Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Utorak, 12. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

Nedostatak

kvalifikovanihprofesionalaca

izoblastimentalnog zdravlja,

kao i činjenicadaprogrami za

promocijumentalnog zdrav-

lja, prevencijumentalnihpo-

remećaja i rehabilitacijunije-

su integrisani uradcentara za

mentalnozdravljeudomovi-

ma zdravlja i krozopštebolni-

ce, osimmedikamentoznog li-

ječenja, slabosti sunakoje je

ukazala analiza, saopštio je,

poredostalog, psihijatar iz

specijalnebolnice „Dobrota“

drAleksandarTomčuk.

Situacionaanalizaurađenajeza

novu strategiju unapređenja

mentalnog zdravlja, koja je

predstavljena juče na multisek-

torskomsastankukojijeorgani-

zovalo Ministarstvo zdravlja u

saradnji sa Kancelarijom Svjet-

ske zdravstvene organizacije u

našoj državi.

Situaciju, prema riječima

Tomčuka, kompleksnijom čini

nefunkcionalna multisektorska

saradnja sa sektorom socijale,

obrazovanja i lokalnihvlasti.

- Podaci supokazali da bolničke

ustanove dominantno zbrinja-

vaju mentalne poremećaje, što

jezabudžetidruštvofinansijski

neodrživo, a pacijentu donosi

minimalni zdravstveni benefit

–upozorio jeTomčuk.

Direktorica Direktorata za me-

đunarodnu saradnju i harmoni-

zaciju propisa u Ministarstvu

zdravlja Slađana Pavlović pod-

sjetila je da su 2012. objavljene

prve nacionalne smjernice do-

brekliničkepraksezašizofreni-

ju, a da će do kraja ove biti zavr-

šene nacionalne smjernice

dobre kliničke prakse za depre-

siju.

- Urađen je nacionalni registar

za bolesti zavisnosti, a u toku je

proces izrade nacionalnog regi-

strazapsihoze–navelajePavlo-

vić.

Ministarstvo zdravlja je, prema

njenim riječima, posvećeno ja-

čanjuslužbi i servisamentalnog

zdravlja u zajednici, kroz poja-

čanu ulogu timova u centrima

zamentalno zdravlje.

- To će rezultirati boljim servi-

som, kvalitetnijom uslugom i

smanjenjemrizika za hospitali-

zaciju. Sedam centara za men-

talnozdravljećedokrajagodine

uvesti kućne psihijatrijske po-

sjete asertivnog tima, koje će

smanjiti broj hospitalizacija

najtežih psihijatrijskih pacije-

nata –najavila jePavlović.

Pomoćnik ministra federalnog

Ministarstva zdravlja Bosne i

Hercegovine Goran Čerkez

istakao je da problem mental-

nog zdravljanijepitanjeprošlo-

sti ili sadašnjosti.

-UEvropido2020.glavniuzrok

onesposobljenja će biti depresi-

ja, kao i odsustvo sa posla, što će

uticati na ekonomski razvoj dr-

žava, a pogotovo na države sa

manjim brojem stanovnika –

kazao je on.

J.B.

PODGORICA

Inspektor za

kulturnadobrauUpravi za

inspekcijskeposloveutvrdio

jedaSrpskapravoslavna cr-

kva ilegalnogradi objekat u

Podgorici ubliziniManastira

Dajbabekoji jeproglašen

kulturnimdobrom, ali, sude-

ći premanjegovomnalazu,

nijebilomogućeutvrditi da

ta građevinanarušavavri-

jednostimanastira zato što

nijesuprecizirane granice

zaštićeneokoline?!

Iz Uprave za inspekcijske po-

slove rečeno je Pobjedi da je u

petak inspektor okončao nad-

zor Manastira Dajbabe po ini-

cijativi Uprave za kulturna do-

bra koja je, nakon pisanja

Pobjede da na ovom prostoru

niče ilegalni obejkat koji jenaj-

vjerovatnije posvećen ruskoj

carskoj porodici Romanov, za-

tražila hitnu reakciju, ocjenju-

jući da novoizgrađeni objekat

devalvira vrijednosti zaštiće-

nogmanastira.

