Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Utorak, 12. jun 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Prijedlogom

zakonao javno-privatnom

partnerstvupredviđena je

olakšanaprocedura zaklju-

čivanjaugovoradopetmili-

ona eura, kakobi sepodsta-

kle investicijemalih i

srednjihpreduzeća, rekla je

načelnicaDirekcije zaunap-

ređenjeposlovnog ambijen-

taJelenaJovetić.

Ona je na javnoj raspravi, koju

su organizovali Ministarstvo

finansija i Privredna komora,

kazala da se u ovaj zakon im-

plementiraevropskadirektiva

iz 2014. godine, te da donosi

novine koje se odnose na oda-

bir privatnog partnera, uslove

zaključivanja i praćenja reali-

zacije ugovora. Važan aspekt

ove vrste partnerstva, kako je

navela, je podjela rizika.

-Ključneoblasti javno-privat-

nog partnerstva su putna, že-

ljeznička, lučka infrastruktu-

ra, aerodromi i komunalna

infrastruktura i usluge. Pro-

jekte očekujemo i u zdravstvu

i obrazovanju, socijalnomsta-

novanju, turizmu i ugostitelj-

stvu - kazala je Jovetić.

Koodinatorka MANS-a Ines

Mrdović ocijenila jeda seVla-

di žuri da donese ovaj zakon

kako bi kroz njegova rješenja

iznajmila Aerodrome Crne

Gore i gradila drugu dionicu

autoputa.

- Loše je što se projekti do pet

milionaeuravrijednostimogu

raditi po posebnim procedu-

rama, jer to može da otvori

prostor za zloupotrebe – oci-

jenila jeMrdović i zatražilada

se skrate rokovi koncesija.

- Vlada je centralizovala kom-

pletnu oblast i transparen-

tnost je pregažena. Javnost se

uključuje samo u raspravu o

godišnjem planu projekata

javno-privatnog partnerstva,

pri čemu svi znamo koliko

Vlada imasluhaza teprimjed-

be, a morala bi da se uključi

već u postupku analize oprav-

danostiprojekatainacrtaugo-

vora – rekla je Mrdović, koja

tražidasejavnostiomogućida

komentarišerješenja, jerse je-

dino takomožedoći donajbo-

ljih projekata, a ne da se poje-

dini podaci mogu proglasiti

tajnim.

Popredsjednik Privredne ko-

moreDaniloGvozdenović ka-

zao je da Crna Gora nema

mnogo velikih preduzeća i da

se ovim zakonom omogućava

malim privrednicima ova vr-

sta partnerstva.

Generalna direktorka za ru-

darstvo i geološka istraživanja

uMinistarstvu ekonomije Bi-

ljana Jestrović pojasnila je da

su koncesije za javne radove

preuzete iz postojećeg Zako-

na o koncesijama, a da je nacr-

tom izmjena tog zakona rede-

finisana podobnost učešća na

javnimpozivima.

- Posebna pažnja je posveće-

nabližemuređenjugarancija

za dobro izvršenje ugovora,

praćenju izvršavanjaugovor-

nih obaveza, a uvedene su

odredbe koje se tiču obaveze

osiguranja,naknadeštete,za-

štite životne sredine i revita-

lizacije prostora, kao i defini-

sanje prestanka ugovora i

uslovi za raskid tih ugovora –

rekla je Jestrović i dodala da,

kad je riječ o roku trajanja

koncesije, postoji prvobitno

trajanjeugovoraiproduženje

za polovinu toga perioda, što

garantuje Zakon o koncesija-

ma.

R.E.

PODGORICA

-Državna re-

vizorska institucijadala je

uslovnomišljenjenauskla-

đenost poslovanjadiplo-

matskihpredstavništavau

Austriji, Grčkoj,Hrvatskoj i

stalnemisijepriUN, OEBS-

uuBečuzaprošlugodinu.

Uslovnomišljenjedobilo je i

Ministarstvovanjskihpo-

slova zbogneusklađenosti

poslovanja sapropisima, u

dijelukoji seodnosi napred-

stavništva.

Ove ambasade lani supotroši-

le 1,3 miliona eura - u Austriji

348.500, u Hrvatskoj288.900,

Grčkoj266.800,astalnamisija

uBeču 364.500 eura.

KRŠILI ZAKONE

Uizvještaju, koji susačinili se-

natori Nikola Kovačević i Zo-

ranJelić, navodi seda suutvr-

đene neusk l ađenos t i u

poslovanju sa uredbama o na-

knadi troškova zaposlenih, o

javnim nabavkama, o načinu

vođenja evidencije pokretnih

i nepokretnih stvari, o popisu

stvariudržavnojsvojini,ured-

bom o kancelarijskom poslo-

vanju, pravilnikom o jedin-

stvenoj klasifikaciji računa za

budžete Crne Gore i opština,

kao i sa internimaktimamini-

starstva. Državna revizija je

ustanovila da nijedno od ovih

predstavništava nije, kako na-

laže zakon, do 10. u mjesecu

dostavljaloministarstvuizvje-

štaje o prihodima i rashodima

sa pratećom dokumentaci-

jom. Nijesu dostavljali ni mje-

sečne prijedloge zahtjeva za

potrošnju u predviđenom ro-

ku.

Ambasador u Austriji je od

2015. godine do 26. decembra

2017. bio IvanMilić, a naslije-

dio ga je Željko Perović. Am-

basador u Grčkoj od 2014. go-

dine je Petar Popović. Na čelu

predstavništva u Hrvatskoj je

BoroVučinić od avgusta 2016,

a stalnumisijupredvodi Slavi-

caMilačić.

