Previous Page  6 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 56 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Društvo

Subota, 9. jun 2018.

Sindikat ljekara oštro napao direktoricu KCCG

Popović-

Samardžić:

Saučesnik

steuhaosu

PODGORICA

Sindikat

doktoramedicine obratio

se juče otvorenimpismom

direktorici Kliničkog centra

CrneGore Zorici Kovačević

upozoravajući je da iznoše-

njemneistina ili poricanjem

problema postaje „sau-

česnik haosa koji kreiraju

nekompetentni i nedobro-

namjerni ljudi“, a ona im

je uzvratila da su oni ti koji

javnosti saopštavaju netač-

ne informacije i uzbunjuju

građane.

- Ničemu ne služe aparati

i građevinski radovi koji

su Vaš nesporan uspjeh,

ako su ljekari nezadovoljni,

nesigurni i ako namnajbolji i

najmlađi svakodnevno odla-

ze – poručili su iz Sindikata

doktora.

Naveli su kako Klinički centar

nema direktora za ginekolo-

giju, direktora za patologiju

trudnoće, načelnika Odje-

ljenja za fetalnumedicinu,

načelnika za visokorizičnu

trudnoću, glavne sestre

ginekologije, nema direktora

operacionog bloka u Insti-

tutu za bolesti djece, nema

načelnika za endokrinologi-

ju, načelnika za nefrologiju,

načelnika za pulmologiju u

Institutu za bolesti djece.

- Bilo je ostavki i ranije, ali

nikad u ovolikombroju i

ovako jedinstvenih. Svojim

postupanjemdirektno ste

ugrozili rad pojedinih klinika

i odjeljenja gdje upravo ovi

iskusni ljudi brinu o zdravlju

građana, ali i edukujumlade

kolege u dijelu koji se ne

može naučiti iz knjiga – ista-

kli su oni.

Sindikat doktora medicine

zamjera Kovačević i što je

smijenila dr Vojislava Miketi-

ća, kako navode, navodno po

naloguministra Hrapovića.

- Znate, bez uvrede, zdrav-

stveni sistemmože bez

jedne Zorice Kovačević, ali

bez dr Voja Miketića, dr Azre

Begović, dr Velibora Majića,

dr Mire Samardžić, dr Vanje

Karađinović, dr Nataše Čuro-

vić, dr Slađane Radulović, dr

Snežane Pavićević, dr Nataše

Miketić… e bez njih i njima

sličnih crnogorsko zdravstvo

ne može – poručili su iz Sindi-

kata doktora medicine.

Ljuti su na Kovačević i što

nije podnijela ostavku nakon

skandala zamjene beba,

već je smijenila načelnike,

spočitavajući joj da nju štiti

politika.

- Možda se u politici ljudi lako

troše, možda ste kroz svoju

političku karijeru naučili

tako postupati sa ljudima, ali

u zdravstvu ne smijete. Ne

ako vam je cilj opšte dobro i

bezbjednost građana. Inače

ste zalutali direktorice, zalu-

tali u zdravstvo koje se ne

može voditi populizmom

i lažnimobećanjima. Ne

može (Kenan) Hrapović, ne

možete ni Vi – poručili su,

ozmeđu ostalog, iz Sindikata

u otvorenompismu koje je

potpisala predsjednica Mile-

na Popović-Samardžić.

Kovačević im je poručila da

su oni ti koji iznose neistine,

uznemiravaju građane i desta-

bilizuju rad najreferentnije i

najveće zdravstvene ustano-

ve u Crnoj Gori, pa samim tim,

kako je navela, i crnogorskog

zdravstvenog sistema.

Izrazila je i žaljenje što Sin-

dikat doktora medicine sa

njomnije uspostavio dijalog,

„već su se odlučili za neargu-

mentovane napade sa neu-

temeljenim činjenicama“.

- Svojim istupom sami sebe

demantuju uhvaćeni u kolo

sa kolegama koji najmanje

prava imaju da bilo kome

spočitavaju kada govorimo

o profesionalnom angažova-

nju i odnosu prema kolega-

ma – saopštila je Kovačević.

Ona je kategorična da su

informacije o navodnim

ostavkama ljekara na mjesto

direktora Klinike za gineko-

logiju i akušerstvo netačne,

dodajući da su pojedinim

kolegama nudili da rukovo-

de Klinikomdo imenovanja

novog direktora što su oni

odbili jer „smatraju da nijesu

još spremni za rukovođenje“.

- Imamo zainteresovanih

kandidata za direktora Klini-

ke i u toku su pregovori sa

njima. Klinika funkcioniše

redovno i načelnici savjesno

obavljaju svoje dužnosti –

navela je Kovačević.

