Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 13. jun 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Naprvi javni

pozivzabespovratnupo-

dršku investicijamaupri-

marnoj poljoprivrednoj

proizvodnji uokviru IPARD

programa stiglo je 389za-

htjeva za investicijekoje su

planirnena 27,48miliona

eura, kazao je jučenapres

konferenciji resorniminista

rMilutinSimović.

On je naveo primjer da mladi

farmer sa sjevera, za projekt

od sto hiljada eura na većoj

nadmorskoj visinimožedobi-

ti bespovratnu podršku od

70.000 eura. Naveo je da su

zahtjevi stigli izsvihopština, a

posebno ga raduje veliki broj

aplikacija pristiglih iz sjever-

nog dijela.

- Sa sjevera je stigao 221 za-

htjev ili 57odsto.Nacentralnu

regiju se odnosi 145 zahtjeva

ili 37 odsto, a na primorje 23

zahtjeva ili šest odsto – obja-

snio je Simović.

Na nabavku poljoprivredne

mehanizacije se odnosi 187

zahtjeva, opreme i mehaniza-

cije 80, mješovite investicije

koje podrazumijevaju izgrad-

nju objekata, nabavku opre-

me, mehanizacije i podizanje

zasada 61 zahtjev, a za izgrad-

njuobjekata 41.

Simović je kazao da je odziv u

Crnoj Gori u odnosu na ze-

mljeregionaizvanredan-svo-

jevremeno jeHrvatska za dva

poziva imala40zahtjeva,Ma-

kedonija za tri 140 zahjeva, a

Turska za tri deset zahtjeva.

Dodao je da je u toku obrada

zahtjeva.

Šef pretpristupne jedinice

Generalnog direktorata za

poljoprivredu i ruralni razvoj

EK Liam Breslin ocijenio je da

ovolikibrojzahtjevapredstavlja

veliki odziv i podsjetio da

IPARD ima na raspolaganju 39

miliona eura, kako bi podržali

farmere i prehrambenu indu-

striju.

- Ovo je velika prilika za Crnu

Goru da iskoristi na pravi na-

čin novac i pomogne farmeri-

ma i prehrambenoj industriji

da se modernizuju - kazao je

Breslin i naglasio da je poljo-

privreda veliki potencijal.

M.P.M.

Predstavljen IPARD programvrijedan 27miliona eura

Stiglo389zahtjeva

Sa sjevera poslato 57 odsto zahtjeva, iz

centralne regije 37, a sa primorja šest odsto

Simovićnaprezentaciji IPARD-a

PODGORICA

Ukupni kre-

ditni dugod654.397 eura

prijavilo je 11ministarau

vladi premijeraDuškaMar-

kovića. Štednjuod 253.000

eura i 80.000 franaka ima

šestministara, pokazuju

imovinski kartoni zaprošlu

godinu, koje jeobjavila

Agencija za sprečavanjeko-

rupcije.

Osamministara nema kredi-

te, a najzaduženiji jeministar

finansija Darko Radunović.

Štednju nema 13 ministara, a

najveći konto ima ministarka

nauke Sanja Damjanović, sa

80.000 franaka i 50.000 eura.

KREDITI

Plata premijeraMarkovića je

2.066 eura, a ima stambeni

kredit od 20.000 eura iz

2012. godine sa ratom od

380 eura. Marković nema

štednju. Potpredsjednik

Vlade Zoran Pažin prija-

vio je platu od 1.705 eura i

ukupno za godinu još 7.180

eura iz Sudskog savjeta. Ima

dva kredita od 10.970 i 8.449

eura i ratu od 80 eura. Na ra-

čunu ima deset hiljada eura.

Mjesečna primanja njegovog

kolege Milutina Simovića su

1.850eura, aprijavio je i 4.800

eura godišnjeg prihoda iz

skupštinske radne grupe.

Uzeo je tri kredita od ukupno

120.000 eura – jedan stambe-

ni i dva potrošačka po 3.500

eura, a ukupna rata je 917 eu-

ra. Simović nije prijavio šted-

nju. Potpredsjednik Vlade

Rafet Husović zarađuje 1.658

eura, ima kredit od 14.181 sa

ratomod60eura i nemaušte-

đevinu.

