Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Ponedjeljak, 11. jun 2018.

Politika

sa Evropskomunijom

ije rezultate

a

PODGORICA

- Pregovori saEvropskomunijomnajvažnija

su stvaruregionu, aCrnaGora jepobrojuotvorenihpoglav-

ljapredvodniku tomprocesu, ocijenio je zaPinkMministar

vanjskihposlovaBiHIgorCrnadak.

Crnadak je istakaoda je činjenicada jeCrnaGorau tomprocesu

lider u regionu, ali napominje da ne griješe mnogo ni oni koji

našu zemlju zajedno sa Srbijomsmatrajupredvodnicima.

-Usvakomslučaju, za nas je važno da naši susjedi i Srbija i Crna

Gora napreduju–naveo jeCrnadak.

OcijeniojeidaCrnaGoraiBiHimajudobreiprijateljskeodnose.

-Kadsamprijetrigodinedošaozaministrazatekaosamtufamo-

znu Sutorinu kao problem, ali tadašnji ministar Lukšic i ja smo

već na prvom susretu počeli o tome da razgovaramo, mi smo to

riješili i postavili smo zapravo jedan standard sa potpisivanjem

Sporazuma o granici uBeču te godine, takodamislimda je tona

neki način bila jedna tačka sa koje smo nastavili gradili dobar

odnos. Sarađujemo u svim oblastima među kojima i po pitanju

migranata i bezbjednosnih aspekata, te je odnos dvije zemlje

prije svega prijateljski –naveo jeCrnadak.

R. P.

PODGORICA

–Posljednji lo-

kalni i predsjednički izbori,

usljed rezultatske superior-

nosti i kardinalnovažnihpo-

ruka, najavljujunovuetapu

političkog i društvenog živo-

taCrneGore, smatraposla-

nikDemokratskepartije so-

cijalistaNikolaRakočević.

On je ocijenioda trijumf DPS-a

uobaizbornaprocesapredstav-

lja zatvaranje turbulentnog po-

glavlja,ukomjeopozicijanedo-

statak vlastitog kvaliteta i ideja

pokušavala da nadomjesti be-

skrupuloznošću metoda de-

strukcije, prizemnim jezikom

uvreda, diskvalifikacijama lju-

di, stranke i ogromnog broja

građana Crne Gore koji, u skla-

du sa svojom demokratskom

voljom, nijesubirali opoziciju.

- Birači su, dva puta za svega

mjesec dana, donijeli mnogo-

značne odluke i svako je dobio

popolitičkoj zasluzi. DPS je na-

građen apsolutnim povjere-

njem, ne samo zbog dosadaš-

njih vidljivih i konkretnih

učinaka ukupne državne politi-

ke, nego i zbog toga što su upra-

vo u DPS-ovoj ponudi nove

energije,kompetentnihznanjai

programa za još snažniji razvoj

Crne Gore prepoznali volju i

sposobnost da razumije novo

vrijeme i savremene izazove -

smatraRakočević.

Birači su, kako je dodao, odluči-

li da politički kazne one koji su

šovinizmom i nasiljemhtjeli do

vlasti, ali i da razobliče one dru-

ge, udružene u politički konku-

binat lažnog nadnacionalnog

pomirenja, bučnog i vlastohle-

pnog saveza u službi medijskih

tajkuna i nekih zakulisnih reži-

sera političke stvarnosti.

- Takođe, birači su odlučili da

pošalju u političku prošlost one

koji suzgazili vlastituprogram-

sku povelju i saradnjom sa

osvjedočenim protivnicima cr-

nogorske nezavisnosti postali

talac jednog političkog ega na

steroidima. Svako je prema za-

slugamana izborimadobiopra-

vednu cijenu. Neće valjda opet

biti, a bivalo je prečesto, da gra-

đani ne valjaju i da su gangsteri

oteli pobjedu već profesional-

nimgubitnicima -navodiRako-

čević.

Prema njegovim riječima, hro-

nični nedostatak kulture pora-

za, da se pobjedniku civilizova-

no čestita, sve zajedno ih

neizbježno vodi u nova posrta-

nja i poraze.

Rakočević je ocijenio i da DPS

ima razloga za ponos i radost.