Diplomatska predstavništva

su u dnevnicima prometa za

2017. iskazala 25.600 eura iz-

dataka iz ove godine. Tako je

ambasada u Grčkoj na taj na-

čin povećala izdatke iz prošle

godineza7.599eura, uAustriji

1.615, u Hrvatskoj 6.686 eura,

astalnamisija9.712eura.Poje-

dine izdatke su plaćali u izno-

sima većim od odobrenih –

ambasada u Austriji 833 eura,

Grčkoj 2.863, a stalna misija

2.889 eura. Po izjavi odgovor-

nih lica u predstavništvima i

Ministarstvu vanjskih poslo-

va, razlog sunedovoljnoopre-

dijeljenasredstvaza tenamje-

ne.

Revizijom je utvrđeno da su

predstavništva gotovinski

isplatila 244.954 eura ili 19,29

odsto ukupnih troškova. Naj-

više je isplatila ambasada u

Grčkoj, 147.450, ili više od po-

lovine ukupnih troškova. U

Hrvatskoj je u gotovini ispla-

ćeno 87.427, a uAustriji 10.075

eura. Konstatovano je takođe

da je Ministarstvo vanjskih

poslova dalo saglasnost da tri

diplomatska predstavništva

isplatetroškovezakupastano-

va osoblja u većem iznosu od

limita utvrđenog uredbom za

15.054 eura.

-AmbasadauAustriji isplatila

je više 1.632 eura, uHrvatskoj

1.534eua,astalnamisija11.887

eura -konstatovala jerevizija i

istakla da je Ministarstvo

vanjskih poslova dalo sagla-

snostdasezaključeugovoriza

zakup stanova za potrebe di-

plomatskog osoblja sa većom

kvadraturomod limita iz pra-

vilnika.

AUSTRIJA

Revizija je utvrdila da je am-

basadauAustrijizaposlilajed-

nu osobu bez objavljivanja

oglasa, te da je, uz saglasnost

PODGORICA

– Na Montene-

groberzi je juče prodato 3.909

akcija Jugopetrola za 43.700

eura. Cijena po akciji je bila

11,17 eura, što je nepunih jedan

odsto više od posljednje tran-

sakcije.

M.P.M.

NaMontenegroberzi

Prodate akcije

Jugopetrola

za 44 hiljade

Javna rasprava o zakonu o javno-privatnompartnerstvu

Lakšaprocedura

zamalapreduzeća

Koncesionari

Predstavnik kompanije „Gradir Montenegro“ Jovica Tanjević

je tražio da se zakonom ispoštuju postojeći koncesionari.

- Ako neko nije poštovao ugovorene obaveze, ima načina da

se raskine ugovor, a ne da se zbog takvih pooštravaju uslovi

za rad svima – rekao je Tanjević.

Rajko Malović iz JP Morsko dobro smatra da u zakonu treba

razraditi izgradnju novih kupališta, koju sada sprovode sa 30

koncesionara u skladu sa Zakonomo državnoj imovini, kao i

luka i drugih stvari vezanih za morsko dobro. Jelena Jovetić

je pozvala predstavnike JP da dostave prijedloge i sugestije

u okviru javne rasprave, koja je otvorena do 18. juna.

Predlagači zakona propisali olakšice za ugovore do pet

miliona eura, MANS smatra da je to uvod u zloupotrebe

PODGORICA

–Poreskauprava jeumajunapla-

tila 81,9miliona eura, što je skoro 12,6 odsto više

uodnosunaistiprošlogodišnjiperiod,saopšteno

je iz ove institucije. Bruto naplata prihoda je u

majubila 6,7 odsto veća uodnosuna plan.

-OdPDV jenaplaćeno 17,49miliona - četirimili-

ona više od plana i ostvarenja iz prošlogodišnjeg

maja. Kod naplate poreza na dobit preduzeća u

iznosuod 3,61milion zabilježen je rast od čak40

odsto u odnosuna isti prošlogodišnji period, od-

nosno 32 odsto u odnosu na plan. Rast naplate

zabilježenjeikoddoprinosazaobaveznosocijal-

no osiguranje i koncesionih naknada - objasnili

su izPU.

Tokomprvih pet mjeseci tekuće godine ukupno

jebrutonaplaćeno400,74miliona,štoje48,5mi-

liona više uodnosuna isti prošlogodišnji period.

Naplata za prvih pet mjeseci je bila 32,5 miliona

viša odplana.

- Prednjači PDVu iznosuod88,19miliona, pore-

zanadobit46,77miliona,doprinosazaobavezno

socijalno osiguranje 183,05 miliona, poreza na

dohodak pojedinaca 57,33 miliona, koncesionih

naknada 11,94miliona - kazali suoni.

Imajući u vidu početak turističke sezone, kako

navodeusaopštenju, svi resursiPUusmjereni su

na praćenje regularnosti poslovanja obveznika,

radi suzbijanja sive ekonomije i proširenjapore-

ske osnovice.

- Očekuje se da će tokom sezone biti ostvareni

planovi naplate za ljetnje mjesece, u kojima se

očekuje, uzdecembar imart, najveći iznos pore-

skihprihoda,itoodpreko90milionapomjesecu

- naveli su izPU.

M.P.M.

DRI dala uslovnomišljenje na poslovanje ambasada uAustr

Uzimali već

plaćali ukeš

Ministarstvo

vanjskih poslova

dalo saglasnost

da tri diplomatska

predstavništva

plate 15.000 eura

više za zakup

stanova nego što

propisuje uredba

USD

1.17900

JPY 129.62000

GBP 0.88180

Kursna lista

CHF

1.16310

AUD

1.55010

CAD

1.53480

Poreska uprava umaju premašila plan za 6,7 odsto

Naplatili 82milionaeura

BoroVučinić

SlavicaMilačić

Poreskauprava

Sa javne rasprave