Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 13. jun 2018.

Politika

SDPbezperspektive, prijatelji

iz tepartijedanamsepridruže

POBJEDA:

Gdje vidite uzroke debakla opozi-

cije na prethodnim lokalnim izborima i kako

u tomkontekstu ocjenjujete veoma loš rezul-

tat SDP-a na lokalnim izborima?

ŠEHOVIĆ:

Jedan dio opozicije je na ovim izbo-

rima platio danak antidržavnoj, a drugi dema-

goškoj i licemjernoj politici koju je vodio.

Riječju, građani Crne Gore su još jednom

pokazali političku zrelost, kaznivši politiku

destrukcije i neprincipijelna savezništva, po

čemu se inače opozicija u prethodnomperio-

du prepoznavala.

A sve štomislimo politici koju reprezentuje

aktuelno rukovodstvo SDP-a sam već nebroje-

no puta saopštio. Međutim, manje je važno šta

ja mislimo tome, važnije je mišljenje građana.

A oni su čelnicima SDP-a odredili mjeru na

upravo završenim lokalnim izborima, nakon

čega je sada svima jasno da je SD jedini repre-

zent istinske izvorne socijaldemokratske ideje

u Crnoj Gori.

Zato, umjesto da se bavim čelnicima SDP-a i

pogubnompolitikom koju vode, pozivam još

jednom jedan broj naših prijatelja, koji su samo

zbog emocije prema imenu te partije još uvijek

u njoj, da nam se pridruže. Vjerujemda je nakon

izbornog debakla svima jasno da ta partija

nema nikakvu perspektivu, da je sa ovim ruko-

vodstvomosuđena na nestanak, te da jedino u

SD-u, zajedno sa nama, mogu da nastave tamo

gdje smo stali prije tri godine – časnu borbu za

prave socijaldemokratske pincipe.

PODGORICA

- Predsjedniš-

tvoDemokratskepartije so-

cijalistaCrneGore jena ju-

čerašnjoj sjednici, kojomje

predsjedavaopredsjednik

DPSMiloĐukanović, detalj-

noanaliziralo rezultatene-

davnookončanih lokalnih

izbora i konstatovalo je izu-

zetanuspjehunajvećemdi-

jeluopština.

- PredsjedništvoDPS prenije-

lo je ovlašćenja na opštinske

odbore da otpočnu pregovore

o formiranju lokalnih uprava

sa svimpolitičkimpartnerima

koji dijele temeljna program-

ska opredjeljenja sa DPS-om,

navodi se u saopštenju iz ove

partije.

Istaknuto je uvjerenje da će u

svim opštinama u kojima je

DPSostvarilaizbornepobjede

unajkraćemrokubitiformira-

ne vlasti, kako bi na osnovu

izbornihprogramabionastav-

ljen dinamičan ekonomski ra-

zvoj lokalnih zajednica, sa ci-

ljem dostizanja evropskog

kvaliteta života svihgrađana.

Apsolutnu vlast Đukanoviće-

va partija i koalicije okoDPS-

a osvojile su i uBijelomPolju,

Šavniku, naŽabljaku, uPljev-

ljima, Danilovgradu, Golu-

bovcima. U Kolašinu je DPS

vratio vlast i ostvario odlične

rezultate, a formiraće vlast i u

Rožajama, Plavu i Barusa tra-

dicionalnimkoalicionimpar-

tnerima.

Na sjednici Glavnog odbora

prošle sedmice analizirani su

rezultati oba izbornaprocesa i

konstatovano je da oni potvr-

đujunadmoćizbornihprogra-

ma DPS-a, povjerenje koje

građaniukazujuukupnojpoli-

tici te partije, superiornost vr-

šilaca najviših državnih i lo-

kalnih funkcija, kao i ukupan

odnos crnogorske javnosti

prema dosadašnjim ostvare-

nimrezultatimadržavnepoli-

tike koju dominantno kreira

DPS.

