Previous Page  4 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 56 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ekonomija

Subota, 9. jun 2018.

Ministar nansija Darko Radunović

Mogućekorekcije

akcizenaduvan

PODGORICA

Ministar fi-

nansijaDarkoRadunović

kažedapadprihodaodakci-

zana cigaretene smije zna-

čiti automatskoodustajanje

odakciznepolitike, teda su

korekcijemoguće samoako

sudio sistemskogmehaniz-

maborbeprotiv sive ekono-

mije.

MinistarjeuintervjuuPortalu

Analitikasaopštiodaće, akose

pokažedaakciznapolitika, sa-

ma po sebi, generiše neravno-

pravnost ili neizdržive uslove

za subjekte koji u prometova-

nju duvanom regularno uče-

stvuju, mijenjaće aktuelne

stope.

- Ni nama ne odgovara sma-

njenje prihoda po ovomosno-

vu. Moram podsjetiti da su

naša fiskalna opterećenja na

duvan značajno niža nego u

državamaEU, pa same po sebi

nemogu biti jedini uzrok ova-

ko radikalnog pada prometa -

saopštio je Radunović i nagla-

sio da se radi se o ozbiljnom

pitanju na koje ne postoji ad-

hok odgovor.

-Ministarstvo finansijaželi da

doprinese nalaženju pravog

odgovora, ali ne želi da se ko-

rekcije fiskalnogsistema treti-

rajukaolinijamanjegijedinog

otpora sivoj ekonomiji - iska-

kao je ministar i podsjetio da

svakopovećanjeporeza i akci-

za povećava šverc.

- No, uočavanje ovog pravila

ne smije značiti automatsko

odustajanje od aktuelne akci-

znepolitike.Protivnelegalnog

prometa treba se boriti si-

stemskimmjerama. U protiv-

nom, ako bi akciza bila glavni

uzročnik „sivog“prometa, on-

da bi trebalo da nepravilnosti

rješavamo njenimukidanjem,

što bi bila neprimjerena i ne-

konsekventna mjera. Da kari-

kiram,bilobitokaodazapoja-

vu džepa ren j a kr i v imo

građane, jer u nose novčanike

- istakao jeRadunović.

Cilj fiskalne politike je, ističe,

ostvarenje prihoda za opšte i

posebne potrebe države, od-

nosno društva, a fiskalni me-

hanizam treba da obezbijedi

ravnopravne i stimulativne

uslove regularnimsubjektima

tržišta. Taj mehanizam se, u

osnovi, ne smijebaždariti pre-

ma anomalijama koje induku-

je siva ekonomija.

- Neregularno poslovanje se

može neutralisati samo kom-

pleksnom i efikasnom primje-

nommjera koje podrazumije-

vaju i sankcije, i održivo

otvaranje prostora za prelazak

iz sive u regularnu ekomomiju.

Ako u tom kontekstu ima po-

trebeda sekorigujuneki fiskal-

ni parametri, treba ihkorigova-

ti, ali samo ako je ta korekcija

dio sistemskog mehanizma

borbe protiv sive ekonomije -

objasnio jeRadunović.

M.P.M.

Odluke o vođenju posebne evidencije o tekućim i kapitalnimposlovima s

Kompanije su dužne da prijavljuju

svoj konto na računima u

inostranstvu ali ne i građani, tako

da je i dalje tajna koliko je kapitala

vani. Ne zna se ni koliko strane

kompanije koje posluju u Crnoj

Gori imaju na ino računima

PODGORICA

Domaće

kompanije, odnosnopravna

licana računimau inostran-

stvunakrajuprošle godine

imala su 11,6miliona eura,

rečeno jePobjedi izCentral-

nebanke.

Iz CBCG su se ogradili da je to

podatakkoji sudostavile same

kompanije.

OBAVEZA

- Podatak je baziran na izvje-

štajima koje su dostavila rezi-

dentna pravna lica - navedeno

je uobjašnjenju regulatora.

