Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ponedjeljak, 11. jun 2018.

Aktuelnosti

PODGORICA

-Ministar saobra-

ćaja i pomorstvaOsmanNurković

i savjetnikpremijera za strana

ulaganja i investicijeVladimirBe-

ratovićučestvujunadevetom

Međunarodnomforumuza inve-

sticije i građevinu, koji seveć tra-

dicionalnoodržavaukineskoj po-

krajiniMakao, saopšteno je iz

Vlade.

- Na skupu, kojem je prisustvovalo

oko 2.000 učesnika, ministar Nur-

ković i savjetnik premijera Berato-

vić sastali su se sa više delegacija i

predstavnika raznih preduzeća, ko-

ja su zainteresovana da investiraju i

grade objekte infrastrukture u ze-

mlje Jugoistočne Evrope, između

ostalih i uCrnuGoru, za koju supo-

kazali posebno interesovanje – na-

vedeno je u saopštenju.

Dodaje se i da suNurković i Berato-

vić imali inizrazgovorasapredstav-

nicima više sektorskih udruženja iz

kineskepokrajineGuanDon, koja je

međunajbogatijimiekonomskinaj-

razvijenijim regionima u Kini, a

broji oko 120 miliona stanovnika i

raspolaže sa ogromnim novcem za

ulaganja u različite sektore.

- Posebno supokazali interesovanje

za ulaganje u proizvodnju električ-

ne energije, turizam, objekte putne

infrastruktureiluke.Najavilisusko-

ruposjetuCrnojGori itomprilikom

će konkretizovati interesovanja –

navedeno je u saopštenjuVlade.

Đ. Ć.

PODGORICA

–Uviše crnogorskihgradovavozači su juče

zaustavljanjemsvojihautomobilanapola sata iskazali neza-

dovoljstvozbogposljednjihpovećanja cijena goriva.

Ovaj vid protesta, organizovan putemFejsbuk grupe „Protesti

protivprevelikecijenegoriva“,održanjejučeuNikšiću,Rožaja-

ma i Ribarevinama.

- Protest organizuju svi nezadovoljni građani Crne Gore. Ovo

jebuntnesamozbogcijenegorivanegoi zboglošeekonomske

situacije, migracije stanovnika sjevera i bahatosti političara,

kojinebrinuonaroduvećosvojimličniminteresima. Pokuša-

ćemo da animiramo ljude da zaustave svoje automobile na

glavnimraskrsnicamausvimgradovimaCrneGore,unedjelju

u 17 sati. Protest bi trebalo da traje pola sata, jer ne želimo da

izazivamo saobraćajni kolaps i namjerno smo izabrali ovaj

datum jer nedjeljom učesnici protesta neće ugroziti nikoga,

mi brinemo o tome - kazali su ranije za Dan administratori

Fejsbuk grupe. Slični protesti ranije su organizovani u Hrvat-

skoj, Bosni iHercegovini i Srbiji.

R. P.

HERCEGNOVI

–Predsjed-

nikopštineHercegNovi Ste-

vanKatićotvorio jepreksi-

noć hotel ,,Plej“ koji posluje

uokviruSportskog centra

Igalo.

Hotel sa restoranom je izgra-

đen prije desetak godina u

okviru izgradnje Sportskog

centra. Godinama je bio pod

zakupom, čak i van funkcije, a

opština je lani odlučila da pre-

uzme rukovođenje objektom.

-Ovo jedobarprimjer svimlo-

kalnim samoupravama u Cr-

noj Gori kako na odgovoran i

domaćinski način jedna opšti-

namože da ima svoj hotel. Ta-

kođe, ovo je dobar primjer i

državi koja vodi privatizacio-

ne aranžmane na koji način

možemo sopstvenimsnagama

i kroz domaćinski odnos da

imamo, radimo, stvaramo i od-

govornimpristupomdoprino-

simo razvoju turizmanaše op-

štine, koji ovegodineznačajno

napreduje u odnosu na pret-

hodne - poručio jeKatić.

Hotel ,,Plej“ unaprijediće po-

nuduHerceg Novog a, kako je

rekaoKatić, fokus radabićena

razvoju sportskog turizma u

zimskomdijelu godine.

Posebno se zahvalio direktoru

i odboru direktora Sportskog

centra jer su ,,složno i za vrlo

kratko vrijeme uspjeli da ure-

de hotel i otvore za goste“.

Direktor Sportskog centraRa-

dovan Ralević istakao je da

otvaranjehotela,,Plej“činipo-

nudu grada sadržajnijom i

kvalitetnijom, a plan uprave je

da objekat radi tokom cijele

godine. Namjera im je da ra-

zvijaju sportski turizam, orga-

nizovanjempriprema,kampo-

va, turnira, takmičenja, za šta

imajuodličneuslove-uređene

smještajne jedinice, restoran,

sportske terene i dvoranu.

-Velikijeraditrudizanas.Op

-

ština je prepoznala sve što mi

želimo i podržala nas u sva-

komprojektu, a preuzimanje i

otvaranjeovoghotela jenajve-

ći - rekao jeRalević.

Otvaranju hotela ,,Plej“, koji

ima 35 soba, 30 dvokrevetnih i

petjednokrevetnih,prisustvo-

vali su čelnici opštine Herceg

Novi, konzul Srbije u Herceg

Novom Zoran Dojčinović,

predstavnici turističke privre-

de i sportskihkolektiva.

Ž.K.

Kinezi zainteresovani za

investiranjeuCrnuGoru

Otvoren hotel „Plej“ u okviru Sportskog centra Igalo

Unapređenje

turističke

ponudegrada

Protest zbog poskupljenja goriva

Vozači uvišegradova

blokirali saobraćaj

Ministar Osman Nurković i savjetnik premijera Vladimir Beratović

nameđunarodnom forumu u kineskoj pokrajini Makao

Rožaje

PODGORICA

-Nijedna ze-

mlja regionanijeumoguć-

nosti da samostalnoplanira

i sprovodi energetskepoli-

tikeučijimosnovama je

energetski preokret, saop-

štio jeposlanikcrnogorske

SkupštineAleksandarDa-

mjanović.

On je kazao da je u tomsmislu

potrebna pomoć koju bi Nje-

mačka pružila kroz dosadaš-

nje iskustvo, kaozemljapionir

u tim procesima, ali i sveobu-

hvatnapodrškaEvropskeuni-

je posredstvom relevantnih

projekata i fondova.

Damjanović je, kako se navodi

usaopštenjuSkupštine,minul

sedmice boravio u studijskoj

posjeti institucijama Njemač-

ke, u okviru projekta Regio-

nalna saradnja i jačanje kapa-

c i t e t a p a r l ame n t a r a c a

jugoistočne Evrope (JIE) na

teme energetske efikasnosti,

urbanemobilnostiizaštitekli-

me.

Studijskuposjetuzapredstav-

nikeparlamenatašestzemalja

Zapadnog Balkana organizo-

vao je Otvoreni regionalni

fond za JIE – Energetska efi-

kasnost, koji implementira

Njemačko društvo za među-

narodnu saradnju (GIZ).

R. P.

Poslanik Aleksandar

Damjanović u posjeti

Njemačkoj

Energetske

politike se

nemogu

samostalno

sprovoditi

Detalj sa svečanog

otvaranjahotela

OsmanNurković i Vladimir Beratović

Posebno su pokazali interesovanje za ulaganje u

proizvodnju električne energije, turizam, objekte

putne infrastrukture i luke. Najavili su skoru

posjetu Crnoj Gori i tomprilikomće konkretizovati

interesovanja – navedeno je u saopštenjuVlade