Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Utorak, 12. jun 2018.

Društvo

nepokretnosti ne nalazi bilo

kakva zabilježba da se kata-

starskaparcelanakojojseizvo-

de radovi nalazi u zoni kultur-

nog dobra. S obzirom na to da

seradovi ne izvodedirektnona

Manastiru Dajbabe, naveo je,

smatrali suda nijesubili uoba-

vezi da se obraćaju Upravi za

zaštitu kulturnih dobara za

konzervatorske uslove, na

osnovukojihbiizradilikonzer-

vatorski projekat.

-UvidomuLNbroj212konsta-

tovano je da se na istomne na-

lazi zabilježba da se katastar-

ska parcela broj 2659 nalazi u

granicama kulturnog dobra

Manastir Dajbabe, koji je pro-

glašen za kulturno dobro (rje-

šenje o stavljanju pod zaštitu

broj 597/50, rješenje o uvođe-

njuuRegistar broj 01-1107/1 od

4. 9. 1961. godine) – saopšteno

jeizUpravezainspekcijskepo-

slove.

Crnogorski pokret je podnio

Osnovnom državnom tužilaš-

tvu u Podgorici krivičnu prija-

vu protiv Srpske pravoslavne

crkveMitropolije crnogorsko-

primorskezbogkrivičnihdjela

zloupotreba službenog polo-

žaja, devastacija i prisvajanje

kulturnog dobra. Smatraju da

SPC u kontinuitetu devastira i

prisvajakulturnodobroMana-

stir Dajbabe, te, iako je zako-

nom zabranjena bilo kakva

radnja koja nanosi štetu kul-

turnom dobru u dvorištu ma-

nastira, bez dozvole Zavoda za

zaštitu spomenika kulture,

gradi objekat koji gabaritima,

oblikom i namjenomnarušava

spomeničke vrijednosti mana-

stira i nije primjeren podne-

blju.

Pobjedi nijesu odgovarali iz

SrpskepravoslavnecrkveuCr-

noj Gori, odnosnoMitropolije

crnogorsko-primorske.

N.

Đ

URĐEVAC

NOVIPAZAR/KOSOVSKA

MITROVICA/PRIŠTINA

Pet neformalnih, odnosno

službenoneverifikovanih

vjerskihhumanitarnihorga-

nizacija, već sjutra ćenad-

ležnimorganimadržavana

čijimsu teritorijamanjihove

centrale, podnijeti odgova-

rajućudokumentacijuneop-

hodnuza formalno-pravnu

verifikacijunjihovihdjelat-

nosti sa statusomnevladinih

organizacija.

To je jedan od temeljnih za-

ključakakoordinacijetihorga-

nizacija, na sastanku koji je

održan u petak, 8. juna, u jed-

noj od novopazarskih čajdži-

nica, na obodima staropazar-

ske čaršije. Do zvanične

uknjižbe u registre nevladinih

organizacija u Srbiji i Republi-

ci Kosovo, djelovaće unutar

sestrinskihvjerskihudruženja

i fondacija, poput Rinia islame

(islamska omladina) i fonda

Vratamilosti.

BEZ PAMETOVANJA

Prema riječima sagovornice

našeg lista, kontroverzne hu-

manitarkeElmeĐ. poslijenje-

nog i hapšenja još dvije misio-

narke, uponeđeljak, 4. juna, na

međugraničnom prostoru iz-

međuGrčkeiAlbanije(očemu

je Pobjeda informisala čitaoce

uizdanjuodsubote,9.juna)ni-

je trebalo mnogo analitičkih

pametovanja, pa da se shvati u

kojoj bi mjeri mogle biti ugro-

žene sve buduće misije spaša-

vanja đece i žena, povratnika

sa nekog od sirijskih ratišta đe

su voljom očeva i muževa,

sljedbenika samoproglašenog

„Velikog Kalifa“, Abu Bakr Al

Bagdadija, morali trpjeti. Sve

dopropastimonstruozne ISIL

tvorevine.

- Nijesmo imali izbora - nagla-

šava ona.

