Previous Page  7 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 56 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Društvo

Subota, 9. jun 2018.

Urađena inspekcijska kontrola radilišta u Dajbabama

Prosvjetna zajednica nezadovoljna obrazovnimsistemom

Izvještaj ograđevini koja jeniklau

dvorištumanastirauponedjeljak

Traže smjenuŠehovića,

ali prijete i protestima

PODGORICA

Inspektor za

kulturnadobraUprave za

inspekcijskeposloveuradio

je jučekontroluradilištau

dvorištuManastiraDajba-

be, koji je „urukama“ Srpske

pravoslavne crkve, ali će iz-

vještaj biti gotov tekupone-

djeljak, saznajePobjeda.

U Upravi za inspekcijske po-

slove potvrđena nam je ova

informacija.

Inspektor je u četvrtak poku-

šao da obavi inspekciju ali se

ispostavilo da umanastiru ne-

masveštenika.Kakosmoobja-

vili, rečeno mu je da su svi na

„nekoj proslavi“.

Informaciju o ilegalnoj grad-

nji uzManastir Dajbabe obja-

vila je Pobjeda, nakon čega je

uslijedila reakcija Uprave za

zaštitu kulturnih dobara oda-

Premanašimnezvaničnimsa-

znanjima, Srpska pravoslavna

crkva u Dajbabama podiže cr-

kveni objekat u slavu ruske

carske porodice Romanov, a

na to ukazuje i podignuta ku-

pola u prepoznatljivom ru-

skomstilu.

Crnogorski pokret prošle sed-

mice, takođe, je reagovao na

ilegalnu gradnju u dvorištu

ManastiraDajbabe i podnio je

Osnovnomdržavnom tužilaš-

tvuuPodgorici krivičnuprija-

vu protiv SPCMitropolije cr-

nogorsko-primorske zbog

krivičnih djela zloupotreba

službenog položaja, devasta-

cija i prisvajanje kulturnoga

dobra.

Iz Mitropolije crnogorsko-

primorske SPCnijesmo dobili

odgovore na pitanja koja smo

imposlali.

N.Đ./K.K.

kle su kazali da nije izdata ni-

kakva dozvola za gradnju. Oni

su zatražili hitnu inspekciju,

ali je ona urađena tek sedam

dana kasnije.

Oni su tada podsjetili da je ovaj

manastir kulturnodobro, ocje-

njujući da ga SPC nelegalnom

gradnjom, kršeći Zakon o za-

štiti kulturnihdobara, urušava.

- Manastir je specifičan sa-

kralni objekat, koji pripada ti-

pu pećinskih crkava. Novosa-

građenom objektu apsolutno

nije mjesto na ovoj lokaciji -

kazali suoni tada zaPobjedu.

GrađevinaudvorištuManastiraDajbabe

Sakonferencijezanovinare

PODGORICA

Prosvjetna

zajednicaCrneGoreoptuži-

la jeministraprosvjeteDa-

miraŠehovićada lošimra-

domurušavaobrazovni

sistemi status prosvjetara

zbog čega je zatražilaodpre-

mijeraDuškaMarkovićada

ga smijeni sa te funkcije, a

ukoliko se tonedogodi, od

septembranajavljujumo-

gućnost organizovanjapro-

testa.

Predsjednik Prosvjetne zajed-

nice Krsto Vuković na konfe-

renciji za novinare pojasnio je

da su premijeru uputili dopis,

jer, između ostalog, Ministar-

stvo prosvjete mjesecima,

ignoriše njihove zahtjeve ko-

jim, kako kaže, žele da riješe

problemeuobrazovnomsiste-

mu. Iznio je potom, niz teških

optužbi na račun Šehovića –

odpolitičkeidiskriminacijepo

nacionalnojosnovi,do,,progo-

na prosvjetara“ koji mu nijesu

podobni. Zamjera ministru i

što, kako tvrdi, ne poštuje pra-

vosnažne sudske odluke, ali i

sprovodi lošu reformuna svim

nivoima obrazovanja.

IzMinistarstva prosvjete juče

nijesu željeli da komentarišu

ove optužbe.

- Nemamo komentar – kratko

suodgovorili.

ZAMJERKE

Vukovićje,nakonferenciji,od-

govarajući na pitanje Pobjede

da li očekuje da će Marković

smijeniti Šehovića, kazao da u

ovom trenutku ,,ne licitiraju

hoće li toučiniti li ne“.

-Očekujemo odpremijera jav-

ni odgovor. Preuzimanjem

mandata rekao je da se neće li-

bitidamaknebilokogministra

ako se utvrdi da tuneštone va-

lja - istakao je on.

