Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Društvo

Ponedjeljak, 11. jun 2018.

pneumatika

CEDIS upozorava na organizovane grupe koje

u Nikšićumanipulišu strujnimbrojilima

Budžet trpimilionske

štetezbogkrađe struje

MUP i organizacija Help najavili zajednički projekat na Primorju

Obukazazaštituodpožara

PODGORICA

Direktorat

zavanredne situacijeMini-

starstvaunutrašnjihposlova

i njemačkahumanitarnaor-

ganizacijaHelporganizova-

će radioniceozaštiti odpo-

žaraumjesnimzajednicama

uopštinamaTivat,Herceg

Novi iKotor, zakoje jeproci-

jenjenoda suugroženeod

požara.

Kako je saopšteno iz MUP-a,

radionicećeseodržatiupone-

djeljaku11 sati uGradiošnici u

Tivtu, uutoraku 10.30uBaoš-

ićima uHerceg Novom i u sri-

jedu u 18 sati umjesnoj zajed-

nici Glavatičići – Bigova u

Kotoru.

- Info-sesije predstavljaju jed-

nu od aktivnosti koja se spro-

vodi na pripremi požarne se-

zone i imaju za cilj da ukažu

građanima na značaj preven-

tivnog djelovanja na smanje-

njurizikaodsvihvrstapožara,

kao i kako se treba ponašati

prije, za vrijeme i nakonpoža-

ra - navode uMUP-u.

Osm službenika Direktorata

za vanredne situacije i pred-

stavnika Helpa, u info-sesija-

ma učestvovaće i pripadnici

službi zaštite i spašavanja Ko-

tora, Tivta iHercegNovog.

- Pozivamo građane da se oda-

zovu info-sesijama i da, kroz

razgovor i razmjenu informa-

cija sa predstavnicima nadlež-

nih institucija i službi, saznaju

višeorizicima i zaštiti odpoža-

ra - zaključujuuMinistarstvu.

Radionice se organizuju u

sklopuprojekta „Pružanjepo-

moći i prevencija katastrofa u

Crnoj Gori“, koji realizuju Di-

rektorat za vanredne situacije

i Help. Aktivnosti projekta,

osim organizacije info-sesija,

obuhvataju i postavljanje

bilborda, stručnu obuku ljud-

stva i nabavku protivpožarne

opreme i sredstava.

R. P.

Postoji osnovana sumnja da uNikšiću

postoji organizovana grupa koja raspolaže

so sticiranomopremom i znanjem

neophodnimza izvođenje izuzetno

suptilnihmanipulacija na brojilima,

upozorava rukovodilac Sektora za

mjerenje u CEDIS-uVladimir Kaluđerović

PODGORICA

UCrnoj Gori

je prošle godine neovlašće-

no preuzeto oko dvamiliona

kilovatsati električne energi-

je, zbog čega je Crnogorski

elektrodistributivni sistem

CEDIS imao direktnu štetu

od više od osammiliona

eura, a državni budžet više

od dvamiliona.

Rukovodilac Sektora za

mjerenje u CEDIS-u Vladimir

Kaluđerović kazao je u inter-

vjuu agenciji Mina biznis da je

šteta pričinjena jer ta energija

nije fakturisana korisnicima,

pa samim timnije ni plaćen

porez na dodatu vrijednost

po osnovu njene potrošnje.

- Da bi se stekla bolja slika o

ovoj pojavi, reći ću da je elek-

trična energija koja se u Crnoj

Gori neovlašćeno potroši

na nivou godišnje potrošnje

većeg grada, kao što su Nikšić

i Bar, a tu energiju ne može

Klinički centar Crne Gore

potrošiti za 20 godina rada -

poručio je Kaluđerović.

On je kazao da direktnu inan-

sijsku štetu po tomosnovu

snosi isključivo CEDIS, a s

obziromna to da je djelatnost

operatora distributivnog siste-

ma ODS regulisana, pomenuti

iznos znači i manjak u budže-

tu za investicije. Kaluđerović

je saopštio da je trenutno

najviše neovlašćene potrošnje

električne energije zabilježe-

no u Nikšiću.

- Postoji osnovana sumnja da

u tomgradu postoji organi-

zovana grupa koja raspolaže

so isticiranomopremom i

znanjemneophodnim za

izvođenje izuzetno suptilnih

manipulacija na brojilima.

Ali budite uvjereni da ćemo i

njima stati na kraj - poručio je

Kaluđerović.

On je podsjetio da je od

početka 90-ih godina prošlog

vijeka neovlašćena potrošnja

električne energije bila izuzet-

no izražena u Crnoj Gori, zbog

čega su u kompaniji krenuli u

obračun sa tompojavom.

- Posljednjih godina preduzi-

mamo niz mjera u cilju suzbi-

janja neovlašćene potrošnje

električne energije, što je

dovelo do rasta broja otkrive-

nih slučajeva. To ukazuje da

smo znatno e ikasniji u borbi

protiv te pojave - navodi Kalu-

đerović.

Neovlašćeno preuzeti kilovati

sati struje, kako je objasnio,

nijesu samominus na računu

CEDIS-a, već indirektno, kroz

manje novca za investicije,

i udar na sve korisnike, a na

kraju i na državu.

