Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Nedjelja, 10. jun 2018.

Politika

PODGORICA

- Vjerujem da

će, ukoliko vaša Vlada nastavi

ovim tempom raditi sa Brise-

lom, Crna Gora ući u Uniju

2025.Istotako,očekujemdaće

završeni predsjednički izbori i

izbor Ðukanovića donijeti ne-

ophodnu stabilnost, koja je

ključ daljeg ekonomskog ra-

zvoja - kaže u intervjuu Pobje-

di profesor Saša Toperić, pot-

predsjednik Transatlantske

mreže lidera uVašingtonu. Do

prošlogmjeseca Toperić je bio

direktor pri Centru za transa-

tlantskeodnosepriDžonHop-

kinsuniverzitetuuVašingtonu

zadužen za rad sa 25 zemalja

koje uključujuMediteran, Bli-

ski istok i zemlje zaliva. Opti-

mista je što se tiče budućnosti

CrneGore.

POBJEDA:

Kakovidite situ-

acijuuCrnoj Gori nakonula-

skauNATO?

TOPERIĆ:

Ulazak Crne Gore

u Alijansu je ogromno dosti-

gnuće za vašu zemlju. Sprovo-

đenje reformi i usaglašavanje

evropskih standarda će Crnu

Goru ne samo uvesti u EU, ne-

go će dugoročno koristiti svim

građanima, omogućiti priliv

investicija, teosigurati kvalite-

taniprosperitetanživotgrađa-

na.Vjerujem,ukolikovašaVla-

da nastavi ovimtempomraditi

sa Briselom, da će vaša zemlja

ući u Uniju 2025. Isto tako,

očekujemda će završeni pred-

sjednički izbori i izbor

Ðukanovićadonijetineophod-

nu stabilnost, koja je ključ da-

ljeg ekonomskog razvoja.

Raduje skorija najava o većem

uključivanju opozicije u rad

parlamenta jer je parlament

mjesto gdje treba voditi razgo-

voreiuticatinadonošenjekva-

litetnihzakonskih rješenja.

Od ključnog interesa i ono što

jepredmetpažnjeiuVašingto-

nu je sloboda medija, koja

predstavljaosnovudemokrati-

je, te objektivno i nepristrasno

izvještavanje. Kada ovo kažem

ondamislimkako na elektron-

ske, tako i štampanemedije.

Takođe,odgovornostjenaVla-

di,aliinaopozicijidanađunaj-

bolja rješenja za odblokiranje

rada Sudskog savjeta, koja tre-

bajubiti dugoročna, kvalitetna

i u skladu sa međunarodnim

standardima.

U narednom periodu neop-

hodno je raditi na poboljšanju

investicione klime, jasnomde-

finisanju procedura kako bi se

omogućilo više kvalitetnih in-

vesticija sa Zapada što je, vje-

rujem, želja svih u Crnoj Gori.

Za ovo sve sada postoje realne

osnove i generalno, ja sam op-

timista.

POBJEDA:

Centar za tran-

satlantskeodnose jedržao

BalkanvidljivimuVašingto-

nu. Vi ste značajnopodrža-

vali i naporeCrneGore za

prijemuNATOi raditena

podršci EUintegracijama re-

gije. Usrijeduorganizujete i

panel ,,TheWesternBalkans:

EuropeorNot?“ Štonam

možete reći o tome?

TOPERIĆ:

Da, mnogo naših

aktivnosti su poznate široj jav-

nosti. Centar je okupio ljude

kojisujoš90-ihbiliaktivnoan-

gažovani naBalkanu te koji ra-

zumiju regiju. Tu su Daniel

Server, Majkl Halcel, Edvard

Džozef,DanielHamilton.Dra-

go nam je da ćemo imati doga-

đaj u junu koji će predstaviti

Crnu Goru kao potencijalno

uspješnu priču u regiji. Neboj-

ša Todorović je gost na Džon

Hopkins univerzitetu koji će

na panelu, zajedno sa bivšim

visokimzvaničnicima Stejt di-

partmenta Tomasom Kantri-

menom i Hojt Jiem, te Maj-

klom Halcelom i Danielom

Serverom, uglednim profeso-

rimanaDžon Hopkinsuniver-

zitetu, govoriti na temu: ,,The

Western Balkans: Europe or

Not?“

Menijedragodamožemougo-

stiti predstavnike mlade gene-

racijenovihlidera,sapoznava-

njem međunarodnih relacija

poput Nebojše, koji bi mogli u

narednom periodu pomoći da

Crna Gora ima bolju prisut-

nost vani, naročito uVašingto-

nu. Vjerovatno znate od ranije

da Siniša Vuković sa velikim

uspjehom predaje na Džon

Hopkinsu.

