Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Nedjelja, 10. jun 2018.

Ekonomija

CETINJE

-Potpredsjednik

Vlade iministarpoljoprivre-

de i ruralnograzvojamrMilu-

tinSimović i gradonačelnik

prijestoniceAleksandarKa-

šćelanotvorili susinoćnaNje-

gušimanovoizgrađeni kom-

pleks -Etnoselo„Sveti

Georgije“.

Uetnoselu,kojesenalaziumje-

stuKrstac, zaposlena su 32 rad-

nika, aunarednomperiodupla-

nirano je upošljavanje još

desetak radnika. Turističko na-

selje ima 15 bungalova i dva

apartmana,modernoopremlje-

nih i ambijentalno uklopljenih,

najveće kategorije, sa brojnim

pratećim i ekskluzivnim sadr-

žajima za odmor i rekreaciju. U

izgradnju kompleksa investira-

no jeoko7,5milionaeura.

Na svečanom otvaranju, pot-

predsjednik Vlade mr Milutin

Simović izrazio je zadovoljstvo

što, kako jekazao, svakodnevno,

širom Crne Gore, svjedočimo

uspješnim ostvarenjima krea-

tivnih, odvažnih i održivih pre-

duzetničkih ideja.

NJEGUŠI

- Ponosni smo što je Crna Gora

svečešćaadresaostvarenjapre-

duzetničkih vizija u brojnim

oblastima, koje realizuju i do-

maći i strani preduzetnici - ka-

zao jepotpredsjednikSimović.

On je izrazio zadovoljstvo zbog

ostvarenja još jedne preduzet-

ničke vizije, posebno što se pro-

jekat realizuje u prijestonici, na

Njegušima – ,,simbolu našeg

državnog, istorijskog, slobodar-

skog i kulturnog identiteta, vri-

jednosti i trajanja“.

- Etno selo ,,Sveti Georgije“ je

primjerprojektakoji objedinju-

je brojne crnogorske kompara-

tivneprednosti.Ovajprojekatje

spoj neponovljivih prirodnih

ljepota i izdašnih darova priro-

de, strateški građenog i prepo-

znatljivog turističkog brenda,

koji Crnu Goru pozicionira u

sami vrh svjetskih lista najbrže

rastućih i najpoželjnijih turi-

stičkih destinacija i za goste i za

investitore - kazao jeSimović.

Takođe jenaglasio i da je to spoj

prepoznatljive gastronomske

ponude oplemenjene tradicio-

nalnimgostoprimstvom.

UCrnojGorisezagosteizaput-

nikenamjernikeoduvijekčuva-

la i iznosila najbolja hrana sa

kojom se raspolagalo. Tako je

biloiuvremenimakadajemanj-

kavalo i za ukućane. Takvo go-

stoprimstvo, utemeljeno vjeko-

vimaizanas,krasiiovovremenu,

modernu, naprednu, otvorenu,

sigurnu i stabilnu Crnu Goru.

Posebangastronomskidoživljaj

turistima predstavlja boravak

na našem selu. Na selu, gdje se

put hrane odnjive i farme do tr-

pezemjeri metrima, gdje hrana

ima više boje, više mirisa i više

ukusa i domaćinski se servira u

porodičnomstilu.

Potpredsjednik Simović ističe

dajevalorizacijasvihovihpred-

nosti moguća u povoljnompo-

slovnom ambijentu, koji Vlada

posvećeno gradi i unapređuje u

neprekidnoj, otvorenoj i par-

tnerskoj komunikaciji sa lokal-

nom samoupravom, preduzet-

n i c i m a , p o s l o v n o m i

investicionomzajednicom, do-

maćomi stranom.

Uspješna realizacija ove i broj-

nihdrugihpreduzetničkihideja

i projekata, prema njegovim ri-

ječima, najbolja su potvrda

opravdanosti i dobrog pravca

ukupnih napora koje Vlada u

kontinuitetu ulaže u strateško

planiranjerazvoja,ujačanjepo-

slovnog ambijenta, kao i potvr-

da da Crna Gora predstavlja

atraktivnu i turističku i investi-

cionudestinaciju.

Simovićjekazaodajesiguranda

će i ovaj kompleks svojim

uspješnim radom doprinositi

daljim iskoracima i rezultatima

i lokalne i crnogorske ekonomi-

je, da će zaposleni u njemu vri-

jedno raditi i biti motivisani za

takav rad, da će se obezbijediti

društveno odgovoran i partner-

ski odnos sa lokalnom zajedni-

com i da će se uspostaviti obo-

strano korisna saradnja sa

domaćimproizvođačimahrane.

UBRZANIRAST

Gradonačelnik prijestonice

Aleksandar Kašćelan istakao je

zadovoljstvo zbog realizacije

projekta na Njegušima i prilike

da se danas, otvaranjem kom-

pleksa, slavi neimarstvo i po-

slovni uspjeh investitora, njiho-

vihsaradnika,lokalnezajednice,

a posebno, kako je kazao, sugra-

đanakojirješavajujednoodnaj-

važnijihživotnihpitanja–zapo-

slenje.

– Zamene je to, u ovom trenut-

ku, prvi veliki uspjeh ovog pro-

jekta jer znam da će oni drugi,

veliki, tek uslijediti. Zato, ne-

mojte mi zamjeriti što ću prvo

zaposlenima u Etno selu „Sveti

Georgije“ čestitati početak rada

ištoćubitislobodandaimporu-

čimda budu vrijedni, poslovni,

uslužni kako to i dolikujeonima

koji radeuugostiteljstvu i turiz-

mu. Čestitam i investitoru na

mudromizborudaovakavkom-

pleks gradi na Njegušima jer

samuvjerendaće senjegova in-

vesticija isplatiti - kazao je Ka-

šćelan, koji je, između ostalog,

izrazio uvjerenje da se otvara-

njem ovog turističkog objekta

stvaraju uslovi da Cetinje i nje-

gova okolina budumanje tran-

zitna turistička destinacija, a vi-

šekrajnjeodredište.

