USD

1.17880

JPY 130.03000

GBP

0.88175

Kursna lista

CHF

1.16150

AUD

1.55060

CAD

1.53350

Lovćen - životno osiguranje Podgorica

Uvećali

kapital za

300hiljada

DarkoRadunović

a:Majski račun28eura

dok je najveća potrošnja umaju

očitana u Ulcinju gdje su domaćin-

stva u prosjeku potrošila električne

energije u vrijednosti od 33,64 eura

- navodi se u saopštenju. Račun

preko 150 eura dobiće svega 0,49

odsto potrošača, dok je potrošnja

od 100 do 150 eura očitana kod 0,9

odsto kupaca.

- Majske račune umanjene za iznos

popusta za redovne platiše dobiće

čak 53,1 odsto domaćinstava u Crnoj

Gori, odnosno 183.690 kupaca

- navodi se u saopštenju. Domaćin-

stva su umaju potrošila 84,41 milion

kilovatsati električne energije, što je

4,7 odstomanje u odnosu na april-

sku potrošnju.

M.P.M.