POBJEDA:

Nakonpanela,

slijedi dodjelanagradevašeg

CentraHojt Jiu?

TOPERIĆ:

Hojt Ji je učinio

mnogozaBalkaničovjekjeko-

ji zaslužuje da primi priznanje

zasvojneumorniipredanirad.

Još kada bi svi u regiji radili

predano i efikasno na transa-

tlantskim integracijama koje

su prvenstveno u interesu sa-

mihzemaljaBalkana,kaoštoje

Hojt to činio iz Vašingtona,

vjerujem da bi nova evropska

vizija proširenja Unije za Bal-

kando 2025. bila još realnija.

POBJEDA:

Nedavno ste

svjedočili uameričkomKon-

gresuna saslušanjuoBalka-

nu, koje je imaloposeban

osvrt naBiH.

TOPERIĆ:

Na saslušanju se

diskutovalo o Albaniji, oMa-

kedoniji, ali većinom o BiH.

BiHima sjajnumladost i veli-

ki potencijal, ali i korumpira-

ne umrežene lidere. Dejton-

ski sporazumjedonioprijeko

potrebnimir, ali je sa stanovi-

štaSAD-apromatrankaopri-

vremeno rješenje koje se tre-

ba nadograditi kako bi BiH

postala funkcionalnija drža-

va. Koliko je nužno unaprije-

diti funkcionalni okvir, vidi se

kroz trenutni problem izbor-

nog zakona u BiH, ali i kroz

diskriminaciju građana i ma-

njina koji su tužili BiH zbog

pravne nemogućnosti uče-

stvovanjaupolitičkomživotu

zemlje. Vjerujemda će se Va-

šington i Brisel aktivnije po-

zabaviti ovim pitanjima na-

kon oktobarskih izbora u

BiH.

POBJEDA:

Kakoviditedalj-

ni razvoj situacijekada jeu

pitanjuSrbija iKosovo?

TOPERIĆ:

Vjerujem da će

Kosovo ubrzo dobiti UN sta-

tus, bez obzira da li Srbija pri-

znala Kosovo ili ne. Sa druge

strane, prijemSrbije uEvrop-

sku uniju uslovljen je rješe-

njempitanja granice saKoso-

v om i s v e o b uhv a t n im

sporazumom o normalizaciji

odnosa. Podržavamo proces

koji vodi Brisel na smanjiva-

njutenzijaijačanjumeđusob-

nog povjerenja, a pored pita-

nja opterećenim istorijom,

najbitnije jeda i Srbija i Koso-

vo nastave sa ključnim refor-

mama kako bi svojim građa-

nima unaprijedili životni

standard. Ima dobrih po-

maka i uSrbiji kadagovori-

mooEUintegracijama i to

su priče koje treba

pričati i podržavati.

POBJEDA:

Bili steprisutni u

operaciji oslobađanjaMosu-

la, boravili naprvimlinijama

frontauzvojskuPešmergi, te

imali pristupkampovima

gdje suboravili zarobljeni

vojnici ISIL-a. Kakovidite

danas situacijuu Iraku?

TOPERIĆ:

Vjerujemdaće tre-

bati dugo da se vlast u Iraku

oformi. Neočekivana pobjeda

Muqtade al-Sadra reflektuje

želju velikog broja Iračana da

imaju tehnokratsku profesio-

nalnu vladu za koju se Al-Sadr

već duže vremena zalaže, kad

je i bioukoalicijiuvlasti kojabi

suzbila izuzetno raširenu ko-

rupciju. Rast podrške socijali-

stičko-komunističkim frakci-

j ama u I r a ku g ovo r i o

zasićenostiIračanasekterijan-

skim politikama i prepucava-

njima iza kojih stoje razni spe-

cijalni interesi, prvenstveno

finansijski. Bez

ozbira što je re-

torikaAl-Sadra

b i l a p ro t i v

SAD-a, mi-

slim da ovo

može biti

INTERVJU:

Dr Saša Toperić, potpredsjednik Transatlantskemreže lidera u Vašingtonu

IzborÐukanovića

donosi stabilnost, a to

jeključdaljeg razvoja

UCrnoj Gori

je neophodno

raditi na

poboljšanju

investicione

klime, jasnom

de nisanju

procedura

kako bi se

omogućilo

više kvalitetnih

investicija sa

Zapada što

je, vjerujem,

želja svih u

Crnoj Gori.

Za ovo sve

sada postoje

realne osnove

i generalno, ja

samoptimista

– kaže Toperić

Američki kongres

Odgovornost je

naVladi, ali i na

opoziciji da nađu

najbolja rješenja

za odblokiranje

rada Sudskog

savjeta, koja trebaju

biti dugoročna,

kvalitetna i u skladu

sameđunarodnim

standardima