Biračima te partije je poručio i

da ne smiju da zaborave da su

pred svima njima nove odgo-

vornosti i izazovi.

Đ. Ć.

nog kriminala. U pitanju su

najosjetljivije i najkomplek-

snije reforme jer je riječ o

oblastima koje prožimaju sve

sfere društva i direktno ili in-

direktno utiču na kvalitet ži-

vota crnogorskihgrađana.

Crna Gora je otvaranjem pre-

govora u poglavljima 23 - Pra-

vosuđe i temeljna prava i 24 -

Pravda, sloboda i bezbjednost

dobila 83 privremena mjerila,

i to 45 u poglavlju 23 i 38 pri-

vremenih mjerila u poglavlju

24. Upravo kroz ispunjavanje

ovihmjerila, mi radimo na ot-

klanjanju uočenih nedostata-

ka i kreiranju bilansa održivih

rezultata. S ciljem uspješnog

završetka privremenih i dobi-

janjazavršnihmjeriladokraja

godine, Vlada je definisala in-

tenzivnu dinamiku reformi i

uvjeren samda ćemo do kraja

godine, na temelju dobrih re-

zultata, svi zajedno svjedočiti

uspjehuna ovomplanu.

POBJEDA:

Očekujete li da

seunarednihnekolikogodi-

na stvarimogupromijeniti u

dovoljnojmjeri dadodugo

pominjane 2025. CrnaGora

postane članicaEU?

DRLJEVIĆ:

Crna Gora je sa-

stavni dio Evrope. Kulturno,

istorijski, geografski, uvijek

smopripadalievropskojporo-

dici naroda. Kroz pristupne

pregovore mi potvrđujemo tu

svojupripadnost.Ujavnostise

puno spekuliše o godini pri-

stupanja. Ja vjerujem da će

Crna Gora biti spremna da do

pomenutog datuma pristupi

Uniji. Imamo jasnu i bezre-

zervnupodrškusvihinstituci-

ja i država članica EU, dok je

na unutrašnjem planu Vlada

maksimalnoposvećenaostva-

renju ovog ključnog vanjsko-

političkog cilja, uz snažnu po-

dršku građana.

Iako je važno da održimo do-

bar tempoupristupanju, još je

važnije da se reforme koje

sprovodimokvalitetnoodraze

na životni standard naših gra-

đana.Upravo je tonašavodilja

u pristupnim pregovorima i

nešto čime smo obojili ovaj

proces, a što je Crnu Goru iz-

dvojilo kao dobar primjer u

napredovanjupremaEU.

POBJEDA:

Sanedavnoodr-

žanogSamitauSofiji su

upućeneohrabrujućeporu-

ke - da je evropskaperspek-

tivaZapadnogBalkananed-

vosmislena i bez alternative.

Smatrate li daCrnaGora, ali

i ostaledržave regiona imaju

dovoljno snažnupodršku

EU, odnosnoda li bi EUmo-

ralabiti višeprisutnana

ovompodručju?

DRLJEVIĆ:

Svakako da odr-

žavanje Samita u Sofiji pred-

stavlja veliki uspjeh, kako EU,

tako i posebno bugarskog

predsjedavanja koje je politi-

ku proširenja postavilo među

svoje prioritete. Za nas je po-

sebno važno što je sa Samita u

Sofiji jasno i nedvosmisleno

poslataporukada jezemljama

Zapadnog Balkana mjesto u

EU, adaćedonjedoći isključi-

vo temeljnim reformama i na

osnovu sopstvenihzasluga.

Za Crnu Goru, koja vlastitim

naporima, odgovorno i posve-

ćenograbipremačlanstvu,ova

poruka jeohrabrenjeda još in-

tenzivnije nastavimo s radom

jer su rezultati našeg rada

glavnomjerilo našeg uspjeha i

osnov za dalji napredak.

Osim unutrašnjih reformi,

svakakojevažnodaEUostane

prisutna u regionu i danastavi

dapružapolitičku,ekspertsku

i finansijsku podršku država-

ma kandidatima.