Prema njegovim riječima,

aktivnosti koje CEDIS sprovo-

di su opsežne i skupe.

- Naime, implementacijom

100miliona eura vrijednog

AMM sistema, odnosno

pametnih brojila, koja je poče-

la krajem 2011. godine, ukupni

gubici imaju trend smanjenja

upravo zbog činjenice da

CEDIS tim sistemompostiže

značajne rezultate na sma-

njenju komercijalnih gubitaka

- rekao je Kaluđerović.

Ostvareni rezultati u pret-

hodnimgodinama, kako je

objasnio, pokazuju veliki

napredak na tompolju, ali je

činjenica da postoji prostor

za još bolje rezultate u nared-

nomperiodu. Kaluđerović je

dodao da CEDIS raspolaže

najsavremenijomopremom

za utvrđivanje neovlašćene

potrošnje.

R. P.

preduzetnici koji upravljaju

ovom vrstom otpada. Među-

tim,ovonijeslučajsaotpadnim

gumama (osim sakupljanja),

štonasupućujenazaključakda

količinaotpadnihgumakojase

produkuje u Crnoj Gori ne

stvara pretpostavke za njihovu

ekonomičnu preradu. Tu se

prije svega misli na manipula-

tivne troškove, troškove tran-

sporta, kao i nepostojanje po-

strojenja za preradu guma u

Crnoj Gori – kažu izMinistar-

stva.

Ranijihgodinajebilonajavada

bi se, makar na lokalnom ni-

vou, moglo pojaviti postroje-

njezareciklažuautomobilskih

guma.

Još prije godinu je to bila ideja

Javno-komunalnog preduze-

ća uKotoru.

Aktuelni direktor tog predu-

zećaMladenLučić kazao je da

se od te ideje nije odustalo, ali

da nabavka uređaja za recikli-

ranje ima i svoje limite.

- Problem deponovanja duga

je veoma izražen kod nas i na

njemu se mora dodatno pora-

diti, kako na lokalnom, tako i

na državnom nivou. Mi pla-

niramo nabavku uređaja, jer

trenutno imamo deponova-

nih 7.000 guma koje pred-

stavljaju veliki problem i po-

tencijalnuopasnost.Sadruge

strane, nabavka postrojenja

zamehaničku reciklažu suo-

čava nas sa problemom pla-

smana sirovine, jer se ne radi

o velikim količinama gume-

nog granulata pogodnim za

izvoz – kazao je Lučić Pobje-

di.

ZABRANAPALJENJA

Zbog činjenice da nema al-

ternative, niti rješenja za od-

laganje ili recikliranje, gume

su lani završavale na padina-

maLovćena, ili, kaoupodgo-

ričkom slučaju, gore svakod-

nevno.

IzMinistarstva održivog ra-

zvojaprecizirajuda jeprema

Zakonu o upravljanju otpa-

dom zabranjeno paljenje

svih vrsta otpada, pa i otpad-

nihguma,naotvorenompro-

storu i za to su predviđene

odgovarajuće kaznene mje-

re.

- Smatramo da će se uspo-

stavljanjem i funkcionisa-

njem sistema proširene od-

govornosti u znatnoj mjeri

smanjiti ili prestati ovakve

nepravilnosti postupanja sa

otpadnim gumama – uzdaju

se iz Ministarstva u domete

planiranih izmjena zakon-

skihodredbi.

ArgumentacijaMinistarstva

da je riječ o kompleksnom

problemu koji zahtijeva in-

tervenciju zakonodavca, ne-

ćekonkretnopomoćimješta-

nima podgoričkih naselja u

uslovima kada deponije i ko-

munalci nemaju privremeno

rješenje, a inspekcijena tere-

nu nemaju vremena ili nači-

nadamakar ublažeproblem.

Do tada, nalaganje guma od

sumraka do svitanja se na-

stavlja.

I. PERIĆ

Do zaključenja broja nijesmo uspjeli dobiti zvanične podatke o

tome koliko se guma godišnje uveze u Crnu Goru.

Kako je Pobjedi saopštio jedan od uvoznika Aleksandar Vuja-

čić iz ,,Vujačić kompani“, ni oni nemaju precizne brojke, osim

procjene.

- Tačnih podataka nemamo jer Uprava carina ne daje takav

podatak, a koristio bi svima. Otprilike se uveze oko 200.000

komada putničkih guma i oko 13.000 kamionskih guma.

Uveze se i određena količina poljoprivrednih, damperskih,

industrijskih i MPT guma, ali ona ne utiče bitnije na pomenute

cifre. Sve pomenute cifre su okvirne, napominjem – kazao je

Vujačić Pobjedi.

GodišnjeCrnaGorauveze

višeod200.000guma?

L. ĐOKIĆ

L. ĐOKIĆ

Pozivgrađanimada se

odazovu radionicama

Neovlašćenapotrošnjagodišnje

približna jepotrošnji većeggrada

Ogromnekoličineguma

čekajunalaganje

NOĆUGORE,DANJUTINJAJU:

Jedanod ,,poligona“ ublizini romskog

naseljakoddeponijeuPodgorici

VRELARIBNIČKA:

Kakoseprimiče

sumrakpočinjedadimi