Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Tema

Nedjelja, 10. jun 2018.

Broj razvoda stalno raste, nezvanični podaci pokazuju zanimljive tendencije

Žene suspremnijeda

kažu „ne“ lošembraku

Slabiju inicijativumuževa da se razvedu, jedna od

sagovornica vidi u tome što su, kaže, muškarci po prirodi

više lijeni u odnosu na žene i kada zamisle kroz kakav

procesmoraju da prođu, ne preduzimaju ništa. Stoga

ostaju u takvombraku i nadaju se da će biti bolje

PODGORICA

Bez obzira

štobroj razvedenihbrakova

posljednjih godina vrtogla-

vo raste, nepostoji zvanična

statistikaotomekoihnajče-

šće pokreće – žene ili muš-

karci.

Ipak, iskustvo advokatice Ve-

sne Cimbaljević je pokazalo

da se u 70 odsto slučajeva že-

ne odlučujuna taj korak.

- Tim postupkom one odgo-

varaju na konvencionalne

uloge supružnika koje još ni-

jesu u saglasnosti sa promje-

nama na području jednakosti

polova – objasnila je Cimba-

ljević.

Ona ističeda suženenajčešće

nezadovoljne kvalitetom od-

nosa u braku u odnosu na ve-

zu koju su imale s partnerom,

prije nego su se odlučile da

,,stanuna ludi kamen“.

PROMJENA

Crpeći primjere iz svog okru-

ženja, sociologAndrijaĐuka-

nović smatra da se sve više

žena odlučuje na razvod.

-Jedanodmogućihfaktoraza

sve učestalije razvode može

da bude emancipacija i veće

slobode koje žene počinju da

uživaju u društvu. Ranije su

žene bile spremnije da se žr-

tvuju za porodicu i da, pored

nasilja koje su trpjele, ostanu

u porodici. Danas sve više že-

na stremi karijeri i svojim in-

teresovanjima, a srećune vidi

samo u stvaranju porodice.

Žene su, što je dobro, spre-

mnije da se bore za sebe i da

ne pristajupo svaku cijenuda

ostanu u braku. Postaju više

finansijski nezavisne i spo-

sobne da same o sebi brinu -

objašnjavaĐukanović.

Dakle, drugačije su vrijedno-

sti u kojima današnje žene i

djevojke žive – dodatno ih

ojačava i pruža immogućno-

sti koje ranije nijesu imale. To

direktno utiče na povećanje

mogućnosti razvoda.

On vjeruje da su se žene teže

Prema statistici Monstata,

posljednjih pet godina

3.643 braka završilo se

razvodom.

Prošle godine u odnosu na

2016. godinu zabilježen je

porast broja razvedenih

brakova za 8,8 odsto, odno-

sno sa 703 na 765. U 2016.

bilo je 21,8 odsto razvoda

više nego godinu ranije.

- U 2015. godini razvedeno

je 577 brakova, što je 1,2

odstomanje u odnosu na

prethodnu godinu, odno-

sno na 1.000 sklopljenih

brakova broj razvedenih je

150,4. U 2014. razvedena su

584 braka, što je za 17 odsto

više nego godinu ranije - na

1.000 sklopljenih brakova

zabilježeno je 166 razvoda.

U 2013. razvedeno je 499

brakova, a godinu ranije

515 – navedeno je na sajtu

Monstata.

Zapetgodina

3.643razvoda

Pomišljenju advokatice

Vesne Cimbaljević, ako se

ljudi već razvode, neka to

čine na lakši način – spora-

zumno.

- Medijator je poseban insti-

tut u našempravu i on ima

drugačiju ulogu od advo-

kata. Cilj medijacije je da se

postigne dogovor između

stranaka u vezi svih pitanja

važnih za donošenje odluke

o razvodu braka, kao što su

vršenje roditeljskog prava,

dioba zajedničke imovine i sl.

Kao advokat, na sreću, imam

znatan broj slučajeva gdje

samnakon inicijalnog raz-

govora sa klijentima uspjela

da imukažemna prednosti

sporazumnog razvoda braka.

Mogu reći da se većina mojih

klijenata razvelo sporazu-

mno – istakla je Cimbaljević.

Najbolji jesporazumni razlaz

odlučivale na raskid braka

zbogstraha i osudezajednice,

budući da se smatralo da ,,že-

na treba da trpi i nosi porodi-

cuna svojimleđima“.

- Žene su spremnije da kažu

,,ne“ lošem braku. Prema mi-

šljenjumnogihstručnjakako-

ji se bave ovom tematikom,

razlogzaovupojavujerazlika

izmeđužene imuškarcaupo-

gledu shvatanja braka i poro-

dice. Žene su te koje emotiv-

nije sve to doživljavaju, koje

se trude da sve drže na okupu

i koje na neki način drže sve

pod kontrolom. S druge stra-

ne, muškarci su samim skla-

panjem braka ostvarili onu

ulogukoja seodnjihtraži i što

je društveno uslovljeno, ali su

mnogo slobodniji u ponaša-

njuubraku.Usmisludaimaju

više slobodeda sekreću, da se

druže, jerposhvatanjuvećine

muškaraca kući ostaje žena

koja će se pobrinuti za sve što

treba. Na neki način žena slu-

ži da bude u kući i da ispunja-

va porodične potrebe. To se,

kako vidim, mijenja i nema

višepunoženakojebipristale

na takav odnos – ističe Đuka-

nović.