Naglasila je i da odjeljenja

za fetalnumedicinu i visoko

rizičnu trudnoću još nijesu

formirana, pa ne mogu ni

imati načelnike. Istakla je i da

bez ikakvih problema funkci-

onišu sve jedinice Instituta za

bolesti djece, te da ljekari koji

su podnijeli ostavke „obavlja-

ju svoje redovne aktivnosti

u svojimmatičnimodjeljenji-

ma sa tom razlikom što više

ne rukovode njima“.

- U IBD-u, na Odjeljenju pul-

mologije liječi se troje djece,

Endokrinologije petoro (što

je inače veći broj od prosje-

ka, odnosno, tri pacijenta) a

nefrologije dvoje. Inače se

radi o odjeljenjima na kojima

je mali broj hospitalizovane

djece, pa je tako, na primjer,

umaju na Odjeljenju nefro-

logije pola mjeseca bilo bez

ijednog pacijenta, a pola

mjeseca samo tri. Uvjera-

vamo javnost da sve klinike

naše ustanove funkcionišu

redovno – zaključila je Zorica

Kovačević.

K. K.

Kovačević:

Širite

neistine

MilenaPopović-

Samardžić

Zorica

Kovačević

Svečanost naMedicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore

Proslavili dvijedecenijepostojanja

PODGORICA

Medicinski

fakultetUniverzitetaCrne

Gore juče je svečanomsjed-

nicomuRektoratuUniverzi-

tetaCrneGore, proslavio20

godinaodosnivanja.

Svečanosti je prisustvovalo ru-

kovodstvo UCG na čelu sa rek-

toromprof. drDanilomNikoli-

ćemipredsjednikomUpravnog

odbora prof. dr Duškom Bjeli-

com, te prorektorkama prof. dr

Đurđicom Perović i prof. dr

IrenomOrović.

Proslavi su prisustvovali i mi-

nistar zdravlja dr Kenan Hra-

pović i generalna direktorica

Direktorata za visoko obrazo-

vanje Ministarstva prosvjete

MuberaKurpejović.

Medicinski fakultet danas ima

pet studijskih programa: me-

dicina,stomatologija,farmaci-

ja, visoka medicinska škola i

primijenjena fizioterapija.

Na svim studijskimprogrami-

ma se upisuje 180 studenata

godišnje.Onjimabrine56pro-

fesora i 252 saradnika u nasta-

vi. Ima na raspolaganju četiri

amfiteatra, 12 učionica i osam

savremenihlaboratorijasapo-

trebnim sredstvima za nasta-

vu.

Praktična nastava kliničkih

pregledaodvijaseuKliničkom

centruCrneGore, Institutu za

javno zdravlje, Domovima

zdravljaPodgorica,Agencijiza

ljekove i specijalnim bolnica-

ma uDobroti, Brezoviku i Iga-

lu.

Na Fakultetu je formiran i

Centar za naučnoistraživački

rad.

Na Medicinskom fakultetu je

do sadadiplomirao481 doktor

medicine, 71 stomatolog, 190

farmaceuta, 368visokihmedi-

cinskih sestara i 830 fiziotera-

peuta.

N.K.

Savjet RTCG odbacio napade Evropske unije, OEBS-a i Stejt dipartmenta

PODGORICA

Nećemodo-

zvoliti kontroluvladajuće

partijenadJavnimservi-

som, ali ni kontroluopozici-

onihpartijani opozicionih

poslenika, bezobzirada li

oni djelujuuregistrovanim

političkimpartijama ilime-

dijima iNVO. Niti bilokome

iz inostranstva–poručio je

jučeSavjetRadioTelevizije

CrneGore, odgovarajući na

oštreprozivkepojedinih

međunarodnih i domaćih

adresa zbog smjene general-

nedirektoriceAndrijane

Kadije.

Usaopštenjusuistaklidaćedo

krajapoštovati „domaćezako-

ne, usklađene sa evropskim,

kao i utvrđene demokratske

standarde umedijskoj sferi“.

KONTROLA

- Imamo obavezu da branimo

prava novinara u RTCG, da ne

budu pod bilo čijom politič-

kom kontrolom, makar ona

imalapodršku i sa visokihme-

đunarodnih adresa - naveli su

u saopštenju.

Poručili su da ih neće pokole-

bati bilokakvi pritisci da istra-

ju u nastojanju da RTCGbude

Javni servis moderne, demo-

kratske, evropske Crne Gore.

Napisali su i da će dokazati da

brane „suštinske vrijednosti

EUkada se radi o slobodi i ne-

zavisnosti Javnogservisa i slo-

bodimedija uopšte“.

Kadijina smjena izazvala je

pažnju domaće, ali i međuna-

rodne javnosti, a iz Savjeta su

jučesaopštilidasuiznenađeni

idažalezbog izjavaportparol-

ke EEAS Maje Kocijančić,

predstavnika OEBS-a za slo-

bodu medija Arlema Dezira i

portparolkeStejt dipartmenta

HederNauert. Sinoć sureago-

vali i izEvropskeradiodifuzne

unije izražavajući bojazan za

nezavisnost Javnog servisa.

