Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Utorak, 12. jun 2018.

Društvo/Hronika

uspostavljanje ovog regional-

nog centra izvrsnosti umno-

gome uticalo na ekonomski

razvoj, poboljšanje životnog

standarda, otvaranje atraktiv-

nih radnihmjesta, posebno za

mlade ljude, te ublažilo „odliv

talenata“.

-Hadronskakancerterapijasa

istraživanjima u biomedicini

pomoću protona i težih jona,

izabrana opcija za ovaj regio-

nalniprojekat,predstavljanaj-

savremeniji način za liječenje

velikog broja vrsta kancera.

Projekat bi bio jedistven u svi-

jetu, jer bi 50 odsto vremena

bilo odvojeno za istraživanje,

koje se u ovoj mjeri ne odvija

nigdjeusvijetu–istaklajeona.

J. B.

MLADIMORAJUBITI SPREMNINARIZIK:

Sa foruma

azorne

ljedice

terijumi i međunarodni

stručni pojmovi - kažeMicev.

On dodaje da Zavod može da

predvidi takve pojave u odre-

đenim specifičnimmeteoro-

loškimsituacijama.

- Postoji potencijalna opa-

snost da dođe do formiranja

takvih oblaka i, kada su oni

ekstremne snage, iz njih se

može očekivati pojava pijavi-

ca.Mimožemo da pretposta-

vimo situaciju i da prognozi-

ramo iz kojih može da dođe

do formiranja takvih pojava i

kažemo da lokalno su mogu-

će kratkotrajne vremenske

neprilike. Mi smo službeno

poslali upozorenje Direkto-

ratu za vanredne situacije da

će tokom noći u petak na su-

botu ujutro na dijelu teritori-

jeCrneGore postojati poten-

cijalni uslovi za formiranje

tih oblaka i konvektivno-vr-

tložnih sistema koji mogu

usloviti kratkotrajne vre-

menske nepogode - kazao je

Micev.

Ove pojave prate se u trenut-

ku kada se formiraju - njihov

intenzitet i kretanje.

-Toseradiisključivopomoću

meteoroloških radara, koje

svi u svijetu imaju, ali ih mi

nemamo - kažeMicev.

JAČINA

Onnaglašava, takođe, da je si-

tuacija koja se desila u Her-

ceg Novom normalna i uobi-

čajena za naš prostor.

- Kao što je normalno da se

desi tornado u Americi, nor-

malno jeda se todesi i namo-

ru i na kopnu u Crnoj Gori -

kažeMicev.

S obziromna to da Zavod ne-

ma radare koji utvrđuju in-

tenzitet i jačinu, ne postoji ni

statistika kada je bila jača ili

slabija pijavica.

- S aspekta posljedica, mor-

ske pijavice ne možemomje-

riti. Ako manje pijavice za-

hvate ranjivo područje gdje

suurbaniobjekti, objektekoji

nijesu dimenzionisani na

ovakvoopterećenje, oni ćebi-

ti razoreni. Može da se desi

jači tornado tamo gdje nema

ništa i da ne napravi nikakvu

štetu, a da bude jači od ovog

koji je bio nedavno u Herceg

Novom. Činjenica je da kod

nas određeni objekti nijesu

dimenzionisani da izdrže ta-

kvo opterećenje - tvrdi Mi-

cev.

Olujni vjetar pogodio je uno-

ćiizmeđupetkaisuboteBoku

Kotorsku, a uHerceg Novom

pijavica je prošla kroz Melji-

ne, Poda i Kamenare, gdje su

najvećaoštećenjanakućama,

objektima i stablima.

Pijavica je„protutnjala“kaou

filmovima i ostavila veliku

štetu za sobom. Potpuno je

uništila lokalnu benzinsku

stanicu, praonicuautomobila

i sportski balon, dok je i lokal-

ni univerzitet pretrpio štetu.

Na bolnici uMeljinama polo-

mljeni su prozori i uništen

dio krova. Nekoliko desetina

građana moralo je da se iseli

iz svojihdomova.

N. KOVAČEVIĆ

BEOGRAD

- Kruševljani S.

M. (63) i S. Đ. (44) uhapšeni

suuBeogradu zbog sum-

nje da supomagali ubica-

ma crnogorskogdržavlja-

ninaGorgaDarmanovića

(58), koji je likvidiran6.

maja naNovomBeogradu.

Kako se navodi u saopšte-

nju MUP, policija je uhapsila

dvojicu osumnjičenih da su

izvršili krivično djelo poma-

ganje pri izvršenju krivičnog

djela ubistvo.

Prema pisanju Blica, osum-

njičeni su pomogli Dejanu

Stankoviću Ždrokincu (71),

koji je ubijen u Kruševcu

prošle sedmice, da likvidira

Darmanovića.