Njihova očekivanja da uz po-

moć sličnih misionarskih i

drugih dobrotvornih vjerskih

organizacija iz Turske, Make-

donije, Grčke, Austrije, Nje-

mačke, Bosne i Hercegovine,

Albanije i, kako ističe, zemalja

čiji smo državljani, nijesu se

pokazala sasvimopravdanim.

- Protokom vremena, nailazili

smo na sve više problema. Čak

i tamođesmo ihnajmanjeoče-

kivali–pričanašasagovornica.

STROŽI REŽIM

Inicijatorzadonošenjeovakve

odluke, bivši aktivista bivšeg

novopazarskog Furkana Fe-

hredinĆ. ističe da su iz propa-

sti šeste humanitarnemisije, u

migrantskim kampovima na

„ničijoj zemlji“, između Alba-

nije i Grčke, naučili neke od

vrlo važnih lekcija i konačno

shvatili da se i od kredibilnih

međunarodnih humanitarnih

organizacija, ovakvi i slični

oblici samoorganizovanja na

Balkanu ne mogu smatrati sa-

svimprihvatljivim. Bez obzira

na nesporno plemenite ciljeve

spašavanja đece i žena.

- Objašnjeno nam je da je i ne-

davno hapšenje naših misio-

narki recidiv loših rezultata

sve lošijih iskustava sa raznim

oblicimahumanitarnogsamo-

organizavanja misionara iz

Bosne,BugarskeiMakedonije.

Zato je realno računati na još

stroži režimpristupamigrant-

skimkampovima i vrlorestrik-

tivnu saradnju sa referentnim

međunarodnim humanitar-

nim organizacijama koje dje-

luju na teritorijama Turske,

Bugarske,Makedonije,Grčke i

Albanije –kaže ona.

STATUSNENEJASNOĆE

Zanimljivesu, takođe, i jošdvi-

je odluke novopazarske koor-

dinacije.Prvaseodnosinamo-

gućnosti institucionalizovane

saradnje sa jednom od dvije

(legalne) islamske zajednice

registrovane na teritoriji drža-

ve Srbije. Riječ je o Islamskoj

zajednici van kontrole bivšeg

sandžačkog muftijeMuamera

Zukorlića i njegovog nasljed-

nika hafiza Abdurahmana

efendijeKujovića, u čiju iskre-

nost, na osnovu dosadašnjih

iskustava, sumnjaju.

Druga odluka tiče se Crne Go-

re i ovdašnjih vjerskih huma-

nitarnihorganizacijaiudruže-

nj a , van s i st ema j edine

Islamske zajednice, sa reisom

Rifatom efendijom Fejzićem

na čelu. Bez obzira mogu li se,

u ovom trenutku, legitimisati

kao nevladina organizacija, ili

imale „samoorganizujući“ sta-

tus, sa njihovim reprezentima

izPlava, Rožaja, Ulcinja, Bara i

Podgorice sastaće se, najvjero-

vatnije negdje u Tutinu, već

početkom narednog mjeseca,

sa namjerom da se aktivnije

uključe u buduće zajedničke

misijeiponesudioodgovorno-

sti,makar zapovratničkuđecu

i žene sa crnogorskih prosto-

ra…

R.TOMIĆ

PODGORICA

Pojedini čla-

novi Sindikatadoktoramedi-

cine istupimau javnosti de-

stabilizujuKlinički centar

CrneGore i urušavaju inte-

gritet odgovornih i profesio-

nalnihkolega, poručeno je ju-

če sakolegijumaove

zdravstveneustanove.

Iz KCCG-a je saopšteno da je

na redovnom kolegijumu, ko-

jemprisustvuje menadžment i

rukovodioci organizacionih

jedinica te ustanove, razmatra-

na aktuelna ,,sinhronizovana

manipulativna aktivnost jed-

nog broja kolega iz Sindikata

zaposlenihuKCCG“.

