Previous Page  3 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 56 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Subota, 9. jun 2018.

Politika

PODGORICA

-CrnaGora će

doprinositimisiji Resolute

Support, uz jačanjebrojčanog

prisustvapripadnikaVojske,

saopštio jeministar odbrane

PredragBošković.

- Bošković je na sastanku Sje-

vernoatlantskog savjeta, koji se

održava u Briselu kazao da Cr-

na Gora pruža puni doprinos

procesu potpune integracije u

sistemkolektivnebezbjednosti,

u nastavak započetih reformi

odbrambenogsistema,teuoču-

vanje stabilnosti u regionu, sa-

opšteno je iz Ministarstva od-

brane.

Navodi se da su na sastanku u

Briselu, ministri zemalja člani-

ca NATO razgovarali i o misiji

Resolute Support u Avganista-

nu.

Ističe se da su pozitivno ocije-

njeni napori avganistanskih

snagabezbjednosti, kao i zema-

lja saveznica u procesu izgrad-

nje trajnogmira u toj zemlji.

Ministri su se složili da je u Av-

ganistanu i dalje neophodno

prisustvomeđunarodnihsnaga,

naročitoudomenuborbeprotiv

terorizma i ekstremizma.

- Bošković je istakao da će Crna

Gora i dalje doprinositi misiji

Resolute Support, uz najavlje-

no jačanje brojčanog prisustva

pripadnika Vojske Crne Gore,

kaže se u saopštenju.

Razmatranesuimogućnostiin-

tenziviranja saradnje NATO i

Evropske unije (EU) u imple-

mentaciji mjera propisanihZa-

jedničkomdeklaracijomNATO

i EU iz 2016. godine, uz zaklju-

čak da je ona ključna za stabil-

nost evroatlantskog regiona.

-Rečenojedapozitivneprimje-

re saradnje u oblastima borbe

protiv terorizma, sajber odbra-

ne i hibridnih prijetnji treba

primijeniti i na ostale oblasti i

ciljeve iz Deklaracije, navodi se

u saopštenju.

Ističe se da je Bošković odvoje-

no razgovarao sa ministrima

odrane Letonije, Rejmondsom

Bergmanisom, Kanade, Har-

džitom Sajanom i Turske, Nu-

retinomCaniklijem.

IzMinistarstva odbrane su ka-

zali da se generalni direktorDi-

rektorata za politiku odbrane,

Ivica Ivanović, sastaosapolitič-

kim direktorom za NATO i EU

Ministarstva odbrane Republi-

ke Albanije, Đerđom Met-

hodžom.

Ivanović je kazao da je zadovo-

ljan saradnjom dvije zemlje u

domenu odbrane i istakao da

ona predstavlja primjer trajnog

prijateljstva i kontinuiteta kva-

litetne saradnje na svim nivoi-

ma.

On je istakao da članstvo Crne

Gore u NATO predstavlja do-

datni podsticaj za učvršćivanje

dosadašnje odbrambene sarad-

nje dvije zemlje, posebno na

planu usavršavanja i obuke iz-

među našeg Ministarstva od-

branesaAkademijomzaodbra-

nuuTirani.

R.P.

PODGORICA

-Crnogorski

mediji su tokomizbornekam-

panje, za lokalne izboreu

Podgorici imali 1.827objava,

pri čemu je zastupljenijabila

pozitivnakampanja, pokazao

jemonitoringCentra za gra-

đanskoobrazovanje (CGO).

Uokviruprojekta,,SPINoFACT

3 – političko oglašavanje izme-

đuspina i činjenica“SCGje juče

predstavio konačne nalaze mo-

nitoringamedijskekampanjeza

lokalne izbore u glavnomgradu

koji suodržani 27.maja.

Asistentkinja na projektima u

CGO, Bojana Knežević, rekla je

da je obuhvaćena kampanja od

2. do 27. maja i da monitoring

obuhvata kvalitativno i kvanti-

tativno istraživanje.

