Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 13. jun 2018.

CrnomGorom

BUDVA

-Rezultatanalizekvalitetamorskevodeza100javnih

kupališta, kojujeInstitutzabiologijumorasproveood6. do8.

juna, pokazao jeda jena93odstokupalištakvalitetmorskevo-

debioprveklase, dok jenasedamodstokupalištadrugeklase -

saopšteno je izJavnogpreduzećazaupravljanjemmorskimdo-

bromCrneGore.

Kako navode, ti rezultati potvrđuju da jemorska voda na crnogor-

skimkupalištimaodličnogkvaliteta, teda jebezbjednazakupanje.

Od ukupno 16 kupališta u opštini Ulcinj, na 14 voda je bila odličnog

kvaliteta, dok jena dva kupališta bila klaseK2. UBaru je kvalitet na

svih12kupalištabioK1klase.NapodručjuBudve, nasvih27 lokaci-

ja voda je bila kategorijeK1, isto kao i u opštini Tivat gdje je na svih

devet kupališta voda bilaK1 klase. UKotoru je, odukupno 15 kupa-

lišta kvalitet K1 biona 14 lokacija, dok je na jednoj kvalitet bio klase

K2.KadajeupitanjukvalitetvodenaobaliHercegNovog,analizesu

pokazalekvalitetK1 naukupno 17kupališta, dok jenapreostala če-

tiri kupalištavodabilaklaseK2.

T.Č.

Na93kupališta

vodaprveklase

KOLAŠIN

- Prigodnomsve-

čanošćuzavršena je još jed-

na školska godinau srednjoj

mješovitoj školi „BraćaSe-

lić“. Direktorica škole, Ve-

selinkaPeković čestitala je

učenicima i njihovimrodi-

teljimakoji suzaslužili di-

plomeLuču I i Luču II.

-Poruke i znanjakojaseusvo-

je u Srednjoj školi, uvijek su

oslonacudaljimživotnimdo-

kazivanjima.Pratimogenera-

ciju uspješnih i želimo da im

poručimodasu imvrataškole

otvorena. Vjerujemo da će im

u svim narednim fakultet-

skim i životnim učionicama

trebati znanje koje smo ovdje

zajednički stekli - kazala je

Peković.

DiplomuLučuI sudobili Sara

Vukićević i Marija Vuković

dok sudiplomuLuča II dobili

Vedran Vujisić, Ivana Brajuš-

ković, Slađana Djinović, Ta-

maraPejović, JovanaRakoče-

vić, Nataša Ilinčić i Jovana

Stojanović.

Za đaka generacije je progla-

šena Sara Vukićević, učenica

IV1 razredaopštegimnazije.

Dr.P.

ODLIKAŠI:

Dobitnici LučeuSMŠ ,,BraćaSelić“, SaraVukićevićčetvrta slijeva

KOLAŠIN:

Dodijeljene Luče u srednjoj mješovitoj školi „Braća Selić“

SaraVukićevićđakgeneracije

HERCEGNOVI

-UnaseljuTi-

ćinaLušticinapovršini od

okotrihektaraprostirese

maslinjaksa1.000stabalapo-

rodiceMoric.Čuvajući boga-

tonasljeđe, poštujući tradici-

jui koristeći savremene

metode,Moriciproizvodeor-

ganskoekstradjevičansko

maslinovouljevrhunskog

kvaliteta.

Uz stogodišnja stabla nalazi se i

450 mladih maslina, a kada je

rod dobar proizvedu i više od

1.000 litaramaslinovog ulja ko-

je, zbog kvaliteta odmah nađe

put do kupca. Kada mlade koje

su posadili počnu da rađaju, za

što je potrebno sedamdo osam

godina, Morici očekuju da će

proizvoditi i do 5.000 litarama-

slinovogulja.

ZEMLJA

Stari domaćinNeđeljkoMoric,

otišao je upenzijuprije 12 godi-

na i potpuno se posvetiomasli-

namairazvojuseoskogturizma.

Nije prodao zemlju za razliku

od mnogih koji su to uradili na

Luštici,auproizvodnjumaslina

uključila se i porodica, Neđelj-

ko, Zorica i njihova tri sina.

- Zemlja na Luštici je nasljeđe

kojenemamopravodaprodaje-

mo. Svi koji su se posvetili do-

maćoj proizvodnji i turizmu, li-

jepo i sigurno žive – kazao je

NeđeljkoMoric.

