Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Utorak, 12. jun 2018.

Politika

PODGORICA

–CrnaGora

će seunarednomperiodu

posvetiti zaokruživanjure-

formi u svimpoglavljima, a

vladavinapravabićeu foku-

su, učemuće imati punupo-

drškuEU, poručeno je sa sa-

stanka glavnogpregovarača

CrneGore saEvropskom

unijom, AleksandraDrljevi-

ća i šefaDelegacijeEUu

Podgorici, AivaOrava.

Glavni pregovarač Drljević i

ambasador Orav su, zajedno

sa saradnicima, održali prvi

sastanak nakon formiranja

Kancelarije za evropske inte-

gracije. Razgovarali suopred-

stojećimaktivnostimakad jeu

pitanju ispunjavanje obaveza

iz pregovaračkog procesa, kao

i o finansiranju projekata iz

IPA fondova, čije je sprovođe-

njeod izuzetnogznačajaudo-

stizanju evropskih standarda.

Dogovorenajejošintenzivnija

i redovnija komunikacija De-

legacije EU i Kancelarije za

evropske integracije, a glavni

pregovarač je istakao da će ra-

diti na unapređenju saradnje i

sa svim ostalim zainteresova-

nim stranama, naročito pred-

stavnicima nevladinog sekto-

ra i medija, kako bi svako sa

svoje pozicije dao najveći do-

prinos integraciji Crne Gore u

EU.

-Naš fokusunarednomperio-

du ostaje na poglavljima 23 i

24, ali i na sprovođenju aktiv-

nosti u ostalim oblastima, ka-

ko bi tokom austrijskog pred-

sjedavanja bilo moguće

otvoriti i preostala poglavlja i

polako krenuti ka zatvaranju

pregovaračkih poglavlja, po-

ručio je glavni pregovarač Dr-

ljević.

Ambasador Orav je čestitao

Drljeviću preuzimanje duž-

nosti glavnog pregovarača,

ističući da ga raduje nastavak

saradnjesasposobnim, jakimi

iskusnimtimom.

R.P.

Ufokusu

vladavinaprava

Sastanak glavnog pregovarača i šefa Delegacije EU

Zašto voljombirača sa plavske scene „nestaju“ dvojica do skoro neprikosnovenih društveno-političkih bosova

,,Precrtani“ varoški paša

i omiljeni BošnjakDF-a

Politički cunami na posljednjim lokalnim izborima održanim27. maja doživjeli su doskorašnji predsjednik

plavske opštine Orhan Šahmanović i Džavid Šabović, varoški paša i oblasni šerif, siva eminencija svih ovdašnjih

procesa u posljednjih dvadesetak godina. Birači su ih naprosto izbrisali iz registra ozbiljnih političkih ličnosti

„NE“PAŠALUČKOMBAHATLUKU:

DžavidŠabović

PROPALI ČEČENSKI PROJEKTI:

OrhanŠahmanović

PLAV

-Doskorašnji pred-

sjednikplavskeopštineOr-

hanŠahmanovićnećevišeu

tomi svojstvuomiljenog

Bošnjaka lideraDemokrat-

skog frontaputovati uČeče-

nijuniti sklapati političko-

vjerske i navodne

poslovno-razvojne aran-

žmane sa čečenskimlide-

romKadirovom.

Na nedavnim lokalnim izbori-

ma Plavljani sa pravom glasa

naprostosugaprecrtali i „ispi-

sali“ iz registra ozbiljnih poli-

tičkih ličnosti i faktički mu

zabranili da se legitimiše kao

njihov predstavnik u bilo kom

svojstvu, na bilo kommjestu i

bilo kakvimpovodima.

UCJENJIVAČKI KAPACITETI

Samo koji mjesec ranije, me-

đutim, situacija u vezi sa njim,

činila se bitno drugačijom. U

opštinskim organima, javnim

ustanovamaipreduzećima,pa

i u većini mjesnih zajednica,

Šahmanovićevi najpouzdaniji

istomišljenici, evidentirali su

takozvane sigurne glasove za

njega i listu Stranke pravde i

pomirenja čiji je bio jedan od

predvodnika. I bili su više ne-

go zadovoljni učincima teren-

skog rada i rezultatima aktivi-

ranjaucjenjivačkihkapaciteta

u odnosu na lokalno činovniš-

tvo i drugebrojnezavisnikeod

opštinskog budžeta.

Još kad se misijama obezbje-

đivanja sigurnih glasača pri-

družio i jedanbroj sljedbenika

Semiha Kojića, zvanog Ebu

Ahmed, inače vođe plavskih

t e k f i rdž i j a i ž e s t oko g

protivnikaIslamskezajednice

u Crnoj Gori, a naročito reisa

Rifata efendije Fejzića, činilo

(im) se da je sam čin izjašnja-

vanja na biračkim mjestima

puka formalnost. No, rezultati

po njih bili su poražavajući.

Nijesudosegli ni cenzus.

Poruku istovjetne i jednako

neupitno jasne sadržine

plavski birači odaslali su,

istog datuma - 27. maja, i na

političku adresuDžavida Ša-

bovića. Bahatog, raspojasa-

nog i, naizgled, neukrotivog

samoproglašenog varoškog

paše i oblasnog šerifa a, u

stvari, provincijskog politi-

kanta i sive eminencije svih

ovdašnjih procesa, koja je

nakon višedecenijskih tre-

nažnih ciklusa, pripadajući

raznim stranačkim i partij-

skim opcijama, ipak, uspjela

da savlada neke od manipu-

latorskihvještina.Uglavnom

krajnje demagoških, nerijet-

ko iprimitivnih, ali - izvjesno

vrijeme - učinkovitih.

