Previous Page  5 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 56 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Berbabreskve

Ekonomija

Subota, 9. jun 2018.

U Plantažama u toku najranija berba bresaka u istoriji kompanije

Rana berba ima prednosti, ali i mana jer

je teško planirati dinamiku posla i prodati

veće količine od planiranih. ,,Kvin krest“

je odličnog kvaliteta, a kilogramkošta oko

euro, kaže Dušan Kankaraš

PODGORICA

Uvoćnjaci-

maPlantažanaĆemovskom

poljuu toku jeberbabreskve

sorte ,,kvinkrest“. Od23.

majaubrano je 130.000kilo-

grama. DušanKankaraš, di-

rektor vinogradarskovoćar-

skeproizvodnjeu

,,Plantažama“ kažeda su

branjepočeli ranijenego

inače, ada je tomedoprinije-

lo lijepovrijeme, tempera-

ture iznadprosjeka zaovo

doba godine i kišnimart.

- Ovo je jedna od najranijih

berbi u istoriiji kompanije.

Ako nastavimo ovim tempom

do kraja avgusta ubraćemo

600.000 kilograma – procje-

njuje on i objašnjava da berba

bresaka posljednjih nekoliko

godina počinje ranije i traje

kraće.

- Ranije smo sorte brali uperi-

odu od 15 do 20 dana, a sad je

taj period skoro duplo kraći.

Završili smo sa berbom sorti

,,maj krest“ i ,,sađitarija“, a u

narednih nekoliko dana kreće-

mo sa berbom nektarina - pre-

cizirao jeKankaraš.

No,kaže,ranaberbaimainedo-

stataka jer je teško odrediti di-

namiku berbe i prodati veće

količineodplaniranih.Ističeda

subreskve odličnog kvaliteta.

- Izuzetno krupne, dobro obo-

jene, traže se na tržištu i kao i

uvijek naša breskva je bez

premca na ovim prostorima.

Proizvođačsadnicajenajboljiu

Evropi, Vivai Zanzi iz Italije.

Sve su sortenove epohe i pred-

stavljaju novinu na ovim na-

šim prostorima – uvjeren je

Kankaraš.

Na Ćemovskom polju pod za-

sadima bresaka je 44 hektara.

Kankaraš objašnjava da su ti

zasadi stari od 20 pa do 24 go-

Marinko

Eraković

rekorder

među

beračima

Zapetnaest

danaubrali

130hiljada

kilograma

dine, što je skoro cijeli životni

vijek breskve.

- Postojeći zasadi broje zadnje

dane, ali smo ih uz pomoć

agrotehnike, njege, đubriva

dostadobroočuvatitakodajoš

koju godinu mogu da rađaju.

Osim toga, u procesu smo za-

navljanja zasada. Ove godine

smo podigli nešto oko 18 hek-

tara breskve, od toga je 2,5

hektara kajsije. Prošle godine

iskrčili smo i zasadili 20 heka-

tara, pa je

iberbabilabolja.Ta-

da smo ubrali oko 1.000.000

kilograma.Zakojugodinupla-

niramo da imamo oko 100

hektara zasada breskve – po-

ručio jeKankaraš.

Na berbi bresaka je angažova-

no 45 radnika koji taj posao

većdugoobavljaju, akakober-

babudeodmicalabroj radnika

će rasti do 70.

- Na početku naši radnici su

brali do hiljadu gajbi dnevno

što je oko 3.500 kilograma, a

sadauberu i do15.000kilogra-

ma. To je izuzetno težak po-

sao. Dan ranije se pravi raspo-

red, koje će sorte da se beru,

pripremaju se gajbe i stupe.

Berba počinje ujutruupet sati

a traje do oko podne ili malo

kasnije, kad se temperatura

popne –objašnjavaKankaraš.

Pojednojgajbikojajetežine3,5

kilograma, radnik zaradi 18

centi. Rekorderimogudazara-

de do 30, a prosječno 18 do 20

eura.

Kankaraš ističe da su svea

ubrana breskve prodate. Plasi-

raju jenadomaće tržište i uSr-

biju, a upregovorima su saHr-

vatskom, BiH i Kosovom. Kod

nas se breskve Plantaža mogu

kupiti u svim diskontima te

kompanije, zelenimpijacama,

te kod trgovačkih lanaca. Cije-

na se kreće oko eura po kilo-

gramu.

I.TERZIĆ

Jedan od rekordera u

branju bresaka je Marinko

Eraković iz Nikšića koji

dnevno u prosjeku ubere

160 gajbi.

- Ovomi je druga sezona

na Ćemovskompolju. Vru-

ćina mi ne smeta. Zado-

voljan samuslovima jer

mi koji dođemo sa strane

imamo smještaj i dva obro-

ka. Kažu da sam rekorder

u branju, ali ima vremena

da se neko drugi pokaže,

tek smo na početku sezo-

ne –priča Eraković.

inostranstvomobavezuju pravna lica

građana u bankarskom siste-

mu iznosio je 63,3 miliona eu-

ra - saopštili su tada izCBCG.

Imena milionera se ne mogu

saopštiti jer to zabranjuje član

84 Zakona o bankama. Sudeći

po podacima broj milionera

raste jer je na kraju 2016. njih

bilodesetmanje.

Ni zemlje regiona ne zaostaju.