Naveo je da, ukoliko se to ne

desi,svakakoprosvjetariimaju

mogućnost organizovanja

protesta kada od septembra

počne nova školska godina.

- Razgovarli smo o tome. Ako

trebainatrgućemodapostavi-

mo isto pitanje, ako treba

ispredzgradeMinistarstvaće-

mo da se instaliramo i postav-

ljamo pitanja dok ne dobijemo

Potpredsjednica Prosvjetne zajednice Olivera Leković je rekla

kako je u ovoj priči problem što se prosvjetari slabo čuju, odno-

sno ne reaguju na probleme sa kojima se suočavaju decenijama.

- Hoćemo da stanemo na kraj samovolji – istakla je ona.

Kazala je i da nijesu sprovedene neophodne pripreme za refor-

mu, niti su, kako je navela, urađena kvalitetna istraživanja koja

bi dala prosvjetarima određene smjernice.

- Reforma se sprovodi odjednomu svim školama i razredima,

odakle proističu brojni problemi, od neupućenosti nastavnika

u nastavni program, do nepostojanja udžbenika i problema sa

administracijom - negodovala je ona.

Ćutedecenijama

odgovor - poručio je on.

Istakao je da se pozivu za pro-

test neće odazvati oni koji su

politički angažovani i koji su

privrženi ideji političkog za-

pošljavanja.

U pismuMarkoviću oni su na-

veliislučajMileneMijovićkoju

Šehovićnijeizabraozadirekto-

ricu predškolske ustanove u

Podgorici „Đina Vrbica“, već,

kakooni tvrde, „svogpartijskog

koleguVuka Stanišića“.

- Mijović ima sudsku presudu

da jeministar prekršio zakon i

ima rješenje da je diskrimini-

sana po tomosnovu – rekao je

Vuković.

Ustvrdio je i da nastavnici mi-

mo zakona dobijaju otkaze,

pominjući i nastavnicu iz pod-

goričke škole ,,ŠtamparMaka-

rije“MirjanuVidaković.

DOKUMENTACIJA

- Imamo dokumentaciju koju

ćemo blagovremeno dostaviti,

uzsveovo, iEvropskoj komisi-

ji i pojedinim ambasadama.

Sigurno je da nećemodozvoli-

ti da to ostane prećutano – ka-

tegoričan jeVuković.

Istakao je i da jeProsvjetna in-

spekcija naložilaMinistarstvu

prosvjete u prethodnih skoro

dvije godine razrješenje duž-

nosti oko 10 direktora crno-

gorskihškola,alidajošnijedan

prijedlog nije dobio epilog.

- To je neprihvatljivo – kazao

jeVuković.

ZamjeriojeŠehovićuišto,kako

je kazao, ,,vrši diskriminaciju

po nacionalnoj, odnosno vjer-

skoj osnovi na način što je do-

nio odluku da se iz budžeta za

vjerskuškolu,MedresuuTuzi-

ma, odvaja 500.000 eura“.

-Treba saopštiti javnosti argu-

mente zašto je to učinjeno, za-

što se ne pomažu i druge insti-

tucije. Šta je sa školom iz koje

ja dolazim („Danilo Kiš“ u

Budvi)? Kiša padne i na svaka

dva metra su lavori, kao da je

bomba pala na tu školu. Godi-

nama je bezbjednost učenika i

nastavnika ugrožena – istakao

je on.

Pojasnio je da đaci Medrese

plaćaju školarinu i da je ta

obrazovna ustanova „neka vr-

sta privatne škole“.

N.ĐURĐEVAC

bog razrješenja generalne direktorice

Smjena u Radio Televiziji

Crne Gore će biti još, jer je

novi vršilac dužnosti gene-

ralnog direktora te kuće

Božidar Šundić za Pobjedu

juče rekao da „novi trener

bira najbolje igrače“.

- Smjena u Javnom servisu

će biti. Na odgovorna mjesta

doći će novinarski profesi-

onalci čijim radom će biti

unaprijeđeni programski

sardžaji ove medijske kuće.

Na nekim radnimmjestima

ostaće isti kadar, a na neka

dolaze novi ljudi. Sve ovo

da bi RTCG bio servis svih

građana. Veoma važno je da

medijska sloboda neće biti

ugrožena, pa ni pregovori sa

Evropskomunijom - poručio

je Šundić u izjavi za naš list.

Najavio je da će razgovarati

sa ljudima koji obavljaju

odgovorne funkcije u toj

kući. Rekao je da mu je čast

štomu je Savjet daomoguć-

nost da pokuša da sa timom

saradnika „nacionalni Javni

servis postavi na crnogorski

medijski prijesto, jer mu to

mjesto i pripada“.

