Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Kultura

Nedjelja, 10. jun 2018.

Festival klapa od 28. do 30. juna u Perastu

PERAST

Međunarodni festi-

val klapa Perast, koji je pro-

glašen najboljim festivalomu

2017. godini po ocjeni Nacio-

nalne turističke organizacije,

ponovo će okupiti izvanredne

klape iz okruženja i Crne Gore,

na 17. izdanju koje će biti odr-

žano od 28. do 30. juna.

Na svečanomotvaranju festi-

vala 28. juna, u 21 sat, na Pjaci

Svetog Nikole nastupiće klape

i prijatelji festivala „Kaše“

Dubrovnik, „Peruđini“ Pag,

„Maris“ Kotor, „O’dive Belcan-

to“ Berane, „Praska“ Podstra-

na, mladi glumci KFPZD, kvar-

tet lauta „Talia“ Kotor itd.

U okviru takmičarskog

segmenta, u kategoriji ženske

klape, 29. juna, od 21 sat, pred-

staviće se klape „Mirabela“

(Omiš, Hrvatska), „Peružini“

(Pag - Hrvatska), „Besida“

(Klis - Hrvatska ), „Diva“ (Široki

Brijeg - Bosna i Hercegovina),

„Uzorita“ (Sukošan - Hrvatska),

„Skontradura“ (Dubrovnik

- Hrvatska), „Maris“ (Kotor -

Crna Gora), „Mir“ (Međugorje -

Bosna i Hercegovina), „O’Dive

Belcanto“ (Berane - Crna

Gora), „Alata“ ( Podgorica -

Crna Gora).

U revijalnomprogramu nastu-

piće mješovita klapa „Camer-

ton“ Podgorica, ženska klapa

„Peružini“ Pag, ženska klapa

„Skontradura“ Dubrovnik,

muška klapa „Praska“ Pod-

strana.

Druge takmičarske večeri, 30.

juna, od 21 sat, u kategorijama

muške klape i nove klapske

pjesme predstaviće se: „Žmul“

(Omiš- Hrvatska) „Grga“

(Posušje - Hrvatska), „Concor-

dia“ (Međugorje - Bosna i Her-

cegovina), „Assa Voce“ (Pod-

gorica - Crna Gora), „Valdibo-

ra“ (Rovinj - Hrvatska), „Porat“

(Korčula - Hrvatska) i „Praska“

(Podstrana- Hrvatska)

U revijalnomprogramu nastu-

piće mješovita klapa „Sveti

Nikola“ Metković, ženska

klapa „Peružini“ Pag, te muške

klape „Valdibora“ Rovinj,

„Porat“ Korčula i „Praska“ Pod-

strana.

R. M.

Sa jednogodprethodnih festivalaklapauPerastu

UUmjetničkompaviljonu otvorena izložba slika Adele Nurković-Kulenović

Apstraktni doživljaji usredištuduše

PODGORICA

Izložba aka-

demske slikarkeAdeleNur-

ković-Kulenović, podnazi-

vom ,,Usredištuduše“,

otvorena jeupetakvečeu

Umjetničkompaviljonu.

Izložbu jeotvoriomrEthem

Mandić. Umjetnica jepod-

goričkoj publici predstavila

43 slike iz tri ciklusa, rađene

u tehnici akrilik i uljena

platnu.

Kako je za Pobjedu kazala

Adela Nurković-Kulenović,

najznačajnije kod njenih slika

jeste kolorit.

ŽIVOT

- Plohe različitih boja zapravo

predstavljaju život. Između

geometrijskih oblika, koji su

najčešće dati na mojim slika-

ma, često se pojavljuje jedna

silueta koja kao da izranja.

Ona predstavlja meni bliske

osobekojedolazeiliodlaze.To

vrijeme između njihovog od-

laska i dolaska gradi mene i

mojupriču. Nastojimda svaka

slika nosi upravo onaj naziv

koji govori o njoj. Ne volim

previšedapričamo svojimsli-

kama. Viševolimda seposma-

trač, kada dođe ispred slike,

poistovijeti sa tim - istakla je

umjetnica.

Otvarajući izložbu, Ethem

Mandić ocijenio je da su slike

Adele Nurković-Kulenović

zamišljene kao apstraktni do-

življaji temeljnih ljudskih eg-

zistencijalnih fenomena i pro-

blema kao što su istina, strah,

sloboda, vrijeme, prolaznost.

