Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Nedjelja, 10. jun 2018.

Intervju

tskih protesta 1968.

sto toga, masa je uzvratila:

„Veljko, vodi nas!“

POBJEDA:

Gdjedavas vo-

di?

RISTIĆ:

U Beograd. Nakon

Veljka Vlahovića, na ,,pozor-

nicu“ je izašao moj drug Vla-

dimirMijanović.

POBJEDA:

Vlada ,,Revolu-

cija“, student sociologije?

RISTIĆ:

Da, upoznao sam te

sa njim…

Kada je završio govor, Vlada

je, zajedno sa mnom, prišao

Milošu Miniću, kojem smo

pokušali da objasnimo šta se

zapravodogodilo,zaštoprote-

stujemo. Sve je bilo mirno,

normalan razgovor… Odjed-

nom, prolomio se urlik:

,,Ubij!“,nakonkojegjemilicija

svomsilomkrenula na nas.

POBJEDA:

Ko je izdaoko-

mandu?

RISTIĆ:

BrankoPešić. Narav-

no, nastao je haos, bežanija.

Međuprvima,pendrekpogla-

vi dobio jeMilošMinić, kojeg

smo nas nekoliko, videvši ga

poluonesvešćenog, uhvatili

pod miške i vukli ga sve dok

nije došao svesti.

POBJEDA:

Milicija ganije

prepoznala?

RISTIĆ:

Nije. Milicija je na-

stavila da nemilosrdno tuče

po nama. Tukli su profesore –

Ljubo Tadić je, sećam se, do-

biobatine,DragoljubMićuno-

vić takođe – studentkinje,

starije ljude koji sunamse bili

pridružili. Kada su, bežeći joj,

stigli do skvera na NovomBe-

ogradu, studenti su sa tog

ogromnog gradilišta pokupili

kamenice, motke, daske i po-

čeli dagađajumiliciju. Tuča je

trajala petnaestak, dvadeset

minuta.

„Jebem ti zemlju u kojoj tuku

predsednika Skupštine!“, vi-

kao je nekona sav glas.

Bio je toDušanMitević,mladi

novinar TV Beograd, koji je

snimaoprilog zaDnevnik.

Odjednom, odjeknuo je pu-

canj; odmah zatim – još dva!

Milicionerkojijebiosateranu

ćošakzgradeipremakojemje,

nameravajući da ga izgaze, tr-

čalo desetak studenata, izva-

dio je pištolj i tri puta opalio u

vazduh. Tajac! Milicioner je i

dalje držao pištolj uperen u

studente.

E, tada sam video šta znači

hrabrost.

POBJEDA:

Ko jebiohra-

bar?

RISTIĆ:

MilošMinić.

„Bacito!Bacito!“,vikaojeidu-

ći samkamilicioneru.

Nakon treće naredbe, milicio-

ner je polako spustiopištolj.

,,Ko komanduje milicijom?“,

nastavio je da viče predsednik

Skupštine.

Iako su među nama bili save-

zni, republičkiigradskisekre-

tar unutrašnjih poslova, ogla-

sio se policijski vodnik.

„Naređujem: sva milicija kod

Skupštineopštine, svi studen-

ti za mnom u Studentski

grad!“, rekao jeMilošMinić.

Samo jedan čovek nije poslu-

šaonaređenje.

POBJEDA:

VladaMijano-

vić?

RISTIĆ:

Vlada! Nastavio je ka

Beogradu, gdje je, idući odba-

šte do bašte, od kafane do ka-

fane vikao: „Na fakultete, svi

na fakultete, zauzmite fakul-

tete!“

POBJEDA:

Što se za tovri-

jemedogađalouStudent-

skomgradu?

RISTIĆ:

Miloš Minić je po-

zvaopredsednikaCKSKSrbi-

je Petra Stambolića i predsed-

nika Vlade Đuricu Jojkića da

odmah dođu u Studentski

grad; u suprotnom, podneće

ostavkunamestopredsednika

Skupštine Srbije, pretio im je.

Taj razgovor je slušalo nas pe-

desetak studenata.

Na kraju, politički vrh Srbije

stigao je u Studentski grad, ali

od toga nije bilomnogo vajde.

Ubrzonakonsastanka,svistu-

dentisupolakokrenulinasvo-

je fakultete. Tog popodneva,

ceo Beogradski univerzitet

biojeokupiran.Nasvimfakul-

tetimaodmahsuodržani zbo-

rovi studenata, formirani ak-

cioni odbori… Univerzitetski

odbor Saveza studenata i Uni-

verzitetskikomitetSavezako-

munista podržali su okupaci-

juBU.

