Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Utorak, 12. jun 2018.

Politika

PODGORICA

ŽalbeGra-

đanskog saveza zapromje-

ne, koji čineSDP iDemos, za

ponavljanje glasanjana jed-

nombiračkommjestuu

Podgoricuna sjedniciUstav-

nog sudaCrneGoreodbije-

ne sukaoneosnovane.

- Ustavni sud Crne Gore, u sa-

stavu: predsjednik dr Drago-

ljub Drašković i sudije Milo-

rad Gogić, Miodrag Iličković,

Desanka Lopičić, Mevlida

Muratović,mrHamdijaŠarki-

nović i Budimir Šćepanović,

većinom glasova, odbio je

izbornužalbuIvanaVujovićai

mrJadrankeVojinović,kandi-

data Izborne listeGrađanskog

savezazapromjene(SDP-DE-

MOS-Slobodni građani) za

odbornike u Skupštini glav-

nog grada Podgorica, izjavlje-

nu protiv rješenjaDržavne iz-

borne komisije, br.746/18, od

3. juna 2018. godine, kao neo-

snovanu.

Većinomglasova, odbio je i iz-

bornužalbuGrađanskogsave-

za za promjene (SDP-DE-

MOS-Slobodni građani),

izjavljenu protiv rješenja Dr-

žavne izborne komisije,

br.747/2 i 3. juna 2018. godine,

kao neosnovanu, saopšteno je

izUstavnog suda.

Podsjetimo,SDPiDemossuse

žalili Ustavnom sudu nakon

što je izborna komisija Glav-

nog grada odbila njihov za-

htjev za ponavljanje glasanja

na jednombiračkommjestu.

Građanskom savezu za pro-

mjene nedostaje 37 glasova da

osvoje mandat u skupštini

glavnog grada.

USDP-u, iako još nijesudobili

odluku Ustavnog suda, sma-

traju da je ova institucija sta-

vom da ne uvaži žalbu Gra-

đanskog saveza za promjene

doživjela „potpuno pravno i

institucionalnoposrnuće“.

-Glasajući danijenužno, kako

zakon nalaže, da birači svojim

potpisommoraju potvrditi da

su preuzeli glasački listić, su-

dije Ustavnog suda učinile su

što ni članovi OIK-a iz DPS-a

nijesu pristali, navode u SDP-

u.

Oni ističuda „za sudijenijebi-

lo sporno ni što je Ustavni sud

u presudama u istovjetnim

slučajevima u Petnjici i Tuzi-

ma odlučio suprotno“.

- Sa nestrpljenjem očekuje-

mo obrazloženje presude,

željni da čujemo kako će

Ustavni sud objasniti ova-

kvo posrnuće, saopštili su

iz SDP-a.

Z.D.

Ustavni sud odbio žalbe Građanskog saveza za promjene kao neosnovane

SDP: Pravno

posrnuće

Đeljošaj:

Neuspjela

nečasnaradnjaSDP-a

PODGORICA

Odluka Ustavnog suda da

ne uvaži inicijativu Građanskog saveza za

promjene (SDP - Demos) za ponavljanjem

izbora na nekoliko biračkihmjesta u glav-

nomgradu, čime bi bila dovedena u pitanje

sudbina odborničkogmandata jedinog

predstavnika albanske manjine u lokalnom

parlamentu, vraća povjerenje u institucije

sistema - ocijenili su u razgovoru za Pobje-

du zamjenik predsjednika Albanske alter-

native Nik Đeljošaj i član predsjedništva te

partije Vaselj Siništaj.

Đeljošaj ističe kako je, odbijanjam zahtjeva

GSP-a, Ustavni sud donio poštenu i jedinu

ispravnu odluku. On navodi i kako je razo-

čaran time što je upravo SDP, kako je naveo,

bio vinovnik pokušaja da se izbornim inže-

njeringomoduzme mandat Albancima.