I dalje je tajna koliko građani

CrneGoreimajunaračunimau

inostrastvu, jer po zakonu to

nijesu dužni nikom da prijav-

ljuju.IzCentralnebankeobjaš-

njavaju da su kompanije dužne

da prijavljuju svoj konto na ra-

čunimauinostranstvunaosno-

vu Odluke o vođenju posebne

evidencije o tekućim i kapital-

nim poslovima sa inostran-

stvom.

- One su dužne da dostavljaju

podatakeotimposlovima, aza

potrebe izrade statistike plat-

nog bilansa. Rezidenti - prav-

na lica u Crnoj Gori dužna su

da Centralnoj banci dostave

podatke o stanju i prometu na

svojim računima u inostran-

stvu - pojasnili su izCBCG.

Firmeprijavile

11,6milionaeura

u inostranstvu

Nema, međutim, ni podatka

koliko inostrane kompanije

kojeposlujuuCrnojGori ima-

ju novca na računima u ino-

stranstvu.

- Centralna banka ne posjedu-

je podatak koliko nerezidenti,

koji poslujuuCrnojGori, ima-

ju sredstava na svojim računi-

ma u inostranstvu - odgovorili

sunašojredakcijiizovogregu-

latora u odgovoru na pitanje

kolikosu„teški“ računi ino fir-

mi koje ovdje posluju.

Podsjetimo da su po posljed-

njimpodacima CBCG sa kraja

aprila tekuće godine ukupni

depoziti blizu 3,3milijardi eu-

ra. Iz CBCG su saopštili da je

to istorijski nivo i znak povje-

renja i građana i privrede u

bankarski sektor, koji jeponji-

ma najzdraviji dioprivrede.

Koliko crnogorski građani ču-

vaju novca na računima u ino-

stranstvu može samo da se

nagađa, od slučaja do slučaja.

MILIONERI

Domaći računi su, međutim,

pojedinima pozamašni.

PremapodacimakojejeCBCG

saopštila medijima na kraju

prošle godine 64 građanina

imalala sudepozite preko jed-

nogmiliona eura.

- Najveći pojedinačni depozit

Valgo sanira zagađenje tla u bivšembrodogradilištu

PODGORICA

Francuska kom-

panija Valgo potpisala ugovor sa

Ministarstvomodrživog razvoja o

saniranju zagađenja u bivšembro-

dogradilištu u Bijeloj.

To je rezultat međunarodnog tende-

ra, ta koji je Svjetska banka odobrila

22 milona eura kredita. Kompanija

Valgo je specijalizovana za remedi-

jaciju tla i rehabilitaciju zagađenih

lokacija.

- Sa 150.000 tona materijala koji

će se tretirati (zemljište, prašina od

ostataka metala i drugi otpad) na

površini od 18 hiljada kvadrata, pro-

jekat se oslanja na ekspertizu Valga

u vezi sa detaljnom analizom zaga-

đenog tla i tretmanomosetljivog

otpada uključujući derivate ugljovo-

donika, metal i azbest – saopšteno je

iz Ministarstva.

Rad će početi u junu, a predviđeno

je da traje 21 mesec. Mobilisaće

se timod 35 ljudi, među kojima

su eksperti iz kompanije Valgo i iz

domaćih kompanija, koje će obuča-

vati na terenu. U kompaniji Valgo

su istakli da žele saradnju sa svim

domaćim institucijama i da su do

sada naišli na izvanredan prijemu

našoj državi.

Predsjednik i generalni direktor

kompanije Valgo Fransoa Buše

obišao je juče sa saradnicima bivše

brodogradilište.

- Projekat Bijela nudi Valgou priliku

da se trajno nastani u Jugoistočnoj

Evropi, naročito u Crnoj Gori i da u

partnerstvu sa lokalnimučesnicima

stvori dugoročnu dinamiku u službi

životne sredine – rekao je Buše.

