Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 13. jun 2018.

Politika

PotpredsjednikSocijalde-

mokrataCrneGoredrDa-

mir Šehovićocijenio jeu in-

tervjuuzaPobjedudabi

vladajućakoalicija trebalo

danapravi postizborni savez

u svih 11 opštinaukojima su

održani lokalni izbori.

-Bilobidržavnoodgovornoda

političkadominacija koju smo

kao vladajuća koalicija sa dr-

žavnognivoademonstriralina

lokalnim izborima, svoj odraz

nađe i u postizbornimkoalici-

onimaranžmanimausvimop-

štinama u kojima su izbori

održani. Očekujem da takav

pristup narednih dana bude

demonstriran od DPS-a u

Podgorici, od SD-a u Plavu i

Bošnjačke stranke u Rožaja-

ma, kazao je Šehović u inter-

vjuu zaPobjedu.

Ocjenjujući rezultate posljed-

njih lokalnih izbora, Šehović

je rekao da je Crna Gora 27.

maja definitivno porazila de-

struktivnu opozicionu politi-

ku, i ušla u novu, mirniju fazu

pune političke stabilnosti.

POBJEDA:

Socijaldemokra-

te suna lokalnimizborima

ostvarileodličanrezultat, uz

najmanjedupliranrast po-

vjerenjauodnosunaparla-

mentarne izbore. Koji su

uzroci tako snažnog rasta

vašepartije?

ŠEHOVIĆ:

Snažan rast povje-

renja u SD, koji je bio eviden-

tan na nedavno završenim lo-

kalnim izborima, zapravo je

rezultat stabilne politke koju

reprezentujemo, potpune pri-

vrženosti Crnoj Gori i njenim

interesima koju simbolizuje-

mo,konkretnoganedemagoš-

kog izbornog programa koji

nudimo, temladih ljudi poko-

jima se prepoznajemo.

SD je svjestan da Crna Gora

treba da se mijenja, ali se pod

izgovorompotrebezatimpro-

mjenama ne smije rušiti.

Iskreni smo partneri državo-

tvornim, a snažna alternativa

antidržavnim strukturama.

Znamo da u Crnoj Gori mora

višeda se stvara, ali i da sepra-

vednije dijeli stvoreno. Ne ba-

vimo se drugima, iako bismo o

mnogima imali štada kažemo,

nego sobomi svojimizbornim

programom. I konačno, nije-

smo prodavci magle, nego oni

koji su spremni da preuzmu

odgovornost, i da vode kon-

kretnupolitiku, čiji surezulta-

ti evidentni imjerljivi.

Naši građani to prepoznaju,

zahvaljujući čemu smo jedina

partija koja na svim lokalnim

izborima održanim nakon

parlamentarnih, bilježi kon-

stantan rast podrške. Taj rast

je na posljednjimmajskim lo-

kalnim izborima iznosio u

prosjeku 100%, što znači da

smodupliralipodrškuuodno-

su na oktobar 2016. godine.

Zato smo jedna od svega dvije

partijeuCrnojGorikoje imaju

odbornike u svimopštinama.

Dakle, Socijaldemokrate su

većsada,nakonsvegadvijego-

dine od osnivačkog kongresa,

ozbiljan politički subjekt, koji

predstavlja jednu od ključnih

karika koje doprinose očuva-

nju i jačanju temeljnih vrijed-

nosti Crne Gore, njenom da-

ljem ekonomskom i svakom

drugom razvoju, kao i garant

političke stabilnosti koja nam

jenarednihgodina, kada treba

privesti kraju pregovore sa

Evropskomunijom, više nego

potrebna.

Socijaldemokrate

su svjesne da

Crna Gora treba

da semijenja, ali

se pod izgovorom

potrebe za tim

promjenama

- ne smije

rušiti. Iskreni

smo partneri

državotvornim,

a snažna

alternativa

antidržavnim

strukturama,

kaže Šehović

PODGORICA

- Podrškabiv-

šeg crnogorskogpredsjedni-

kaFilipaVujanovićaKance-

larijiUjedinjenihnacijau

Crnoj Gori i doprinosmirov-

nimmisijamapoštuju se i

istinski vrednuju, kazao je

generalni sekretarUN-a,

AntonioGutereš.

On se u pismu zahvalio Vuja-

novićuna saradnjiCrneGore i

te organizacije tokom njego-

vogmandata.

Gutereš je rekao da se podrš-

kaVujanovićaKancelarijiUN

u Crnoj Gori, kao i doprinos

mirovnimmisijamanaKipru,

u Liberiji i Zapadnoj Sahari,

veoma poštuju i istinski vred-

nuju.

Onje istakaoučešćeVujanovi-

ća u kampanji „Govorimo o

mogućnostima“, koja je, kako

je rekao, promijenila percep-

ciju u odnosu na djecu sa

smetnjama u razvoju u Crnoj

Gori i dovela do značajno ve-

ćeg uključenja te djece u re-

dovno školovanje.

- Bila je privilegija sarađivati

sa Vama i nadam se da će nam

se putevi ponovo ukrstiti, na-

vodi se upismu.

