Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Utorak, 12. jun 2018.

Hronika

BUDVA

– Službenici Centra

bezbjednosti Budvapronaš-

li su i oduzeli 653 tablete ek-

stazija, dok su službenici

Odsjeka zaborbuprotiv

droge identifikovali i uhap-

siliM. P. (25) izUžica zbog

sumnjeda jedrogunabavio i

držao radi prodaje.

O pronalasku droge obavije-

šteni su službenici Odsjeka za

borbu protiv droge koji su

sproveli kriminalističku obra-

du kojom je između ostalog

utvrđenidentitetjošdvijeoso-

bekojesukoristilestan,pome-

nutog M. P. iz Užica i N. K. iz

Pljevalja, kao i to da tablete

ekstazija pripadajuM. P.

Odogađaju je upoznat viši dr-

žavni tužilac u Bijelom Polju,

budući da se došlo do sumnje

da jeM. P. prokrijumčario ek-

strazi iz Srbije.

Sumnja seda jeM. P. na terito-

riji Srbijenabavio i uCrnuGo-

ru radi prodaje prokrijumča-

rio ekstazi, tablete koje su

pronađeneustanukoji jekori-

stiouBudvi.

M. P. je uhapšen, dok su odM.

S., R. Č. i N. K. uzete izjave.

Osumnjičeni M. P. će uz kri-

vičnu prijavu biti priveden tu-

žiocu, zbog osnovane sumnje

da je počinio krivično djelo

neovlašćena proizvodnja, dr-

žanje i stavljanje u promet

opojnihdroga.

A.G.

PODGORICA

–Saslušanjem

vještaka informacione stru-

keMarkaLakića, juče jeu

Višemsudunastavljeno su-

đenjeDuškuMartinoviću i

još šestorici optuženihza

međunarodni švercdroge.

Odgovarajući napitanje advo-

kata Mitra Mugoše, vještak je

kazao da telefonski razgovor

od oktobra 2015. između Jova

Martinovića i svjedoka sarad-

nika u ovompostupku, Nami-

ka Selmanovića, može se izu-

zeti i prezentovati sudu

ukoliko postoji audio snimak

tog razgovora.

Vještak Lakić je dodao i to da

aplikacije ,,smart voip“ i ,,mo-

zilafirefox“mogubitipraćene

kao i ostale aplikacije koje su

napravljenezainternetkomu-

nikaciju.

Onjepojasnioidauinformati-

ci nema skrivenih podataka i

da se svaki tehnički uređaj

može pratiti.

- S pravne strane gledano ne

znam da li bi to što bi se pri-

sluškivalo moglo koristiti u

sudskompostupku – dodao je

Lakić.

Suđenje se nastavlja 25. juna,

kada bi trebalo da stignu pre-

sude tražene putemmeđuna-

rodne pravne pomoći od hr-

vatskih pravosudnih organa,

koje se odnose na optužene

protivkojih se vodiopostupak

pred tamošnjimsudovima.

OsimDuškaMartinovića i Va-

sa Perovića, na optuženičkoj

klupi su novinar Jovo Marti-

nović, Marko Šaković, Igor

Vušurović, Milan Marić i

Branka Stanišić.

Oni se terete da su pripadali

međunarodnoj kriminalnoj

grupi koju je početkommaja

2015. godine organizovao

DuškoMartinović radi šverca

narkotikauCrnojGori,Hrvat-

skoj iHolandiji.

U ovompredmetuMarijaMi-

lanović i Namik Selmanović

dobili su status svjedoka sa-

radnika.

M. L.

PODGORICA

–Ženabivšeg

visokog funkcioneraDPS-a

SvetozaraMarovića, Đorđi-

na, kazala je jučeda joj je

njen sinMiloš dao300.000

eura zakupovinukućena

Babinomdolu2012. godine.

Ona je to jučesaopštilanaroči-

štuuVišemsudukojejeodrža-

no povodomzahtjeva Tužilaš-

tva za oduzimanje imovine

njenom suprugu Svetozaru

Maroviću.

-Kućusmo2012. godinekupili

od Miljanića, a novac je dao

mojsinkojijeprodaozemljište

od đedovine. Kuća je bila stara

itrošna,pasmoodlučilidaulo-

žimo još 300.000 eura. Anga-

žovali smo preduzećeMonte-

ra i sa njima smo zaključili

ugovor - pojasnila jeMarović.

Kako je istakla, radovi na kući

nijesu tekli kako treba i vidjeli

su da finansijski ne mogu da

podrže tu investiciju pa su je

prodali 2015. godine Radojici

Krstoviću.

- Dogovorili smo prodaju za

milion i po. Rekao je da mi

300.000 može dati sada i ja

sam te pare dobila. Ostatak od

milion i dvjesta hiljada dao mi

je u njegovom salonu u Rada-

novićima i potpisala sam pri-

znanicu. On je tada izmirio

obavezepremameni-kazalaje

Marović.

Ona juče nije mogla da se izja-

sni kada je njen sin prodao ze-

mljište,dodajućidajojjenovac

od prodaje dao u kešu, te i da

joj nijesu poznati detalji pro-

daje zemlje uKrinovici.

Odgovarajući na pitanja speci-

jalne tužiteljke Lidije Vukče-

vić, ona je kazala da je od

2013/14. godine u penziji i da

prima 450 eura i da je do tada

radila uUpravi carina.

Marovićjeistaklaidanemara-

čune u inostranstvu, odnosno

da nema računuŠvajcarskoj.

Ona je dodala i da nije imala

kredit 2013-14. godine, ali da je

njensinimaoduguPrvojbanci.

- Dala sam nepokretnost, od-

nosno stan i poslovni prostor u

Starom gradu u Budvi, i banka

je za njihovu vrijednost uma-

njila dug - dodala jeMarović.