R. P.

Zasijedalo Predsjedništvo Demokratske partije socijalista

Opštinski odbori daotpočnu

pregovoreo formiranjuvlasti

POBJEDA:

Da li očekujete

dadogovor o formiranju lo-

kalnevlasti saDPS-om

uključi i paket ukojembi bila

i Podgorica, kao i svih 10op-

štinaukojima je, osimRoža-

ja,moguće formirati vlast sa

Đukanovićevompartijom?

ŠEHOVIĆ:

Upravo završeni

lokalni izbori sukarakteristič-

ni ne samo po tome što je SD

na njima duplirao svoje birač-

ko tijelo, nego i po jasnoj i više

nego ubjedljivoj pobjedi vla-

dajuće koalicije u svimgrado-

vima u kojima su oni održani.

Zahvaljujućitomemožemoda

kažemo da je Crna Gora 27.

maja definitivno porazila de-

struktivnu opozicionu politi-

ku, i ušla u novu, mirniju fazu

pune političke stabilnosti.

Vjerujem da bi, stoga, bilo dr-

žavno odgovorno da politička

dominacija koju smo kao vla-

dajuća koalicija sa državnog

nivoa demonstrirali na lokal-

nimizborima, svoj odraznađe

i u postizbornim koalicionim

aranžmanima u svimopština-

ma ukojima su izbori održani.

Pomeni jezatoprirodnodana

temelju ostvarenih izbornih

rezultata objedinimo sve po-

tencijale koje kao vladajuća

struktura imamo, da ih stavi-

mo u funkciju ne samo držav-

nog, nego i lokalnog razvoja, i

da time svi mi koji smo preu-

zeli svoj dio odgovornosti na

državnom nivou, posvećeno i

predano radimo na dinamič-

nomrazvoju i na lokalnomni-

vou i poboljšanju životnog

standarda koji naši građani s

pravom očekuju u tim sredi-

nama.

Nakon izbora se treba izdići

iznad dnevne politike i sagle-

dati širi kontekst. Očekujem

da takav pristup narednih da-

na bude na primjer demon-

striran od DPS-a u Podgorici,

SD-a u Plavu i Bošnjačke

stranke uRožajama.

POBJEDA:

Kadabimogli

dapočnupregovori o formi-

ranju lokalnevlasti uopšti-

namaukojima subili lokalni

izbori?

ŠEHOVIĆ:

Prethodnih dana

smo imali dovoljno vremena

danapravimodetaljnuanalizu

ostvarenih rezultata, nakon

čega su stvorene pretpostavke

za skoro otpočinjanje razgo-

voraoformiranjulokalnihvla-

sti u opštinama u kojima su iz-

bori održani.

Od datuma početka tih razgo-

vora je, što se nas u SD-u tiče,

važnije da oni budu program-

skog karaktera, kako bismo

bili u prilici da zajednički u

relativnokratkomrokudefini-

šemo lokalnu politiku na čijoj

realizaciji trebaraditiunared-

ne četiri godine. U fokusu bi,

što se nas u SD-u tiče, trebalo

da bude stvaranje pretpostav-

ki za otvaranje novih radnih

mjesta, kao i pružanje više

šansi zamlade ljude u timsre-

dinama.

POBJEDA:

Socijaldemokra-

te suprvi put pobijedileu

Plavu. Da li očekujetedava-

šoj partiji pripadne funkcija

gradonačelnika?

ŠEHOVIĆ:

Ponosan samna to

štojeSDumomrodnomPlavu

sa osvojenih 30% glasova naj-

jača partija, i što je baš u ovoj

sredini zabilježen rast podrš-

keodcijelihdva i poputauod-

nosu na parlamentarne izbo-

re. Takav rezultat u mjestu u

kojem sam odrastao sa jedne

strane imponuje, jer predstav-

lja priznanje za sve ono što

smo u dosadašnjem periodu

uradili, ali sa druge strane i te

kako obavezuje da sa novim,

nekompromitovanim i pošte-

nim ljudima napravimo zao-

kret, da okrenemo novi list,

kako bi nakon dužeg vremena

Plavljani osjetili konkretan i

vidljivnapredak.

