Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Utorak, 12. jun 2018.

CrnomGorom

PODGORICA

–Crnogor-

ski elektrodistributivni si-

stemdanas nastavlja rado-

ve zakvalitetnije i sigurnije

napajanje električnom

energijomuvišeopština.

Zbog togapotrošači upoje-

dinimnaseljimaponekoli-

ko sati neće imati struju.

Bar:

od 10 do 13 sati Mrkov-

skopolje.

Berane:

od8do14:30satiBe-

ranselo, Dolac, Veliđe, Crni

Vrh, Praćevac, Bastasi, Bi-

strica -Vodozahvat, Lubnice,

MHE „Jezerštica“, Jelovica,

Glavaca,Vuča,Kurikuće,Lu-

žac, Buče, Jugovina, Gradi-

na, Vinicka, Navotina i Šeku-

lar.

Budva:

od 9 do 11 sati Lapči-

ći, Brajići,Donji Pobori, Gor-

nji Pobori, Stanišići, Duletići

iMažići.

Nikšić:

od9do10satiLovćen

auto, VIB bas, Buster, Radu-

lović šljunkara, Tunel, Stu-

bičko Međeđe, Stubički do-

l ov i , Stub i ca , Papra t i ,

Bogetići, Drenoštica i Vita-

sojevići; od 9 do 11 sati Dra-

govoljići, Bunići, Laz i Risji

Do.

Kotor:

od 9 do 12 sati Dražin

Vrt; od 10 do 12 sati Ljuta; od

10do15satiDobrota,Plagen-

ti, Mravinjak i potrošači oko

Pomorske škole.

Plav:

od 8 do 14:30 sati pod-

ručjePlava, Brezojevice i na-

seljeGlavaca.

Rožaje:

od 9 do 14:30 sati

NNM Bralići (izvod prema

Koljenu).

Pljevlja:

od8do15satiZblje-

vo iMorajice.

Šavnik:

od10do15satiStrug.

Ulcinj:

od 9 do 12 sati Nova

Mahala, Meterizi, od Robne

kućedokružnogtokakodPi-

jace suvenira; od 12:30 do

15:30 sati Pinješ 2 oko vojnih

zgrada,Pinješ3 i lijevastrana

ulice od NLB banke prema

Pristanu.

Žabljak:

od 10 do 15 sati

Okruglica, Smoljan i Pašino

Polje.

I.T.

BERANE

-Uberanskoj Gimnaziji zaučenike te školeotvo-

ren jePreduzetnički kutak. Osnivači, NVOSjeverna zemlja

izBerana i JUGimnazije „PantoMališić“, objasnili sukako

imje cilj da svi đaci koji suzainteresovani zapreduzetništvo

unjemu imajuprilikuda rade, uče i kreiraju, odnosnoda

svojebiznis idejepretačuudjela.

Kutak je opremljen adekvatnimnamještajem i opremom / ma-

terijalomkojićeslužitinesamočlanovimanovoosnovanogškol-

skog preduzeća, već i drugim učenicima zainteresovanim za

preduzetništvo.

Ova aktivnost je realizovana kroz projekat pod nazivom „Zna-

njem i saradnjom do UN ciljeva održivog razvoja“, koji NVO

Sjeverna zemlja sprovodi u partnerstvu sa gimnazijama „Panto

Mališić“ uBeranama i „30. septembar“ uRožajama.

Ovaj projekat se realizuje uz pomoć bespovratnih sredstava

dobijenih preko SEEDLING programa Regionalnog centra za

životnu sredinu za Centralnu i IstočnuEvropu. Program finan-

siraAustrijska razvojna agencija (ADA).

V.J.

BERANE:

UGimnaziji „PantoMališić“

otvoren Preduzetnički kutak

Đaci ćebiznis ideje

pretvarati udjela

NOVI SADRŽAJ:

Saotvaranjakutka

KOLAŠIN:

Ispraćeni polumaturanti OŠ „RistoManojlović“

Zasijalo 11 Luča

KOLAŠIN

- Još jedna generacijapolu-

maturanata izašla je izučionicaOsnovne

škole „RistoManojlović“da sapotreb-

nimznanjemi samopouzdanjemnastavi

školovanja i životnadokazivanja.

Sveske i knjigekoje suovdjeotvorene i ko-

je su počele da se čitaju i ispisuju, siguran

su garant njihovihdaljihusavršavanja, ka-

zao je Zoran M. Rakočević, direktor OŠ

„RistoManojlović“.