- Oni su osumnjičeni da su

6. maja u NovomBeogradu

pomogli sada pokojnom

D. S. (71) iz Kruševca i još

jednoj za sada nepoznatoj

osobi u izvršenju krivičnog

djela ubistvo G. D. (58).

Osumnjičeni su, uz krivičnu

prijavu, privedeni Višem jav-

nom tužilaštvu u Beogradu

- navodi se u saopštenju.

Prema operativnim sazna-

njima do kojih je došla poli-

cija, Stanković je, uz pomoć

još jedne za sada neidenti-

ikovane osobe, likvidirao

Darmanovića 6. maja u blizi-

ni Prvog osnovnog suda.

Stanković je ubijen sa više

hitaca ispred ulaza u hotel

„Golf“. Blic piše da je bio

poznat policiji, i to ne samo

zbog svog sina i unuka.

Dejan Stanković ima brata

blizanca Vojina, i obojica

Uhapšene dvije osobe zbog učešća u likvidaciji crnogorskog državljanina

PolicijaŽdrokinca

označilakaoubicu

Darmanovića

su bili poznati kao kriminalci iz

ovog grada. Šira javnost je za

njih čula kada je u Kruševcu

2014. godine ubijen stomatolog

Milutin Rokić. Za ovaj zločin bila

su osumnjičena upravo ova

dva brata.

I Dejanov sin Vojin bio je

poznat organima gonjenja, a

ubijen je prije mjesec u lokalu u

centru Kruševca, pred brojnim

očevicima.

Direktor policije Vladimir Rebić

izjavio je da su zahvaljujući

dobromoperativnom radu

pripadnici Ministarstva unu-

trašnjih poslova uhapsili dvije

osobe za koje postoje osnovi

sumnje da su izvršili krivično

djelo pomaganje u izvršenju

krivičnog djela ubistvo.

- Takođe, prilikompretresa sta-

nova koje koriste osumnjičeni

pronađeno je još jedno lice za

koje se sumnja da je izvršilo kri-

vično djelo falsi ikovanje ispra-

ve. Nakon provjera, utvrđeno je

da se radi o licu za kojimpostoji

međunarodna potjernica zbog

izvršenog krivičnog djela ubi-

stvo na području Bosne i

Hercegovine - rekao je direk-

tor policije Vladimir Rebić.

Kako je naveo, svi osumnji-

čeni su privedeni nadležnim

tužilaštvima.

Darmanović je ubijen na

NovomBeogradu.

Jedan od napadača ispalio

je četiri projektila u njega, a

onda otišao do pomagača

koji ga je čekao u neposred-

noj blizini, na motoru i zajed-

no su se odvezli ka Bulevaru

Mihaila Pupina i Zemunu.

Darmanović je od posljedica

povreda preminuo nekoliko

sati kasnije u zemunskoj

bolnici.

Ubistvo Darmanovića dovo-

di se u vezu sa organizova-

nim kriminalnimgrupama

koje se u Južnoafričkoj

Republici bave švercom i

prodajomnarkotika.

Darmanović, koji je imao

crnogorska dokumenta, a

inače je rođen u Johanesbur-

gu, bio je povezan sa narko

klanovima iz ovog grada.

Samo dan prije ubistva

Darmanovića, Ministarstvo

unutrašnjih poslova Srbije,

putem Interpola, od kolega

iz Južne Afrike dobilo je oti-

ske prstiju ubijenog u Joha-

nesburgu, čijom je analizom

u Srbiji utvrđeno da se, kako

se i sumnjalo, radi o Milanu

Đuričiću, koji je osuđen za

ubistvo Željka Ražnatovića

Arkana i dvojice njegovih

prijatelja.

Đuričić je ubijen krajem

marta u Johanesburgu.

A. G.

DejanStankovićŽdrokinac

BLIC

KOLAŠIN

- Službenici Odje-

ljenja bezbjednosti Kolašin

su prilikompretresa pro-

našli municiju, detonirajuće

kapisle i štapine dinamita

i podnijeli krivičnu prijavu

protiv sugrađanina V. V. (72)

zbog sumnje da je počinio

krivično djelo nedozvoljeno

držanje oružja i eksplozivnih

materija.

Kako se navodi u saopšte-

nju Uprave policije, 8. juna,

postupajući na osnovu

naredbe sudije za istragu

Osnovnog suda u Kolašinu,

pretresen je stan i druge pro-

storije koje koriste V.V. (72) i

R.V. (29) iz Kolašina.

Pretresom je pronađeno 72

komada municije kalibra

7,9mm, u ilegalnomposjedu,

63 detonirajuće kapisle i 21

štapin dinamita – amoneksa.

O događaju je obaviješten

osnovni državni tužilac u

Kolašinu.

A. G.

Akcija kolašinske policije: Protiv dvije osobe podnijete krivične prijave

Pronađeni dinamit,municija

i detonirajućekapisle

i tornado“

o jezgro

BrankoMicev