- Žalimo što je SDP nakon izbora pokušao

ono što ostali nijesu uspjeli na dan izbora,

a to je da Albanska alternativa ne osvoji

odbornički mandat. Odluka Ustavnog suda

da odbije zahtjev SDP-a

za ponavljanje izbo-

ra, kako bi izbornim

inženjeringomoduzeli

mandat Albancima,

jedina je ispravna. Gra-

đani su glasali i rezultat

je jasan. A izborne

mahinacije sa

ponavljanjima

glasanja, kako bi se promijenila izborna

volja građana, su jako nečasne – naveo je

Đeljošaj.

Dodao je i kakomu je drago što u čitavoj

priči nije on ispao izdajnik nego lider SDP-a

Ranko Krivokapić.

- Ostaće zabilježena ova nečasna radnja

SDP-a, ali svakako i poštena i jedina moguća

odluka Ustavnog suda. Ovakve odluke vra-

ćaju vjeru u institucije – poručio je Đeljošaj.

Vaselj Siništaj ističe kako je teško očekivati

da svi budu zadovoljni izbornim rezulta-

tom, da mu je ,,žao Građanskog saveza za

promjene“, ali i dodaje kako je dobro to što

je prvi put za jednumanjinsku listu na ovim

izborima primijenjen princip a irmativne

akcije.

- Na nivou glavnog grada je za jednumanji-

nu vrlo teško dobiti tri odsto glasova, a

ovakvo zakonsko rješenje je jako korisno.

Time je konačno pokazana dobra volja

da se jednoj manjini

omogući autentič-

no predstavljanje

na nivou glavnog

grada – zaključio

je Siništaj.

Đ. Ć.

UAlbanskoj alternativi zadovoljni odlukomUstavnog suda

NikĐeljošaj

Vaselj Siništaj

BEČ

VrataEvropskeunije

otvorena suza zemljeZa-

padnogBalkana, poručio je

evropski komesar zapro-

širenje i susjedskupolitiku

JohanesHan, i istakaoda

kandidatimorajuprije sve-

gadabudu svjesni dabez

vladavinepravanemana-

pretkana evropskomputu.

Han je, govoreći na bečkom

„Joint Vienna institute“, na

godišnjempredavanju na te-

mu „Strategija EU za Zapad-

ni Balkan“, objasnio da - iako

neke snage u tom regionu

flertujusanavodnimalterna-

tivama evropskom putu - ne

postoji alternativa.

JVIjeosnovalošestmeđuna-

rodnih organizacija, među

kojima je i MMF, kao i aus-

trijska vlada.

Hanjekazaodapostojemno-

go pogrešna shvatanja o

podršci.

- Građani Srbije, na primjer,

vide Rusiju kao najvećeg do-

natora, ispred Kine i EU, ali

realnost jeda jeUnijanajveći

donator.SamojeAustrija,ze-

mlja iz koje dolazim, četiri

puta više investirala u Srbiju

nego Rusija. Slične broj-

ke suIu trgovini, rekao je

Han, prenosi Tanjug.

OnjekazaodaRusijasna-

bdijeva region energentima,

ali da su zapadnobalkanske

ekonomije integrisane uEU.

- EU je daleko najveći trgo-

vinski partner regiona, i 70

odsto stranih direktnih in-

vesticija u Zapadni Balkan

došle su iz EU, dok je udio

Rusijesvegapetodsto,nagla-

sio je on.

Govoreći o Crnoj Gori

Han je ocijenio

da povratak

opozicije u

parlamentmožedapomogne

daljem napretku posebno u

vladavini prava, borbi protiv

korupcije i organizovanog

kriminala.

On je izrazio posebnu zabri-

nutost zbog političke kontro-

le medija i nevladinog

sektorauCrnojGo-

ri,podsjećajućida

su sloboda medi-

ja i izjašnjavanja

osnovna prava u

EU.

R.P.

PODGORICA

Predsjedni-

caOdborničkogklubaCr-

nogorskeuSOBudvaAnđe-

la Ivanović izjavila jeda je

zaovupartijuneprihvatlji-

vouvođenjeprinudneupra-

ve.

Ona smatra dameđubudvan-

skimodbornicima u svimpo-

litičkim strankama ima do-

voljno odgovornih ljudi koji

mogu ili da dovrše započete

poslove, ili da dogovore neku

novu većinu, ili da se skrati

mandat budvanske skupštine

i da se raspišu vanredni izbo-

ri.

