Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Nedjelja, 10. jun 2018.

Politika

ujednoišansazaIrakdasesta-

bilizira iako je rano o tome još

govoriti konkretnije.

Istovremeno, podržavam vla-

duIračkogKurdistanajersuse

pokazali ne samo kao sjajni i

pouzdani borci u borbi protiv

ISIL-a nego su pokrenuli i

sproveli niz reformi koje vode

ka demokratizaciji društva,

nakon dugogodišnje autokrat-

ske vladavine Sadama Husei-

na. Primili su veliki broj izbje-

glica, ne gledajući na etničko

porijeklo, a manjinama, Jezi-

dima,hrišćanima,Turksmeni-

ma, Šabakima i ostalim garan-

tovalijednakapravaiodređene

autonomije upodručjima gdje

žive.

Irački Kurdistan, uz sve svoje

interneprobleme, jestenajsta-

bilniji dio u Iraku i ukoliko se

postigne dogovor sa novom

vladom Iraka, prvenstveno

oko ravnopravne raspodjele

finansija iz Bagdada, moguće

da će se moći početi razgova-

rati i rješavati ostala osjetljiva

pitanja koja su opterećivala

odnos između Bagdada i Erbi-

la.

POBJEDA:

Što semožeoče-

kivati ubudućnosti odCen-

tra za transatlantskeodno-

se?

TOPERIĆ:

Centar za transa-

tlantske odnose prolazi kroz

proces transformacije. Ima-

mo i imat ćemo i daljeodlične

odnosesaSAIS-om.Našipro-

grami su se značajno proširili

i razvili posljednjih godina,

pa je razlog transformacije

isključivo administrativne

prirode jer smo postali pre-

zahtjevni univerzitetu sa

brojnim tehničkim i papiro-

loškim obavezama, koje mo-

raju prolaziti kroz razne ad-

m i n i s t r a t i v n e u r e d e

univerziteta, kako bi uspješ-

no vodili sve programe i to ne

samo u Vašingtonu nego ši-

rom svijeta. Ta transformaci-

ja označava osnivanje novog

nezavisnog tink-tenka, dakle

lansiraćesenoviidentitetkoji

će nastaviti tekuće programe,

ali o tome više drugi put.

POBJEDA:

Uz sveovo i

svjetski stepoznati pijani-

sta. Imali stekoncerte širom

svijetauključujući i čuveni

Karnegi hol uNjujorku.

Umjetnik ste zamirUNE-

SKO-a, svirali saZubinMeh-

tom. Nastupate li još?

TOPERIĆ:

Rijetko. Ionako

mijeteškouskladitisveodgo-

vornosti koje sada imam.

Ipak, sviraosamhumanitarni

koncert u Tokiju za djecu iz

Fukušime, nakon katastrofe

koju je pogodio taj dio Japa-

na. Sa Tom Jazdgardijem, ta-

da direktorom ofisa za jugoi-

stočnu i centralnu Evropu u

Stejt dipartmentu (a sada na-

šim, američkim, envojom za

pitanja holokusta pri Stejt di-

partmentu), svirao sam če-

tvororučno, na koncertu po-

svećenom žrtvama genocida

uSrebrenici uSvjetskoj banci

u Vašingtonu. Stignem vjež-

bati klavir doma, i tomi mno-

go znači, ali i pomaže u ovim

raznimmeđunarodnim poli-

tičkimvodama.

M. JOVIĆEVIĆ

PODGORICA

-Time što je

CrnaGorapostaladioNA-

TO-aprije godinu, obezbije-

dila jene samogranicenego

i nezavisnost i suverenitet,

kazao jeu intervjuuzaTV

PinkMministar vanjskih

poslovaSrđanDarmanović,

povodomgodišnjiceulaska

uAlijansu.

Govoreći o pokušajima desta-

bilizacije u našoj zemlji uoči

parlamentarnih izbora 2016. i

miješanju Rusije, napominje

današazemljanikadanijepri-

marno bila meta Rusije, već

kaodioZapadnogBalkana.

KONTROLA

- U tom smislu Rusiju je prije

svega interesovalo njeno ne-

posredno okruženje, ali je ta-

kođe proširila svoju politiku i

uticaj ili pokušavala da proširi

na druge tačke u svijetu za ko-

je je smatrala da može da us-

postavi neku vrstu kontrole,

prije svega Zapadni Balkan i

prije svega zemlje sa pravo-

slavnom većinom na Zapad-

nom Balkanu i neka žarišta

svjetska, poput Sirije itd. tako

daminitismoimalinitiželimo

da imamo loše odnose sa bilo

kim time što ćemo postati čla-

nicaNATO-a,nitije,vjerujem,

Rusija prvenstveno bila foku-

sirana na jednu zemlju od 650

hiljada stanovnika. Ali jestena

Zapadni Balkan i na činjenicu

šta je naše učlanjenje uNATO

utomsmisluznačilozageopo-

litičkuarhitekturuovogadije-

la svijeta. Tako će naši odnosi

sa Rusijomzavisiti od toga ka-

kvi budu odnosi među veliki-

ma. Mi smo sada dio jednog

saveza u kojem dijelimo i pri-

vilegije i obaveze i dijelimoza-

jedničkupolitiku.Toje, narav-

no, činjenica koju će Rusija

uzeti kao realnu i vjerujemo

da će to možda biti razlog da

naši odnosi postanu, ako ne

mnogo bolji u neposrednoj

budućnosti, onda normalniji -

kazao jeDarmanović.

