Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Utorak, 12. jun 2018.

CrnomGorom

TIVAT

–PredsjednikSkup-

štineopštine IvanNovosel,

zakazao je zadanas sjednicu

lokalnogparlamenta. Na

dnevnomredu je 26 tačaka,

apredodbornicima će se, iz-

međuostalog, naći i prijed-

logodlukeozavršnomraču-

nuopštinskogbudžeta za

2017. godinu.

Odbornici će raspravljati i o

detaljnim urbanističkim pla-

novima „Tivat-centar“ i „Đu-

raševići“, naknadamaokomu-

n a l n o m o p r e m a n j u

građevinskog zemljišta, pred-

loguodlukeoauto-taxi prevo-

zu, predlozima odluka o dava-

nju saglasnosti na cjenovnik

usluga„Parkingservisa“i„Au-

tobuske stanice“, organizova-

nju JUCentar za kulturu, pla-

nu i programu rada JUMuzej

i galerija, lokalnom akcionom

planu za biodiverzitet 2018-

2023. godine.

Nadnevnomredu20. sjednice

aktuelnog saziva lokalnog

Parlamenta je i imenovanje

Srećka Tripovića za vršioca

dužnosti izvršnog direktora

Društva za odvođenje i preči-

šćavanje otpadnihvoda za op-

štine Kotor i Tivat, a nekoliko

tačaka vezano je za imovin-

sko- pravne odnose.

S.K.

KOTOR

-Teške građevin-

skemašinedanima rušene-

kadašnji hotel ,,Fjod“dabi

senanjegovommjestu, ka-

ko jenajavljeno, gradiono-

vi. Na taj način tone građe-

vinskogotpadaostajuna

mjesturušenja, jer opština

nema lokacijuzanjegovo

odlaganje.

Jedan od prijedloga da se ko-

munalni otpad odloži na mo-

čvarnuparceluprivatnogvla-

snika u Grblju, nije prošao.

Kako namje kazaoZoranVu-

činović, načelnik Komunalne

policije, radilo se o prostoru

koji ne zadovoljava standar-

de,nitipostojizakonskaregu-

lativa, tako da nije bilomogu-

će odlagati građevinski otpad

na toj lokaciji.

Sekretar Sekretarijata za ra-

zvoj preduzetništva, komu-

nalneposlove i saobraćaj Vla-

d imi r Bu j i š i ć ka ž e da

preduzeće koje ruši hotel

,,Fjord“možena gradilištupo

zakonu o upravljanju otpa-

dom,građevinskimaterijalod

rušenja držati godinu.

- Sada opština nema deponiju

zaodlaganjegrađevinskogot-

pada i radi se na određivanju

lokacije, ali za sada ona još

uvije nije utvrđena. Na nivou

opštine je formirana radna

grupa čiji je zadatak određi-

vanje lokacije na kojoj bi gra-

đevinski otpadodrušenjaho-

tela mogao da se odlaže, ali

ona još uvijek nije definisana

- ponovio jeBujišić.

Premanezvaničniminforma-

cijama u igri je kamenolom

Komunalnog preduzeća. Ali,

da bi ta lokacija dobila zeleno

svjetlo, potrebnajesaglasnost

lokalne uprave i nadležnog

ministarstva.

S.M.

Građevinski otpadodlagaće

ukamenolomuKomunalnog

NAKONRUŠENJAOSTAJEOTPAD:

Nekadašnji hotel ,,Fjord“

KOTOR:

Opština na putu da riješi ekološki problem

BIJELO POLJE:

Požar umjestu Nikoljac

BIJELOPOLJE

-UnaseljuNikoljac, kodzgradeSivi dom

došlo jedopožaranadvamanjapomoćnaobjekta za skladi-

štenjedrva.

Kako je saopštio načelnik bjelopoljske Službe zaštite i spašava-

njaMilonjaRakonjac, požar jezahvatio i automobilmarke ,,golf

II“ koji se nalazio ispred tihpomoćnihobjekata.

-Akcijagašenja jekratko trajala jer jepožarkoji jeoštetio i auto-

mobil golf koji se nalazio u neposrednoj blizini, biomanjih raz-

mjera. Požar je brzo lokalizovan - kazao jeRakonjac.

Uzrokpožara za sada nije poznat.

V.Šb

.

VATRAKRENULAUDRVENIKU:

Vatrogasci gasepožar

Gorjeli pomoćni

objekti i ,,golf 2“

Tivat: Danas sjednica SO

Odbornici

o realizaciji

budžeta za2017.