- Za nas su ove tri opcije mo-

guće kada govorimo o rješa-

vanju krize budvanske vlasti.

Politički egzibicionizampro-

tiv kojeg se mi iz Crnogorske

borimo, a koji je sada na djelu

u budvanskoj politici, mora

biti prekinut što prije, zaklju-

čila je Ivanović.

Parlament Budve ne zasijeda

već pet mjeseci i Vlada bi,

ukoliko se takvo stanje nasta-

vi, već narednogmjesecamo-

gla uvesti prinudnuupravu.

- Očigledno je da je budvan-

ska vlast ostala bez ikakvog

legitimiteta jer ne može da

obezbijedivećinuzaodržava-

nje sjednica opštinske skup-

štine. Ova vlast bi se i mnogo

ranije suočila sa istim ovim

problemom da nije bilo po-

drške nas iz Crnogorske, za

šta smo kao zahvalnicu „sr-

dačno“ dobili uvrede tipa da

smo udbaši, korumpirani sa-

teliti i slično, navela je Ivano-

vić u saopštenju dostavlje-

nommedijima.

Ona je dodala da, zanemaru-

jući sve izrečeno do sada, u

Crnogorskoj smatraju da radi

najboljeg interesa građana

Budve predstojeće ljeto treba

da bude radno.

- Treba donijeti sve odluke

kakobisespriječilousporava-

nje građana Budve u ostvari-

vanjunjihovihprava.Logično

je da se odbornicima moraju

dostaviti i izvještaji o raduka-

ko predsjednika budvanske

opštine, tako i izvještaji o

učincima u svim javnim pre-

duzećimakojimaodkonstitu-

isanjaupravljajupredstavnici

nove vlasti, kaže Anđela Iva-

nović.

R.P.

PODGORICA

Centralnoe-

vropska inicijativa potvrdila

jeulogumehanizma zadija-

log, izgradnjupovjerenja i in-

tegrisani pristupuregional-

nimpitanjima, snažno

podržavajući evropsku in-

tegracijudržava članica, oci-

jenio jeministar vanjskihpo-

slovaSrđanDarmanović.

On je juče, kako je saopšteno iz

Ministarstva vanjskih poslova,

učestvovao na sastanku šefova

diplomatijazemaljačlanicaCEI

uSplitu.

Domaćin sastanka bila je pot-

predsjednicaVlade iministarka

vanjskih i evropskih poslova

HrvatskeMarijaPejčinović-Bu-

rić,aučestvovalisušefovidiplo-

matija država članica, visoki

predstavniciEvropskekomisije,

Evropske banke za obnovu i

razvoj,Organizacijezabezbjed-

nostisaradnjuuEvropiiSavjeta

za regionalnu saradnju.

U okviru sastanka „CEI: per-

spektiva sjutrašnjice“, ministri

vanjskih poslova razgovarali su

o iskustvima i izazovima evrop-

ske integracije i zajedničkim

naporimanaočuvanjuregional-

ne stabilnosti. Darmanović je

rekao da su sve zemlje regiona

prošle kroz veoma izazovne fa-

ze i razvojne procese, ukazavši

naznačaj dinamičneregionalne

saradnje zasnovane na zajed-

ničkim ciljevima, kao načina za

prevazilaženje izazova sa koji-

ma se region suočava.

- CEI, kao jedna od najvažnijih

platformiutomsmislu,potvrdi-

la je svoju ulogumehanizma za

dijalog, izgradnju povjerenja i

integrisani pristup u regional-

nim pitanjima, snažno podrža-

vajući evropsku integraciju dr-

žava članica koje još nijesu u

Evropskoj uniji - kazao je Dar-

manović.

R.P.

Predsjednica kluba odbornika Crnogorske

predložila tri opcije za rješavanje krize

Ivanović:

Politički

egzibicionizam

prekinuti štoprije

Evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku poručio

Han:

VrataEUotvorena

suza zemlje regiona

Ministar vanjskih poslova Crne Gore na sastanku šefova diplomatija zemalja članica CEI u Splitu

Darmanović:

Države

regionaprošlekroz

veoma izazovne faze

Anđela Ivanović

JohanesHan

Ustavni sud