Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Nedjelja, 10. jun 2018.

U fokusu

PODGORICA

-Univerzitet

DonjaGorica, shodnopraksi

koju ima, svakog radnogda-

na tokomjunaotvaravrata

svojih fakulteta zabuduće

studente i njihove roditelje,

vezanoza razgovor i savje-

tovanjepopitanjunjihovih

afiniteta, talenata i opredje-

ljenja zabudućuprofesio-

nalnukarijeru.

Kada suupitanjuuslovi studi-

ranja, Univerzitet pruža be-

splatno školovanje za sve stu-

dente koji su dobitnici Luče.

Studenti mogu dobiti besplat-

no školovanje tokom cijelog

studiranja akopolože sve ispi-

te i ostvare prosjek iznad de-

vet. Uvažavajući socijalne pri-

like u Crnoj Gori, za svako

drugo dijete iz porodice koje

upisuje UDG školarina je 20

odsto niža. Treće i svako slje-

deće dijete iz porodice ne pla-

ća školarinu. Školarina iznosi

1.500 eura godišnje (dva se-

mestra) i postoji mogućnost

plaćanja školarine u tri rate (u

tom slučaju školarina iznosi

1.600euragodišnje). Fakulteti

UDG nastavu i aktivnosti or-

ganizuju u skladu sa inovativ-

nimmodelom studija. Prilike,

studentske aktivnosti, studij-

ske boravke i usavršavanja,

ljetnje škole, seminare, radio-

niceidr.kojenudiUniverzitet,

podrazumijevaju pokrivene

sve ili većinu troškovaposred-

stvomrazličitih stipendija.

Zainteresovani maturanti koji

želeviše informacijavezanoza

uslove studiranja, razgovor sa

akademskim i stručnim ka-

drom Univerziteta, mogu se

javiti radnim danima na pultu

Studentske službe i biće imor-

ganizovansastanaksazaposle-

nimnafakultetuilifakultetima

koji suusferi interesovanjabu-

dućih studenata.

N.K.

Najviše

brucošana

Filozofskom

fakultetu

PODGORICA

-Bazapodata-

kaUniverzitetaCrneGore

pokazujedasubrucošiprošle

ipretprošlegodinenajvišebili

zainteresovani zaupisnaFi-

lozofski fakultet jer jezabilje-

ženodasezatestudijeprije

dvijegodineprijavilonjih516,

odnosno lani ihjebilo518, dok

jetaustanovapolicencimogla

upisati samooko300stude-

nata.

Za studiranje na ovom fakulte-

tu, odnosno na humanističkim

naukama, više suseprijavljivale

osobe ženskog pola, negomuš-

kog. Tako se lani za upis na filo-

zofiju, sociologiju, geografiju,

istoriju, obrazovanje učitelja,

pedagogiju, predškolsko vaspi-

tanjeilipsihologijuprijavilo388

studentkinja i 130 studenata,

dok je u 2016. godini bilo 410

muškaraca i 106žena.

STATISTIKA

IzUniverzitetaCrneGorekaza-

li su za naš list da, kada je riječ o

statistici koja se tiče najvećeg

broja prijavljenih brucoša, za

Filozofskim fakultetomne zao-

staje puno ni Ekonomski fakul-

tet. Za izučavanje ovih nauka

lani je bilo zainteresovano 496

studenata, a pretprošle godine

ihjebilo478,alijelicencombilo

mogućeupisati oko390. Intere-

santno je da i na ovomfakultetu

dominirajustudentkinje.Prošle

godine je prijavu za upis podni-

jelo310studentkinjai186stude-

nata, a pretprošle godine ih je

bilo 340, dok je muškaraca bilo

138.

Treće mjesto na listi koja broji

najviše prijavljenih brucoša za-

uzima Elektrotehničkifakultet,

koji je prošle godine željelo stu-

dirati 427 studenata, dok ih je

godinuprijebilo415,alicencom

je propisano da semože primiti

oko330.Zaizučavanjeovihteh-

noloških nauka, međutim, više

subili zainteresovanimuškarci.

Podaci iz arhiveUCGpokazuju

da je lani bilo 351 prijavljenih

studenata, dok je studentkinja

bilo 76, a godinu ranije je regi-

strovan321muškarac i 94žena.