INSPEKCIJA

Inspektorzakulturnadobra je,

međutim, ustanovio da se ra-

dovi ne izvodedirektnonama-

nastiru, zakoji nesumnjivopo-

stoji rješenje o stavljanju pod

zaštitu broj 597/50 i rješenje o

uvođenju u Registar broj 01-

1107/1 od 4. 9.1961. godine. Na-

vodi se da imUprava za zaštitu

kulturnihdobaranijedostavila

ovarješenja, zajednosa inicija-

tivom za inspekcijski nadzor,

te da u skladu sa tim inspektor

nije mogao da ,,preduzme

upravnemjere i radnje iz svoje

nadležnostina licumjesta i rje-

šenjemobustavi svako izvođe-

nje daljih radova bez konzer-

vatorskog projekta“.

-Neophodnojedaseurješenju

o proglašenju za kuturno do-

bro, shodno članu26 stav 1 tač-

ka 3 Zakona o zaštiti kulturnih

dobara, jasno i precizno opišu

granice nepokretnog kultur-

nog dobra Manastir Dajbabe i

granicenjegove zaštićene oko-

line i objekata koji se u njoj na-

laze – kazali su iz Uprave za

inspekcijske poslove.

Inspektor za kulturna dobra

je, kako dodaju, zato u skladu

sa svojim nadležnostima, a

shodno članu 132 stav 1 tačka

11 Zakona o zaštiti kulturnih

dobara, zatražio reakcijuMi-

nistarstva održivog razvoja i

turizma, odnosno uputio je

inicijativu Direktoratu za in-

spekcijski nadzor i licencira-

nje kako bi na teren izašao

urbanističko-građevinski in-

spektor.

- Inspektor treba u skladu sa

Zakonom o planiranju prosto-

ra i izgradnji objekata da pre-

duzme upravne mjere i radnje

iz svoje nadležnosti, s obzirom

na toda je zapisnički konstato-

vano da subjekat nadzora ne

posjeduje građevinsku dozvo-

lu za navedene radove – saop-

štili su iz Uprave za inspekcij-

ske poslove.

Pojasnili su, takođe, detaljno

kako se odvijala inspekcija.

Nadzoru je, kako sunaveli, pri-

sustvovao starješinamanastira

arhimandrit Danilo (Danilo

Išmatov). Kada je inspektor sa

njimobišao lokaciju, konstato-

vao je da je podignut vjerski

objekat (spomen-kapela) na

katastarskojparceli2659saLN

212 KO Dajbabe, te da je podi-

gnut van platoa manastira koji

je proglašen za nepokretno

kulturnodobro.

- Prema riječima prisutnog

starješine manastira arhiman-

dritaDanila, radi seovjerskom

objektu, tačnije o spomen-ka-

peli. U toku je izvođenje završ-

nih radova na novopodignu-

t o m o b j e k t u , a i s t i

podrazumijevaju freskopisa-

nje spoljne fasade spomen-ka-

pele – naveli su iz Uprave za

inspekcijske poslove.

Arhimandrit Danilo je inspek-

toruispričao, kakosunaveli, da

je gradnja spornog objekta po-

čela još 1993. godine, odnosno

da je tada postavljenkamen te-

meljac,alidazbogmanjkanov-

ca nijesumogli da završe rado-

ve.

ARHIMANDRIT

- Kad samdošao na božju služ-

bu u manastir Dajbabe 2013.

godine, vidjevši zatečenu situ-

aciju, došao sam na ideju da

prikupimnovčanasredstvako-

jim bih završio započeto – ka-

zao je on inspektoru.

Istakao je, takođe, da sena listu

PODGORICA

Konkurs za

upis uprvi razred srednje

škole jeobjavljen, aprijave

sepodnose školi od 18. do22.

juna, saopšteno je izMini-

starstvaprosvjete.

Kako su naveli, rang lista biće

objavljena na oglasnoj tabli

škole najkasnije do 26. juna.

Istakli su da je ove godine

osnovnu školu završilo 7.411

učenika, a mjesta u srednjim

školama ima 9.361, odnosno

ima mjesta za sve polumatu-

rante.

- I u svakoj opštini pojedinač-

no je veći je broj upisnih mje-

sta od broja učenika koji zavr-

šavaju osnovnu školu na

teritoriji te opštine – saopštili

suoni.

Kakosuprecizirali, ugimnazi-

jama ima 2.408 mjesta, a u

srednjim stručnim školama

6.953 i to: 4.685 na programi-

ma četvrtog stepena i 2.268 na

programima trećeg stepena.