Kao kredibilan i odgovoran

partner, Crna Gora je tu po-

dršku zavrijedila i ima je to-

kom svih godina procesa pri-

stupanja. Samo tokom prošle

godine Crna Gora je kandido-

vala projekte s vrijednošću

većom od 100 miliona eura,

što je veoma važno imajući u

vidu opseg reformi koje je po-

trebno sprovesti u procesu

pristupanja EU. Više od polo-

vine ovog iznosa opredijelje-

no je za finansiranjeprojekata

kojeEUpodržavaukontekstu

Agende povezivanja. Zahva-

ljujući ovim sredstvima, u Cr-

noj Gori će biti nastavljena re-

konstrukcija željeznice i

izgrađeni prvi kilometri Ja-

dransko-jonskog autoputa, u

dijelu prioritetne obilaznice

okoBudve.

Ova činjenica potvrđuje i na-

javu da će EU, kroz pretpri-

stupne fondove, opredijeliti

veća finansijska sredstva kao

podršku regionu u pristupa-

nju EU. Podsjetiću da je, u ci-

ljuostvarenjaciljevadefinisa-

nih Strategijom za Zapadni

Balkan, Evropska komisija

predložilapostepenopoveća-

nje finansiranja u okviru In-

strumenta pretpristupne po-

drške.

POBJEDA:

Evropskakomi-

sija smatrada je izvodljivo

dado2025. godineSrbija i

CrnaGorapostanupuno-

pravne članiceEU, au tovri-

jemebi četiri preostale ze-

mlje regionabiledubokou

pristupnomprocesu. Kako

Vi vidite zemlje regionau

procesupristupanja? I da li

ideja zajedničkogpristupa-

njaSrbije i CrneGore, oko-

joj sedosta govorilo, prema

Vašemmišljenju, dolazi u

obzir?

DRLJEVIĆ:

Jasan je stav EU

da napredovanje prema član-

stvu zavisi od individualnih

postignuća. Dakle, od brzine i

kvaliteta reformi zavisi dina-

mika napredovanja svake od

država regiona. U tom smislu,

mi smo jasnozacrtali svojudi-

namikuobaveza i uvjerensam

da i prije2025.možemoposti-

ći unutrašnju spremnost za

članstvo.

Ostvarenim rezultatima Crna

Gora se značajno izdvojila i

predvodi regionupristupanju

EU, ne samo po broju otvore-

nihpoglavlja,negoinaučenim

lekcijama i značajnim isku-

stvom iz novog modela vođe-

nja pregovora.

Kao država koja je posvećena

dobrosusjedskoj saradnji, Cr-

naGoraveoma aktivnopoma-

že susjedima u ispunjavanju

evropskih obaveza. Imamo

gotovo svakodnevnu komuni-

kaciju sa kolegama iz država

regiona sa kojima dijelimo

iskustva iz procesa pristupa-

nja. Radujemo se napretku

naših susjeda, jer smo duboko

uvjereni da pristupanje EU,

kroz neophodne reforme, osi-

gurava transformaciju druš-

tva koja nas približava evrop-

skomstandardu življenja.

POBJEDA:

Poznato jeda

CrnaGorapregovaraudru-

gačijimuslovimanegonaš

susjedHrvatska, koja jeveć

članicaEU. Da li je tozanas,

ali i zaostaledržave regiona

koje sanamadijeleput pre-

maEUotežavajućaokol-

nost?

DRLJEVIĆ:

Iskustvo Evrop-

skeunijesaprethodnimproši-

renjima dovelo je do kreiranja

novog modela u pristupanju,

kojemjecilj stalni i održivina-

predak u poglavljima 23 i 24,

od kojih zavisi dinamika otva-

ranja i zatvaranja ostalih po-

glavlja. Tokom čitavog proce-

sa pristupanja EU fokus je na

vladavini prava, ljudskimpra-

vima, borbi protiv korupcije i

organizovanog kriminala, kao

inaukupnoj stabilnostiuregi-

onu, što je od ključne važnosti

za EU. Iako zahtjevan, ovakav

pristup doprinosi tome da se

na najbolji način uhvatimo u

koštac sa svim„boljkama“ ko-

jih smo i sami svjesni i na ko-

jimintenzivno radimo.

