Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Društvo

Ponedjeljak, 11. jun 2018.

Crni dimkoji guši nekoliko naselja u Podgorici potiče od paljenja starih automobilskih

Oblak od paljevine guma širi se duž cijelog Konika i

Vrela Ribničkih, a dopire i do Starog aerodroma,

Murtovine, naselja Kakaricka Gora i Karabuško Polje,

zavisno od vjetra i intenziteta ,,nalaganja“. Naravno,

ne preskače ni Novo Selo, Omerbožoviće i rubne

djelove Dinoše. Mještani su o problemu obavještavali

komunalce, ekološku inspekciju, ali bez efekta

PODGORICA

Otrovkoji

od sumrakado svitanja

trujenekolikogradskih i

prigradskihnaseljauPod-

gorici potičeod svakod-

nevnogpaljenja automo-

bilskihgumanadivljim

deponijamapoobodugra-

da, ada gotovonikone rea-

guje, preciznije–nadlež-

nosti za reakcijuniko sene

prihvata.

Glavne lokacije koje noću

plamte, a danju tinjaju nala-

ze se na potezu od gradske

deponije prema starom voj-

nompoligonu pored puta za

Dinošu, pa sve do vinograda

Plantaža idesneobaleCijev-

ne. Ujedno, ista se aktivnost

odvija u blizini romskog

izbjegličkogkampanaVreli-

maRibničkim.

ŽARIŠTEPROBLEMA

Dim se širi duž cijelog Koni-

ka i Vrela Ribničkih, a dopire

i do Starog aerodroma, Mur-

tovine,naseljaKakarickaGo-

ra i Karabuško Polje, zavisno

od vjetra i intenziteta ,,nala-

ganja“. Naravno, ne preskače

ni Novo Selo, Omerbožoviće

i rubne djelove Dinoše. Mje-

štani su o problemu obavje-

štavali komunalce, ekološku

inspekciju, ali bez efekta.

Pokušavajući da lociramo

sržproblema,krozodgovore

institucija i pojedinaca stiže

se do nimalo afirmativnih

podataka, naročito u kon-

tekstu evropskih stremlje-

nja i obaveza kojenas čekaju

u pregovaračkom poglavlju

27, koje se odnosi na životnu

sredinu. Naime, Crna Gora

zakonski nema valjano defi-

nisan metod zbrinjavanja

starihguma, zvaničnedepo-

nije nemaju ovlašćenje da ih

lageruju, a gume završavaju

kao sirovina za preživljava-

nje dijela romskog stanov-

ništva koje, trujući sebe i

druge, izstarihguma izvlače

žicu koja dalje ide kao ,,se-

kundarna sirovina“.

Moguće da je to razlog što,

do momenta objave ovog

teksta, nijesu još stigli odgo-

vori od Uprave za inspekcij-

ske poslove o tome da li je

njihova ekološka inspekcija

upoznata sa problemom, bi-

lo putem prijava ili je nešto

preduzela službeno.

GDJE IDUGUME?

Prema podacima koje je Po-

bjedi saopštio direktor de-

Gumegore

dan-noć,

država još

nema rješenje

ponije Livade Arsenije Bolje-

vić, problempaljenja guma na

području Ćemovskog polja i u

blizini nekadašnjeg izbjeglič-

kog kampa je evidentan.

-Problemsmoprijavljivaliviše

puta na više adresa. Pritom,

moram dodati da se naša nad-

ležnost odnosi na 57 hektara

imovine Deponije, izvan toga

nijesmo u mogućnosti da dje-

lujemo – kazao je Boljević Po-

bjedi.

On je naveo da deponija Liva-

de nema pogon za tretman au-

tomobilskihguma.

-Uintegrisanojdozvoliizdatoj

od strane Agencije za zaštitu

životne sredine se izričito za-

branjuje odlaganje guma na

našoj deponiji jer se gume

smatraju posebnom vrstom

otpada. Na deponiju Livade se

može odlagati samo komunal-

ni otpad–pojasnio jeBoljević.