- Radio, Televizija i portal

moraju biti u službi svoje

države i njenih građana.

Kroz raznovrsne novinarske

forme na objektivan, neza-

vistan i realan način, novi-

narski poslenici ove kuće

moraju slati u etar istinitu,

pravovremenu, opštekori-

snu i kulturno civilizovanu

informaciju. RTCG će a irmi-

sati Crnu Goru, njena dobra

i ljude, njeno stvaralaštvo,

nauku, obrazovanje, sport

i kulturu naročito - kazao je

novi v.d. generalnog direkto-

ra Javnog servisa.

Šundić:

Novi trener

biranajbolje

igrače

emitovanje tog programa, kao

i da zaposlenima u Javnom

servisu određuje ekstra hono-

rare. Vjerujemo da ćete se slo-

žiti sanama, da tonemogubiti

medijski i demokratski stan-

dardi koji karakterišu demo-

kratska društva - piše u saop-

štenju savjeta Janog servisa.

Na sjednici Savjeta RTCG u

četvrtak, Kadija je smijenjena

sa šest glasova, dok su Perko

Vukotić i Milan Radović bili

protiv,aVladimirPavićevićni-

je prisustvovao sjednici.

Njenu smjenu inicirao je Mi-

mo Daršković koji smatra da

menadžmnet imamnogo pro-

pusta u radu, ali da je neopro-

stiv ugovor koji su potpisali sa

Centrom za građansko obra-

zovanje.

PROPUSTI

Nakon što je Kadija smijenje-

na, Drašković je za funkciju

v.d. direktora predložio Boži-

dara Šundića koji je dobio po-

dršku šest članova Savjeta,

dok jedvojeglasalozanovina-

raistraživačkeemisije„Meha-

nizam“ Mirka Boškovića, ko-

j eg j e pred l ož i o Mi l an

Radović.

Kadija je inatoj sjednicipoku-

šaladaodbraniugovor saCen-

trom za građansko obrazova-

njeuzkonstatacijuda jeonbio

samopovod za njenu smjenu.

Kazala je da je samo željela

„profesionalniJavni servisko-

ji će biti medijska majka svi-

ma“.

-Jednakudistancusamdržala

od vlasti i od opozicije, a vi me

smjenjujete ne zato što sam

nesposobna već zato što sam

nepodobna. Nemamleđa i po-

nosna samna to, imamkičmu i

ne dam nikome da je slomi -

poručila jeKadija.

K. JANKOVIĆ

PODGORICA

U Crnu Goru

nije uvezena, niti stavljena na

tržište serija „plazma“ keksa,

proizvođača „Bambi“ iz Srbije,

koja je povučena iz prodaje u

Sloveniji, jer nije bezbijedna za

upotrebu – potvrđeno je Pobje-

di iz Uprave za bezbijednost

hrane, veterinu i itosanitarne

poslove.

Kako nam je rekla pomoćnica

direktorice Uprave Biljana

Blečić svi proizvodi kompanije

„Bambi“ su pod stalnimnadzo-

rom inspekcije.

- Posljednja provjera „plazma“

keksa je urađena 29. maja ove

godine i tomprilikom su labo-

ratorijski provjereni svi zahtjevi

bezbjednosti - mikrobiološki

kriterijumi, kontaminente i sve

druge supstance. Utvrđeno je

da je proizvod potpuno bezbje-

dan - kazala je Blečić.

Ministarstvo za poljoprivredu

i Uprava za veterinu Slovenije

saopštili su da je u toj zemlji

povučena sporna serija „plaz-

ma“ keksa jer je utvrđeno da je

štetna, pogotovo za djecu.

Kako prenose mediji u redov-

noj kontroli pronađeno je

prisustvo akrilamida iznad

dozvoljene količine.

Radio Slobodna Evropa pre-

nosi da Ministarstvo poljopri-

vrede Srbije ima informaciju o

potezu slovenačkih nadležnih

organa.

Nezvanično je rečeno da je

riječ o primjeni novih propisa

EU, da je u toku prelazni rok za

njihovu primjenu, ali da je Slo-

venija odmah primijenila stroža

pravila po kojima je u „plazma“

keksu veći stepen akrilamida

od dozvoljenog. Sadržaj akrila-

mida u hrani prati se od 2002.

kada je u Švedskoj utvrđen

njegov visok sadržaj u pečenoj

i prženoj hrania, a od 1994.

stavljen je na popis potencijalno

kancerogenihmaterija Među-

narodnog centra za istraživanje

kancera (IARC) i Svjetske zdrav-

stvene organizacije.

K. J.

Sa svečanosti

„Plazma“

nanašem

tržištu je

ispravna

Saposljednje sjednice

Savjeta Javnog servisa