Svi koji budu participirali u

budućoj lokalnoj vlasti treba

dapreuzmusvojdioodgovor-

nosti, shodno ostvarenim re-

zultatima. Novi, domaćinski

koncept upravljanja koji želi-

mo da demonstriramo, po-

drazumijeva punu posveće-

nost svih konstituenata

lokalnevlastiitimskirad.Ele-

mentarnodemokratskonače-

lo nalaže da na čelu tog tima

bude neko koga će predložiti

partija kojoj su građani uka-

zali najveće povjerenje, u

ovomslučajuSD.

NenadZEČEVIĆ

potpredsjednik Socijaldemokrata Crne Gore

PODGORICA

- LiderPokre-

ta zapromjeneNebojšaMe-

dojevićoptužio jeostatak

opozicije, nekemedije i po-

jedineNVOda sunipodašta-

vanjemprotestaubili klicu

otpora i pobunekodgrađa-

na, štopokazujunedavni sla-

boposjećeni protesti.

–Šta jebilo,momci izambasa-

dorske opozicije, medija i

NVO? Nijesu im valjali prote-

sti DF. Da vidimo vaše. Dok je

DFmukotrpnosvakodnevnim

protestima, šatorima, šetnja-

ma, opkoljavanjima instituci-

ja, širio duh pobune i sopstve-

nim primjerom podizao

obamrlu svijest građana da se

protiv diktature jedinomože-

mo boriti jedinstvom i otpo-

rom, ostatak opozicije, Dan i

Vijesti i njihove NVO - CGO,

CEMI, CDT, MANS, CRN-

VO, Institut alternativa

su uporno te veli-

čanstvene pro-

teste nazivali

primitivnim,

retrogradnim,

rušilačkim,

destruktiv-

nim, napisao

je Medoje-

vić na svom

Fejsbukpro-

filu.

Ističe da su

ovi subjekti

upornoradi-

li na ubija-

nju bilo

kakve kli-

ce otpora i pobune, jer su im

tako naredili mentori iz Am-

basade. Kako kaže, izgleda da

nije baš tako lako izvesti ljude

naulicu, jerkada trebaorgani-

zovati proteste, nema nikoga.

– Šta je „politika za 21. vijek“

kad vam smijene vaše kome-

sare izRTCG, poskupi gorivo,

kad se ubijaju nevini ljudi u

ratu mafije, kad sjutra okon-

čaju betoniranje obale, kad

kopaju pijesak iz rijeke Tare,

kadnaspljačkajuprekomalih

HE… Ko je ubio proteste? Ko

je uporno

plašio

građane veličanstvenim pro-

testimaDF-a?Šta jevašodgo-

vor kad vamMilo smijeni sve

vaše ljude u institucijama

sistema?Možda jenajboljeda

se naljutite, pokupite krpice i

odete kući, i nastavite da kle-

patemilione preko grantova i

medija,napisaojeMedojević.

Po njegovim riječima, takvo

ponašanje samo je ojačalo

DPS, povećalo apstinenciju,

ubiloduhpobune i protesta.

– Bravo, momci! Zadatak je

obavljen. DPS i Milo nikad ja-

či, opozicija nikad slabija, za-

ključio jeMedojević.

R. P.

Nastavljena prepucavanja unutar oponenata vlasti, lider PzP

uperio prst umedije, NVO i koaliciju Demokrate-Ura

Medojević: Ambasadorska

opozicijakrivaza rastDPS-a

i padDemokratskog fronta

Koodopozicije

podrži Vladu -

agent jeSAD

Jedan od lidera DF-a kazao

je i da Ambasada SAD ima

plan da „svi njeni igrači

u Crnoj Gori“ podrže

premijera Duška Mar-

kovića.

„Ko od opozicije,

NVO, medija podr-

ži Duška, jasno

je da se radi ili

o saradnicima

Duškove

Udbe ili o

agentima

SAD“, tvrdi

Medojević.

ČelniciDemokratske

partije socijalista

NebojšaMedojević

Vladajuća

oalicijada

ravi savez

11 opština