Na pitanje tužiteljke Vukčević

kako su kupili stan i poslovni

prostor,Marovićjenaveladaje

ona imala ušteđevine u Ko-

mercijalnoj banci i da se njen

suprug bavio pisanjem i inte-

lektualnimradom.

PunomoćnicaRadojiceKrsto-

vića, advokatica Jelena Kele-

čević, prigovorila je pitanjima

tužiteljke, ističući da je njima

prezentovala dokaze svjedoka

koji se ne nalaze u spisima

predmeta.

-Ovakvimpostupanjemvidlji-

vo je da je tačno da nijesu do-

stavljeni cjelokupni navodi iz

istrage, a vi ste odbili da Speci-

jalno tužilaštvo dostavi spise,

pa dolazimo u neravnopravan

položaj - istakla jeKelečević.

Na jednom od prethodnih ro-

čišta, sudija Savić odbio je žal-

be advokata Svetozara Maro-

vića koje su podnijeli na

rješenje o privremenoj mjeri

oduzimanja dijela imovine.

Savić je tada objasnio da je či-

njenično stanje u dovoljnoj

mjeri razjašnjeno.

Specijalno tužilaštvo traži

oduzimanje 11.885 kvadrata

šuma, stanova, livada, pašnja-

ka i pet vikendicakojeMarovi-

ći imajuuBudvi.

Marovićjesporazumomkojije

potpisao sa Specijalnim tuži-

laštvom priznao da je organi-

zovao kriminalnu grupu, koja

je budvanskoj opštini nanijela

višemilionsku štetu.

Istim sporazumom kojim je

trebalo da uplati novac, Maro-

vić jepristaodaodleži tri godi-

ne i devet mjeseci zatvora. Za-

tvorsku kaznu nije odležao jer

senalazina liječenjuuBeogra-

du, na klinici za psihijatriju.

M. L.

PODGORICA

–Specijalna

tužiteljkaLidijaVukčević

kazala je jučepredvijećem

sudijeBorisaSavićadaugo-

vori oprofesionalnomod-

bojkaškomangažovanju

MilošaMarovićanijesupot-

pisani, te i dananjimanema

njegovogpotpisa.

Ona je to saopštila na ročištu

nakojemjerazmatranotrajno

oduzimanje imovine Milošu

Maroviću.

Specijalno tužilaštvo navodi

da iz dokaza tokom finansij-

ske istrageproizilazi da jeMi-

loš od 2006. do 2014. godine

imovinu stekao kriminalom.

Sudija Savić je kazao da im je

saopšteno kako Odbojkaški

klub Budvanska rivijera ne

postoji više i da ne postoji ar-

hiva dokumentacije. Takođe,

ustanovljeno je i da sudmože

dapokušadapribaviodOpšti-

ne Budva dokumente vezano

za sportsku karijeru Miloša

Marovića.

Na ranijem pretresu Ivo Ar-

menko, članupravnogodbora

,,Budvanskerivijere“, rekaoje

da je Miloš Marović kao še-

snaestogodišnjak počeo da

igra za prvi timu čemu je, ka-

ko dodaje, bio vrlo uspješan.

Marović je, prema njegovom

kazivanju, u početku zarađi-

vao i po 20.000 maraka, a ka-

snije i do 50-60.000.

Tužiteljka Vukčević zatražila

jeranijedaseMarovićevojsu-

pruzi Tamari oduzme stan u

Tivtu, a od šure stan od 123

kvadrata, poslovni prostor od

40 kvadrata i garažni prostor

veličine 18 metara kvadrat-

nih.

Vukčević je tada kazala da je

SDT analiziralo prihode Sve-

tozara, Miloša i Tamare, od

2006. do 2014. Time je, kako

se navodi, zaključeno da za

imovinsku korist koju su ste-

kli ne postoji porijeklo.

M. L.

U Budvi podnijeta prijava protiv

srpskog državljanina

Osumnjičen za

krijumčarenje

tableta ekstazija

Vještak: Aplikacije

napravljene da

semogu pratiti

Nastavljeno suđenje sedmočlanoj

grupi optuženoj za šverc droge

SaprivođenjaDuškaMartinovića

BERANE

-Nepoznateosobeunedjelju

večepucale su samotoraupokretuna

automobil ukojemjebioBeranacEdin

Šuntić.

Iako su napadači ispalili više projektila,

Šuntić nije povrijeđen.

Kako je Pobjedi nezvanično potvrđeno u

policiji, na njega je pucano u Ulici 29. no-

vembra.

„Golf“ u kojem je bio Šuntić oštećen je od

ispaljenih projektila. Policija je obavila

uviđaj i o događaju obavijestila višeg dr-

žavnog tužioca u Bijelom Polju, koji je

kvalifikovao krivično djelo kao ubistvo u

pokušaju. Istražitelji intenzivno rade na

identifikaciji osumnjičenog za napad na

Šuntića,nakojegjepucaoutrenutkukada

je čekao suprugu.

Više osoba privedeno je na informativni

razgovor, ali niko nije zadržan. Edin nije

poznat policiji.

V.J.

Policija intenzivno radi na rasvjetljavanju pokušaja ubistva

Samotorapucali naBeranca

Viši sud:

Razmatran prijedlog o oduzimanju nekretnina bivšeg funkcionera DPS-a

Marović tvrdi

danema račune

uŠvajcarskoj

ĐorđinaMarović saadvokatomZdravkomBegovićem

I.BOŽOVIĆ

Tužilaštvo provjeravalo da li je sin SvetozaraMarovića legalno stekao imovinu

Tvrde da na ugovorima nema

potpisa odbojkašaMarovića

MilošMarović

ARHIVAPOBJEDE

Berane