POBJEDA:

Kako jeBUdo-

bio imeCrveni univerzitet

,,KarlMarks“?Uknjizi Ži-

vot unevremenuDragoljub

Mićunović tvrdi da je tadaš-

njepartijsko rukovodstvo

SrbijenamjeravalodaBUda

imeJosipBrozTito, što su

spriječili LjuboTadić i prak-

sisovci, koji supredložili

kompromisno rješenje: Uni-

verzitet ,,KarlMarks“.

RISTIĆ:

Prvo, BU je nazvan

,,Crveni univerzitetKarlMar-

ks“, ane ,,KarlMarks“, kakoto

oni danas tvrde. Drugo, ko su,

bre, ti praksisovci?! Budući

nacionalisti, američki stipen-

disti, soroševci, tobožnji borci

zaljudskaprava?!Odcelepro-

fesorske bulumente koju po-

minješ nisu ostala dva pristoj-

na čoveka . Zag rebačk i

praksisovci - profesor Milan

Kangrga, Gajo Petrović, Pre-

dragVranicki –ozbiljni su lju-

di; ovi naši, izuzev Mihaila

Markovića koji je zaista filo-

zof, puki supisci predgovora.

POBJEDA:

Jesu li studenti

formulisali nove zahtjeve

ili…?

RISTIĆ:

Minimalnizahteviza

prekid štrajka bili su da se

smene odgovorni za sukob

studenataipolicije–dakle,sa-

vezni, republički i gradski se-

kretar unutrašnjih poslova -

kao i glavni urednici Borbe,

Politike i Televizije Beograd.

IstenoćijeuDnevnikuTVBe-

ograd prvi put emitovan

objektivan, tačan i preci-

zan izveštaj o student-

skom protestu, posle če-

ga smo zaključili da se

naši zahtevi ipak uvaža-

vaju.

Ubrzo smo krenuli da štam-

pamo letke sa minimalnim

studentskimzahtevima.

POBJEDA:

Gdje ste ih

štampali?

RISTIĆ:

Kada sam, kao novo-

izabrani predsednik Akcio-

nog odbora tog dana došao na

FDU, naš dekan, čuveni film-

skireditelj,gospodiničlanCK

Radoš Novaković, predao mi

je ključeveAkademije.

,,U podrumu imaš geštetner i

200.000 listovapapira;možeš

da štampaš celu noć“, rekao

mi je. ,,Ne zaboravi samo da

mi, kad završite, vratiš ključe-

ve“.

Lazar Stojanović i ja smo te

noći odštampali desetine hi-

ljada letaka, koje smo ujutro

rasturali radnicima u Rakovi-

ci, uVodovodu, uEPS-u, uBe-

ku… Borka Pavićević, jedini

deklarisani maoista na BU,

Mida Stevanović i ja smo, se-

ćam se, istog prepodneva sta-

jali uMasarikovoj ulici deleći

letke prolaznicima. Sa ogro-

mnim šeširom na glavi i raz-

mazane šminke, Borka je pla-

kala oduzbuđenja,

shvativši da su odjednom svi

prozori zgrade uMasarikovoj

bili oblepljeni našim lecima.

Ljudi su izlazili na prozore,

mahali nam, pozdravljali.

POBJEDA:

Tito jeuvrijeme

demonstracijanaBrioni-

ma?

RISTIĆ:

Jeste. Zanimljivo je

da je većina političara koja je

Tita obaveštavala o događaji-

ma na BU tvrdila da je reč o

,,neprijateljskoj delatnosti u

koju su umešane strane oba-

veštajne službe“, o ,,ujdurmi

kojuorganizujupraksisovci“ i

sl.Neki odnjihsu tražili inter-

venciju vojske.

Sadrugestrane,izveštajisluž-

bi bezbednosti govorili su da

je reč o spontanom student-

skom pokretu, o socijalistički

orijentisanoj omladini, koja

protestuje bez upliva stranog

uticaja i stranih agenata.

POBJEDA:

Kako je reago-

vaoTito?

RISTIĆ:

Tito se oslonio na

izveštaj dvojice ljudi - Miloša

Minića i Vlajka Begovića. Od-

mah se vratio u Beograd i 9.

juna sazvao sednicu Predsed-

ništva CK SKJ. Za razliku od

ostalih, nije govorio; slušao je

kakočakitadašnjipredsednik

omladine Jugoslavije Janez

Kocijančič osuđuje demon-

stracije i traži najoštriju poli-

cijsku intervenciju.

„Kako te nije sramota?!“, vi-

knuo je na njega Svetozar Vu-

kmanovićTempo.,,Sjeditamo

i ćuti!“

Na kraju, Tito je u izjavi TV

Beograd, emitovanoj tekuve-

če, rekaodasustudenti upra-

vu, da seunašemdruštvudo-

g a đ a j u s t va r i ko j e s u

nedopustive. Što je, naravno,

šokiralo mnoge članove CK

SKJ, koji nisu znali da je Tito

dao izjavu medijima, a još

manje da je podržao studen-

te.

