Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Utorak, 12. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

–Našadržava

ćena jesenpristupiti Progra-

mupravdeEvropskekomisi-

je, najavio je jučepotpred-

sjednikVlade iministar

pravdeZoranPažinnakonfe-

renciji „Eurodžast i saradnja

sa trećim zemljama– isku-

stva i izazovi uzemljamaZa-

padnogBalkana“.

Ova konferencija, kako je saop-

šteno iz Ministarstva pravde,

održanajepovodomgodišnjice

od stupanja na snagu sporazu-

ma o saradnji naše države i Eu-

rodžasta, koji, kako je naglasio

Pažin, predstavlja najviši ste-

pen povjerenja između Crne

Gore i država Evropske unije u

oblasti saradnje u borbi protiv

teških oblika prekograničnog

kriminala.

Zakon o pravosudnoj saradnji

sa državama članicama Evrop-

ske unije je, prema njegovim

riječima, u završnoj fazi izrade

u resoru na čijem je čelu, a po-

čeće da se primjenjuje danom

ulaska naše države u Evropsku

uniju.

Uovomzakonskomaktuće,ka-

ko prenosi agencija Mina, iz-

među ostalog, biti transpono-

vani evropski instrumenti, kao

što su evropski nalog za hapše-

nje, evropski istražni nalog, na-

log za obezbjeđenje imovine,

priznanje i izvršenje odluka o

oduzimanju imovine ili pred-

meta, priznanje i izvršenje od-

luka onovčanoj kazni.

O kvalitetu nacionalne sarad-

njesaEurodžastom, kako jeka-

zao Pažin, najbolje govori, iz-

među ostalog, da su državni

organi tokomprošlegodinebili

uključeni u četiri predmeta

pravosudne saradnje posred-

stvom Eurodžasta, koji su se

dominantnoodnosili na krivič-

na djela prevare, terorizma i

pranja novca.

- Završeni su pregovori o pake-

tu ugovora o pravosudnoj sa-

radnji sa Kosovom, a inicirani

sa Albanijom. Određena je i

kontakt osoba za pravosudnu

saradnju i međunarodnu prav-

nupomoć –naveo jePažin.

Vrhovni državni tužilac Ivica

Stankovićkazaoje,kakopreno-

si agencija Mina, da su teški

oblici kriminala globalna pri-

jetnjaiuborbiprotivnjihneop-

hodno je jedinstvo nadležnih

organa na nacionalnom i svih

država na međunarodnom ni-

vou.

-Kriminalnepoznajegranice,a

oni koji se bore protiv krimina-

la na njima insistiraju. Zbog to-

ga sam, kao jedan odprioriteta,

postavio zadatak jačanja me-

đunarodne saradnje, u kojoj

učešće u radu Eurodžasta

predstavlja jedan od ključnih

mehanizama–naglasiojeStan-

ković.

Za vrijeme njegovog mandata,

kako je rekao, imenovan je na-

cionalnitužilaczavezu,čimeje

naša država postala dio evrop-

ske strukture.

- Crnogorski tužilac u sjedištu

EurodžastauHagu i neposred-

na saradnja sa predstavnicima

pravosudnih tijela država čla-

nicaEvropskeunijepredstavlja

i privilegiju i izazov, ali i mo-

gućnost da se Crna Gora doka-

že kao respektabilan partner u

borbi protiv svih oblika krimi-

nala – istakao je Stanković.

J.B.

Konferencija o saradnji sa Eurodžastom

CrnaGoraod jeseni

uProgramupravde

Evropskekomisije

SARADNJOMPROTIVORGANIZOVANOGKRIMINALA:

Sakonferencije

Kao jedan od prioriteta, postavio sam

zadatak jačanjameđunarodne saradnje, u

kojoj učešće u radu Eurodžasta predstavlja

jedan od ključnihmehanizama – naglasio je

vrhovni državni tužilac Ivica Stanković

PODGORICA

–Davizija,

hrabrost, posvećenost i

istrajnostmoguproizvesti

hramsavremene tehnologi-

je izkojeg senižu inovacije,

dokazuje Institut za infor-

macione tehnologijebiosi-

stema „BioSense“uNovom

Sadu, osnovanprijeneštovi-

šeod tri godine, koji je iz

prestižnog evropskogpro-

grama zanauku i inovacije

Horizont 2020osvojio tako-

zvani „Teamingprojekat“, u

konkurenciji sa skoro300

naučnih instituta, kao što su

Kembdriž iOksford, rečeno

je jučenanaučnomforumu

uPodgorici.