Svečanost završetka polumaturskog ško-

lovanja je obilježena i uručenjemdiploma

Luča. Njih je zaslužilo jedanaest učenika i

to IlijaDulović, JovanaGrujić, Jana Bazo-

vić, Marija Vlahović, Andjela Vlahović,

Nađa Jeknić, Hristina Šuković, Katarina

Medenica, DušanRondović, LazarDožić i

Martina Šćepanović.

Dr.P.

ONI SUNAJBOLJI:

Dobitnici Luča

HERCEGNOVI:

Komisija utvrđuje posljedice nedavnog nevremena

PROTUTNJAOOLUJNIVJETAR:

Kamenari

Zanaknaduštete

stiglo 100prijava

HERCEGNOVI

–Rastebroj

objekata čiji suvlasnici pri-

javili štetuzbognevremena

koje jehercegnovskuopšti-

nupogodiloprije tri dana.

Na telefonkol centra stiglo

je stotinuprijava a službeni-

ciKomunalnepolicije i in-

spekcijskognadzoranapra-

vili su 170zapisnika sa

fotografijamaoštećenih

objekata.

Nevrijeme jeusubotupogodi-

lo Boku Kotorsku, a u Herceg

Novom pijavica je ,,zakačila“

Meljine, Pode i Kamenare.

Olujnivjetarječupaorasvjetu,

drveće, oštetio automobile,

pumpu i perionicu, dok suuli-

cama tekli bujični potoci. Me-

ljinama jevelika štetapočinje-

na ubolnici.

Do sada su

utvrđena

oštećenja na

80 stambenih

i poslovnih

objekata. Građani

i daljemogu

da prijavljuju

oštećenja na

telefon kol centra

- kaže načelnica

Službe komunalne

policije i

inspekcijskog

nadzoraMarija

Andrić

Finansijska procjena

štete nastale na ob-

jektimaOpšte bolnice

Meljine znaće se nakon

što je obavi ekipa koju

je angažovalaAtlas gru-

pa, koja je još zvanični

vlasnik bolnice

Načelnica Službe komunalne

policije i inspekcijskognadzo-

raMarijaAndrićobjašnjavada

su kontrole obavljali po prija-

vama građana ali i po službe-

noj dužnosti.

- Do sada su utvrđena ošteće-

nja na 80 stambenih i poslov-

nih objekata, a veliki broj pri-

javljenih oštećenja se odnosi

na putnička i teretna vozila

kao i na djelove pomoćnih i

privremenih objekata - kaže

Andrić.

Građani i dalje mogu da pri-

javljuju oštećenja na telefon

kol centra, štete se i dalje evi-

dentiraju i sve će biti proslije-

đeno na dalji postupak Komi-

sijii za procjenu.

Finansijska procjena štete na-

stale na objektima Opšte bol-

nice Meljine znaće se nakon

što je obavi ekipa koju je anga-

žovala Atlas grupa, koja je, ia-

ko je Vlada pokrenula raskid

ugovora, još zvanični vlasnik

bolnice.

Kompletna oprema iz interne

ambulante je izmještena, a

najurgentnija je sanacija kro-

va na tom dijelu - kazala je iz-

OŠTEĆENA:

Auto-perionica

vršna direktorica dr Olivera

Elez.

- Oštećenja su značajna, naro-

čito na internoj ambulanti i

funkcionalnoj kardiološkoj

dijagnostici, krov je odnijet,

tako da je sprat neupotrebljiv.

Zbogprodoravodesmomora-

li da izvučemo svu aparaturu,

ambulantni rad i dijagnostika

je tu trenutno nemoguća. To

semora rješavati jer nam je is-

podrendgenološkoodjeljenje,

imanajava za kišu, pa se bojim

da će propustiti na donji sprat

– rekla je dr Elez.

I kotlovnica je ostala bez kro-

va, a oštećen je na još nekoliko

odeljenja bolnice, ali umanjoj

mjeri. Stakla su na mnogim

djelovima popucala, na odje-

ljenju za fizikalnu medicinu,

po restoranu, malom bazenu,

u jednoj sobi.

Uprkos vanrednim okolnosti-

ma i teškoj finansijskoj situa-

ciji, jer zaposlenima kasne če-

tiri plate, osoblje bolnice i

dalje predano radi, ovih dana

osim na zbrinjavanju pacije-

nata, i na osposobljavanju

ustanove za normalno funkci-

onisanje.

Ž.K.

CEDIS

DioBerana

bez strujeod

8do 14:30