NAJMANJEPROIZVODNJE:

Detalj iz jednepilane

MOJKOVAC

–Nekadašnji

Kombinat drvne industrije

„VukmanKruščić“, koji jene-

staouvrijeme tranzicije, bio

jeu svojimnajboljimdanima

skoroduplo jači od svihda-

našnjihmojkovačkihpri-

vrednika i njihovih firmi. Ta-

kavzaključakproizilazi iz

istraživanjaUdruženja eko-

nomistaMojkovcaopredu-

zetnicimau toj opštini, ne-

davno štampanogu formi

registra firmi i preduzetnika,

podnaslovom„Privrednici

Mojkovca“.

Kombinat je u zlatnoj indu-

strijskoj eri Mojkovca, tokom

ljetazapošljavao ido1.200rad-

nika. Danas 180 preduzetnika,

180

preduzetnika ima

uMojkovcu

Najviše zaposlenih (177) ima fab-

rika oružja Tara. Firma Trudbenik

zapošljava 39 radnika, Dulović 33,

ImanjeRakočević 15, rma Peja ima 16

zaposlenih, Montenegro tobako 16, Kapija kanjona

20 radnika ljeti, a farma pilića Best produkt 10

koliko ih uMojkovcu ima, pre-

mapodacimakojesuekonomi-

sti prikupili sa terena i iz Cen-

tralnog registra Privrednog

suda, u svojim firmama zapo-

šljavaukupno664radnika. Po-

sebnojeindikativanpodatakiz

istraživanjadačak98firmiima

samo jednog zaposlenog, dok

tek njih devet ima 10 i više rad-

nika, i toneki samou sezoni.

BROJKE

Najviše zaposlenih (177) ima

fabrika oružja „Tara“. Firma

„Trudbenik“, kojasebavidrvo-

preradom, ima 39 zaposlenih,

„Dulović“ - trgovina građevin-

skimmaterijalom - 33, eksklu-

zivni turističko-hotelski kom-

pleks „Imanje Rakočević“ 15,

firma „Peja“ (trgovina i hoteli-

jerstvo) 16 zaposlenih, „Mon-

tenegro tobako“ - 16, „Kapija

kanjona (turizam) 20 radnika

ljeti, farma pilića „Best pro-

dukt“ - 10 zaposlenih...

Mojkovčani se, inače, najma-

njebaveproizvodnjom.Domi-

nirajutrgovina, ugostiteljstvo i

raznevrsteusluga. Trgovinom

robomsvih vrsta bavi se 70 fir-

mi. U ugostiteljstvu, od malih

kafana,prekorestoranaineko-

likomanjih hotela, rade 33 fir-

me. Drvopreradom se bavi je-

danaest firmi. Registrovana su

četiri auto- servisa, isto toliko

ima i prijavljenih frizerskih

radnji i stomatoloških ordina-

cija, dok se taksi i drugimpre-

vozomputnika bavi 17 firmi. U

Mojkovcu rade dvije pekare,

par advokata i nekoliko zanat-

skih radnji. Ima tu i nekoliko

firmi koje „rade“ samo na pa-

piru.

PODACI

Član redkacije koja je pripre-

milaregistar„PrivredniciMoj-

kovca“, Rade Vujičić, kaže da

su obuhvaitli samo firme regi-

strovane u toj opštini.

- Ima ih nekoliko sa sjedištem

van naše opštine, a ovdje rade

posebno u oblasti trgovine, ali

tonimalonemijenjapostojeću

sliku o mojkovačkim privred-

nicima. Naša želja je bila da sa

ovim priručnikom, registrom

firmi i njihovihdjelatnosti, po-

kažemo čime se sve i u kom

obimumojkovčani kaoposlov-

ni ljudi bave, jer se ti podaci,

makar i približni, do sada na

jednom mjestu nijesu mogli

naći. Ovo je, na neki način, po-

kazatelj snage naše privrede, i

na njega bitno ne može uticati

nekoliko firmi čije je sjedište

negdjedrugo-kazaojeVujičić.

R. ĆETKOVIĆ

MOJKOVAC:

Udruženje ekonomista pripremilo registar privrede u opštini

RadeVujičić

Prema podacima

koje su ekonomisti

prikupili sa terena

i iz Centralnog

registra Privrednog

suda 180

preduzetnika, koliko

ih uMojkovcu ima,

u svojim rmama

zapošljava ukupno

664 radnika

U98 firmi zapošljen

samopo jedan radnik