Kako je ispričala jedna od

osnivačica„BioSense“institu-

ta, profesorica dr Vesna Ben-

gin-Crnojević, u ovoj naučnoj

instituciji ljudi, pritom, nijesu

iz inostranstva, niti su školo-

vaninainostranimuniverzite-

tima, već u Srbiji, gdje su pro-

veli i cijeli radni vijek.

- Ako smomi tomogli,možete

i vi. Budite hrabri da razvijate

svoju viziju – poručila je Ben-

gin-Crnojević na forumuMi-

nistarstva nauke o uspostav-

ljanju centara izvrsnosti u

našoj državi.

„Bio Sense“ institut je, kako je

objasnila, fokusiran na poljo-

privredu, ali uz primjenu sa-

vremenih informacionih teh-

nologijazaproizvodnjuhrane.

- Istraživanja pokazuju da će

ljudi do 2050. morati naći na-

čin da proizvode duplo više

hrane nego što to čine danas, a

to se jedino može riješiti upo-

trebom informacionih tehno-

logija. Francuska je tek prije

šest mjeseci osnovala „Bio

Sense“ institut. Odjednom je

Srbija postala lider, a mi na to

nijesmo navikli – kazala je

Bengin-Crnojević.

Prošle godine su, čak, istraži-

vači iz ove institucije osvojili

prvo mjesto na svjetskom ta-

kmičenju u oblasti poljopri-

vrede, ostavivši za sobom

Stenford,MIT..

Prvi izazov u realizaciji bilo

kojeg projekta su, kako je ka-

zala, ljudi. Treba naći, kako je

opisala, ljude sa preduzetnič-

kim mentalitetom, koji su

spremni da se posvete nauci.

-Želite ljudekoji ćedoći sane-

komvizijom–rekla jeBengin-

Crnojević.

S druge strane, važna kompo-

nenta je privredni sektor, koji

na našim prostorima izbjega-

va da rizikuje i investira u na-

učne inovacijekojeprostiču iz

nacionalnih instituta.Kompa-

nije će, kako je rekla, prije ku-

piti neko „poznato rješenje“ iz

evropskihzemalja.

Podrškadržaveje,svakako,ka-

ko je naglasila, važna kompo-

nenta, za izgradnju održivosti

jednog instituta, kako kroz

fondove za projekte, tako i

kroz osluškivanje potreba na-

učnoistraživačke zajednice.

Ministarka nauke Sanja Da-

mjanović, koja je govorila o

inicijativi za uspostavljanje

međunarodnognaučnoginsti-

tuta za održive tehnologije na

prostoru Jugoistočne Evrope,

koju je ona pokrenula i dobila

podršku Vlade još u maju

prošle godine, kazala je da bi

Potrebna jevizija

ForumMinistarstva nauke posvećen uspostavljanju centara izvrsnosti u našoj državi

Poziv Instituta „Junus Emre“ Podgorica

Naučni

skupu

Turskoj

PODGORICA

– Institut „Ju-

nusEmre“uPodgorici po-

zvao je članove akademske

javnosti uCrnoj Gori da se

prijave i učestvujunameđu-

narodnomkongresuuTur-

skoj od22. do24. oktobra, koji

seorganizujepovodomobi-

lježavanja 100godinaod smr-

ti sultanaAbdulaHamida II.

Naskupu„SultanAbdulHamid

II i njegovaera“, koji serealizu-

je pod pokroviteljstvom pred-

sjedništva Republike Turske, a

u organizaciji Tehničkog uni-

verziteta Jildiz, Istraživačkog i

aplikacionog centra „Sultan

Abdul Hamid II“ i Turskog

istorijskogdruštva, biće riječi o

ovom sultanu, njegovoj eri, te

manje poznatim činjenicama

vezanimza njega.

- U radu kongresa učestvovaće

naučnici i akademici iz Repu-

blike Turske i ostalih zemalja

svijeta. Prihvaćeni sažeci izla-

ganja biće objavljeni u brošuri,

a kompletni radovi u zborniku

radova sa konferencije – kazali

su iz Instituta „Junus Emre“ u

Podgorici.

Rok za prijave za učešće na

kongresu je 20. jun, a mogu se

podnositi isključivo onlajn na

adresi -

http://www.sultanab- dulhamid.yildiz.edu.tr.