KADPREKIPI

Advokatica koja je željela da

bude anonimna da se njeni

klijenti nebi prepoznali upri-

či, zaPobjeduobjašnjavada je

tokom svog dugogodišnjeg

iskustva više nailazila na pri-

mjere žena koje žele razvod,

iako ni broj muškaraca, kako

kaže, nije bio zanemarljiv.

Slabiju inicijativu muževa da

se razvedu, kako ističe, vidi u

tomedasumuškarcipopriro-

di više lijeni uodnosuna žene

ikadazamislekrozkakavpro-

ces moraju da prođu, ne pre-

duzimajuništa. Stogaostajuu

takvom braku i nadaju se da

će biti bolje.

Međutim, da i muževima zna

da ,,prekipi“, najbolje je obja-

snila slučajemna kojemradi.

- Vodim upravo postupak,

moj klijent je muž koji je po-

krenuo postupak razvoda.

Žena traži nenormalno viso-

kualimentaciju, čakni nepri-

hvata stan koji joj je obezbije-

dio. Odlučio se na ovaj korak

jer mu je žena pola godine

prijetila razvodom zbog pre-

ljube koju je počinio na po-

slovnom putovanju u ino-

stranstvu. On je pokušao da

izgladi stvar, da se iskupi, po-

što ništa nije pomagalo, on je

nakon pola godine pokrenuo

postupak koji traje već skoro

godinu dana. Kroz postupak

se dokazalo da je ona sa njim

bilaisključivoizinteresajerje

on dobrog materijalnog sta-

nja. Pokazalo se i to da žena

prije njegove preljube nije is-

punjavala bračne obaveze i

bila nezainteresovana za nje-

ga, tako da je njegova prevara

donekle i opravdana – priča

sagovornicaPobjede.

Kada je slučaj gotovo dove-

dendokraja, kažeadvokatica,

žena je promijenila advokata

samo da bi još odugovlačila

postupak i na taj način se sve-

tila mužu, pritom ne razmi-

šljajući kako je sve to iscrplju-

juće za njihovo dvoje djece

– ističe ona, dodajući da, na-

žalost, poznaje još žena koje

na taj način ,,tjeraju inat“.

(NE)SLOGA

Prema riječima advokatice

Vesne Cimbaljević, najčešći

razlog za razvod braka je loša

komunikacijaizmeđupartne-

ra, koja brzo dovodi do čestih

svađa.

-Toseuvećinislučajevadeša-

va zbog miješanja roditelja,

počinjenih preljuba i proble-

ma sa novcem. Žene se uglav-

nomžalenalošukomunikaci-

ju, na to da vode odvojene

živote, na alkoholizam i nasi-

lje.Muškarci najčešće zamje-

raju ženama da ih ne poštuju,

da donose odluke ne pitajući

ih, a ono što nikako ne mogu

da oproste jeste – prevara.

Krizni periodi u braku su

uglavnom prve godine. Tada

je pred bračnim drugovima

puno pitanja - gdje će da žive,

kako da organizuju život, ka-

kav odnos da imaju sa njiho-

vim porodicama i prijatelji-

ma,kolikoćekoimatislobode.

Stvar se komplikuje ako se taj

period poklopi sa dolaskom

bebe, koji iziskuje nove oba-

veze.Nizakstepentolerancije

kod mladih bračnih parova

jedan je od ključnih razloga

za razvod braka – precizira

Cimbaljević.

NOVAC

Čuvena rečenicaOskaraVajl-

da ,,kad siromaštvo uđe na

vrata, ljubav bježi kroz pro-

zor“ govori da je novac ,,ču-

var“mira i sloge udomu.

Andrija Đukanović je mišlje-

nja da loša ekonomska situa-

cija može da stvori razdor u

porodici.

-Mogućejedaseljudiodluču-

ju da prekinu brak upravo iz

razloga jer ne mogu da obez-

bijede uslove za dostojan-

stven život porodice. Kriza u

novčanikudovodineminovno

do porodičnih konflikata, koji

se najčešće razrješavaju ra-

zvodom. Iskustveno znamo

da čimljudi nemoguda obez-

bijede dovoljno sredstava za

život počinju da se međusob-

no optužuju. Supružnici

okrivljuju jedno drugo za na-

stalu situaciju što dovodi do

lošihodnosaigubljenjapovje-

renja, a završava razlazom –

zaključujeĐukanović.

I. TERZIĆ

VesnaCimbaljević

AndrijaĐukanović

70

odsto razvoda se

pokrene na

inicijativu žena

Ilustracija

Kaddođedomimoilaženja

trebabirati lakši put