Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Ponedjeljak, 11. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

-Mojadjevoj-

čica jevrijedna, ali jojmate-

matika i fizika jednostavno

ne idu. To su trojke i poneka

četvorkanakontrolnimi po-

redvježbanjakodkuće. Situ-

acija sedrastičnomijenjaka-

da smou sedmomrazredu

odlučili da tokomcjele godi-

ne angažujemoprivatnog

profesora. Jednomnedjeljno

matematika i jednomne-

djeljno fizika. Rezultat jeoči-

gledan - dvijepeticenakraju

godine. Upotpunosti podr-

žavamangažovanjeprivat-

nihprofesora, iakocijenani-

je zanemarljiva - deset eura

počasu - kažemajkadvanae-

stogodišnjedjevojčice. Dru-

ga sagovornicaPobjede je

privatnogprofesora angažo-

valadabi njen trinaestogo-

dišnji sin imaoprelaznuocje-

nu izmatematike.

-Nijesmoznalištoćemo,jedini-

ce na kontrolnim, meni kaže da

ništa ne razumije i zato smo an-

gažovali profesora da bi makar

imao prelaznu ocjenu. Moj sin

je vrlo lijen, ali uzvježbanjekod

profesora sada će imati dvojku,

iako vrlo teško odvajamo pare

zaovečasove-kažemajkatrina-

estogodišnjegdječaka.

Ove dvije priče potvrđujuda je

trend uzimanja časova privat-

nenastavevrločestapojava, ali

je prosvjetni radnici opravda-

vaju samo ukoliko učenik ima

poteškoće da savlada gradivo.

Oni i napominju da je kvalitet

znanja, ali i mogućnost da se

ono na adekvatan način usvoji

jošuvijek imperativ formalnog

sistema obrazovanja, te da uzi-

manje privatnih časova nije

nešto što je neophodno. Ipak,

angažovanje privatne nastave

stvara se, kako primjećuju,

zbog sve češće nespremnosti

djeteta da drži pažnju i na kva-

litetan način prati časove re-

dovne nastave.

RAD I PAŽNJA

-Dasupažnja,radizaintereso-

vanost učenika u toku časova

redovne nastave bolji, vjero-

vatno ne bi bilo potrebe da se

drži jedan jedini čas privatno.

Nijesamni njen zagovornik, ni

totalniprotivnik,alinedvosmi-

sleno procjenjujući rad u školi,

privatni časovi nijesu neop-

hodni – istakla je profesorica

maternjeg jezika u Osnovnoj

školi ,,RadojicaPerović“Mirka

Živković.

Roditelji su, kako ističe, inicija-

tori držanja privatnih časova, i

to često iz nesposobnosti da

realno sagledaju i procijene

potencijalesopstvenogdjeteta.

-Mnogi roditelji precijene svo-

ju djecu, misle da oni mogu i

treba da imaju određenu ocje-

nu, i onda posežu za časovima

privatnenastavekakobisedoš-

lodoželjenoguspjeha. Takođe,

ne može se ni zanemariti priti-

sak aktuelnog trenutka jer se

očekuje da dijete upiše željenu

srednju školu i fakultetski se

obrazuje–objašnjavaŽivković.

Pitajući se otkud želja moder-

nog doba da svi imaju petice,

učiteljica u Osnovnoj školi

,,MaksimGorki“ Tanja Burzan

primjećujedauzimanjeprivat-

nih časova nije garant dobre

ocjene.

- Roditelji nerijetko misle da,

akoplateprivatnečasove,daće

dijete sigurno dobiti željenu

ocjenu. To je, naravno, greška,

nije tačno i nije uvijekmoguće.

Lijepo je da bude što više do-

brih ocjena, ali je često situaci-

ja na kojoj se insistira nerealna

– ističeBurzan.

Ona smatra da lakši i kraći put

nije i bolji, te da je, budući da je

formalno obrazovanje dug

proces koji traje, važno naučiti

dijete da ga prihvati i iskoristi

ono što mu se kroz taj sistem

pruža.

