Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 13. jun 2018.

CrnomGorom

TIVAT

– Budžet za 2017. go-

dinuostvaren jeu iznosuod

92,64odsto. Odnosno, reali-

zovano je 17.362.211 eura, od

planiranih 18.742.000eura.

Odnaplateporezaprihodo-

vano je 5,8miliona eura, od

naknada 2,3, a iz 2016. godine

preneseno je6,38miliona eu-

ra–kazala je sekretarka za

finansijeRajkaJovićević

podnoseći izvještaj o realiza-

ciji budžeta zaprošlugodinu.

Taj dokument usvojen je sa 18

glasova odbornika vladajuće

koalicije, protiv subila četiri, a

dva uzdržana.

Pravna i fizička lica, dodala je

Jovićević, vode sporove sa op-

štinom vrijedne oko 18 milio-

na.

- Nedavno je naplaćen dug od

vlasnika ostrva Sveti Marko u

iznosu od 1,2 miliona eura.

Opština ne odustaje ni od na-

plate milion eura od firme

„Montepranzo“, ali je ta firma

u blokadi i dug se trenutno ne

moženaplatiti–kazalajeJovi-

ćević.

POLEMIKA

Dr Miomir Abović (Tivatska

akcija)kazaojedavlastmnogo

šeta,mnogopriča, amalo radi.

- O tome svjedoči realizacija

kapitalnog budžeta, koji jeste

nešto bolji od 2016, ali se nije

nadati da će biti još bolji - ka-

zao jeAbović.

Po njegovom mišljenju neu-

ralgične tačke, između ostalih

su, naplata naknada za komu-

nalnoopremanje i prodajane-

pokretnosti.

Koristeći institut „slobodne

stolice“, predstavnik nevladi-

ne organizacije „Matica Bo-

ke“, Ivan Starčević, istakao je

činjenicu da je porez na nepo-

kretnosti realizovanuprocen-

tu od 94 odsto, što, ocijenio je,

pokazuje daTivćani revnosno

izmirujuobaveze.

- Lokalna uprava nije odgo-

vorna za njih, ali jeste zaPorto

Montenegro i druge investito-

re. Na osnovu nenaplaćenih

naknada za komunalno opre-

manje zemljišta imamo 16mi-

liona, čitav godišnji budžet, ali

ga ispuštamo iz ruku. Krtolja-

ni će tražiti da imopštinaotpi-

še 50 odsto poreza jer sedam-

osam godina trpe veliku štetu

zboglošihputevaisilnihrado-

vakoji imtjerajuturiste -naja-

vio je Starčević.

Tivćanisu,stavjeMirkaKova-

čevića(Tivatskaakcija), glasa-

li za disproporciju u naplati

komunalija.

-Ideseususretonimakojigra-

de kondo hotele, zgrade i turi-

stičke vile. Oslobodili smo ih

plaćanja naknada za komuna-

lije, odčega trebauzeti najviše

i propustili smo da desetine

miliona eurauđeubudžet. Ti-

vatskaAkcija je uminule dvije

godine detaljno

analiziralabudžet,

kritikovala, dava-

la sugestije, ali

ništa nije imalo

efekta. Građani

su dali sud i treba

da dobiju što za-

služuju - kategori-

čan jeKovačević.

On naveo primjer da

je čist opštinski prihod

u 2014. godini iznosio

10,6miliona eura, a u 2017, u

kojojnikadnijebilavećagrad-

nja i koja je imalaznatnobolju

turističkusezonu, tek9,5mili-

ona.

Tokom rasprave o prijedlogu

odluke o taksi prevozu Dejan

Risančić (Demokratska srp-

ska),jebiozačuđenštosezbog

te tačke dnevnog reda tivatski

taksisti nijesu okupili ispred

zgrade opštine ,,makar da za-

svirajuu znakprotesta“.

On je istakao da se odluka ne

donosi zbogonihkoji suposao

taksistenasljeđivali od rodite-

lja, nego za ljude koji vrte veli-

ki novac.

ODLUKE

Na sjednici je za v.d. izvršnog

direktora Društva za odvođe-

nje i prečišćavanje otpadnih

voda za opštine Kotor i Tivat

imenovan Srećko

Tripović, a Radoje

Vučević je imeno-

van za člana Od-

bora direktora

tog društva.

Odbo r n i c i s u

usvojili detaljne

urbanističke pla-

nove „Tivat-cen-

tar“ i „Đuraševići“,

odluke o naknadi za

komunalno opremanje

građevinskog zemljišta, o

načinu odvojenog sakuplja-

nja i sakupljanjakomunalnog

otpada radi obrade na terito-

riji opštine i o auto-taksi pre-

vozu, dali su saglasnosti na

cjenovnik usluga Parking

servisa i Autobuske stanice,

prihvatili su lokalni akcioni

plan za biodiverzitet 2018 -

2023. godine, a izglasali su i

nekoliko odluka iz imovin-

sko-pravnihodnosa.

S.KRSTOVIĆ

PODGORICA

– Crnogorski

elektrodistributivnisistemda-

nas nastavlja radove za kvali-

tetnije i sigurnije napajanje

električnom energijom u više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljima po neko-

liko sati neće imati struju.

Bar: od 8 do 12 sati potrošači u

Črvnju ispod i iznadmagistra-

le.

Berane:

od 9 do 14:30 sati Bu-

banje.

BijeloPolje:

od9do 15 sati To-

maševo, Potrk, Lijeska, Barice,

Grančarevo, Ujnice i Sipanje.