Jedan od sinova, Ilija Moric

uspješno jeodbraniodoktorsku

disertaciju „Marketing aspekt

razvojaruralnogturizmanapri-

mjeru Crne Gore“. Nije bio na

imanjutokomposjetenovinara,

ali je često znao reći da „Kao što

ne postoje dva ista vina, tako ne

postoje ni dva ista maslinova

ulja, te treba naučiti poštovati i

cijeniti upravo te različitosti“.

NjegovbratJovanobjašnjavada

se plodovi ručno beru, pažljivo

transportuju i prerađuju u roku

od 24 sata. Cijeli proces proi-

zvodnje se odvija uz korištenje

moderne opreme za hladnu

preradu koja čuva izvorne aro-

me, ukuse i bogatstvo antioksi-

danata i vitamina. Nakon zavr-

šetka prerade, ulje se čuva u

savršeno kontrolisanimuslovi-

ma. Ipak kaže da se organska

proizvodnja bitno ne razlikuje

od tradicionalne koju još pri-

mjenjujunaLuštici.

- Jedino u čemu se razlikujemo

od ostalih proizvođača jeste to

što imamo sertifikat, jer je naša

kompletna proizvodnja prošla

tu proceduru. Na Luštici zbilja

niko ne tertira masline bilo ka-

kvim biljnim otrovima. Sve se

radi na konvencionalan način,

kao što se to nekada radilo – ka-

žeMoric.

Zaštitu maslina od maslinove

mušice pokušavaju uz pomoć

aromatičnogbiljapakrozmasli-

njake sade ruzmarin, lavandu,

mirtu...

PODRŠKA

UzpomoćMinistarstvapoljopi-

rivrede i ruralnog razvoja, koje

jesa50odstofinansiraloinvesti-

ciju, nabavili su novo „postroje-

nje“zapreradumaslina,kapaci-

teta 200 kg na sat. Njegova

vrijednost bila je40.000eura.

–Linijaproizvodnje jekontinu-

irana, znači koliko god imate

maslina, one se samo ubacuju,

mlintoproizvodi,procesjeveo-

ma čist. Sa jedne strane izlazi

maslinovoulje,asadrugeotpad,

otpadnavoda imaslinovakomi-

na. Sada se mnogo lakše i brže

proizvodi ulje koje ima odličan

kvalitet –objašnjavaMoric.

Mlin star 150 godina koji su ko-

ristili do nabavke modernijeg

postrojenja, sada služi kao ek-

sponatkoji,uzsveostalonaima-

nju,pokazujubrojnimturistima

koji obilaze Lušticu, nudeći tzv.

„Olive tour“. Moric kaže da je

seoski turizamu ekspanziji po-

slednjih godina i da nastoje da

uzmaslinarstvorazvijajutajpo-

rodični biznis.

ŽeljkaKONTIĆ

NJEGUJUTRADICIJU:

PorodicaMoric

HERCEGNOVI:

Posjetamaslinjaku porodiceMoric u naselju Tići na Luštici

Porodični biznisuz

poštovanjetradicije

Uz stogodišnja stabla raste i 450mladihmaslina, a kada

je rod dobar, proizvedu i više od 1.000 litaramaslinovog

ulja koje, zbog kvaliteta odmah nađe put do kupca.

Kadamlade koje su posadili počnu da rađaju, za što je

potrebno sedamdo osamgodina, Morici očekuju da će

proizvoditi i do 5.000 litaramaslinovog ulja

Čitava Luštica nema grad-

ski vodovod, pa mještani

pokušavaju da sami pre-

brode taj problem.

- Navikli smo da živimo na

taj način. Štedimo vodu.

Svake godine obnavljamo

stare bunare, napravili

smo i nekoliko novih bisti-

jerni. I opština nam izlazi

u susret, svake godine

opredjeljuju oko 15.000

eura kako bi voda mješta-

nima stizala u cistijernama

- kazao je Moric.

Vodenema,

obnavljaju

bunare

BUDVA:

Rezultat analize

Instituta za biologijumora

Uz pomoćMinistar-

stva poljoprivrede i

ruralnog razvoja po-

rodicaMoric nabavila

je novo „postrojenje“

za preradumaslina,

kapaciteta 200kilo-

grama na sat. Nje-

gova vrijednost bila je

40.000eura

IMAJU450MLADIHSADNICA:

MaslinjaknaLuštici