Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ponedjeljak, 11. jun 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–Zakupci su

urediliplaže, kupači suuveli-

kopočelidadolazečakodpo-

četkaproljeća, a izpreduzeća

Morskodobrokažuda jesve

spremnozaglavnusezonu.

- Što se tičecijenezakupninepo

aktuelnom planu objekata pri-

vremenog karaktera u zoni

morskog dobra od 2016-2018.

najvišu cijenu ponudio je zaku-

pac plaže Trstenouopštini Ko-

tor i ona iznosi 110.000 eura.

Najniža zakupnina kupališta je

u opštini Herceg Novi u iznosu

od 200 eura - kazao je za Pobje-

du direktor JP Morsko dobro

PredragJelušić.

PRIHODI

Kako jenaveo, ovopreduzeće je

prošle godine samo od zakupa

plaža prihodovalo 3.554.251 eu-

ro, od čega je primorskimopšti-

nama usmjereno 50 odsto, od-

nosno 1.777.125 eura, shodno

članu Zakona o finansiranju lo-

kalne samouprave.

- Očekivani prihodi od zakupa

plažauovojgodiniprojektovani

sunanivouprošlogodišnjih.Ka

-

dauzmemouobzirukupnepri-

hode po osnovu zakupa svih

privremenih lokacija, ne samo

plaža, Javno preduzeće za

upravljanjemorskimdobromje

do31.decembra2017.godineza-

ključilo ukupno 1.349 ugovora i

ostvarilo prihod od naknade za

korišćenje morskog dobra u

iznosu od 6.895.632 eura. U

skladu sa Zakonomo finansira-

nju lokalne samouprave Javno

preduzeće svoj prihod dijeli sa

šest primorskih opština na čijoj

se teritoriji ostvaruje prihod -

pojasnio jeJelušić.

On dalje objašnava da se ostva-

reni prihod dijeli na pola i to

Javnom preduzeću (3.447.816

eura) i opštinama 50 odsto

(3.447.816eura).

- Taj novac opštine bi trebale

po potpisanim sporazumi-

ma sa JPMorsko dobro da

transferišulokalnimkomu-

nalnimpreduzećimaitoza

sveobuhvatno održavanje

čistoće i komunalnog re-

da u zoni morskog do-

bra, sezonsko i vanse-

zonsko č i š ćen j e i

održavanje kupališta,

koja nijesu ustupljena

na korišćenje, sa po-

sebnom pažnjom u

zimskom periodu,

održavanje i rekon-

strukciju javne ra-

svjete u zoni mor-

s k o g d o b r a ,

održavanje i zaštitu

zelenila, hortikulturno

uređenje, uređivanje i

održavanje parkova, javnih

zelenih i rekreacionih povr-

šina u zoni morskog dobra,

održavanje i regulisanje bujič-

nih tokova u zoni morskog do-

bra i hitne sanacije obale i obal-

ne infrastrukture (ograde,

mostovi, obalni zidovi, staze i

sl.) - kazao jeJelušić.

Kako je istakao, početni iznos

naknada za privremeno kori-

šćenjeplažaikupalištautvrđuje

seiobračunavanaosnovubroja,

vrste i namjene privremenih

objekata,područjamorskogdo-

bra i površineustupljeneplaže.

-Obračunsevrši saglasnovaže-

ćem cjenovniku početnih na-

knada za korišćenje morskog

dobra, na koji je Vlada dala sa-

glasnost, a u ugovorima je defi-

nisana cijena koja je postignuta

na javnim tenderima - kazao je

Jelušić.

SUTOMORE

Morsko dobro sprovodi veliki

brojaktivnostinauređenjuoba-

leipodizanjuukupneturističke

ponude,najavljenojeiuređenje

nekadaveomaznačajnogresur-

saSutomora.

- Projekat koji obuhvata rekon-

strukciju saobraćajnice, šetali-

šta, izgradnju trga i pratećih sa-

držajauSutomoruupotpunosti

će promijeniti izgled ovog pri-

morskog mjesta i bez sumnje

učiniti ga jednomodkonkuren-

tnijih destinacija u Crnoj Gori,

ali i šire. Nakon što smo dobili

zelenosvjetloipozitivnomišlje-

nje od glavnog državnog arhi-

tekte na idejni projekat, trenut-

no je u toku izrada glavnog

projekta - kazao jeJelušić.

Kako je objasnio, ovaj posao se

realizuje kroz saradnju Mini-

starstvaodrživograzvojaituriz-

ma, opštineBar i JPMorskodo-

bro, a čitav projekat napravljen

je prevashodno sa vizijomda se

turistička ponuda u Sutomoru

podignenanajviši nivostandar-

da u turizmu i ugostiteljstvu, ali

i da funkcionalnost ovog rješe-

njaunaprijediiživotsamihmje-

štana.