- Napominjemo da je teško go-

voriti o stepenu interesovanja

brucošazafakulteteidatirealnu

procjenu i uporednu mjerljivu

analizu ukoliko se ima u vidu da

u skladu saZakonomo visokom

obrazovanju,član30,maksimal-

ni broj studenatanaodređenom

studijskomprogramu propisuje

rješenje o licenciranju koje do-

nosi Ministarstvo prosvjete.

Kodmnogih fakulteta ovaj broj

se popuni u prvomupisnomro-

ku– istakli susaUCG.

Dodalisu,takođe,datrebaimati

u vidu da se fakulteti među so-

bom razlikuju po broju studij-

skih programa, uz činjenicu da

zapojedinestudijskeprograme,

kakvi su programi umjetničkih

fakulteta, presudni sudrugi fak-

tori, kao što su lični potencijali i

talenti.

Odgovarajući na pitanje kakav

trend, kada je riječ o upisu bru-

coša, očekuju ove godine, kažu

da je tokomposljednjih godina

njihovo interesovanje jednako,

samanjimoscilacijama.

-Dokmjestapredviđenajavnim

konkursombudu pretežno po-

punjena– istakli su.

INTERESOVANJE

Naveli su, takođe, da podaci o

broju prijavljenih brucoša za

prošlu i pretprošlu godinu po-

kazuju da ih je najviše na druš-

tvenim naukama -2857, koje

obuhvatajuEkonomski, Pravni,

Fakultet političkih nauka, Fa-

kultetzaturizamihotelijerstvo,

Fakultet za sport i fizičko vaspi-

tanje. Na drugommjestu se na-

laze tehnološke nauke, za koje

seuovomperioduprijavilo2385

studenata, a ove nauke izučava-

ju se na Elektrotehničkom, Po-

morskom, Građevinskom, Ma-

š i n s k o m , Me t a l u r š k o

tehnološkom i Arhitektonskom

fakultetu. Neštomanje brucoša

bilojenahumanističkimnauka-

ma - 1988u sklopukojih jeFilo-

zofski fakultet, Filološki, Fakul-

tet dramskih umjetnosti,

Fakultet likovnih umjetnosti i

Muzička akademija. Na prirod-

nimnaukama, odnosno na Pri-

rodnomatematičkomfakultetu

prošle i pretprošle godine pri-

javljeno je 539 studenata, a na

medicinskim naukama, odno-

sno naMedicinskom fakultetu

je zabilježeno da ih je bilo 730

prijavljenih, dok je na poljopri-

vrednimnaukama, odnosno na

Biotehničkom fakultetu regi-

strovan371brucoš.

Kada je riječ o traženimkvalifi-

kacijamanatržištu,nedavnojei

izMinistarstva prosvjete saop-

šteno da su to najčešće kvalifi-

kacije iz oblasti elektronike i

elektrotehnike, građevine, tu-

rizma i hotelijerstva, ali da su,

takođe, tražene i kvalifikacije iz

oblasti pravnih i ekonomskih

nauka.

N.Đ.

ZadobitnikeLučebesplatnoškolovanje

Univerzitet Donja Gorica tokom juna otvara vrata za buduće studente i njihove roditelje

Prema statističkimpodacima, studentkinje su i dalje najviše

zastupljene u društvenimnaukama, tako da se u prethodne

dvije godine prijavilo 1835 studentkinja u odnosu na 1022

studenta. Iz Univerziteta Crne Gore kažu i da je vidljiva goto-

vo tri puta veća zastupljenost studentkinja u odnosu na stu-

dente u humanističkimnaukama.

- U prethodne dvije godine, ukupan broj studentkinja u odno-

su na studente je bio 1441 u odnosu na 557. Međutim, zani-

mljiv podatak je da je na Prirodno-matematičkom fakultetu

broj prijavljenih studentkinja za upis na prvu godina studija

veći u odnosu na studente. U prethodne dvije godine bilo je

284 studentkinje u odnosu na 255 studenata - istakli su.

Sa druge strane, kako dodaju, u tehničko-tehnološkimnauka-

ma je gotovo tri puta manja zastupljenost studentkinja.

U prethodne dvije godine, ukupan broj studentkinja u odno-

su na studente je 663 u odnosu na 1722 studenta – naveli su

sa UCG.

Studentkinjanajvišena

društvenimnaukama

Podaci Univerziteta Crne Gore

za prethodne dvije godine

Drugomjesto po popularnosti drži

Ekonomski fakultet, a treće Elektrotehnički

UniverzitetDonjaGorica

Kakonapraviti pravi izbor