Reforme su zahtjevne i teške,

rezultati ne mogu doći preko

noći, ali vjerujem da svi mi u

regionu znamo da kroz ovaj

novi pristup gradimo stabilne

temelje za našu evropsku bu-

dućnost.

POBJEDA:

CrnaGorapro-

slavlja godišnjicuodpristu-

panjaNATO-u. Iakočlan-

stvouAlijansi nije

preduslovzapristupanje

EU,mislite li da jeu slučaju

CrneGore tobiopodstrek

zaovaj proces i da li očeku-

jeteda ispunjavanje tog

strateškogdržavnog cilja

budepodstrekzabrži put ka

narednomcilju, odnosno

članstvuuEU?

DRLJEVIĆ:

Gradeći institu-

cije sistema i ulažući napore

da Crna Gora postane članica

NATO-a, mi smo unaprijedili

demokratiju i ojačali vladavi-

nuprava. Koristi odčlanstvau

Alijansi svakim danom su sve

vidljivije i siguran sam da ih

naši građani osjećaju. Bez ob-

zirana činjenicuda članstvou

NATO-u ne predstavlja pre-

duslovzačlanstvouEU, kvali-

tet sprovedenihreformi jedao

dodatnu vrijednost procesu

integracije u EU i potvrdio da

je pravac kretanja Crne Gore

neupitan.

JovanaĐURIŠIĆ

Šef diplomatije BiH Igor Crnadak ocijenio

CrnaGora lider

u integracijama

Poslanik DPS-a ocjenjuje da posljednji izbori najavljuju

novu etapu političkog i društvenog života Crne Gore

Rakočević: Birači

kaznili one koji su

nasiljemhtjeli do vlasti

Biografija

Aleksandar Drljević, diplomirani inženjer

Poljoprivrednog fakulteta, svoju karijeru

započeo je u sektoru prehrambene tehnolo-

gije, u kompaniji Žitopromet a.d. Spuž u sekto-

ru za kontrolu kvaliteta i uvođenje ISO standar-

da. Nakon toga, nastavlja rad u civilnom sektoru

kao aktivista i direktor nevladine organizacije ,,Zeleni

Crne Gore“, koja je sprovodila brojne projekte i aktivnosti

u cilju očuvanja Crne Gore kao ekološke države i unapređenja

održivog razvoja. Posjeduje zavidno iskustvo u upravljanjumeđu-

narodnimprojektima i saradnji sa donatorskom zajednicom.

Usvršavao se iz oblasti zaštite životne sredine, diplomatskih odno-

sa, održivog razvoja u SjedinjenimAmeričkimDržavama, Fran-

cuskoj, Italiji i Narodnoj Republici Kini. Do preuzimanja dužnosti

glavnog pregovarača Crne Gore sa EU, bio je generalni direktor

Generalnog direktorata za EU i regionalnu saradnju u Ministar-

stvu vanjskih poslova. Prije toga, bio je na diplomatskoj misiji u

Rimu zadužen za Italiju, Maltu i San Marino, ali i za agencije UN

sistema sa sjedištemu Rimu (Agencija UN za hranu i poljoprivre-

du (FAO), Svjetski programhrane (WFP) i Međunarodni fond za

poljoprivredni razvoj (IFAD). U periodu nakon obnove nezavisno-

sti bio je i pomoćnik sekretara za evropske integracije zadužen za

donatorsku podršku, kao i pomoćnik ministra vanjskih poslova i

evropskih integracija za Instrument pretpristupne podrške - IPA.

Ima bogato iskustvo u svim sferama rada, kako u biznis sektoru,

tako i u vladinom i nevladinom sektoru, diplomatsko, ali i iskustvo

u integracionomprocesu, kao i u dijelu koji se tiče IPA fondova.

Govori engleski, francuski i italijanski jezik.

Evropski

standard življenja

nije nedostižan cilj za

nas. Ali da bismo dobili

evropski kvalitet života,

najprije su nampotrebni

evropski kvalitet rada i

evropski učinci, kaže

Drljević

IgorCrnadak

NikolaRakočević

Neće valjda opet biti, a

bivalo je prečesto, da

građani ne valjaju i da su

gangsteri oteli pobjedu

već profesionalnim

gubitnicima - navodi

Rakočević