On je naveo da, svakako, imaju

uplanudaseunarednomperi-

odu sa nadležnim ministar-

stvomriješi problemtretmana

guma ,,sagledavajući godišnje

količine ove vrste otpada“.

Imajućiuvidupreciznepodat-

ke da deponija nema ovlašće-

nje za lagerovanje guma, neja-

san je podatak saopšten iz

Glavnog grada da dio guma

koje komunalci prikupe odla-

žu - na deponiju.

- Prostori za odlaganje manjih

količina guma obezbijeđeni su

na reciklažnim dvorištima,

gdje je građanima omogućeno

da besplatno odlože ovu vrstu

otpada. Sobziromdaneposto-

ji zvanična lokacija na kojoj se

gumemogudeponovati,Druš-

tvo Čistoća d.o.o. gume iz reci-

klažnihdvorišta i sa javnihpo-

vršina odlaže na određenom

izdvojenomprostoru na grad-

skoj deponiji – saopšteno je

Pobjedi iz Biroa za odnose sa

javnošćuGlavnog grada.

ZATRPANI

Iz firme ,,Vujačić kompani“,

koja se bavi uvozom i proda-

jomguma, Pobjedi su saopštili

dajeodlaganjestarihgumave-

likiproblem,kakozauvoznike,

takoizadržavu,jerihdeponije

i komunalci ne prihvataju, a

uvoznici ihnemaju gdje.

-Gumedeponujemonasvojim

lokacijama (praktično smo za-

trpani sa starimgumama), do-

bar dio starih guma kupci od-

nesu sa sobom, dajemo ih i

onima koji takav otpad saku-

pljajuizrazličitihrazlogailiim

služe za preprodaju. Deponija

i komunalne službe odbijaju

da preuzmu gume kao otpad i

odlože ih na predviđena mje-

sta,tesepraktičnozatrpavamo

sa otpadom i ovo je problem

svihuvoznika – kazao je izvrš-

ni direktor ove firme Aleksan-

darVujačić.

Prema njegovim riječima, gu-

menijesuopasniotpadipotpu-

no je nejasno zašto se ne pred-

vidilokacijailisenapostojećim

lokacijamaneodlažuuz,narav-

no, plaćenunadoknadu.

Na pitanje zašto nema organi-

zovanogprikupljanjaiprerade

guma, kao u okruženju, Vuja-

čićsmatradasupogonizareci-

klažu guma na ovako malom

tržištu kao što je crnogorsko

nerentabilni.

- Osim, eventualno, nekihma-

lih pogona za preradu guma u

nekepodloge za sportske tere-

ne ili slično, što takođenijepu-

no isplativo, samim tim i izvoz

bi bio težak. Ukoliko bi se ipak

to pokušalo organizovati na

smisleniji način nego što je to

sada situacija, onda bi trebalo

odrediti jednog ili više saku-

pljača takvog otpada, koji bi se

morao subvencionirati od

strane države (takav je slučaj u

EU) po kilometru prevezenog

materijala i po kg/toni. Na taj

načinbi semožda sakupila ne-

ka količina koja bi bila intere-

santna za neku vrstu prerade

ili izvoza (tamo gdje je moguć

izvoz ovakvog otpada) radi

prerade, u Hrvatsku ili druge

zemlje okruženja. Možda po-

stoji i mogućnost sagorijeva-

nja takvog otpada u termoe-

lektrani u Pljevljima – smatra

Vujačić.

RUPEUZAKONU

Iz Ministarstva održivog ra-

zvoja i turizma ističu da Crna

Gora posljednjih godina ulaže

dosta napora da pitanje uprav-

ljanja svimvrstama otpada, pa

tako i upravljanja otpadnim

gumama, uredi u skladu sa di-

rektivama i standardima EU,

ali da u konkretnom slučaju

postoje barijere koje će nasto-

jati da otklone zakonskim do-

punama do kraja ove godine.

- Na osnovu Zakona o uprav-

ljanju otpadom, otpadne gu-

me, kao i otpadna vozila, ot-

padna ambalaža, otpad od

električne i elektronske opre-

me i otpadnebaterije i akumu-

latori, spadajuuposebne vrste

otpada koje se odnose na pro-

širenu odgovornost proizvo-

đača i uvoznika. Proširena od-

govornost, između ostalog,

podrazumijeva da su prozvo-

đači i uvoznici dužni dapreuz-

mufinansijskuodgovornostza

upravljanje ovom vrstom ot-

pada – kazali su Pobjedi izMi-

nistarstva.

