Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Ponedjeljak, 11. jun 2018.

Hronika

RIVALI

Koliko je teško raditi na pre-

vaspitanju osuđenika, Nikolić

objašnjava činjenicom da su

rivali zatvorskim psiholozima

upravo kriminalni klanovi koji

vladajuuzatvorima,akojisuse

obogatili od šverca droge.

- Ako je danas isplativo samo

biti kriminalac, onda prihvata-

nje nekih drugih normi koje te

faktički vode u siromaštvo nije

moguće. Kada bih sada bio

vaspitač ne bih imao za šta da

pripremam zatvorenika jer ga

napolju ništa dobro ne čeka –

pojašnjavaNikolić.

Premanjegovimriječima,moć

kriminalnihgrupa seogleda i u

tome da ubijaju suprotstavlje-

ne članove kriminalnih grupa

unutar zatvora.

- Ako je ubijen pritvorenik u

poluotvorenom krugu zatvora

sa snajperom izvana, onda u

ZIKS-u nema sigurnosti da se

nekoposveti popravljanju

ili resocijalizovanju zatvoreni-

ka – smatraNikolić.

Opasnost za resocijalizaciju

su, kako tvrdi, upravnici zatvo-

ra koji su vrlo često političke

ličnosti.

- Ako upravnici zatvora koji su

najčešće političke ličnosti

vaspitačimanedozvoledarade

kako struka kaže i nalaže, onda

je sve za džabe – smatra on.

Nikolić ističe značaj alterna-

tivnihmjera u programu reso-

cijalizacije zatvorenika.

- One su dobre i zavise od pri-

mjene i primjerenosti jer sve

ličnosti nijesu iste. Onaj ko se

bavi njima, kako sudije tako i

stručni timovi, treba da prona-

đu što približniju alternativnu

mjeru za određeni tip ličnosti

prestupnika. Ove mjere mogu

da dajupunodobra i bio sam

zagovornik i predlagač ove vr-

ste kazni –kazao je on.

ALTERNATIVNE SANKCIJE

UpravaZIKS-asaglasnajesami-

šljenjemda alternativne sankci-

jepredstavljajukonceptsankcija

i mjera pod okriljem društvene

zajednice, zasnovan na pretpo-

stavci da se ciljevi kažnjavanja u

velikoj mjeri mogu postići i u

uslovima koji su manje restrik-

tivni odkazne zatvora.

- Razlozi težnje ka preventiv-

noj a ne retributivnoj kompo-

nenti kazne, između ostalog,

leže i u negativnim efektima

zatvorske kazne po osuđeno

lice, njegovu porodicu i druš-

tvenuzajednicu. Takodaalter-

nativne snakcije mogu biti ko-

risnije od boravka u zatvoru

što, sa druge strane, zavisi od

vrste krivičnog djela, ranijeg

kriminalnogponašanja i struk-

ture ličnosti počinioca krivič-

nog djela –pojašnjavajuoni.

IzZIKS-a potvrđuju da u skla-

du sa savremenom penološ-

kom praksom, društvena za-

jednica ima veoma važnu

ulogu u procesu postpenalnog

prihvata počinioca krivičnih

djela.

- Neophodna je saradnja pe-

nalne institucije i šire društve-

ne zajednice kroz intenzivnu

psihosocijalnu podršku. Veo-

ma važan segment je strah za-

tvorenika od odbacivanja, koji

je prisutan po izlasku iz zatvo-

ra, na koji se nadovezuje i niz

drugih poteškoća: nezaposle-

nost, lošamaterijalnasituacija,

nizakobrazovninivo,nedostu-

pnost zdravstvenih usluga

(mentalno zdravlje) – pojaš-

njavaju izZIKS-a.

Ističudaresocijalizacijazatvo-

renika u manjim kolektivima,

sa manjim brojem lica može

biti kvalitetnija jer ima više

vremena za posvećivanje sva-

kompojedincu.

Sa druge strane, kada postoji

slučaj velikog broja zatvoreni-

kasamprocesradnookupacio-

ne terapije može biti smanjen

zbog nemogućnosti da većina

zatvorenika bude radno anga-

žovana.

-Međutim, neophodno je ista-

ći da u ovom trenutku u Zavo-

du za izvršenje krivičnih sank-

cija nijesu popunjeni svi

smještajni kapaciteti, tako da

ne možemo govoriti o proble-

mu pretrpanosti, a samim tim

ni njegovom uticaju na proces

resocijalizacije –navode iz

ZIKS-a.

PROCEDURA

Pojašnjavajući procedure, iz

ZIKS-anavodedasenakonpo-

četka izdržavanja kazne prvo

ispituje ličnost osuđenika, u

okviručegastručnitimprimje-

njuje određene instrumente u

skladu sa penološkom prak-

som i detektuje faktore rizika

od ponavljanja kriminogenog

ponašanja i faktore potreba

(potencijala) zatvorenika.

-Ciljovakveprocjenejereduk-

cija faktora rizika koji su na

srednjem ili visokom nivou, i

jačanje zaštitnih faktora, od-

nosno snage zatvorenika koja

je od značaja za njegovu

uspješnu reintegraciju u širu

društvenu zajednicu – navode

izZIKS-a.

Udaljemtretmanu,kakotvrde,

akcenat je da se, polazeći od

snage i potencijala zatvoreni-

ka, individualnim savjetodav-

nim radom, posebnimprogra-

mima t re tmana učvr s t e

društveno prihvatljivi obrasci

ponašanja.