Predsjednik Albanije, IlirMe-

ta, kazao je da je zadovoljan

odličnom i prijateljskom sa-

radnjomkoju je imao sa Vuja-

novićem, kako na ličnom pla-

nu tako i upogleduzastupanja

i produbljivanja prijateljskih i

dobrosusjedskih odnosa dvije

države i naroda.

PredsjednikMađarske, Janoš

Ader, ocijenio je da je Vujano-

vić u proteklih deceniju i po

značajno doprinio unapređe-

nju saradnje dvije države, i da

su se za vrijeme njegovog

mandata odvijali procesi koji

su bili od presudnog značaja

zaCrnuGoru i širi region.

- Kao predsjednik ste od sa-

mog početka igrali istaknutu

uloguupostizanjunezavisno-

sti Crne Gore, u obezbjeđenju

uslova samostalnog razvoja,

odnosno u učvršćivanju me-

đunarodnog autoriteta drža-

ve, navodi se upismu.

R.P.

UN i evropski zvaničnici o saradnji sa bivšimpredsjednikomCrne Gore

Gutereš sezahvalioVujanoviću

INTERVJU:

Dr Damir Šehović,

PODGORICA

-Hrvatska je

spremnanabilateralni do-

govor saCrnomGoromoko

pitanjaPrevlake, poručili su

izvlade te zemlje, uzkon-

stattacijudaodredbeProto-

kolakoje supotpisaledvije

zemljeni nakoji načinne

prejudicirajurazgraničenje

dvijedržave.

Saopšteno je da su promijenili

sastav komisije za granice i o

tome obavijestili CrnuGoru.

-Mi smo2006. donijeli odluku

opriznanjuCrneGore kao su-

verene i nezavisne države. Uz

odluku o priznanju donesena

je i izjavaVladeRepublikeHr-

vatske prema kojoj se očekuje

dijalog s ciljemu pronalaženja

trajnog rješenja, saopšteno je

izhrvatskevlade, prenoseme-

diji.

Prostor poluostrva funkcioni-

še na osnovu Privremenog

sporazumaoPrevlaciod2002.

godine.

Dvije vlade su se u to vrijeme

dogovorile da otvore proces

dogovora o trajnom rješenju,

jer u članu 2. sporazuma stoji

daodredbeprotokolaninako-

ji način ne prejudiciraju raz-

graničenje dvije države.

Ministar vanjskih poslova Cr-

ne Gore Srđan Darmanović

izjavio je ranije da Crna Gora

nemaposebnog razlogadažu-

ri sa rješavanjemovog pitanja.

-Ali smo sasvim otvoreni da

počnemo zajednički da ga rje-

šavamo. Mi smo u regionu na-

vikli da nam rješenja donose

drugi, alimislimda zemljepo-

put Hrvatske i Crne Gore to

mogu same da urade. Ako to

ne budemo mogli da donese-

mo zajedno, slijedi nam me-

đunarodna arbitraža, katego-

ričan jeDarmanović.

R.P.

Inicijativa iz Zagreba o rješavanju teritorijalnog spora

Vlada Hrvatske spremna

na dogovor o Prevlaci

Ni nakon dva pokušaja nije okončana 16. sjednica parlamenta u Kotoru

Jokićev izvještaj ,,prošao“, a za

ostale tačke nije bilo strpljenja

KOTOR

–Odbornici Skupštineopštineko-

načno su, nakondva i pomjeseca zakašnje-

nja, usvojili izvještaj o radupredsjednikaop-

štineKotor zaprošlugodinu.

Međutim, ni nakondvapokušajaprekjučenije-

su uspjeli da okončaju 16. sjednicu lokalnog

parlamenta koja je počela još 15.maja.

Usvojenojesamojošnekolikoodluka i izvješta-

ja, ali se ispostavilo da odbornici stranaka koji

činevećinunemaju„strpljenja“daostatakdana

„protraće“uparlamentuiraspravljajuojošpet-

naestak tačaka dnevnog reda.

Poslije višesatnog rada, na zahtjev odbornika

DPS-aŽeljkaAvramovićaobavljenajeponovna

prozivkaodbornikauskupštinskojsaliikonsta-

tovano je da ne postoji potrebna većina. Uslije-

dio je sastanak klubova odbornika na kome je

dogovoreno da se sjednica nastavi u 20 sati, ali

nije bilo kvoruma, pa je ipak odložena. Zbog

toga ćeprogrami radaopštinskih javnihpredu-

zeća i ustanovabiti i dalje „na čekanju“, naneo-

dređeno vrijeme.

ZakotorskuDPSovdašnja lokalnavlast još jed-

nom je dokazala „koliko niskomože pasti ama-

terupolitici i kako seolakoodgradskeSkupšti-

nemože napraviti lakrdijaški scenski nastup“.

UOdborničkomklubuDemokratskepartijeso-

cijalista smatraju da sjednica nije bila dobro

pripremljena i da sezbogobimnogdnevnog re-

da od25 tačaka teškomogloočekivatuda se za-

vrši u toku radnog dana. Oni ocjenjuju da ova-

kav odnos kotorskih vlasti nije nepoštovanje

odbornika, nego javno i otvoreno ponižavanje

Kotora i Kotorana.

Z.D.

na

Prevlaka

Kotor