Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Ponedjeljak, 11. jun 2018.

Politika

PODGORICA

-Glavni pre-

govaračCrneGore sa

EvropskomunijomAlek-

sandarDrljevićkažeda za

crnogorske građane želi

evropski kvalitet života, te

da će zajedno sa svojimti-

momraditi na tomeda efek-

ti promjenanaboljebudu

vidljivi. Ističeda jenjegov

prvi i glavni posaokoordina-

cija radapregovaračke

strukturena ispunjavanju

mjerila iz 23. i 24. poglavlja i

komunikacija i koordinacija

saEvropskomkomisijomi

državama članicama.

POBJEDA:

Nakonpreuzi-

manja funkcije glavnogpre-

govarača saEvropskomuni-

jom, štoćetepreduzeti kako

bi seproces integracija sa

EUubrzao, a zemljapribliži-

la evropskimstandardima?

DRLJEVIĆ:

Rad, rad i samo

rad. To je moj moto, to je ono

što jeste obilježje ove Vlade i

to jeono što je sadanajpotreb-

nije u integracionomprocesu.

Konačno, to je i ono što jav-

nost,spravom,odnasočekuje.

Dakle, preuzimanjem dužno-

sti glavnog pregovarača bio

sam svjestan da i mene i moj

tim očekuje težak posao, ali i

odlučandamu se profesional-

no i upotpunosti posvetim.

Što se tiče konkretnih zadata-

ka, naš prvi i glavni posao je

koordinacijaradapregovarač-

ke strukture na ispunjavanju

mjerila iz 23. i 24. poglavlja i

komunikacijaikoordinacijasa

Evropskomkomisijom i drža-

vama članicama. Ovo je, kako

je javnosti poznato, jedan od

naših najvećih izazova. No,

nakon uvida u stanje nemam

ni trunke sumnje dami taj po-

sao možemo uspješno okon-

čati, uz određene promjene u

organizaciji i radu pregova-

račke strukture.

POBJEDA:

Štozapregovore

CrneGore i EUznačepro-

mjeneupregovaračkoj

strukturi, odnosno formira-

njeKancelarije za evropske

integracije?

DRLJEVIĆ:

Formiranjem

Kancelarije za evropske inte-

gracije u okviru Kabineta

predsjednika Vlade, koordi-

nacijapregovaračkogprocesa,

kao i odgovornost za sprovo-

đenje preuzetih obaveza su

podignutenavišinivo, čimesu

dodatno osnažene. Na taj na-

čin smo, prije svega, poslali ja-

snu poruku da integracija Cr-

ne Gore u EU ostaje državni

prioritet.Novimodelćeosigu-

rati bolju koordinaciju rada,

kakounutar sameVlade, tako i

sa ostalim granama vlasti, ali i

svim relevantnimdruštvenim

akterima i doprinijeti bržem i

kvalitetnijemsprovođenju re-

formi,teboljimrezultatimana

terenu koji će se odraziti na

život i radnašihgrađana.

Dakle, očekujem veću efika-

snost, posebnouoblasti vlada-

vine prava. Iako postoje zna-

čajnirezultatinasvimpoljima,

potrebno je još dosta posla ka-

ko bi efekti promjena bili vid-

ljiviji. Ono što želim su kon-

kretni rezultati i nastojaću da,

zajedno s mojim timom i cije-

lom pregovaračkom struktu-

rom, to i ostvarim. Tunećebiti

nikakvihkompromisa.

Kao diplomata, tokom pret-

hodnogperioda samimaopri-

liku da živim i radim u jednoj

od država članica EU, Italiji i

osjetimštaznačievropskikva-

litet života. Upravo to je ono

što želimo za naše građane.

Svjestansamdatrebajošdosta

rada, ali evropski standard

življenjanijenedostižanciljza

nas. Ali da bismodobili evrop-

ski kvalitet života, najprije su

nam potrebni evropski kvali-

tet rada i evropski učinci.

Crna Gora je tokomproteklih

šest godina ostvarila veoma

dobar integracioni rezultat,

uprkos brojnim izazovima,

poputnovogpristupauprego-

vorima ili male administracije

koja mora odgovoriti zahtjev-

nim obavezama na putu pre-

ma EU. Siguran sam da će iz-

mjenepregovaračkestrukture

osigurati da sve ono što smo

kvalitetno radili u prethod-

nomperiodu uspješno i efika-

sno privedemo kraju, zaokru-

žimo zahtjevan reformski rad

u svim oblastima i pripremi-

mocjelokupnodruštozačlan-

stvouEU.

POBJEDA:

Uposljednjem

IzvještajuEKonapretku

CrneGorenavodi seda

određeni progres postoji, ali

dapostoje ,,boljke“društva

koje su i daljeprisutne, kao

što jenedovoljnoprimije-

njenavladavinaprava. Ka-

kvepomakena tomplanu

možemoočekivati unared-

nomperiodu?