- Različit je rad kod kuće, indi-

vidualno i uodjeljenjuna času.

Dešavaseda roditelj dođe i tvr-

di da dijete sve zna kod kuće, a

u školi dobije 3 ili 2. To nijesu

istemogućnosti. Ima djece ko-

juroditeljinaviknudaimčitaju

zadatke, a u školi to moraju

sam.Takođe,punojedjecekoja

svojim zalaganjem i samostal-

nim radom dolaze prije do re-

zultata, od onih koji idu na pri-

vatnečasove.Važnojevaspitati

dijete da bude pažljivo na času

i da postavlja pitanja i neće biti

potrebezaprivatnimčasovima

- ističeBurzan.

BRZITEMPO

Ipak, kakoprimjećujuŽivković

i Burzan, potrebu za uzima-

njemprivatnih časova u velikoj

mjeri opravdava savremeni ži-

votni tempo i zauzetost rodite-

lja poslovnim obavezama, što

imneostavljadovoljnoprostora

daseposvetedjeci.Krozčasove

privatne nastave, u ovimsluča-

jevima,primjećujeBurzan,pra-

ti se školski raduglavnomdjece

nižih razreda, kada im je i rodi-

teljski nadzorneophodniji.

- U tim slučajevima privatni

profesori u kontinuitetu prate

raddjeteta. Šta seprešloodgra-

diva, domaći zadaci, koliko je

dijete spremno da prenese in-

formaciju...-objašnjavaBurzan.

Promjene unutar savremenog

sistema obrazovanja, u dijelu

smanjenjaobimagradivapogo-

dovale su dijelomafirmaciji re-

dovnog časa, smatraju naši sa-

govornici. Ipak, još uvijek

brojnaodjeljenja,navodiŽivko-

vić, ograničavaju mogućnosti

profesora da se posveti svakom

učenikuponaosob.

- Kako god, djeca vole da im se

posveti pažnja, da ih istaknete.

Ipak, u svakodnevnoj praksi to

nije uvijekmoguće. Takođe, ia-

kosepređepredviđenogradivo,

često se nema vremena da se

ono dovoljno utvrdi. Možda se

nekad i ne stigneda sedovoljno

provježba na času, a rijetki su

oni učenici koji će samostalno

touraditikodkuće.Unemalom

broju slučajeva naviknuti su da

imseserviraiutimslučajevima

privatnanastava senamećekao

mogućnost –smatraŽivković.

BILI SMOTEMELJNIJI

Posmatrajući isti fenomen,Bur-

zan primjećuje da gradivo jeste

redukovano, ali da je moderan

časisuvišeopterećeniuključuje

ponavljanje, usvajanje novog

gradiva i rekapitulaciju, što, ka-

kosmatra,ipaktrebapreispitati.

-Kad smomi bili đaci, bio je čas

obrade,pavišečasovautvrđiva-

nja i nekako smo s te strane bili

temeljniji.Sadsedostatogaradi

brzo i prelazi brzo i to je karika

kojanedostaje. Potrebno jenaći

način da znanje bude trajnije,

daseneučisamozaocjenu.Na-

ša djeca jesu bistra, ali sa ova-

kvimznanjem, apokazuje seda

nije baš neko, moramo se zapi-

tati kuda ćemo i šta ćemo – na-

pominjeBurzan.

Ipak, privatni časovi su oprav-

dani, primjećuju naše sagovor-

nice u slučajevima u kojima

učenikrealnonemožedasavla-

danekidiogradivailiizodređe-

nih razloga nije u mogućnosti

daredovnopratinastavu.Tako-

đe, navodi Burzan, kada se go-

vori o učenicima nižih razreda,

rad sa privatnim nastavnikom

nekada može da doprinese da

se dijete otvori ili prevaziđe

problemprihvatanja institucija

nastavnika i škole.Upravcudo-

datnog rasterećenja najmlađih,

ona jemišljenjadaprvačiće i ne

trebaocjenjivati.