-Dakle, apstraktnihkoncepata

ljudske prirode koji nijesu ni

mogli dobiti nikakvu drugu

formu osim one koju joj je

umjetnica dala ili koja je odnje

bilazahtijevanadiktatomtema

i motiva koje je željela naslika-

ti. Kao kod najvećih umjetnika

apstrakcije, kod autorke akce-

nat je stavljen na boju i na jak

kolorit. Iz tog razloga na slika-

ma koje možete vidjeti ona je

koristila akrilik tehniku, brzo-

sušeću boju koja se ne može

mijenjati ponovnim dodava-

njemboje. Figure, lica i tijela sa

slika, iako često amorfna i be-

zoblična, unaprijed su zadata,

čvrsta, izoštrena i istaknuta u

prostoru koji je dubok, ali ne

samo to, već i višedimeziona-

lan, ritmičan, intenzivan i pun

dinamika koju stvaraju ponov-

no izmaštani i predimenzioni-

rani, apstrahirani predmeti iz

objektivne stvarnosti - smatra

Mandić.

SIMBOLIKA

On se osvrnuo i na simboliku

naslova izložbe.

- Izložba slika naslovljena ,,U

središtu duše” govori o dvo-

strukosti koju možete tražiti

na slikama i postavljati pita-

nje da li se radi o središtu au-

torkine ili čovjekove duše

uopšte, ali i o tome što vi u toj

duši vidite, kao na slici „Ti mi

reci”. U čovjekovoj duši, ako

je posmatramo kroz umjet-

ničkuvizuruAdeleNurković-

Kulenović, lica i tijela nijesu

realistična iobjektivna, većsu

datakrozsinestetičkuprizmu

u kojoj su pomiješane boje i

oblici - istakao jeMandić.

Adela Nurković-Kulenović

rođenaje1981.godineuRoža-

jama. Akademiju likovnih

umjetnosti završila je u Sara-

jevu, u klasi profesora Rado-

slavaTadića.

Član je Udruženja likovnih

umjetnika BiH. Izlagala je sa-

mostalno, kao i na mnogim

grupnim izložbama u zemlji i

inostranstvu.

Njeni radovi dio su kolekcije

Muzeja savremene umjetno-

sti i minijature u Tuzli kao i

Fondacije za muzičke scen-

ske i likovne umjetnosti, Fe-

deralnoministarstvokulturei

sporta, SarajevoBiH.

Izložbu,kojasemožepogledati

do 22. juna, organizovao je

Centarzaočuvanjeirazvojkul-

ture manjina Crne Gore u sa-

radnji sa Udruženjem likovnih

umjetnikaCrneGore.

A.Đ.

„Zimska bajka“ DinaMusta ća zatvorila festival narodnih teataraMaštanije u CNP-u

Prvi korakkavažnoj

regionalnoj adresi

PODGORICA

Šekspirova

„Zimskabajka“, urežijiDina

Mustafića, preksinoć jeu

Crnogorskomnarodnom

pozorištu spustila zavjesu

naprvo izdanje festivalana-

rodnihpozorištaMaštanije.

Manifestacija je tokom šest

dana pod krovomCNP-a oku-

pila neke od najznačajnih na-

rodnih teatara zemalja bivše

Jugoslavije, sa ciljem da do-

maćoj publici predstavi aktu-

elne regionalne pozorišne

produkcije. Pored Crnogor-

skog narodnog pozorišta, pu-

blikajeproteklihdanavidjelai

ansamble iz Bosne i Hercego-

vine, Makedonije, Slovenije,

Srbije iHrvatske.

DOBRI RAZLOZI

-Nakon posljednje festivalske

večeri imamorazlogazazado-

voljstvo. Uspjeh jednog festi-

vala mjeri se kvalitetompred-

stava, odzivom i reakcijama

publike, ali i ukupnom atmos-

ferom tokom trajanja. Čini mi

se da smo ispunili ove kriteri-

jume i da smo prije svega od-

govorili potrebamapublikeda

vidi produkcije drugih nacio-

nalnih teatara - kazala je di-

rektoricaCNP-aZoranaKralj.

Kakojenaglasila,tokomsusre-

ta sa umjetnicima i producen-

timateatarakojisuučestvovali

na festivalu, postignuti su i

konkretni dogovori o među-

sobnoj saradnji.

