Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 13. jun 2018.

CrnomGorom

NIKŠIĆ

– Svakogdrugogda-

na idenadijalizu, na aparati-

maprovede četiri sata. Tako

posljednjih sedamgodina ži-

vi dvadesetsedmogodišnja

NikšićankaRosaKnežević.

Jedinoočemurazmišlja, ka-

že, jesteda sveprotekneka-

ko treba imaštao transplan-

taciji, odrugoj šansi za život

kakavvodenjeni vršnjaci.

- Otišla sam na rutinski pre-

gled i istog dana završila na

dijalizi. Ovo nije život, jedini

izlaz je transplantacija, a za

njutrebanovca.Uzpomoćdo-

brihljudiposljednjihnekoliko

mjeseci sakupljam novac za

odlazakuinostranstvojermo-

japorodica i janijesmouprili-

ci da finansiramo tu interven-

ciju–pričaRosa.

KLINIKA

Kontaktirala je kliniku u Bje-

lorusiji, poslala nalaze. Stigao

je potvrdan odgovor da je

transplantacijamoguća.

–Živimsmajkom,kojajetako-

đe teškobolesna. Jedini priho-

di sunamsocijalnaprimanja, a

podstanari smo, pričaRosa.

Kada je otkrila bolest tražila

je donora u porodici, ali nije

imala sreće. Otac, kao srčani

bolesnik nije bio umogućno-

sti da bude donor, dok majka

ima maligno oboljenje lim-

fnihžlijezdapani onanemo-

že da donira bubreg.

- Ona se razboljela nekoliko

mjeseci nakon što je meni ot-

krivena bolest, valjda je i taj

stres zbog mene doprinio da i

onaoboli.Ostaličlanovirodbi-

ne koji su se prijavili da doni-

raju bubreg ili nijesumogli, ili

se nijesu poklapali – objašnja-

va Rosa. Za transplantaciju u

Bjelorusiji potrebno je 60.000

eura.

HUMANISTI

Sakupila je polovinu novca.

Obraćala semnogimfirmama,

ali uglavnom nijesu imali slu-

ha.

Trideset hiljada jeprikupljeno

zahvaljujućiljudimadobrevo-

lje, koji su organizovali razne

akcije. Nadam se da ću uz nji-

hovu pomoć sakupiti ostatak

sredstava. Poslala sammolbu

za pomoć na adresu 70 pri-

vredni ka , a samo f i rma

„Ramel“ se odazvala i uplatila

sredstva. Neki se nijesu udo-

stojili ni da mi odgovore... Ta-

kođe, od opština Šavnik, Ža-

bljak i Plužine sam dobila

određenu finansijskupomoć, i

toukratkomroku, doksumi iz

opštine Nikšić obećali pomoć.

Takođe, Udruženje guslara

„VojvodaMomčilo“ sa Žablja-

ka je organizovalo donatorsko

veče, dok su na deset godina

maturegimnazijalacaizNikši-

ća prikupljena određena sred-

stva.Ali, neodustajem, nastav-

ljam borbu – rekla je Rosa na

koji način je do sada uglavnom

prikupljala sredstva.

Pomoć Rosi Knežević semože

uplatiti u Prvoj banci na žiro

račun535-0100100587887-08i

devizniračun0130500007940.

S.DOKNIĆ

BUDVA

–Javna rasvjetaod

MogrenadoulaskauStari

gradkojanije radilaod8. ju-

na, popravljena je sinoć.

Redakciji Pobjede javilo sene-

koliko čitalaca koji sunegodo-

vali zbog, kako sukazali, spore

reakcije gradskih službi. Po-

slali su i nekoliko fotografija.

-Danije svijetla izokolnihkaf-

ića bio bi totalni mrak –

napisali suumejlu.

Predsjednik opštine Dragan

Krapović je Pobjedi rekao da

su počeli da otklanjaju kvar

čimsuutvrdili gdje je nastao.

- Kada postavljamo binu to-

kom sezone desi se da mora-

mo da pomjeramo određene

bandere i tomprilikomdesi se

da se neki kablovi prekinu. To

sedogodiloiovogputa.Treba-

lo nam je dva dana da utvrdi-

mo gdje je nastao kvar. Čim

smo otkrili kvar, odmah smo

počeli da radimo – objasnio je

Krapović.