Kolašin:

od 8 do 14 sati: Drpe,

Biočinovići, Rijeka Mušovića,

Ski centar i Jasenova.

Kotor:

od9do11satiMarkovrt

(kod šanka „Oskar“).

Mojkovac:

od 8 do 14 sati Po-

brsijevice.

Nikšić:

od8do 9 sati „Stambe-

no“Nikšić; od8do 18 sati Lug.

Petnjica:

od8do14:30satiGo-

dočelje, Lješnica, Tucanje, Vr-

ševo, Orahovo, Petnjica, Lago-

tori, Đuđ, Murovac, Javorovo,

Radmanci, Ponor, Dobrodole,

Vrsajke,Bor,Savinbor,Krušči-

ca i Dašča rijeka.

Plav:

od 8 do 14:30 sati Skić,

Meteh, Jara, B.Polje, Korita,

Prnjavor, dio Plava Ul. Redže-

pagića, Bogajće, Đurička rije-

ka, Hoti, Vojno selo, Gropa itd.

Rožaje:od9do14:30satiRade-

tine.

Ulcinj:

od 8 do 13 sati Štodra,

LisnaBori i Ambula; od9do 12

sati:Novamahala,Meterizi,od

Robne kuće do kružnog toka

kod Pijace suvenira; od 12:30

do 15:30 sati: Pinješ 2 oko Voj-

nih zgrada, Pinješ 3 i lijeva

stranauliceodNLBbankepre-

maPristanu.

I.T.

BIJELOPOLJE

-UOpštoj bolnici instaliran jeOCTaparat i

biomikroskop sa aplanacionomtonometrijomzapotrebe

oftalmološke ambulante.

Premariječimapi-aratezdravstveneustanoveMilanaVeličkov-

ića, radi seoneinvazivnoj dijagnostičkojmetodi laserskogsloje-

vnog snimanja mrežnjače i vidnog živca kojom je omogućeno

sagledavanje poprečnihpresjeka unutrašnje strukture.

- Ova oprema podići će kvalitet medicinske usluge na viši nivo i

omogućiti ljekarimapreciznuibrzudijagnostiku.Aparatkoristi

naprednu tehnologiju koja se svakodnevno unapređuje i ide u

korak sa najnovijimdostignućima - kazao jeVeličković.

UkupnavrijednostOCTaparataibiomikroskopaje65.000eura.

-Nabavku jeomogućiloMinistarstvozdravlja i Fondzazdravst-

venoosiguranjeCrneGore,kojisuizkapitalnogbudžetaza2017.

godinu Opštoj bolnici u BijelomPolju opredijelili 449.400 eura

za kupovinu opreme, koju jemenadžment naveo kao neophod-

nu - kazao jeVeličković.

V. Šb.

BUDVA

- ,,NobuMontene-

gro“upartnerstvu sakom-

panijomAdriatikpropertiz

otvorio jevrata zaovu sezo-

nu. Urestoranuće služiti

svjetskepriznateukuse,

kombinacijeperuanske i ja-

panskekuhinje, što inačeka-

rakteriše šefaNobuMatsu-

hise.

Gosti ćeuživati u specijaliteti-

ma sa ,,Nobu“ potpisom kao

što su ,,yellowtail jalapeno“,

,,black codmiso“, novom stilu

sašimija i sušiju svjetskeklase,

amnoga jela inspirisana su sa-

stojcima crnogorske kuhinje.

Uz savršene ukuse i predivan

ambijent i zalaske sa pogle-

domna Sveti Stefan ugođaj će

upotpuniti i specijalni ,,Nobu“

kokteli koji kao i ,,Nobu sake“

koji se proizvodi isključivo za

,,Nobu“ restorane.

Restoranom će rukovoditi In-

ternacionalni projekt direktor

Steven Lam i generalni me-

nadžerFarzadKeyhan, šefku-

hinje Anastasia Ten i glavni

suši šef Michio Iwata. Oni će

zajedno sa ,,Nobu“ veterani-

ma iz cijelog svijeta, ali i 20 se-

zonskih radnika iz Crne Gore

osigurati savršeno ,,Nobu“

iskustvo za sve posjetioce.

Restoranmožeugostitido200

gostiju, a biće otvoren sedam

dana nedjeljno od 19 sati do

ponoći.

C.G.

TIVAT:

Skupština usvojila izvještaj o realizaciji budžeta za prošlu godinu

Sudski sporovi opštine

,,teški“ 18milionaeura

USVOJENAODLUKAO

TAKSIPREVOZU:

Sa sjedniceSkupštine

Nedavno

je naplaćen dug

od vlasnika ostrva

Sveti Marko u iznosu od

1,2miliona eura. Opština ne

odustaje odmilion eura koliko

joj dugujeMontepranzo, ali

je ta rma u blokadi i dug se

trenutno nemože naplatiti

– kazala je sekretarka

za nansije Rajka

Jovićević

CEDIS

Dio Bijelog

Polja šest sati

bez struje

Budva:

Elitni restoran ,,NobuMontenegro“ ( Adriatik propertiz) otvorio vrata

Ukusi istočnekuhinje sa

pogledomnaSveti Stefan

LUKSUZSA ,,NOBU“POTPISOM:

Terasa restorana

Laseromdobrže i

preciznedijagnoze

Bijelo Polje:

Opšta bolnica opremila

o almološku ambulantu

USLUGANAVIŠEMNIVOU:

Izo almološkeambulante