Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Ponedjeljak, 11. jun 2018.

Hronika

PODGORICA

–Bivši zatvo-

renik spuškog zatvora tvrdi

dauloženi trudpsihologa te

ustanoveuresocijalizaciju

osuđenika ,,padauvodu“

onog trenutkakada seoni

nađuna slobodi, gdje se suo-

čavaju saodbijanjemdruštva

da ihprihvati.

Barijere su na svakom koraku,

aključniproblemjepronalaže-

njeposla, posebnočinjenicada

se ljudi teško odlučuju da za-

posle nekoga ko je bivši zatvo-

reni.

- Iakosi uzatvorurazriješiodi-

lemu i odlučio se za pošten ži-

vot, nakon izlaska mnogi su

primoranidasevrateulicikako

bi preživjeli.

Usvakomoglasu za posao stoji

uslov da onaj koji aplicira nije

osuđivan. Društvo ne daje šan-

su ljudima koji su odslužili za-

tvorsku kaznu. Zato ne treba

nikomda je čudno što ima toli-

ko povratnika, što bivši zatvo-

renici ponovo ulaze u krimi-

nalne poslove. Društvo ne

dozvoljavaovimljudima šansu

da pošteno zarade - kazao je za

Pobjedubivši zatvorenik spuš-

kog zatvora.

REGRUTACIJA

Sagovornik kao poseban pro-

blem ističe to što su osuđenici

često na meti kriminalnih kla-

novakoji vladajuunutarzidina

i da često ,,upravo u ovoj usta-

novi stičunovekriminalnevje-

štine“ pošto ih kriminalci u za-

tvoru regrutuju za nova

krivična djela.

- Život u zatvoru za mnoge za-

tvorenike nije život. Kako vri-

jeme provedeno u zatvoru uti-

če na čovjeka prevashodno

zavisi od njegovog karaktera,

koliko ima novca i da li ima

moćnupodršku spolja. Kao i

napolju, oni koji imaju novac i

uzatvoruimajusve.Odlučitise

za pošten život u tomambijen-

tu je veliki i težak korak za sva-

kog zatvorenika – pojašnjava

bivši osuđenik.

On podsjeća da osim što je dr-

žava dužna da kazni svakog ko

počinikrivičnodjelo,imaioba-

vezu da osuđenicima nakon

odslužene kazne omogući po-

vratakudruštvo.

DALEKOODTEORIJE

Doktor socioloških nauka, kri-

minologipenologZlatkoNiko-

lić takođe smatra da funkcija

prevaspitavanja zatvorenika

propada jer ne postoji podrška

van zatvroa.

- Uvijek je bilo i biće toga da

društvo odbacuje ljude koji su

izdržavali zatvorsku kaznu. I u

sistemima kao što je Amerika i

zemlje Zapadne Evrope ne us-

pijeva postpenalna reintegraci-

ja na način na koji mi profesio-

nalci to želimo–kazao je on.

Nikolić navodi da ni zakon nije

na strani bivših osuđenika jer

neobavezujedruštvodasebavi

njihovom sudbinom kada se

nađuna slobodi.

- Čak ni u zakonu o socijalnom

staranju njih nema. Niko u

društvu nema obavezu da se

bavibivšimosuđenicima.Zbog

toga mnogi se što prije vrate

onamo odakle su došli, dakle u

zatvor–navodi doktorNikolić.

Sa druge strane, negativna re-

akcija društva prema bivšim

osuđenicima se često javlja

zbog straha koji proizvedu po-

jedini slučajevi.

- Prije nekoliko dana iz niškog

zatvora, gdje sam radio, izašao

je višestruki siledžija kojem je

specijalnostdaošišadjevojčice

i da ih potom siluje. To je ura-

diovećnekolikoputa. Radi seo

nepopravljivoj ličnosti. Žitelji

sela izkojeg jesiledžijasuupa-

nici i to sa pravom kada je ovaj

slučaj u pitanju. Ali upravo

zbog tog straha često se dešava

da društvo neće da prihvati ni

jednog bivšeg osuđenika, a ka-

moli da mu pomogne – pojaš-

njavaNikolić.

Glavne barijere za adekvatnu resocija

Neprihv

vraća ih

Tretman

maloljetnika

Tretmanmaloljetnih osuđe-

nika razlikuje se od ostalih

u ZIKS-u.

- Trenutno se u Odjeljenju

za maloljetnike nalazi

sedam lica, od kojih dva lica

izdržavaju kaznumaloljet-

ničkog zatvora, a pet ih je

upućeno u ustanove zavod-

skog tipa.

Ove dvije vrste sankcija

svakako zahtijevaju dru-

gačiji pristup, pogotovo

imajući u vidu da je za sva-

kogmaloljetnika određen

poseban program tretmana

resocijalizacije iz kojeg

proizilaze odgovarajući

ciljevi prilagođeni njihovoj

strukturi ličnosti, potreba-

ma i zahtjevima – kazali su

iz ZIKS-a.

Navode da maloljetnici

mogu ostvariti više redov-

nih posjeta u kojima osim

roditelja mogu doći i ostali

srodnici, češće koriste

prostor za šetnju i imaju

mogućnost prisustvovanja

kulturno-prosvjetnim i

sportskimmanifestacijama

izvan Zavoda.