I. T.

HERCEGNOVI

-Radovi na sanaciji pristaništauŽanjicuod-

vijaju seplaniranomdinamikom, aočekivanja suda ćekom-

pletanposaobiti završenove sedmice– saopšteno je izJP

Morskodobro.

Sanacija tog objekta obalne infrastrukture započeta je krajem

maja.

- Nakon pripremnih radova koji su podrazumijevali uklanjanje

polomljenih betonskih talpi i pjeskarenje oštećenih djelova ar-

mirano-betonskih greda, izvršeno je nanošenje reparaturnog

maltera u dva sloja, kako bi se noseće grede vratile u prvobitne

stanje. Završeno je i postavljanje čeličnih profila u punoj dužini

nosećih greda, preko kojih su postavljane nove gazišne talpe

izrađene odkvalitetnog drveta –naveli su iz JPMorskodobro.

Vrijednost investicije jeoko35.000eura.Nakonzavršetka rado-

va pristanište će biti opremljeno zaštitnimodbojnicima.

Ž.K.

Sanjadrugušansu

zanormalanživot

Nikšić: Rosi Knežević potrebna pomoć za transplantaciju bubrega

Posliječetiri dana

radi javna rasvjeta

Budva:

Šetalište ,,izašlo“ izmraka

GRAĐANIODAHNULI:

Šetalište sinoć i prije intervencije

UTOKUZAVRŠNIRADOVI:

Pristanište

HercegNovi:

Radovi Morskog dobra

Sanacijapristaništa

uŽanjicupri kraju

Cetinje:

Raspisan konkurs za upis u srednje škole, najvišemjesta u stručnoj

Školovaće i odjeljenje

medicinskih tehničara

CETINJE

–Utri srednje

školeGimnaziji, Srednjoj

likovnoj školi „PetarLu-

barda“ i Srednjoj stručnoj

školi za školsku2018/19.

godinu ima 196 slobodnih

mjesta.

Cetinjskipolumaturantimo-

gu da konkurišu za jedno od

56 mjesta u Gimnaziji. Isti

broj slobodnihmjesta ima i u

srednjoj likovnoj školi „Petar

Lubarda“, odnosno na dva

smjera – likovni saradnik -

slikar i grafički dizajner – sa-

radnikpo 14mjesta.

Najviše upisanih očekuje se

u Srednjoj stručnoj školi –

140učenika.Nakonosamgo-

dinauSrednjoj stručnoj ško-

li ove godine odobreno je

otvaranje odjeljenja za ško-

lovanje medicinskih tehni-

čara, i za taj smjermože kon-

k u r i s a t i 2 8 s v r š e n i h

osnovaca.Riječ jeočetvrtom

stepenuobrazovanja. Četvo-

rogodišnje školovanje čeka i

one koji budu upisani na

smjer turistički tehničar.

Trogodišnjiprogrampredvi-

đen je za zanimanja kuvar ili

konobar, i prodavac, sa po 28

slobodnihmjesta.

Da li ćeSrednjastručnaškola

ući u programdualnog obra-

zovanja, znaće se danas.

Upis u srednje škole počeće

18. juna, a traje pet dana.

IzMinistarstva prosvjete sa-

opštili su u ponedjeljak da je

toku trajanja roka za podno-

šenjeprijava, komisijadužna

svakog dana da objavljuje

ažuriranu rang listu prijav-

ljenih kandidata radi njiho-

vog informisanja o rangira-

nju.

- Rang lista se objavljuje na

oglasnoj tabli škole i sadrži

ime svakog kandidata, ime

roditelja, odnosno staratelja,

prezime, ostvareni broj bo-

dova pojedinačno po kriteri-

jumima i ostvareni ukupan

broj bodova – podsjetili su iz

Ministarstva.

J.Đ.

PLANIRAJUDASEUKLJUČE

UDUALNOOBRAZOVANJE:

Srednja stručna škola

Rosa

Knežević