Pobjeda je nizom tekstova,

još prije četiri godine, dok je

SDP bio dio vlasti na držav-

nom nivou, a on u svojstvu

poslanika podržavao politi-

kuvladajuće većine, pokuša-

vala da upozori na Šabovićeve

pašalučke manire i licemjerje

kojimjenastojaoda oblandi-

ra sopstvenu bahatost, ras-

pojasanost i manipulativ-

nost.

BANKROT ZABANKROTOM

U tom kontekstu, posebno je

ukazivano na veoma kom-

pleksne njegove odnose sa, u

jednom periodu, finansijski

najmoćnijim plavskim bizni-

smenom - između ostalog i

vlasnikom čuvenog Interko-

ma - KemalomC. Njihova po-

vezanost je bila toliko javno

prisna da je Kemal u plavskoj

čaršiji bio smatran desnom

Šabovićevom rukom, glavnim

finansijerom i finansijskim

dobrotvorom lokalne organi-

zacije Socijaldemokratske

partije, čiji je neprikosnoveni

gazda biopaša - lično.

Umeđuvremenu, dobrotvor je

bankrotirao; ostali su ogromni

dugovi;diojevraćenprodajom

imovine, a Kemal je sa porodi-

com odselio u Sarajevo. Goto-

vo istovremeno, zadesila ga je i

tragedija: sin, kćerka i zet otišli

su na sirijsko ratište, đe mu je

sin, nažalost, i poginuo.

Nedugo potom, uslijedio je i

politički bankrot: SDP se „ras-

pao“, aŠabovićasuPlavljani sa

pravom glasa, na nedavnim

lokalnim izborima, sveli na tri

mandata (do tada je imao se-

dam), praktično ga „prekriži-

li“ i eliminisali iz registra oz-

biljnihpolitičkih ličnosti…

R. TOMIĆ

Vlada nezadovoljna saradnjomsa opozicionimgradonačelnicima

Krapović, Jokić i Katić izbjegavaju

sastanke saDuškomMarkovićem

PODGORICA

-Rukovodstva

Budve, Kotora iHercegNo-

vog izbjegavaju sastanke sa

premijeromDuškomMarko-

vićem, saopšteno je izVlade.

Navodi se da Vlada Crne Gore

ima isti institucionalni odnos i

potrebu saradnje sa svim op-

štinama, bez obzira na to ko u

kojemgradu vrši vlast.

Podsjeća se da je Marković,

odmah po konstituisanju 41.

Vlade, uveo praksu zvaničnih

prijema i sastanaka sa opštin-

skim čelnicima uoči praznika

koji obilježava ta lokalna sa-

mouprava.

- Smatrali smo u Vladi da je

model neposrednog razgovo-

ra o svim aspektima saradnje,

najbolji odgovor na razvojne

prioritetesvakeopštine,odno-

sno na potrebe naših građana,

kaže se u saopštenju.

Navodi seda je2017. i 2018. go-

dine predsjednik Vlade reali-

zovao više od 20 takvih sasta-

naka, nakojimaserazgovaralo

o kapitalnim i razvojnim pro-

jektima, i svimdrugimpitanji-

ma od značaja za razvoj opšti-

na.

- Međutim, ova respektabilna

brojka ostala je siromašnija za

sastanke sa rukovodstvom

Budve, Kotora i Herceg No-

vog.UtombojkotupremaVla-

di, i ignorisanju poziva iz nje,

nažalost, prednjačio je herce-

gnovski gradonačelnik Stevan

Katić, kaže se u saopštenju.

Bezobzirana bojkot, premijer

i Vlada, kako se ističe, ostaju

posvećeni razvoju opština, i

unapređenjuživota svihcrno-

gorskih građana, svejedno u

kojemgradužive i ko sunjiho-

vi predsjednici opština.

R.P.

Predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić

odbacio je navode premijera Duška Markovića

da „u bojkotu prema Vladi prednjači herce-

gnovski gradonačelnik Stevan Katić“, a što je

objavjeno juče na sajtu Vlade Crne Gore.

Katić je istakao da od konstituisanja lokalne

uprave u Herceg Novom, nakon vanrednih

izbora umaju prošle godine, postoje opstrukci-

je Vlade, resornihministarstava i državne vlasti

prema hercegnovskoj opštini. Kaže i da Vlada

dijeli opštine na „naše“ i „njihove“. Kao primjer

za ovu tvrdnju naveo je „činjenica da tokom tri

dana od nevremena koje je zadesilo Herceg

Novi niko se od zvaničnika države nije sjetio da

pozove i pita šta se dešava i kakva je situacija

u gradu iako je riječ o vanrednimokolnostima

i značajnoj šteti“. Predsjednik opštine Budva

Dragan Krapović kaže da ima više nego dobru

saradnju sa Ministarstvom inansija, ali da to

nije slučaj sa Ministarstvom javne uprave.

Krapović sugeriše da Ministarstvo javne uprave,

Ministarstvo kulture i još pojedina ministarstva

preispitaju svoj pristup kad je riječ o saradnji sa

Opštinom jer je ,,krivica na njihovoj strani“.

Katić:Onidijeleopštinena„naše“ i „njihove“

Sa sjedniceVlade

Drljević i Han