Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Utorak, 12. jun 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–Nemapo-

datkakouCrnoj Gori radi

savirtuelnimvalutama, od

kojih jenajpoznatijabitko-

in, niti koliko se transakcija

obavi godišnje, kazali suPo-

bjedi iz Centralnebanke

povodomizmjena zakonao

sprečavanjupranjanovca i

finansiranja terorizmakoji

predviđada ćepravna i fi-

zička licakoja rade sakrip-

tovalutamamorati dapri-

javljuju transakcijepreko

15.000eura.

- Organizacioni dioCBCGza-

dužen za statistiku platnog

bilansa ne raspolaže podaci-

mavezanimzavirtuelnevalu-

te, odnosno informacijama

koliko fizičkih ili pravnih lica

se bavi izdavanjem i upravlja-

njem virtuelnim valutama,

niti kolikose takvihtransakci-

ja obavi. Podaci koji se priku-

pljajusciljemizradestatistike

platnog bilansa su na većem

agregatnom nivou od nivoa

pojedinačnih transakcija, kao

što je trgovanjevirtuelnimva-

lutama, te se stoga ove tran-

sakcije ne mogu izdvojiti –

objasnili su izCBCG.

Prijedlog zakona je ušao u

skupštinsku proceduru i

uskoro bi poslanici o njemu

trebaloda glasaju.

IzCentralnebankepodsjećaju

da virtuelne valute nijesu za-

konsko sredstvo plaćanja u

Crnoj Gori i da zbog toga

CBCG ne raspolaže podacima

koliko pravnih i fizičkih lica

obavljaju djelatnost, odnosno

poslove vezane za izdavanje i

upravljanje ovim valutama,

uključujući i usluge mijenja-

nja u konvencionalne i obrnu-

to.

–Korišćenje virtuelnihvaluta

uCrnoj Gori, kao ni u eurozo-

ni, nije regulisano – podsjeća-

ju izCBCG.

Komentarišućiprijedlogdaće

i oni koji rade sa ovim valuta-

ma morati da prijavljuju sve

transakcije u protivvrijedno-

sti od 15.000 eura i više, iz

CBCG su kazali da će Crna

Gora, kao zemlja u procesu

pristupanja EU, slijediti regu-

laciju koju donese Evropska

centralna banka.

Podsjetimo da je nedavno u

intervjuu Pobjedi direktor

Uprave za sprečavanje pranja

novcaifinansiranjaterorizma

Vesko Lekić kazao da je pri-

jedlogom zakona predloženo

da i firme i fizička lica koja se

bavevirtuelnimvalutamamo-

raju da prijavljuju sumnjive

transakcije i sprovode pre-

ventivnemjere.

M.P.M.

Tragomnajave da će i transakcije virtuelnimvalutama preko 15.000 euramorati da se prijavljuju

CBCGneznakoliko i

ko trgujebitkoinom

Oprez

Iz Centralne banke upozoravaju da treba

biti oprezan prilikom investiranja u virtuel-

ne valute.

– Velika volatilnost - nepredvidive promjene

vrijednosti ovih valuta u kratkom roku čini ih

nepredvidivim i nepouzdanim za investiranje. Sve

dok virtuelne valute ne postanu široko prihvaćeno

sredstvo plaćanja, odnosno dok ne dobiju sva obilježja

novca, trebalo bi biti oprezan – objasnili su iz CBCG.

Ključni rizici u transakcijama ovom valutom, kako su ranije

našoj redakciji objasnili iz CBCG, odnose se na to da ne

postoji regulativa koja štiti korisnike bitkoina od gubitka

novca u slučaju kvara platforme na kojoj se vrši držanje i

njegova razmjena.

– Uz to, iza ove valute ne „stoji“ nijedna centralna banka, niti

bilo koja država, te je otvoreno pitanje njene stvarne vrijed-

nosti – objašnjavaju u Centralnoj banci.

Naš

organizacioni

dio zadužen za

statistiku platnog bilansa

nema podatke koliko

zičkih ili pravnih lica se bavi

izdavanjem i upravljanjem

virtuelnimvalutama,

niti koliko se takvih

transakcija obavi, kažu

iz CBCG

PODGORICA

–Neophod-

no jeda seosigura ade-

kvatna zaštitapotrošača

kakobi se zaštitili odrizika

koji donosi razvoj finansij-

ske tehnologije, ocijenio je

guvernerRadojeŽugićna

godišnjoj konstitutivnoj

sjedniciMMF i Svjetske

bankekoja jeodržanau

Splitu.

Skupu su prisustvovali naj-

viši zvaničnici centralnih

banaka i ministarstava fi-

nansija 15 zemalja – članica

Holandsko-belgijskekonsti-

tuence, kao i izvršni direkto-

riMMF-a i SB.

- Rapidan razvoj digitalnih

inovacijauslovljavaubrzane

finansijske inkluzije na glo-

balnomnivou. Blokčejn teh-

nologija je unijela značajne

novine koje imajupotencijal

dakompletnopromijenedo-

sadašnji način poslovanja -

kazao jeŽugić.

Na skupu, kojemjeprisusto-

vao i ministar finansija Dar-

ko Radunović, razgovaralo

se o aktuelnim pitanjima

monetarne, finansijske i ra-

zvojne politike.

M.P.M.