HERCEGNOVI

–Sveko-

munalne službe i juče subi-

lena terenukakobi građa-

nimaHercegNovog, čija je

imovinaoštećena tokom

posljednjegnevremena, po-

mogli da seposljedice što

prije saniraju. Predsjednik

opštineStevanKatić sa sa-

radnicimaobišao jenaselje

Kamenari ukome su34ku-

ćeoštećene.

- Zadovoljan sam da su sve

naše službe opštine Herceg

Novi zaista reagovale onako

kakobi i trebalodasereaguje.

Juče i danas je pedesetak lju-

di ovdje iz Službe zaštite i

spašavanja, iz DVD Bijela i

ostalihkomunalnihpreduze-

ća, zaista se maksimalno tru-

de da izađu u susret svim lju-

dima kako bi svi zatečeni

problemina terenubili otklo-

njeni u što bržem roku - ka-

zao jeKatić.

Opština Herceg Novi formi-

rala je komisiju za procjenu

štetenastalena objektima, pa

će u skladu sa svojimmoguć-

nostima i sredstvima obezbi-

jeđenim iz budžetske rezer-

ve, a uz izvještaje komisije,

pomoći svim ljudima za koje

seutvrdida imjepotrebna ta-

kva vrsta pomoći.

MještaniKamenarapotvrdili

su veliko zalaganje i pravo-

vremeno reagovanje nadlež-

nih komunalnih službi, ali i

omladine tog naselja koja

učestvuje upopravkama kro-

vova i oštećenihkuća.

- U ovom naselju imamo 34

kuće po popisu, a za neke ku-

će još ne znamo u kakvom su

stanju jer su zatvorene. Gdje

godjebioproblemsakrovom,

kuće su poplavile. Svi su bez

struje, uništeni su unutrašnji

zidovi i dostanamještaja - ka-

zaojepotpredsjednikMjesne

zajednice Kamenari Igor Po-

pović, uz konstataciju da je

materijalna šteta ovakvog

obima izazov za državu.

On je apelovao na sve institu-

cijedržave, naMorskodobro,

koje i ubira ogromne prihode

iz Kamenara, da dijelom

sredstava pomognu mješta-

nima u sanaciji kuća.

- Apelujem i na Vladu Crne

Gore, svi smo građani i plaća-

mo poreze i doprinose, i kao

maloturističkomjestopoma-

žemo ovoj državi u razvoju

ekonomije, za bar neku po-

moć kako bi se ovim ljudima

pomoglo da uđu u svoje kuće

- poručio jePopović.

On se zahvalio pripadnicima

Službe zaštite i spašavanja i

dobrovoljcima iz Bijele, koji

su, kako je naglasio, bili na vi-

sini zadatka i više od toga. Ri-

ječi hvale upućene su i Ko-

mu n a l n o s t amb e n om

preduzeću, Čistoći i Vodovo-

du, ali i privatnicima koji su

svojasredstvadalinakorišće-

nje bezuslovno.

Podsjećamo, u nevremenu

koje pogodilo hercegnovsku

opštinuunoći izmeđupetka i

subotenajviše sustradalado-

maćinstva iposlovniobjektiu

Meljinama, Kamenarima i na

Podima. Veliku štetu pretrpi-

la i je Opšta bolnica Meljine.

Desetkovane su i zelene po-

vršine u timnaseljima.

Ž.KONTIĆ

HERCEGNOVI:

Predstavnici lokalne uprave obišli Kamenare

Mještani tražepomoć

za sanacijušteteod

države iMorskogdobra

Višeodstoprijavagrađana

Službenici Komunalne policije i inspekcijskog nadzora

evidentiraju štetu nastalu tokomnevremena. Pristiglo je za

nepuna dva dana preko 100 prijava, a sačinjeno je još više

zapisnika uočavanjem štete direktno na terenu - kazala je

načelnica Komunalne policije Marija Andrić.

- Komisija za procjenu štete biće formirana sjutra (ponedje-

ljak) i počeće sa radom tokom sedmice. Postupaće po prilo-

ženim zapisnicima sa fotogra ijama koje su sačinili službenici

Komunalne policije. Na terenu su i radnici Vodovoda, Čistoće,

Komunalno-stambenog, a pomoć u raščišćavanju i odvozu

oborenog drveća pružila su privredna preduzeća, za sada

,,Čolić“ i ,,Krušo“. Građani takođe pomažu i već popravljaju

krovove na kućama - kazala je Andrić i podsjetila da građani

i dalje mogu prijavljivati štetu prouzrokovanu nevremenom

na broj telefona 19800 koji je non-stop u funkciji.

Mnogo je teškoća

na putu punog

i kvalitetnog

prevaspitanja

zatvorenika. Počev

od aktivnosti

kriminalnih klanova

koji nemiruju ni

unutar zatvorskih

zidina, do činjenice

da država nema

koncept što sa njima

kada izađu

Tragovi nevremena

Gdjegod jebioproblemsa

krovom, kuće supoplavile

Prijavljivanje štete i

daljenabroj 19800