Valgo je osnovan 2004. godine, ima

360 saradnika u deset agencija u

Francuskoj i četiri ilijale u Argentini,

Brazilu, Italiji i Crnoj Gori. Sa priho-

domod 60miliona eura u 2017.

godini, ima cilj da dostigne 100mili-

ona do 2020. godine i da postane

svjetski lider u remedijaciji zagađe-

nih lokacija.

R.E.

Francuzi ćeza21mjesecočistiti Bijelu

Pokrenut projekat prekogranične saradnje sa Albanijom

Malinarstvomzadržati

mladena sjeveru

PETNJICA

Projekat ,,Mla-

di Crnogorci i Albanci uza-

sadimamalina“ ćedoprini-

jeti poboljšanju

zaposlenosti i ublažitimi-

gracijuna sjeveru, kazao je

menadžer projekta Ismet

IkoLatić, predstavljajući

ovaj projekat prekogranič-

ne saradnjeuPetnjici.

Ukupni budžet projekta je

271.138 eura, a finansijski do-

prinos EU iznosi 230.467 eu-

ra.

Zajednički će ga primijeniti

opština Petnjica kao vodeći

partner, Nacionalna asocija-

cija proizvođačamalina Crne

Gore, Srednja stručna škola

Petnjica, Profesionalna sred-

njaškola ,,NdreMjeda“ izVau

Dejes iz Albanije kao i NVO

CospeAlbanija.

Cilj projekata jeste da dopri-

nese smanjenju stope neza-

poslenosti mladih u ruralnim

područjimaCrneGore iAlba-

nije uspostavljanjem novih

zasada i poboljšanjem posto-

jeće proizvodnje, prerade i

trgovine malinama. Projekat

će se implementirati u vre-

menskomperiodu od 18mje-

seci.

- Ovo je prvi projekat u kojem

jeopštinaPetnjicavodećipar-

tner. Kako je naša opština u

velikom zaostatku u odnosu

na ostale, ovaj projekat će do-

prinijeti da se poboljša zapo-

slenost upravo one kategorije

ljudi koja je sklona migrativ-

nimkretanjima i napušta sje-

ver države – istakao jeLatić.

Predsjednica nacionalnog

udruženjamalinaraCrneGo-

re Dajana Femić je istakla da

će se organizovati obuke koje

će trajati osammjeseci u obje

države. Praktična nastava će

se održati u srednjim škola-

ma, gdje će se posaditi ekspe-

rimentalni zasadi, kako bi se

učesnicima objasnila proi-

zvodnja maline po najboljim

standardima.

Oni će dobiti sadnice za sad-

nju malih zasada i inicijalni

biznis plan, te steći pravo da

se pridruže lokalnim i nacio-

nalnom udruženju proizvo-

đačamalina.

B.R.

U blokadi 16,9 hiljada preduzeća i preduzetnika

Duguju622,7miliona

PODGORICA

Na krajumaja u blokadi je bilo 16,92 hiljade pre-

duzeća i preduzetnika što je 1,25 odsto više nego u aprilu. Ukupna

blokada je bila 622,74miliona, što je 1,67 odsto više nego u aprilu.

Koncentracija duga je i dalje relativno velika - deset najvećih

dužnika, odnosno 0,06 odsto ukupno evidentiranih, učestvuje

sa 14,92 odsto u ukupnom iznosu blokade. Njima je blokirano

92,93 miliona. Oko 36,08 odsto ukupnog iznosa blokade ili 224,7

miliona otpada na 50 najvećih dužnika. U neprekidnoj blokadi do

jedne godine bilo je 2,43 hiljada dužnika čija je blokada iznosila

oko 40,81 milion. Duže od godinu u blokadi je 14,49 hiljade kom-

panija ili preduzetnika.

M.P.M.

Darko

Radunović

Berbamalina