- Troškove prevoza i smještaja

izabranih učesnika kongresa

snose organizatori – istakli su

iz Instituta.

R.D.

Meteorolog BrankoMicev upozorava da posljedice pijavicamogu da budu

Ove pojave se

vezuju za olujno-

grmljavinske

procese. To je

konvektivno-

vrtložni sistem, što

je stručni naziv.

Imaju veliku usisnu

moć, zahvatajumali

prostor i vrlo kratko

traju na jednom

lokalitetu i imaju

rušilačke osobine

Pijavicaza sobomostavila teškepo

PODGORICA

-Dabimor-

skapijavicanastala,moraju

sepoklopiti brojni predu-

slovi, anjihovapojavana

našemprimorju jeuobiča-

jenakakonakopnu, tako i

namoru, anajugroženije

područje gdje semogu javi-

ti su južni Jadran i istočna

obala–kazao jePobjedi

meteorologBrankoMicev.

POSLJEDICE

Kolika je bila snaga pijavica

koje su u noći između subote

i nedjelje pogodile Boku i

ostavile teške posljedice - ne

zna se, jer crnogorski Zavod

za hidrometeorologiju i seiz-

mologiju nema meteorološ-

kih radarakojimogu izmjeri-

ti njihovu jačinu.

-Srećajedapijavicekojesuse

nedavno pojavile u Herceg

Novomi prouzrokovale štetu

nijesu pogodile urbani dio

grada, zgradu, jer bi u tom

slučaju bilo i ljudskih žrtava.

Sreća je što je lokalitet koji je

pogođen biomanje ranjiv. Da

je pogodio stambeni objekat,

s obziromna to kakva nam je

gradnja i kakvi su urbanistič-

ki planovi i da sedesilou turi-

stičkimzonama gdje je veliki

broj turista, u takvimslučaje-

vima bilobi žrtava - upozora-

vaMicev, naglašavajući daon

ne pamti da su pijavice u Cr-

noj Gori nekada izazvale gu-

bitak ljudskihživota.

Kako on objašnjava, pijavica,

vrtložni vjetar, vijar ili trom-

ba, je atmosferski vrtlog ma-

njeg razmjera i kratkog traja-

nja koji se pri izrazito

nestabilnoj atmosferi pojav-

ljuje ispodolujnogoblakaku-

mulonimbusa. Može nastati

iznad vodene površine (vo-

dena, ili ako nastane nadmo-

rem, morska pijavica), te nad

kopnom. Mnogi smatraju da

je vodena pijavica u stvari

manji tornado nad vodom, te

da takvu pijavicu kad pređe s

vodene površine na kopno

valja smatrati tornadom. Ro-

tacija u vrtlogupijavice češće

je u ciklonalnomsmjeru.

- Donji dio (svega nekoliko

metara visine) sastoji se od

Ne zna se kolika je bila

snaga pijavica koje su

unoći između subote

i nedjelje pogodile

Boku i ostavile teške

posljedice, jer Zavod

za hidrometeorologiju

i seizmologijunema

meteoroloških radara

kojimogu izmjeriti nji-

hovu jačinu

usisanemorskevode, agornji

od kapljica nastalih konden-

zacijompri dizanju vlažnoga

zraka. Iz jednog oblakamože

da se pojavi više pijavica -

objašnjavaMicev.

Ističe da ove vremenske ne-

pogodekoje sedešavajuuCr-

noj Gori nemaju veze ni sa

klimatskimpromjenama, niti

sa temperaturommora.

-Ovepojavesevezujuzaoluj-

no-grmljavinske procese. To

je konvektivno-vrtložni si-

stem, što je stručni naziv.

Imaju veliku usisnu moć, za-

hvataju mali prostor i vrlo

kratkotrajuna jednomlokali-

tetui imajurušilačkeosobine.

Kad god se dese, pijavice uvi-

jek prouzrokuju posljedice -

štetu i razaranja i to je tako

svugdjeusvijetu, pa i kodnas.

Njihova pojava vezana je za

specifičnemeteorološkesitu-

acije, kada je jako nestabilna

atmosfera. Postoje indeksi

koji opisuju stanja atmosfere,

da li je ona stabilna ili nesta-

bilna.Tosumeđunarodnikri-

Sreća što je ,,mi

zaobišaourba