B.ROBOVIĆ

Čak ni u zakonuo

socijalnomstaranjunjih

nema. Nikoudruštvu

nema obavezuda se bavi

bivšimosuđenicima.

Zbog togamnogi se što

prije vrate onamo odakle

sudošli, dakle u zatvor –

navodi doktor Nikolić

Zlatko

Nikolić

izaciju zatvorenike čekaju kada se nađu na slobodi

tanjedruštva

a stari put

O758zatvorenika

brine42službenika

Najveći broj povratnika, kako su kazali iz

uprave ZIKS-a, koji se nalaze na izdržava-

nju kazne zatvora registrovan je iz oblasti

krivičnih djela protiv imovine i oblasti ugro-

žavanja zdravlja ljudi i životne sredine.

Oni ističu da o 758 zatvorenika brine 42

službenika od čega su četiri službenika psi-

holozi. Od 758 zatvorenika, njih 43 se nalazi

u zatvoru u BijelomPolju.

BUDVA

– Dvojica

srpskih državljana,

Ratko Čolaković iz

Vrbasa i Miloš Savić iz

Užica, uhapšeni su u

noći između subote i

nedjelje kada je bud-

vanska policija kod

njih pronašla tablete

ekstazi.

Kako je Pobjedi

potvrđeno u policiji,

prilikom kontrole kod

Čolakovića i Savića

pronađeno je 655

tableta sintetičke

droge, koja je poslata

na vještačenje.

A.Ga.

U Budvi uhapšena dvojica srpskih državljana

Zaplijenjeno 655

tableta ekstazi

Poginule tri osobe,

povrijeđeno sedam

PODGORICA

– Devetnae-

stogodišnji Vojislav Bokan

iz Bara, Goran Pandurica i

njegova tašta Marija Mandić

poginuli su juče u saobraća-

ju, dok je u ukupno u udesi-

ma na na Cetinju i Mojkovcu

povrijeđeno sedamosoba.

Bokan je stradao u nedjelju

ujutro, nešto prije 5 sati, na

putu Kotor – Budva, umje-

stu Kovačko polje.

Policija je obavila uviđaj, na

osnovu kojeg će utvrditi pod

kojimokolnostima je došlo

do nesreće.

Povodom smrti Bokana juče

se oglasio generalni sekretar

Motonautičkog saveza Crne

Gore Aleksandar Petrović,

istakavši da je mladić stra-

dao tačno tri nedjelje nakon

osvajanja titule u disciplini

paralelni slalomna šampio-

natu Crne Gore.

- Vojislava sam lično pozna-

vao. Bio je mnogo srećan

kad je pobijedio na šampio-

natu. Ovo je tragedija za nje-

govu porodicu, sve koji su

ga poznavali i motonautički

sport - kazao je Petrović.

Nekoliko sati kasnije, oko 19

časova na putu Podgorica –

Petrovac, umjestu Vranjina

poginuli su Goran Pandurica

i njegova saputnica.

Pandurica je bio inspektor za

privredni kriminal u barskoj

policiji.

U udesu su učestvovala tri

vozila. Zbog nesreće saobra-

ćaj je bio u prekidu, a stvore-

ne su i duge kolone.

Crni bilans počeo je sat

nakon ponoći, udesomna

magistralnomputu Cetinje –

Podgorica, umjestu Dobrska

ploča, gdje je povrijeđeno

pet osoba, među kojima i

dvogodišnje dijete.

Svi povrijeđeni nalazili su se

u vozilu „audi“, podgoričkih

registarskih oznaka, kojim je

upravljao S. G. iz Plava, koji je

po nalogu osnovnog držav-

nog tužioca uhapšen.

Povrijeđeni su brzom inter-

vencijomVatrogasne jedini-

ce Cetinje i Hitne medicin-

ske pomoći odmah preba-

čeni u Bolnicu „Danilo Prvi“

gdje im je ukazana pomoć,

nakon čega su prevezeni u

Klinički centar u Podgorici.

O povredama saputnika u

vozilu nijesmo uspjeli da

saznamo više detalja, osim

da je dvogodišnje dijete

zadobilo prelom kuka.

Do udesa je došlo kada je

vozilomarke „audi“, kojim

je upravljao S. G. krećući se

iz pravca Podgorice prema

Cetinju, udarilo u stijenu

pored puta.

Nešto kasnije, BehrimMekuli

(48) teže je povrijeđen u

saobraćajnomudesu koji se

dogodio umjestu Ravna rije-

ka na dionici magistralnog

puta Ribarevine - Mojkovac.

Mekuli je bio suvozač u auto-

mobilu „polo“ (PL AF 942)

kojim je upravljao njegov

brat Mirzin Mekuli (54), koji

je prošao sa lakšimpovre-

dama.

Kako nam je nezvanično

saopšteno, oni su se kretali

ka Ribarevinama kada je

Mekuli izgubio kontrolu nad

vozilom i udario umetalnu

bankinu pored puta.

Uviđaj je obavila policija uz

prisustvo tužioca i vještaka

saobraćajne struke.

A.G. – J.Đ.

PORTAL RTCG

Ključni problemje

pronalaženjeposla

nakon izlaska iz zatvora

Crni bilans na crnogorskimputevima

zamanje od 24 sata

Fatalni udesnaputuBudva - Kotor

SamjestanesrećenaVranjini