Plataministra finansijaDarka

Radunovića je 1.666 eura, a

prijavio je i ukupni godišnji

prihod od 6.000 eura od član-

stva u Savjetu za finansijsku

stabilnost. Najzaduženiji mi-

nistar ima stambeni kredit od

222.467eurakojijeuzeo2007.

imjesečnu ratu od 1.403 eura.

Nema štednju. Ministar poli-

cijeMevludin Nuhodžić ima

platu od 1.777 eura, a nema ni

kredita ni štednje u bankama.

Njegovkolegaizresoraodrži-

vog razvoja i turizma Pavle

Radulović ima platu od 1.463

eura i ukupni godišnji prihod

odčlanstvauSavjetuzapriva-

tizaci 3.420 eura. Nema kre-

dit, a na tekućem računu ima

30.000 eura, 12.000 štednje i

5.000 eura gotovine.

Ministarka ekonomije Dragi-

ca Sekulić ima platu od 1.453

eura a prijavila je i 3.420 eura

ukupnog prihoda od članstva

u Savjetu za privatizaciju.

Ima gotovinski kredit od

13.000 eura koji je uzela 2015.

i ratuod324eura i nemašted-

nju. Ministar pomorstva i sa-

obraćaja Osman Nurković

ima platu od 1.693 eura, a pri-

javio je ukupno 1.800 iz Boš-

njačkg savjeta, 1.520 iz Savje-

ta za privatizaciju i 1000 eura

iz ekspertskog pregovarač-

kogtima.Imastambenikredit

Ministri u Vladi premijera DuškaMarkovića prijavili u

Najzaduženijim

finansija, najšte

ministarkanau

Markovićprijaviošestpištolja

Premijer Duško Marković je u najnovijem kartonu pri-

javio i oružje. Marković ima šest pištolja, jedan revolver

i pušku.

Ovo oružje nabavio je između 1993. i 2005.

PODGORICA

Svjetska

bankabimogladaobezbije-

di drugi dioprograma

budžetskepodrškeCrnoj

Gori naredne godine, saop-

šteno je izCentralnebanke

nakon sastanka guvernera

RadojaŽugića sa šefom

KancelarijeSBzaBiHi Crnu

GoruEmanuelomSalina-

som.

Guverner je rekao da su pozi-

tivni trendovi iz prošle godine

nastavljeni i u ovoj, što dopri-

nosibržemoporavkuprivrede

i snaženju javnih finansija, a

dabankarskisektorbilježirast

svih ključnih indikatora po-

slovanja, dok su ranjivosti

smanjene. Žugić jesaopštioda

će CBCG u dogovorenim ro-

kovima realizovati sve aktiv-

nosti iz svojenadležnosti, koje

seprvenstvenoodnosenasna-

ženje supervizije, unapređe-

nje regulatornog okvira, uvo-

đenje evropskih standarda.

Salinas je rekao da je CBCG

dalaznačajandoprinosproce-

su odobravanja garancija SB

Crnoj Gori, prvenstveno kroz

svoje aktivnosti koje su dopri-

nijele unapređenju stabilnosti

i sigurnosti finansijskog siste-

ma.

Sa Salinasom je razgovara i

ministar finansija Darko Ra-

dunović.

Salinas je objasnio da Svjetska

banka ima mogućnost re-

strukturiranjaaktuelnogport-

folija, s ciljem usmjeravanja

raspoloživihresursanaoblasti

od prioritetnog značaja za Cr-

nuGoru i njendalji razvoj.

Radunović je, imajući u vidu

da u fokusu Vlade ostaje rast

zapošljavanja i poboljšanje

standarda građana, naveo da

će projekti koji podržavaju taj

cilj nastaviti da se realizuju, a

da je od posebnog interesa

upravljanje vodama, od na-

vodnjavanja, zaštite od popla-

va, do ekonomske iskoristivo-

sti slivaDrina-Sava-Lim.

M.P.M.