Gradonačelnik je istakao da su

otvaranje novih radnihmjesta,

pokretanje privrednog života

grada, obezbjeđivanje stimula-

tivnihmjerazaulaganje i poslo-

vanje, umrežavanje domaćih

proizvođača i promocija doma-

ćih proizvoda samo neki od ra-

zvojnih prioriteta uprave prije-

stonice.

- Snažno podržavamo državne

politike koje imaju za cilj razvoj

preduzetništva i samozapošlja-

vanja, administrativnih kapaci-

teta i sveukupne infrastrukture.

Vjerujemo da u sinergijskom

djelovanju lokalnih i nacional-

nih vlasti, biznis asocijacija, do-

maćih i stranih kompanija i in-

vestitora, možemo stvoriti

preduslovezaubrzanirastiodr-

živi razvoj - kazao jeKašćelan.

J. ĐUKANOVIĆ

CrnaGora svečešće

jemjestoostvarenja

preduzetničkihvizija

U etno selu, koje se nalazi u

mjestu Krstac, zaposlena su

32 radnika, a u narednom

periodu planirano je

upošljavanje još deset.

Turističko naselje ima 15

bungalova i dva apartmana

sa brojnimpratećim i

ekskluzivnimsadržajima

za odmor i rekreaciju

Potpredsjednik VladeMilutin Simović otvorio etno selo na Njegušima

PODGORICA

- Saradnja elektroenergetskog sektora i Pri-

vrednekomore jedobra, ali semožedodatnoosnažiti uče-

šćemte asocijacijeuunapređenjuzakonodavstva, organizo-

vanjemokruglih stolova i javnihrasprava, kao i edukacijomi

promocijomprojekata izoveoblasti.

Na sastankupredstavnikaPKCGi elektroenergetskihkompani-

ja, koji jeodržanučetvrtak, saopšteno jeda sukapacitetiKomo-

re, kao institucionalnog partnera donosiocima odluka na una-

pređivanju poslovnog ambijenta u Crnoj Gori, na raspolaganju

elektroenergetskomsektoru.

PredsjednikPKCGVlastimirGolubovićkazao jeda jetaasocija-

cijaspremnadaorganizujemeđunarodnukonferencijunakojoj

bi predstavnici proizvođača, regulatora i distributeraelektrične

energije razmijenili iskustva na teme koje predloži taj sektor.

On je pozvao predstavnike elektroenergetskog sektora da uče-

stvuju na međunarodnoj konferenciji o ekonomiji, koju PKCG

krajemoktobra tradicionalno organizuje uBudvi.

- ProjektiWB6 energetske zajednice, koji se odnose na unapre-

đenje infrastrukture, kandidovani sukao jednaodpotencijalnih

tema koje se mogu razmatrati na konferencijama - navodi se u

saopštenjuPKCG.

Sastanak sapredstavnicima elektroenergetskog sektora organi-

zovan je u ciljudodatnog snaženjameđusobne saradnje.

Sastanku su prisustvovali predstavnici PKCG, Elektroprivrede,

Crnogorskog elektrodistributivnog sistema, Crnogorskog elek-

troprenosnog sistema (CGES), Regulatorne agencije za energe-

tiku i Crnogorskog operatora tržišta električne energije.

R.P.

Dodatno jačati saradnju

Sastanak predstavnika elektroenergetskog

sektora i Privredne komore

PODGORICA

- Indeksi ipro-

metMontenegroberzepali su

ovesedmiceukojojnijebilo

značajnijihekonomskihdeša-

vanja.

Pokazateljvrijednostidesetnaj-

boljihkompanija,MNSE10 i in-

deksMONEXpali su neznatno

na 755,08 poena, odnosno na

9.717,73boda.

Promet, realizovan kroz 48

transakcija, pao je 3,7 puta uod-

nosu na prošlosedmični i izno-

sio je67,35hiljadaeura.

Najveće učešće u prometu ima-

le suakcijeJugopetrola, 30,6hi-

ljada. Dionice te kompanije su

pale 1,5odstona 11,1 eura.

Kompanija Jugopetrol predsta-

vila je ove sedmice novu vrstu

goriva, ekonomi, koje je dostu-

pno na svim EKO benzinskim

stanicama širomCrneGore.

Iz kompanije je saopšteno da

novoekonomigorivoomoguća-

vaušteduodčetiriodstouodno-

sunapostojećedizel.

Gubili su i Luka Bar deset odsto

na 16,2 centa, Port of Adria tri

odstona11,02iCrnogorskielek-

troprenosnisistemneznatnona

55,01 cent.

KompanijaPortofAdria, kojom

od kraja 2013. godine većinski

gazduje turski Global ports,

prošlu godinu je završila neto

gubitkomod 1,43 miliona eura,

dok akumulirani gubici iznose

26,2milionaeura.

N.K.

Mirna sedmica naMontenegroberzi

Opaopromet

Obilazaketnosela „Sveti Georgije“

PODGORICA

- U Tivtu boravi 2.720 gostiju, 30 odsto više u

odnosu na isti prošlogodišnji period.

Prema podacima lokalne Turističke organizacije, od ukupnog

broja gostiju, 2.580 je stranaca, prenosi Radio Tivat.

U hotelima je smješteno 956 turista, u odmaralištima 27, dok

privatni smještaj koristi 1.740 gostiju.

R. P.

UTivtu30odstovišegostiju

Podaci Turističke organizacije