Ocjenjujućidajeizboruvijekna

roditeljima, prosvjetne radnice

ističu da navikavanje djeteta na

privatnunastavukodnjegamo-

že da razvije naviku da mu se

određenisadržajiserviraju,kao

idadorješenjadolaziprečicom,

čestoneulažući dodatni napor.

-Pitanjejekakoinakojinačinto

utičenaformiranjedjeteta.Ako

roditelj navikne dijete da mu

olakšava, zašto onda on to ne bi

iskoristio.Dijetečijiroditeljini-

jesu umaterijalnoj mogućnosti

neće ni pomisliti na privatnu

nastavu. Ali onaj ko ima novca

onhoće,jerćenjegaroditeljuči-

ti da mu olakšava i da mu krči

put, ne radimomi to – kazala je

Živković.

Pobjeda je stupila u kontakt sa

nekoliko profesora koji privat-

no daju časove, ali nijesu htjeli

da javnogovorenaovu temu.

IzMinistarstvaprosvjetenavo-

de da nastavnik može, uz na-

knadu, pripremati učenika radi

polaganja ispita i postizanjabo-

ljeguspjehaizodređenogpred-

meta,poduslovomdaučenikne

pohađa redovnu nastavu, niti

polaže ispite u školi u kojoj na-

stavnik radi. Takođe, kako pre-

ciziraju, lice koje ispunjava

uslove za obavljanje poslova

nastavnika, a nije u radnomod-

nosu, može se baviti priprema-

njem učenika kao osnovnom

djelatnošću.

- Nastavnik koji obavlja ovu

djelatnostdužanjedaseprijavi

nadležnom organu opštine i

nadležnoj prosvjetnoj inspek-

ciji.

Obim gradiva u osnovnoj školi

je prošlogodišnjom reformom

smanjen dodatno, tako da cije-

nimo da sami obim gradiva ne

možebiti ili nebi trebaloda bu-

de razlog uzimanja privatnih

časova.Uciljupoboljšanjauslo-

vaukojimanastavnicirade,kre-

nuloseiusmanjenjebrojadjece

u odjeljenjima, pa nakon proš-

logodišnje reforme taj broj je

28, odnosno 30 uz odobrenje

Ministarstva–navela jePRMi-

nistarstva prosvjeteMilica Le-

kić.

I.KRUNIĆ

IZMEĐU POTREBE I LUKSUZA:

Roditelji učenika osnovnih škola sve češće angažuju privatne profesore

Jedni ganjajuuspjeh,

drugi prelaznuocjenu

Za prosvjetne

radnike privatni

časovi su

opravdani

samo u

slučajevima u

kojima učenik

realno nemože

da savlada neki

dio gradiva ili

iz određenih

razloga nije u

mogućnosti da

redovno prati

nastavu. Za

roditelje je to

ponekad jedini

izlaz da dijete

završi razred

Slučajeve kada su privat-

ni časovi isključivo izbor

roditelja, dijete ih ne želi i

zadovoljno je ocjenom koju

ima u školi, Živković oštro

osuđuje. Ona smatra da u tim

momentima roditelji griješe

jer namećući djetetu sop-

stvene ambicije, inhibiraju

njegove vlastite sklonosti, a i-

nitete i ono se pod pritiskom

na kraju povinuje onome što

ne želi.

- Nekada roditelj u prvom

osnovne zamisli ,,moje dijete

će biti genijalac, mora biti

odličan, lučonoša“. To je i

pitanje frustracija, puno rodi-

telja to radi. Potpuno je neo-

pravdano jer je dijete pod

stalnompresijomda mora

uspjeti. Imala sam slučajeva

da dijete zna za četiri, ima tu

ocjenu i zadovoljno je njome,

ali je nesrećno jer mama i

tata žele pet. Ne mogu biti

nepravedna nekada u tom

domenu i profesori griješe,

pa nepotrebno forsiraju dije-

te – ispričala je Živković.

Nenametatidjetetusopstveneambicije

Detalj iz jednepodgoričke škole

MirkaŽivković

MilicaLekić

TanjaBurzan