Guverner i ministar nansija razgovarali sa delegacijomSvjetske banke

Mogućabudžetskapodrška

Sa sastanka sadelegacijomSvjetskebanke

PODGORICA

M-tel je i

ove godineu susret turistič-

koj sezoni pripremio turist

pripejdpaket, koji sadrži

100gigabajta interneta za

sedamdana.

- Pored ovog, deset GB inter-

neta za neograničen pristup

društvenim mrežama Fejs-

buk, Viber, Instagram, Tviter,

Voc ap, Vikipedia i Mondo

GO u toku 15 dana od akti-

vacijekartice - navodi seu sa-

opštenju iz ove kompanije.

Paketčininajboljimnatržištu

to što dopunom računa ko-

risnikdobija još 100GBinter-

neta, a iznos dopune slobod-

no troši.

- Ovaj paket omogućava i

pristup posebnom meniju

*105taraba, sa super ponu-

dom za turiste, odnosno tri

GB interneta sedam dana za

3,9eura, apetGB interneta 15

dana4,9 eura - navodi seu sa-

opštenju.

KupovinomM-tel turističk-

og paketa korisnik dobija eu-

ro inicijalnog kredita, koji

slobodno troši. Kartica se ak-

tivira pozivom, porukom ili

internet sesijom. Preostali

internet iz aktivnih ponuda

provjerava se ukucavanjem

kratkog koda *108taraba. In-

ternet resursi važe za po-

trošnjuuCrnojGori.Akcijaje

namijenjena karticama akti-

viranimdo 30. septembra.

M.P.M.

M-tel u susret turističkoj sezoni

Za turiste 100gigabajta

PODGORICA

Savjet za fi-

nansijsku stabilnost upozo-

rio jedavirtuelnevaluteka-

rakteriševisokavolatilnost i

nepredvidivost i da trebabiti

veomaoprezanpri investira-

nju.

Konstatovali su na jučerašnjoj

sjednici da transakcije tim va-

lutama nijesu obuhvaćene re-

gulatornim okvirom, pa rizik

preuzimaju investitori.

Zaključeno je da je neophodno

da se nastavi konsolidacija dr-

žavnepotrošnje,rastioporavak

privrednog sektora, nastavak

investicione potrošnje, a da

unapređenje poslovnog ambi-

jenta mora da bude cilj svih

nadležnih organa. Smatraju i

da treba sprovesti reforme u

kreiranju politike dohotka,

sektorima zdravstva i penzij-

skog osiguranja, kao i daljeg

snaženja stabilnosti kroz har-

monizaciju sa pravnomtekovi-

nom EU. Saopšteno je da je u

prvom kvartalu tekuće godine

nastavljen pozitivni uticaj iz

eurozone, gdje je ostvareneko-

nomski rast od 2,5 odsto, dok

Evropska centralna banka nije

mijenjala referentne kamatne

stope. Kod kuće je zabilježen

rast industrije od 39 odsto, tr-

govine na malo od 4,9 odsto,

građevinarstva i turizma.

- Rizik finansijske stabilnosti je

ocijenjen umjereno stabilnim,

uz prisustvo određenih rizika

realnog sektora koji i dalje uti-

ču na povećanje pritisaka u fi-

skalnoj sferi. Tu je i rizik nedo-

voljnog dohotka privrede i

stanovništva koji usporavaju

dinamikuoporavka - navedeno

je u saopštenju.

Fiskalni rizici su i dalje izraže-

ni, ali se umanjio njihov inten-

zitet i smjer uticaja na finansij-

sku stabilnost promijenio od

rastućegkaumjerenom.

M.P.M.

Zasijedao Savjet za nansijsku stabilnost

Opreznosa

virtuelnim

valutama

SanjaDamjanović

PODGORICA

Prosječanmajski račun

za električnu energiju za domaćinstva

na nivou Crne Gore, ukoliko se izuzmu

neočitana mjerna mjesta u objektima

koji nijesu stalno nastanjeni, iznosi

27,95 eura, saopšteno je iz Elektropri-

vrede.

- Domaćinstva na Žabljaku bilježe naj-

nižu prosječnu potrošnju od 19,62 eura,

Elektroprivr