Objasnio je da Crnu Goru če-

kajuznačajneobavezenaputu

kaEU.

- Društvo mora da se veoma

napregnedadostignezahtjev-

ne standarde Evropske unije,

prije svega u poglavljima 23 i

24, dakle vladavini prava.

Evropska unija, odnosno naše

članstvo je nacionalni cilj broj

jedan u Crnoj Gori nakon što

smo postali članica NATO-a.

To je politika Vlade, to je or-

jentacija kojupodržava najve-

ći dio naših građana, to je na

kraju krajeva politika koju

značajan dio opozicionih par-

tija podržava. Imali smo sada

značajnu posjetu predsjedni-

ka države u tom smislu u Bri-

selu i jamislimdamožemo na

taj proces gledati sa izvjesnim

optimizmom- kažeministar.

FINALNI PEČAT

Dodajeda je crnogorskaneza-

visnost izglasana na referen-

dumu prije 12 godina dobila

finalni pečat ulaskomuNATO

i time postala dio sistema ko-

lektivne bezbjednosti i obez-

bijedila ne samo svoje granice

nego i suverenitet i nezavi-

snost.

- Ovo je dostignuće za genera-

cije koje dolaze, možda čak

više nego za one koji su sada

ovdje. To govorim zbog toga

što je Crna Gora po prvi put u

svojoj istorijipostala instituci-

onalno dio zapadnog svijeta.

Kadakažemzapadnog svijeta,

mislimna vrijednosti toga svi-

jeta, mislim na činjenicu da

NATO nije samo zajednica

vojnih snaga, nego je to zajed-

nica demokratije. Crna Gora

je, dakle, po prvi put postala

dio te velike porodice. Mi smo

bivali blizu Zapada u svojoj

istoriji, najbliže komunistima,

jer je Tito vodio nesvrstanu

politiku,panijesmobilidioso-

vjetske imperije, a živjeli smo

dobrimdijelom, akoništadru-

go, zapadnim stilom, ali nika-

da nijesmo bili dio institucije.

Sada jesmo i kada se završi

proces time što ćemoući uEU

bićemo u potpunosti dio naj-

razvijenijeg dijela svijeta - ka-

zao jeDarmanović.

N.K.

Ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović povodom

godišnjice članstva u Alijansi

UlaskomuNATO

CrnaGorapečatirala

nezavisnost i stabilnost

BERANE

-Na sjedniciOp-

štinskogodboraSocijalistič-

kenarodnepartije, koja je

održana jučeuBeranama,

izabran jenoviOdbor i pred-

sjednik te stranke. Umjesto

dosadašnjegpredsjednika

DragoslavaŠćekića, ovu

funkcijuunarednomperio-

duobavljaćeTihomirBoga-

vac. Sjednici jeprisustvovao

i prvi čovjekpartijeVladi-

mir Joković.

Šćekić je prethodnih šest go-

dina bio na čelu beranskog

SNP-a, on će i dalje biti pot-

predsjednik SNP Crne Gore i

predsjednik opštineBerane.

Novi Opštinski odbor SNP-a

ima 148 članova, od kojih su

sto osamnovih, dok su još če-

trdeset njih članovi tog odbo-

ra po funkciji.

Iz SNP-a je potvrđeno da će

nanarednojsjedniciOpštin-

skog odbora biti izabrani

potpredsjednici i Izvršni

odbor.

Podsjećamoda je SNPna

lokalnim izborima, odr-

žanimumartuove godi-

ne, kao jedan od koalici-

onih partnera u koaliciji

Zdravo Berane i Demokra-

tama nastavila da vrši vlast u

Beranama.

V.J.

Bogavacnovi predsjednik

Zasijedao Opštinski odbor Socijalističke narodne partije Berane

Dr Saša Toperić je rođen

u Sarajevu, živio u Izraelu

do odlaska u Ameriku,

gdje živi i radi već preko

dvije decenije. Do prošlog

mjeseca je bio direktor pri

Centru za transatlantske

odnose SAIS pri Džon

Hopkins univerzitetu u

Vašingtonu zadužen za

rad sa 25 zemalja koje

uključuju Mediteran,

Bliski istok i zemlje zaliva.

Kao izaslanik predsjedniš-

tva Bosne i Hercegovine

u SjedinjenimAmeričkim

Državama 2003. godine

pokrenuo je rad na tzv.

aprilskompaketu ustav-

nih promjena u BiH. Obja-

vio je pet knjiga na SAIS-u

koje su publikovane na

Brukingsu, o Iračkom

Kurdistanu, Alžiru, Medi-

teranu, te viziji 2020. za

BiH. Knjiga o Turskoj i

transatlantskimodnosi-

ma je potpuno rasproda-

na i može se naći samo

u elektronskoj verziji. Dr

Toperić je svjetski poznati

pijanista, umjetnik za mir

UNESKO-a, održavao je

koncerte u Karnegi holu,

te imao koncerte sa Zubin

Mehtom.

Biografija

Društvomora da se veoma napregne da

dostigne zahtjevne standarde Evropske

unije, prije svega u poglavljima 23 i 24,

dakle vladavini prava

Tihomir Bogavac

SašaToperić

SrđanDarmanović