U Andrijevici je slobodno 84

mjesta, u Baru i Beranama po

616, Bijelom Polju 560, Budvi

308,Cetinju196,Danilovgradu

140, HercegNovom336, Kola-

šinu 112, Kotoru 305, Mojkov-

cu140,Nikšiću1.141,Plavu196,

Gusinju 28, Petnjici 140, Pljev-

ljima 364, Plužinama 84, Pod-

gorici 2.724, Tuzima 140, Ro-

žajama 392, Šavniku 56, Tivtu

235, Ulcinju 364 i Žabljaku84.

Kandidati podnose prijavu na

konkurs i originalna svjedo-

čanstva posljednja tri razreda

osnovne škole.

-Napominjemo da za upis nije

potrebno dostavljati izvod iz

matične knjige rođenih – na-

veli su izministarstva.

Novina je, kako dodaju, da je u

toku trajanja roka za podnoše-

nje prijava, komisija dužna da

svakog dana objavi ažuriranu

rang listu prijavljenih kandi-

data radi njihovog informisa-

nja omjestu na rang listi. Rang

lista se objavljuje na oglasnoj

tabli škole i sadrži za svakog

kandidata: ime, ime roditelja,

odnosno staratelja, prezime,

ostvareni broj bodova pojedi-

načno po kriterijumima i os-

tvareni ukupanbroj bodova.

Na konkurs za upis u prvi ra-

zred srednje škole prijavljuju

se kandidati koji su završili

osnovnu školu i koji u vrijeme

podnošenja prijave nemaju vi-

še od 17 godina.

N.Đ.

PODGORICA

Ranko Milović

predložen je za člana žirija za

dodjelu Trinaestojulske nagra-

de. Administrativni odbor

Skupštine ranije je uputio

poziv klubovima poslanika za

dostavljanje prijedloga kan-

didata za imenovanje jednog

člana žirija za dodjelu najve-

ćeg državnog priznanja.

Milovića je za člana žirija za

dodjelu Trinaestojulske nagra-

de predložio Klub poslanika

Demokratske partija socijali-

sta. Milović je od januara 20l6.

godine član Odbora direktora

Elektroprivrede Crne Gore.

Prema Zakonu o državnim

nagradama, žiri ima predsjed-

nika i četiri člana.

Za predsjednika žirija ranije je

izabran Rajko Todorović.

R. D.

Sastanak o sistemumentalnog zdravlja

Nedostatakkadra i

izostanak saradnje

ključni problemi

Žiri za dodjelu Trinaestojulske nagrade

Milović

predložen

začlana

Še ica Kancelarije SZO u

našoj državi Mina Brajović

kazala je da je „svijet suočen

sa tihom epidemijommen-

talnih poremećaja“.

- U Evropi svaka treća osoba

pati od nekog poremećaja

mentalnog zdravlja, a naj-

češće se radi o depresiji i

anksioznosti. Zabrinjavaju-

će je što se još primjenjuje

koncept zbrinjavanja osoba

sa mentalnimporemećaji-

ma u azilima / psihijatrijskim

bolnicama, a to samomul-

tiplikuje negativan efekat

oboljenja na pojedince i

društvo – istakla je Brajović.

Prema izvještaju SZO „Men-

talno zdravlje, ljudska prava

i standardi liječenja“, u

kome je procjena 24 država

regiona i Evrope i onome

što se dešava iza zatvorenih

vrata 75 psihijatrijskih usta-

nova, međunarodno dogo-

voreni standardi poštuju se

u svega 25 odsto ustanova.

Svakatreća

osobau

Evropi je

depresivna

ilianksiozna

POTREBANUJEDINJENODGOVOR

SVIHSEKTORA:

Sakonferencije

Inspekcijskomkontrolomutvrđeno da se ilegalno radi vjerski o

SPCgradi „nadi

inspektor jošne

sedevastirakult

Objavljen konkurs za upis u prvi razred srednje škole

Mjesta za9.361 srednjoškolca

S obziromna to da se radovi ne izvode direktno naManastiru

Dajbabe, kako je inspektoru ispričao arhimandrit Danilo,

smatrali su da nijesu bili u obavezi da se obraćajuUpravi za

zaštitu kulturnih dobara za konzervatorske uslove, na osnovu

kojih bi izradili konzervatorski projekat

RadilišteuDajbabama

Mjesta imaza sveosnovce