PODGORICA

- Cijene goriva

neće se mijenjati u naredne

dvije sedmice, saopšteno je iz

Ministarstva ekonomije. Litar

eurosupera 95 i 98 će i dalje

koštati 1,41 i 1,44 eura, eurodizela

1,3 eura, a lož ulja za veleprodaju

1,26 eura. Posljednje promjene

cijena goriva bile su 29. maja

kada su sve vrste goriva u Crnoj

Gori poskupile tri do sedam

centi. Iz ministarstva su tada

kazali da je promjenu cijena

naftnih derivata u Crnoj Gori

uzrokovao isključivo rast vrijed-

nosti naftnih derivata na svjet-

skoj berzi, kao i jačanje dolara u

odnosu na euro. Naredni obra-

čun cijena goriva, koji se radi po

uredbi, je 25. juna.

M.P.M.

PODGORICA

-Ministar sa-

obraćajaOsmanNurković

zatražio jedaCRBCpruži

većupodrškupreduzećuko-

je gradi autoput uCrnoj Go-

ri, kakonebi došlodopomi-

jeranjaugovorenihrokova,

saopšteno je izMinistarstva

saobraćaja.

Nurković se sastao sa pred-

sjednikomCRBCLuSanom, u

okviru Međunarodnog foru-

ma za investicije i građevinu u

distriktuMakao.

Onjezatražiodasepovećabroj

radnika, opreme i logistike.

– Insistirao je da CRBC u naj-

kraćem roku završi izradu

projektne dokumentacije za

priključni put i naplatnu ram-

pu Smokovac, trajno napaja-

nje strujom i vodosnabdijeva-

nje, kako bi počeli razgovori o

rješavanju tih pitanja – saop-

šteno je izministarstva.

Nurković je rekao da je zado-

voljan kvalitetom izvedenih

radova, koji su po najvišim

evropskimstandardima.

– Na osnovu obećanja koja

smo do sada dobijali tokom

susreta sa visokimzvaničnici-

ma iz Kine, kao i najodgovor-

nijimljudima izCRBC-a, oče-

kujem da će prva dionica

autoputa, Smokovac - Uvač

-Mateševo, biti završena na

ugovoreni način i u ugovore-

nomroku–istakaojeNurković.

Lu jesaopštiodaćepružiti pu-

nu podršku za uspješnu reali-

zaciju tog, kako za Crnu Goru

tako i za njihovu kompaniju,

izuzetno važnog objekta, koji

je na vrhuprioriteta.

–Projekatpredstavljareferen-

cu za evropsko tržište, kako u

pogledupostizanja standarda,

tako i u pogledu poštovanja

ugovorenihobaveza–naveoje

Lu, a oba sagovornika su kon-

statovala da je prva dionica

autoputa test za obje strane da

li će i pod kojim uslovima na-

staviti saradnju i na drugim

dionicama autoputa Bar - Bo-

ljare.

M.P.M.

Ministar saobraćaja sa predstavnicima CRBC u distriktuMakao

Nurković traži više radnika

i opremenaautoputu

ji, Grčkoj, Hrvatskoj i stalnemisije u Beču

stanove,

ministarstva, zaključen ugo-

vor o zakupu stana sa većom

kvadraturom.

- Po rješenju ministarstva re-

fundirano je 11.440 eura za

troškove školovanja. Za dvoje

djece ambasadora upisanih u

privatnu školu 8.760 eura i za

dvoje djece savjetnika upisa-

nih u javnu školu, odnosno vr-

tić 2.679 eura – navodi se u iz-

vještaju revizije.

GRČKA

U ambasadi u Grčkoj je utvr-

đenodapreuzimanjegotovine

za isplatezarada i naknadaza-

poslenim od 55.853 eura nije

dokumentovano potpisima

primaoca. Predstavništvo je

gotovinski isplatilo izdatke za

zakup stanova u iznosu od

1.200 eura, koje je po ugovoru

trebalo platiti sa žiro računa.

Zaključen je i ugovor zazakup

stanova diplomate sa većom

kvadraturom od predviđene

pravilnikom. Ova ambasada

izdatke od 4.984 eura nije

pravdala adekvatnom doku-

mentacijom.

HRVATSKA

U ambasadi uHrvatskoj prili-

kom zapošljavanja lokalnog

osoblja nije objavljivan oglas.

Uz saglasnost ministarstva

isplaćeno je za zakup stana

1.534 eura više od utvrđenog

uredbom, a zaključeni ugovo-

ri za zakup stanova je sa ve-

ćom kvadraturom od dozvo-

ljene.

BEČ

Stalna misija pri UN, OEBS i

drugimmeđunarodnim orga-

nizacijama u Beču nije prilo-

žila odluke o objavljivanju

oglasaiizborukandidataprili-

kom zapošljavanja lokalnog

osoblja. I njima je ministar-

stvo omogućilo zakup većih

stanova.

- Predstavništvo je uz sagla-

snost Ministarstva spoljnjih

poslovana imenaknade za za-

kup stana isplatilo 4.523 eura

licu za koje nije prezentovan

dokaz da je bio zaposlen u re-

sornom ministarstvu u tom

periodu - konstatovali su dr-

žavni revizori.

Ministarstvovanjskihposlova

nije obezbjeđivalo ni vođenje

računovodstvenih evidencija

kako je propisalo internom

procedurom, niti je obavješta-

valodiplomatskapredstavniš-

tva o visini i namjeni odobre-

nih sredstava budžetom za

2017. Revizija je po svim ne-

pravilnostimadalapreporuke.

M.P.M.

Ministarstvo

ekonomije potvrdilo

Cijene goriva

nepromijenjene

Godišnja konstitutivna sjednicaMMF i SB u

Splitu

Zaštititi klijente

IvanMilić

Petar Popović

Bitkoin