Ona je kazala da je istraživa-

njemobuhvaćeno 17 štampanih

ielektronskihmedija-televizije

RTCG1, Vijesti, Pink M, Prva i

A1, dnevni listovi Vijesti, Dan,

Pobjeda, Dnevne novine i Slo-

boda, kao i portali Cafe del

Montenegro (CdM), Analitika,

Vijesti, RTCG, Antena M, FOS

Media i IN4S.

Saradnica na programima u

CGO, Željka Ćetković, saopštila

je da je na temu podgoričkih lo-

kalnih izbora kod sva tri tipa

medija bilo ukupno 1.827 obja-

va, od čega najviše na portalima

46,74odsto.

Ona je naglasila da je nešto više

bila zastupljena pozitivna kam-

panjasa38,85odstouodnosuna

negativnu sa 32,9 odsto objava.

- Lokalnimizborima uPodgori-

ci najviše su se bavili Televizija

Vijesti (222objave),Dnevneno-

vine Dan (210 objava) i portal

Vijesti sa 210 objava - kazala je

Ćetković.

Najmanje objava, 13, bilo je na

Javnom servisu Radio Televizi-

je Crne Gore (RTCG), što pred-

stavlja 0,71 odsto.

Ćetković je kazala da se izborna

lista ,,Za dobro građana Crne

Gore-Pobjednička koalicijaMi-

lo Đukanović“ izdvojila po bro-

ju objava sa 33,2 odsto, odnosno

41 objavomdnevno.

Na drugommjestu, prema nje-

nim riječima je koalicija ,,Pod-

gorica za 21. vijek, Demokrate i

URA“ sa 16,04 odsto, odnosno

20objava dnevno.

Kako je Ćetković saopštila naj-

manje objava imala je izborna

lista ,,Srpska koalicija - Dobrilo

Dedeić“,samo2,17odstoobjava.

- Planiranih istupanja u posma-

tranomperiodu,najvišejeimala

lista ,,Za dobro građana Podgo-

rice“ i tonaportalimaCdMi Vi-

jesti, ali i najviše neplaniranih

pominjanja, od stane drugih su-

bjekata-navelajeĆetković.Ona

je istakla da je najviše negativ-

nihmedijskih objava bilo o koa-

liciji ,,Za dobro građana Podgo-

rice“ i to 57,84 odsto, dok je

pozitivnih medijskih pominja-

nja najviše bilo za Socijaldemo-

krate, 30,56 odsto.

-Odukupno24 sata i 44minuta

obezbijeđenih besplatno za po-

litički marketing (TVCG1 i

TVCG2) najviše je iskoristila

izborna lista ,,Za dobro građana

Podgorice“, a najmanje izborna

lista ,,Srpska koalicija“ Dobrila

Dedića-kazalajeKnežević.

J.Đ.

PODGORICA

-CrnaGora je

lider regionauprocesuevrop-

ske integracije i trebadana-

stavi sa reformamauvladavi-

ni prava, ocijenjeno jena

sastancima glavnogpregova-

račaCrneGore saEvropskom

unijom(EU)AleksandraDr-

ljevića sa ambasadorimaSlo-

vačke, Danske i Grčke.

Kako je saopšteno izKancelari-

je za evropske integracije, to se

naročito odnosi na oblasti slo-

bode medija i borbe protiv or-

ganizovanog kriminala.

Navodi se da je Drljević imao

odvojene susrete sa ambasado-

rima Slovačke, Danske i Grčke,

RomanomHlobenjom, Ander-

som Kristijanom Hougorom i

SotiriosomAtanasiouom.

On je zahvalio ambasadorima

na kontinuiranoj ekspertskoj

podršci u pregovaračkom pro-

cesu i informisao ih o statusu

pregovoraCrneGore saEU.