- Projekat podrazumijeva pot-

punurekonstrukcijupostojećeg

šetališta, izgradnju trga na za-

padnom dijelu koji će pogodo-

vati i organizaciji različitih kul-

turno-zabavnih manifestacija,

dječjeg igrališta i saobraćajnice.

Jednaodključnihnamjera jeste

daseredukujebrojprivremenih

lokacija, ali i dapostojeće terase

dobiju unificiraniji i skladniji

izgled i da to bude osnov za po-

boljšanjesameugostiteljskepo-

nude u njima. U drugom po-

stupku JP Morsko dobro

sprovodi tendersku proceduru

zaodabirzainteresovanoginve-

stitora za izgradnju marine do

150 vezova, kako je predviđeno

planskimdokumntom-kazaoje

Jelušić.

JP Morsko dobro je izradilo i

Studiju revitalizacije sutomor-

skeplaže,kojajeponudilarješe-

nja za njenu obnovu i prihranji-

vanjeprirodnimprocesom.

N.KOVAČEVIĆ

Najviši zakupplaže

110.000, anajniži 200eura

Što se tiče privremenih objekata koji ruže izgled obale,

odnosno šetališta, Jelišić naglašava da su se planomobje-

kata privremenog karaktera za period 2016 2018. godine

potrudili da broj privremenih lokacija maksimalno redukuju

duž cijele zone morskog dobra.

- Namjeravamo da pri izradi novog plana, koji bi trebalo

da stupi na snagu 1. januara 2019. godine, taj broj dodatno

smanjimo, posebno na lokacijama gdje već postoje ili su

predviđeni ugostiteljski objekti visokih standarda kao i

hoteli sa četiri, četiri plus i pet zvjezdica. Taj trend, kako sam

već objasnio, počeli smo da primjenjujemo u Sutomoru, ali

slijedi i Budva, Ulcinj… Ove godine očekujemo i novitete u

standardima i izgledu samih privremenih objekata, na koje

će i u zoni morskog dobra i u zoni lokalnih samouprava

saglasnost na vizuelno i funkcionalno rješenje davati glavne

gradske arhitekte - istakao je Jelušić.

Kako je istakao, cilj im je da kroz saradnju sa lokalnim

samoupravama broj privremenih lokacija bude umanjen i u

jednoj i u drugoj zoni, a da tamo gdje one budu predviđene

budu izrađene u svedenomprimorskom ambijentu.

Smanjujubrojprivremenih

objekatakoji ružeobalu

Na crnogorskimplažama ove

godine vijoriće se 30 plavih

zastavica. Od 2003. godine

ovomeđunarodno prizna-

nje vijorilo se na 15 do 20

kupališta u Crnoj Gori, a zain-

teresovanost i spremnost

na podizanje standarda na

plažama iskazuje sve veći

broj zakupaca kroz učešće

u dvogodišnjoj pilot fazi pro-

grama.

Jelušić je uručio 10 serti ikata

korisnicima kupališta koji

su u dvogodišnjoj pilot fazi

projekta i ukupno 30 plavih

zastavica, odnosno 29 za

plaže duž Crnogorskog pri-

morja i jednu plavu zastavicu

jedinoj marini u Crnoj Gori

koja posjeduje ovomeđu-

narodno ekološko priznanje

- Marini Bar.

Jelušić je čestitao dobitnici-

ma plavih zastava i izrazio

zadovoljstvo što je sve

više zakupaca spremno da

poštuje preko 28 ekoloških

kriterijuma iz oblasti kvalitet

morske vode, usluga i sigur-

nosti na plažama, standarda

iz oblasti zaštite životne

sredine kao i obrazovanja i

informisanja o ekološkim vri-

jednostima, koji su preduslov

za ovo prestižno priznanje.

On je istakao da 30 plavih

zastavica duž Crnogorskog

primorja predstavlja zavidan

broj, ako se uzme u obzir

da dužina naše obale iznosi

nešto preko 300 kilometara.

Plavezastavicena29kupališta

Morsko dobro

prošle godine

zaključilo ukupno

1.349 ugovora i

ostvarilo prihod

od naknade

za korišćenje

morskog dobra

u iznosu od

6.895.632 eura. Iste

prihode očekuju

i ove godine, koje

dijele sa šest

primorskihopština

RAZGOVOR S POVODOM:

Direktor JPMorsko dobro Predrag Jelušić

Dobrevode

Predrag Jelušić