DRLJEVIĆ:

Imajući u vidu

novi pristup koji je prvi put

primijenjen u slučaju Crne

Gore, jasno je da su mjerljivi

rezultati u oblasti vladavine

pravauslovzanapredakupre-

govorima sa EU. EK je u po-

sljednjem Izvještaju notirala

ostvareni napredak, ali i uka-

zala na ono čega smo i sami

svjesni i na čemu posvećeno

radimo, a to su upravomjerlji-

vi rezultati u oblasti pravosu-

đa, temeljnih prava, borbe

protiv korupcije i organizova-

INTERVJU:

Aleksandar Drljević, glavni pregovarač Crne Gor

Očekujemvidlji

uvladavini pra

PODGORICA

-Odbor za

politički sistem, pravosu-

đe i upravurazmatraćeu

četvrtakPredlog zakona

opredsjednikuCrneGo-

re, kojimjepredviđeno

da, poslijeprestanka

funkcije, imapravonana-

knaduzarade i dakoristi

službeni automobil savo-

začem.

Predsjednikdržave,popre-

stanku funkcije, moći će da

koristi kancelariju i da za-

posli po jednog savjetnika i

administrativnog radnika.

Predlogom zakona o pred-

sjedniku Crne Gore, koji je

utvrdila Vlada, predviđeno

jeda ta pravamože koristiti

najduže pet godina.

Navodi se da je jedan od

osnovnih ciljeva zakona

stvaranje okvira koji će

obezbijediti omogućavanje

primjerenih prava pred-

sjedniku za vrijeme vršenja

funkcije i prava po njenom

prestanku, kao i dignitet

funkcije predsjednika.

- Takođe, utvrđivanjem

prava predsjedniku Crne

Gorepoprestanku funkcije

kao što su: počasni naziv,

naknaduzarade, kancelari-

ju, pristup arhivi i pravo na

lično obezbjeđenje iskazu-

je se puno poštovanje pre-

ma instituciji Predsjednika

- kaže se uobrazloženju.

Ističe se da su u cilju obe-

zbjeđenja primjerene nor-

mative koja uređuje prava

za bivšeg predsjednika dr-

žave, a prilikom izrade

Predlogazakona,korišćena

iskustvaizakonskarješenja

država iz regiona, naročito

iz Srbije i Hrvatske koje

imaju slične pravne siste-

me, a koja su se upraksi po-

kazala pozitivna.

Zakonom je predviđeno da

po prestanku funkcije

predsjednik stiče pravo na

počasni naziv, ,,bivši pred-

sjednikCrneGore“ i dapri-

pada predsjednicima koji

su tu dužnost obavljali od

obnove nezavisnosti Cme

Gore, od 3. juna 2006. godi-

ne.

Predsjedniku po prestanku

funkcije do ispunjenja za-

konskih uslova za sticanje

prava na penziju pripada

pravo na naknadu zarade u

visini od 70 odsto zarade

koju je primio u posljed-

njem mjesecu prije pre-

stanka te funkcije, uz odgo-

varajuće usklađivanje.

- Ukoliko zasnuje radni od-

nos za vrijeme ostvarivanja

ovog prava za to vrijeme se

obustavlja isplata naknade.

Predviđeno je da ukoliko

ostvari pravo na penziju, a

onajemanjaod70odstoza-

rade, ima pravo na posebno

mjesečno primanje u izno-

su razlike između 70 odsto

zarade i penzije koju prima

- kaže se uobrazloženju.

Kako se navodi, bivši pred-

sjednik imapravodakoristi

kancelariju, da ima jednog

savjetnika i jednog službe-

nika za vršenje administra-

tivnih i tehničkih poslova,

pravo na upotrebu službe-

nog vozila sa ili bez vozača,

najduže pet godina po pre-

stankuobavljanjatedužno-

sti.

- Sredstva za ove namjene

se obezbjeđuju u Budžetu

CrneGore - kaže se uPred-

logu zakona.

U skladu sa bezbjedno-

snomprocjenomkojuutvr-

đuje nadležni organ, pred-

sjednik ima pravo na stalno

lično obezbjeđenje.

R. P.

Odbor učetvrtak

onovomzakonu

opredsjedniku

Predlogomzakona je predviđeno da,

poslije prestanka funkcije, predsjednik

ima pravo na naknadu zarade, korišćenje

službenog automobila sa vozačem,

kancelariju i može da zaposli po jednog

savjetnika i administrativnog radnika

Predsjednikupo

prestanku funkcije

do ispunjenja

zakonskihuslova

za sticanje prava

na penzijupripada

pravona naknadu

zarade uvisini od 70

odsto zarade koju je

primiouposljednjem

mjesecuprije

prestanka te funkcije,

uz odgovarajuće

usklađivanje

Iako je važnoda održimo

dobar tempoupristu-

panju, još je važnije da se

reforme koje sprovodimo

kvalitetno odraze na

životni standardnaših

građana. Upravo je to

naša vodilja upristupnim

pregovorima i nešto čime

smo obojili ovaj proces, a

što je CrnuGoru izdvojilo

kaodobar primjer unapre-

dovanjuprema EU

SkupštinaCrneGore

AleksandarDrljević