Dezir je, pored ostalog, rekao

dapolitikanesmijedasemije-

ša u rukovođenje RTCG, dok

je Kocijančić istakla da EU

smatradajeKadijinorazrješe-

nje protivno slobodi izražava-

nja imedija.

Iz Stejt dipartmenta juče je saopšteno da su razočarani zbog

odluke Savjeta da smijeni Kadiju sa funkcije.

- Sjedinjene Države razočarane su zbog smjene Andrijane

Kadije, generalne direktorke RTCG. Crna Gora mora da uradi

više da zaštiti slobodumedija i uređivačku nezavisnost svog

Javnog servisa - navodi se u saopštenju portparolke Stejt

dipartmenta Heder Nauert.

SADrazočarane

- Želimo da vjerujemo da

predstavnici EU, OEBS i SD,

nemaju sve relevantne infor-

macije i da zbog toga tako izri-

ču neutemeljene ocjene o

ugroženosti slobode i nezavi-

snosti medija smjenom gene-

ralne direktorice Javnog ser-

visa. Želimo da relaksiramo i

uvažene međunarodne par-

tnere,domaćuimeđunarodnu

javnost.Našaodluka jeupravo

na liniji onoga za šta se oni za-

lažu - za depolitizacijuJavnog

servisa i za profesionalne

standarde u skladu sa osnov-

nim vrijednostima Evropske

unije. Na liniji zalaganja da

Javni servis ne bude pod poli-

tičkim pritiskom bilo koje

strane, vlasti ili opozicije - po-

ručuju iz savjeta Javnog servi-

sa.

Smatraju da je dosadašnji me-

nadžment pogrešno razumio i

poruke i podrškumeđunarod-

nih partnera, pa je uređivačku

politiku usmjerio u drugu po-

litičkukrajnost.

NEZAVISNOST

- To se najbolje vidjelo i kroz

jučerašnji malobrojni protes-

tni skup ispred zgrade Javnog

servisa,povodomnašeodluke,

gdje su se u prvim redovima

našli i pojedini opozicioni li-

deri što nije primijećeno u in-

formaciji koja je objavljena na

sajtuOEBS-a –naveo je Savjet

RTCGu saopštenju.

Ističu da je najbolja potvrda

njihovih tvrdnji sporni Ugo-

vor između menadžmenta

Javnog servisa i NVO Centar

zagrađanskoobrazovanjekoji

je finansiran sredstvimapore-

skih obveznika Evropske uni-

je.

- Tim ugovorom je, pod fir-

mompodrške profesionaliza-

cijimedija,suštinskiugrožena

nezavisnost Javnog servisa.

Zato predlažemo Maji Koci-

jančić, Harlemu Desiru i He-

der Nauert da objave na sajto-

vima visokih institucija koje

predstavljaju sadržaj pome-

nutog ugovora, iz kojeg će se

vidjeti danepostoji sličanpri-

mjer u evropskoj i svjetskoj

medijskoj praksi. Želimo da

vjerujemodanijesu imali uvid

u njegov sadržaj, inače ne bi

takodijelili lekcije legalno i le-

gitimno izabranim članovima

SavjetaRTCGodstraneparla-

menta Crne Gore, suverene

državekoja ječlanicaOEBS-a,

članicaNATO-a i zemlja sa 30

otvorenih pregovaračkih po-

glavljauprocesupribližavanja

punopravnomčlanstvuuEU-

istakli suoni.

Napisali su da uDelegaciji EU

u Podgorici to odlično znaju,

„jer sunaknadno izvršili priti-

sak na menadžment da se

sporni ugovor koji je potpisan

netransparentno, u tajnosti,

bez znanja zaposlenih u Jav-

nom servisu, kao i bez znanja

Savjeta RTCG, isto tako ne-

transparentno dopuni sa dru-

gim aneksom, što je dodatni

argument u prilog ispravnosti

odluke Savjeta“.

- Ovaj ugovor je u osnovi pre-

kršio sva pravila novinarske

profesije, jer je omogućio jed-

noj NVO da uređuje političke

emisije na Javnom servisu, da

određuje ko mogu biti gosti i

da svojim potpisom odobrava

SmjenaKadije

bila jeodbrana

nezavisnosti

Javnog servisa

PredlažemoMaji Kocijančić, Harlemu Desiru i Heder

Nauert da objave na sajtovima visokih institucija koje

predstavljaju sadržaj pomenutog ugovora, iz kojeg će se

vidjeti da ne postoji sličan primjer u evropskoj i svjetskoj

medijskoj praksi – piše u saopštenju Savjeta RTCG

AndrijanaKadija i njenprvi saradnikVladanMićunović