Precizira se da je Zakonom o

upravljanju otpadompropisa-

na obaveza proizvođača i uvo-

znika da sami osnuju i obezbi-

jede funkcionisanje sistema

preuzimanja, sakupljanja i

obrade otpada ili da se uključe

u sistem kojim upravlja pri-

vrednodruštvokojejeupisano

u registar organizovanih siste-

ma preuzimanja, sakupljanja i

obrade otpada.

- Nepostojanje navedenih si-

stema koji bi upravljali pojedi-

nim vrstama otpada (uključu-

jući i gume), ukazuje na

nedovoljno jasne obaveze, ali i

odgovornostiupostojećemza-

konskomokviru.Ministarstvo

održivog razvoja i turizma je

prepoznajući, između ostalog,

i prethodno navedene nedo-

statke u primjeni važećeg, pla-

niralo za kraj 2018. godine do-

nošenje novog zakona o

upravljanjuotpadomipropisi-

vanjeodgovarajućihodredbi u

cilju uspostavljanja efikasnog

sistema upravljanja, između

ostalih, i otpadnim gumama –

navode izMinistarstva.

RECIKLAŽA

Dodajesedaproblemima ipo-

sebnudimenziju.

- Za sve pomenute posebne vr-

ste otpada koji se odnose na

proširenu odgovornost, u Cr-

noj Gori su registrovana zain-

teresovana privredna društva i

Gume koje su kod nas prepuštene

odlaganju na divlje deponije ili paljenju,

kojim se kontaminira životna sredina i

narušava zdravlje ljudi, u Hrvatskoj, na

primjer, značajan su resurs.

Firma Gumiimpex iz Varaždina recikli-

ranjem automobilskih guma bavi se od

2005. godine, a od dobijenogmaterijala

rade više od stotinu proizvoda većinom

za građevinsku industriju, hotele i sl.

Kako je Pobjedi kazao suvlasnik ovog

uspješnog porodičnog preduzeća

Damir Kirić, za zbrinjavanje sta-

rih istrošenih guma postoji čista

ekološka tehnologija.

- To je mehanička reciklaža, koja

nema negativnih posljedica za

okolinu, a ukratko to je izdvajanje tri

komponente iz starih istrošenih guma,

a to su gumeni granulat, čelik i tekstil.

Dakle, to je tehnologija za zbrinjavanje

guma, u kojoj se dobijaju novi materijali

za nove proizvode, kao što su ploče

za dječja igrališta, atletske staze, razna

sportska igrališta i drugo – naveo je

Kirić.

On je pojasnio da je u Hrvatskoj na

snazi pravilnik o otpadnimgumama,

koji de iniše sve detalje ovog

posla.

- U njemu je propisana ekološka

taksa koju plaćaju svi koji uvoze

gume u Hrvatsku, koja se plaća

posebnom fondu, a iz tih sredsta-

va se inansira sakupljanje i recikla-

ža guma. Tako da je sve regulisano i ne

ide na teret budžeta države – pojasnio

je Kirić.

Prema njegovim riječima, u Hrvatskoj

se više nikome ne isplati iz guma vadi-

ti žicu, ili ih spaljivati, jer svi mogu

besplatno i legitimno predati otpad-

ne gume sakupljačima koji su plaće-

ni iz uvozne eko takse.

- Sirovinu nabavljamo u Hrvatskoj, ali i u

ostalim zemljama EU - Sloveniji i Mađar-

skoj, jer je to blizu našeg pogona zbog

logističkih troškova, a oni nam tada

plaćaju naknadu za zbrinjavanje guma

– naveo je sagovornik.

Hrvatskoiskustvo:

Ekološkiprihvatljivim

postupkomdosirovineza100proizvoda

Izgorjelegume i pogledna

vinogradePlantažakoji su

takođenaudaru