UHrvatskoj, premapodacima

objavljenimkrajemprošle go-

dine, ima22hiljademilionera,

kojinaštednimračunimadrže

7,35milijardieura.USrbijiima

oko 18 hiljada milionera, a u

BiH je 600 građana imalo

štednju veću od milion kon-

vertibilnihmaraka (pola mili-

ona eura).

Milionski i drugi ulozi uCrnoj

Gori su zaštićeni. Po pripre-

mljenim izmjenama zakona o

zaštiti depozita ta će zaštita

biti i povećana.

Direktor Fonda za zaštitu de-

pozita PredragMarković u in-

tervjuu Pobjedi nedavno je

kazao da je garantovani depo-

zituslučajudadođedostečaja

i likvidacijenekeodbanaka50

hiljada eura do ulaska Crne

Gore u EU. Ali se izmjenama

zakona, koji je na javnoj ra-

spravi, uodređenimslučajevi-

ma povećava na 80 hiljada eu-

ra.

- Predloženo je da se određeni

depoziti, odnosnooni koji poti-

ču iz prodaje nepokretnosti u

kojoj je deponent živio, sklapa-

njabraka, razvoda, penzionisa-

nja, otpuštanja, invaliditeta,

bolesti ili smrti ili su zasnovani

naisplatinaknadeizosiguranja

ili oštete za žrtve krivičnih dje-

la ili žrtvepravosudnihgrešaka

isplaćuju do iznosa od 80.000

eura - 50.000 plus 30.000 eura

- objasnio jeMarković.

NakonučlanjenjaCrneGoreu

EU iznos garantovanog depo-

zita za ove slučajeve se pove-

ćava na 130.000 eura - tačnije

100.000 plus dodatnih 30.000

eura.

M.P.M.

Ministarska konferencija za ekonomsku i trgovinsku saradnju

Kine i zemalja centralne i istočne Evrope u Ningbou

PODGORICA

Rasttrgovine

sa Kinom doprinosi jačanju

poslovnogsektora ipružano-

ve mogućnosti, posebno za

izvozna preduzeća, saopštio

je predstavnik Ministarstva

ekonomije Radosav Babić na

ministarskoj konferenciji za

ekonomsku i trgovinsku sa-

radnju Kine i zemalja cen-

tralne i istočne Evrope u

okviruMehanizma 16+1, koja

je održana uNingbou.

- Potrebno je olakšati sarad-

nju između poslovnog sekto-

ra zemlje domaćina i Kine,

kroz razmjenu iskustava i

znanja.CrnaGorabilježikon-

stantan ekonomski napredak

i rast. Unapređenjemposlov-

nog okruženja, povećavamo

konkurentnost privrede i po-

stajemo interesantno tržište

za kineske investiture - kazao

Izgradnja autoputa otvo-

riće novu razvojnu etapu

u Crnoj Gori, ocijenili su

predsjednik Skupštine Ivan

Brajović i odlazeći ambasa-

dor Kine Cui Zhiwei.

- Konstatovano je da su

Crna Gora i Kina dostigle

istorijski najviši nivo politič-

kih odnosa. Sagovornici su

izrazili zadovoljstvo pove-

ćanimobimom trgovinske

razmjene, kao i sve većim

brojem kineskih turista

koji posjećuju Crnu Goru –

navodi se u saopštenju.

Najvišinivo

političkih

odnosa

jeBabić.

Na konferenciji, na kojoj je

učestvovao i državni sekretar

uMinistarstvu ekonomije Ni-

kola Vujović, razmatrane su

inicijative za saradnju Kine i

zemalja centralne i istočne

Evrope u oblasti trgovine

uslugama i e-trgovine.

R.E.

Otvarajusenove

mogućnosti

USD

1.18360

JPY 130.26000

GBP

0.88123

CHF

1.16130

AUD

1.54570

CAD

1.53130

Završen tender stečajne uprave Kombinata

NikonećeplaceveKAP-a

PODGORICA

Zakupovinu

imovineKombinata alumi-

nijumau stečaju, čija jepro-

cijenjenavrijednost 10,2mi-

liona eura, nije stiglanijedna

ponuda.

Predmet prodaje je bila nepo-

kretna imovina KAP-a koju

obuhvatajukatastarskeparce-

le upisane u katastarskim op-

štinama Botun, Dajbabe i Ci-

jevna. Rok za predaju ponuda

za oglas, koji je stečajna upra-

va raspisala 3. maja, istekao je

u ponedjeljak. Stečajni uprav-

nik KAP-a Veselin Perišić sa-

opštio je juče u Privrednom

sudu da do ponedjeljka nije

stiglanijednaponuda,ninaar-

hivi suda, a ni poštom.

- Ići će odmah novi oglas sa,

pretpostavljam, istim uslovi-

ma - najavio jePerišić.

Otvaranjeponudabilojezaka-

zano za juče u devet sati uPri-

vrednomsudu.

U oglasu za prikupljanje po-

nuda za kupovinu imovine

KAP-a, bilo je navedeno da

procijenjena vrijednost nije

minimalno prihvatljiva, niti je

obavezujuća ili opredjeljujuća

za ponuđača prilikomodređi-

vanja visine ponuđene kupo-

prodajne cijene. Stečajna

uprava je prethodni oglas za

prodaju imovine podgoričke

fabrike raspisala 27. marta u

stečaju, po istoj cijeni.

M.P.M.

Konferencija

uNigbou

Detalj izKAP-a

Bivšebrodogradilište

DušanKankaraš

MarinkoEraković