Tito je tevečerinekeodsvojih

saradnika pozvao da zajedno

pogledajuDnevnik.

POBJEDA:

Tito je, dakle,

biobolji režiser čak i od

Vas?

RISTIĆ:

Titojebiočistgenije!

Jedini političar u svetu koji je

podržao omladinu.

POBJEDA:

Kako je taomla-

dinadočekalaTitovgovor?

RISTIĆ:

Najveći broj nas je

bio oduševljen. Zadovoljni,

razišli smo se nakon odigra-

nog Kozaračkog kola ispred

Pravnog fakulteta. Kasnije je

dogovoreno da se demonstra-

cije, sve do ispunjenja stu-

dentskih zahteva, nastave u

septembru.

POBJEDA:

Krajemjuna ‘68,

Tito jeodržaogovorna

Kongresu sindikata, uko-

jemjenapao studente. Za-

što? Što sepromijenilo?

RISTIĆ:

Nije nas napao!

POBJEDA:

Opet braniteTi-

ta! Kakonije?!

RISTIĆ:

Ne branim ga, samo

ti kažem da nije! Glavni refe-

rat održao je Edvard Kardelj,

koji nas je napao zbog ,,nepri-

jateljske delatnosti “. Reč je

bila o pokušaju da se, razvod-

njavanjem Titovog govora,

pomire dve zavađene unutar-

partijske struje.

POBJEDA:

PoVašemsudu,

što suglavne tekovine stu-

dentskepobune ‘68?

RISTIĆ:

Nažalost, student-

ska pobuna ’68. iskorišćena je

za skori udar na temelje jugo-

slovenskog društva: na soli-

darnost, na ravnopravnost

građana, na nacionalnu rav-

nopravnost i sl.

Srpska i hrvatska partija pre-

duzele suopsežneakcijekako

biBUi zagrebačkoSveučilište

pretvorile u bastion naciona-

lizma. Srpskapartija jeveoma

svesnoSANUdalastatuspoli-

tičkog faktora, čime jeAkade-

mija, prvi put u svojoj istoriji,

zauzela mesto Univerziteta.

Sa BU, koji je uvek bio napre-

dan i levo orijentisan, izbacili

su osam profesora, zamenili

studentska rukovodstva, hap-

sili ljude, zabranjivali knjige,

predstave. Taj dogmatski na-

pad izveli su takozvani srpski

liberali - Latinka Perović i

MarkoNikezić.

POBJEDA:

Liberali su smi-

jenjeni 1972, aosamprofe-

soraBUokojima govorite

izbačeno je januara 1975.

Dakle, njihnijesumogli iz-

baciti LatinkaPerović i

MarkoNikezić.

RISTIĆ:

Ali je u njihovo vre-

mesvepripremljeno.Do1974,

to je pitanje bilo isuviše oset-

ljivo.

POBJEDA:

Kakoviditeka-

snijuulogu šezdesetosma-

ša?Gdje suzavršili?

RISTIĆ:

Još u vreme protesta

1968. znali smo da je u stu-

dentski pokret ubačen i jedan

broj studenata-provokatora,

koji susarađivali saUDB-omi

koji danas, bez ikakvog zazo-

ra, govoreomomživotu, ode-

monstracijama ’68. U kojima

su, inače, imali beznačajnu

ulogu. Ko je u to vreme bila

Sonja Liht, ko je bila Nataša

Kandić, ko Milan Nikolić?!

Niko!E,upravosuti,,šezdese-

tosmaši“, oni koje godinama

plaćaju razni soroši i ostali,

danas promovisani u ,,auten-

tične svedoke i učesnike“ stu-

dentske pobune ‘68! Što je

koješta.

TamaraNIKČEVIĆ

POBJEDA:

Pomenuli

ste titogradske stu-

dente…

RISTIĆ:

I titogradski

studenti su bili solidarni

sa nama na BU. Uosta-

lom, trećina studenata

BU dolazila je iz Crne

Gore. I te 1968, baš kao

i 1941, crnogorski levi-

čari dali su ogroman

doprinos revolucio-

narnom i naprednom

karakteru BU.

Podrškaiz

Titograda

Kakavvišepartijski

sistem?! Sve su to laži

nekadašnjih ljevičara

koji se danas stide

svojihbiogra ja. Ilija

Moljković, lektor u

šezdesetosmaškom

Studentu, bio je jedini

čovjek koji je tokom

govora na student-

skomprotestu ’68.

bio izviždan. Znaš

li zašto? Zato što je

predlagaouvođenje

višepartijskog siste-

ma u SFRJ. Jedini!

cijalistički

mentalisti

NaslovnicaPobjedeodčetvrtka , 6. juna 1968. godine