-Menadžment i direktori sma-

traju da se radi o sinhronizova-

nim, neutemeljenim i netač-

nim navodima, kojima želi da

se uruši ugled KCCG, a time i

povjerenje u pružanje kvalitet-

ne zdravstvene zaštite našim

građanima – saopštili su oni i

dodali da nastupi u javnosti

urušavajuintegritetodgovor-

nih i profesionalnih kolega i

destabilizujuKCCG.

Kolegijum je, takođe, ustanovio

da sadašnje djelovanje Sindika-

ta ne unapređuje struku, već

kod javnosti izaziva nepovjere-

nje koje je, pored stručnog zna-

nja medicinskog osoblja, kvali-

tetnih uslova za rad zaposlenih

i boljih uslova za boravak paci-

jenata, preduslov za kvaliteno

liječenje i izlječenje pacijenata.

Saopštenojeidasudirektorior-

ganizacionih jedinicanajoštrije

osudili istupe pojedinih ljekara

te ustanove koji su članovi Sin-

dikata. Oni su se, kako je saop-

šteno, ogradili od izjava koje je

predsjednica Sindikata Milena

Popović-Samardžić iznijela u

otvorenom pismu direktorici

KliničkogZorici Kovačević.

-Članovi Sindikata iPopovićna

ovaj način, prije svega iznoše-

njem netačnih informacija ko-

jimapokušavajudadegradiraju

rad naše ustanove i omalovaže

postignute rezultate iskonstru-

isanim i tendencioznim afera-

ma, neutičunapoboljšanje sta-

tusa crnogorskih ljekara, što bi

trebaloda jeglavni cilj sindikal-

nogdjelovanja-istaklisuizKli-

ničkog.

Sindikat je u petak oštro napao

direktoricuKovačević,optužu-

jući je da je svojim postupa-

njemdirektno ugrozila rad po-

jedinih klinika i odjeljenja.

Naveli su kako Klinički nema

direktore pojedinih klinika i

načelnike nekih odjeljenja.

Ljuti su na Kovačević i što nije

podnijela ostavku nakon skan-

dalazamjenebeba,većjesmije-

nila načelnike, spočitavajući joj

da nju štiti politika. Kovačević

im je poručila da iznose neisti-

ne, uznemiravaju građane i de-

stabilizuju radnajreferentnije i

najvećezdravstveneustanoveu

Crnoj Gori, pa samimtim, kako

je navela, i crnogorskog zdrav-

stvenog sistema.

N.Đ.

jekat uzManastir Dajbabe

lje“, ali

nada li

rnodobro

Misionari saBalkananailazenaproblemeu izbjegličkimkampovima

POVODI:

Da li jemoguća službena veri kacija neformalnih vjerskih

humanitarnih organizacija i legalizacija njihovihmisija

Ciljevi plemeniti,

sporan legalitet

Planiran je sastanak sa ovdašnjimvjerskimhumanitarnimorganizacijama

i udruženjima, van sistema jedine Islamske zajednice, sa reisomRifatom

efendijomFejzićemna čelu, kako bi se one aktivnije uključile u buduće

zajedničkemisije i ponijele dio odgovornosti, makar, kako je rečeno na

sastanku, za povratničku đecu i žene sa crnogorskih prostora

Objašnjenonam je da je i nedavno

hapšenje našihmisionarki recidiv

loših rezultata sve lošijih iskustava sa

raznimoblicima humanitarnog sa-

moorganizavanjamisionara iz Bosne,

Bugarske i Makedonije

KolegijumKCCG reagovao na optužbe Sindikata doktoremedicine

Pojedini ljekari javnim

istupimaurušavajuugled

svojihkolega i ustanove

MilenaPopović-Samardžić

Kad samdošaona

božju službuumanastir

Dajbabe 2013. godine,

vidjevši zatečenu

situaciju, došao sam

na idejuda prikupim

novčana sredstva kojim

bih završio započeto –

kazao je arhimandrit

Danilo inspektoru

Klinički centar

Menadžment i direktori smatrajuda se

radi o sinhronizovanim, neutemeljenim

i netačnimnavodima, navode iz KCCG