-Dokrajaovegodine i usljede-

ćoj pozorišnoj sezoni očekuju

PoredCrnogorskog

narodnog pozorišta,

publika je proteklih

dana vidjela i ansam-

ble iz Bosne i Herce-

govine, Makedonije,

Slovenije, Srbije i

Hrvatske

nas brojna gostovanja u teatri-

masaprostorabivšeJugoslavi-

je, a otvorene su i mogućnosti

koprodukcijskihprojekatakoji

mogubitivišestrukovažniiko-

risni za CNP. Ovo je tek poče-

tak u pokušaju da kreiramo

Festival koji će imati kontinui-

tet i koji ćepostati važna regio-

nalna pozorišna adresa. Zato

ćemo se potruditi da naredno

izdanje obuhvati širi teatarski

prostor, da bude još kvalitetni-

ji, bogatiji i sadržajniji - kazala

jeKralj.

Glumica CNP-a Žana Garda-

šević-Bulatović, koja tumači

glavnu žensku ulogu u „Zim-

skoj bajci”, izrazila je zado-

voljstvo što je Crnogorsko na-

rodno pozorište odmjerilo

snage s teatrima iz regiona.

-Radujeme što jemojamatič-

na kuća prepoznala važnost

uspostavljanja i održavanja

jednog ovakvog festivala zato

štoje i glumcimaali inašojpu-

blici, jako važno da se na neki

načinodmjerimosapozorišti-

mauregionu.Kadgodizađem

iz Crne Gore jurim u pozori-

šte da pogledamkako rade te-

atri u Evropi. Možda ću biti

neskromna, ali crnogorski

glumci zaista imaju neku po-

sebnu energiju – kazala je

Gardašević-Bulatović.

Ona kaže da je ispratila sve

predstave festivala te da je

„vidno da to nešto specifično

što imamo u krvi izdvaja naše

glumce uodnosuna ostale“.

-Festival narodnih pozorišta

pokazao je da je CNP domi-

nantno moderno pozorište,

koje pruža neke nove moder-

ne forme i čijim radom crno-

gorska pozorišna scena dobija

novikvalitet–naglasila jeGar-

dašević-Bulatović.

Pored nje, u „Zimskoj bajci“

igraju i: ZoranVujović, Slaviša

Čurović, Simo Trebješanin,

Jelena Nenezić Rakočević,

Dejan Ivanić, Aleksandar Ga-

vranić, Andrea Mugoša, Ana

Vučković, Danilo Čelebić, Ni-

kola Perišić, Petar Burić, Goj-

ko Burzanović, Dragan Račić,

Jelena Minić, Radmila Čolić,

MirkoVlahović, StevanRadu-

sinović, Srđan Tošković, Smi-

ljana Martnović, Anđelija

Rondović, Jovan Dabović, Fi-

lipĐuretić i studenti specijali-

stičkih studija studijskog pro-

gramaGlumauklasiprofesora

BranimiraPopovića (FDUCe-

tinje): Marko Todorović, Va-

njaJovićević,MilicaŠćepano-

vić, Anđela Radović i Vukan

Pejović. Muzički tim predsta-

večine:MladenNikčević,Ivan

Peković, Tatjana Krkeljić i mr

MladenPopović.

OKUPLJANJE

Podsjetimo, prvi festival Ma-

štanije 30.maja otvorilo jeNa-

rodno pozorište iz Sarajeva s

predstavom „Kralj Lir“ Vilija-

ma Šekspira u režiji Diega de

Breje.Narodni teatar izBitolja

oduševio je publiku predsta-

vom„Kockar”FjodoraM. Do-

stojevskog u režiji Dejana

Projkovskog, a Slovensko na-

rodno gledališče iz Maribora

Euripidovom „Medejom” u

režiji Olivera Frljića. Srpsko

narodno pozorište iz Novog

Sada crnogorskoj publici

predstavilo se komadom „Ot-

por” Lija Mekdugala u režiji

Sonje Petrović, a ansambl

HNK Split izveo je Jonesko-

vog „Nosoroga” u režiji Gora-

na Golovka. Za kraj, vidjeli

smo „Zimsku bajku“ Dina

Mustafićau izvođenjuCNP-a.

Festivalje,poformi,revijalnog

i regionalnog karaktera, a od

naredne godine, kako su naja-

viliizCNP-a,osimEx-YUoku-

piće i zemlje iz čitavog regio-

na.

R.M.

ŠEKSPIRZAKRAJ:

Ansambl „Zimskebajke“ CNP-a

Uspjeh jednog festivalamjeri se kvalitetompredstava,

odzivom i reakcijama publike, ali i ukupnom

atmosferom tokom trajanja. Čini mi se da smo ispunili

ove kriterijume - kazala je direktorica CNP-a Zorana Kralj

Najbolji

ansambli iz

CrneGore

i okruženja

BOJEIOBLICI:

Saotvaranja izložbeuPodgorici

D. MALIDŽAN