Drljević je podsjetio da je Crna

Gora otvorila 30 pregovaračkih

poglavlja i kazao da očekuje da

će napori države na putu ispu-

njavanja brojnih obaveza iz

evropske agendebiti vrednova-

ni na predstojećoj Međuvladi-

noj konferenciji.

Prema njegovimriječima, Crna

Gora je odlučna da i dalje una-

pređujestanjeuoblastivladavi-

ne prava kao temelju pregova-

račkog procesa , kako b i

zaokružila rad na privremenim

mjerilima i ušla u narednu fazu

pregovora.

- Spremni smo za snažne isko-

rake kad je u pitanju kvalitet

cjelokupnog procesa integraci-

je i zaokruživanje reformi, koje

će našu državu odvesti u EU -

poručio jeDrljević.

Dodaje se da su se ambasadori

saglasili da će reforme u oblasti

vladavine prava usloviti napre-

dak u ostalimoblastima. Oni su

ocijenili da je Crna Gora na do-

bromputukačlanstvuuEUi da

predstavlja faktor stabilnosti u

regionuZapadnogBalkana.

AmbasadorisuporučilidaCrna

Gora i unastavkuprocesamože

računati na svu potrebnu po-

drškunjihovihdržava.

R.P.

Svađa izvršne direktorkeMANS-a i Sretena Radonjića obilježila

sjednicu Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije

OĆalović-Marković

odlučivaćeparlament

Rezultati istraživanja Centra za građansko obrazovanje

Pozitivnakampanja

obilježila lokalne izbore

Kršena izbornaćutnja, ali nena

naslovnicamaprintanihmedija

Ćetković je saopštila da je kršena izborna tiši-

na, i da su u tomperiodu evidentirane čak 83

objave.

- U televizijskom sadržaju našlo se 17 objava,

u štampanimmedijima 15, a na portalima 69

objava, od čega su se 22 objave odnosile na

međusobne optužbe i napade tokom izbornog

dana, rekla je Ćetković, ali nije navela konkretne

primjere kršenja izborne šutnje.

Iz CGO je saopšteno da na naslovnim stranama

dnevnih listova nije bilo primjera kršenja izbor-

ne ćutnje.

- Neplanirana pominjanja uočena su samo u ND

Vijesti a narativ na naslovnim stranama je nega-

tivan u odnosu na DPS. Riječ je o naslovnicama

od 24. i 25. maja i naslovima ,,Spremajumobilne

timove za štabove DPS-a“, i ,,Manje crvenih

vrpci zbog Milove pobjede“, navodi CGO.

Ministar odbrane Predrag Bošković na

sastanku Sjevernoatlantskog savjeta

Nastavak reforme

odbrambenog sistema

Glavni pregovarač Aleksandar Drljević sa

ambasadorima Slovačke, Danske i Grčke

Reformeuvladavini

pravaključneza

dalji napredak

Radonjić

je pojasnio i da

je odluka ASK, po prijavi

VukaMaraša, dostavljena

parlamentu kako bi u skladu

sa zakonomu roku od 60 dana

Agenciju obavijestili koju sumjeru

preduzeli protiv Ćalović-Marković

PODGORICA

- SavjetAgen-

cije za sprečavanjekorupcije

upoznao sena jučerašnjoj

sjednici saodlukomASK, ko-

jomseutvrđujeda je članica

SavjetaVanjaĆalović-Mar-

kovićprekršilaZakono spre-

čavanjukorupcije.

Iako Ćalović-Marković negira

postojanje sukoba interesa, di-

rektor ASK Sreten Radonjić

istakao je na sjednici da je iz-

vršna direktorica NVOMANS

dvijeipogodineuSavjeturadi-

la na ostvarenju privatnog bi-

znis plana, ostvarujući finan-

sijsku korist, a uz to, kako tvrdi

Radonjić, ometajući radAgen-

cije.

Savjet se upoznao sa Odlu-

komAgencijekojomjeutvr-

đeno da je članica Savjeta

Vanja Ćalović-Marković,

kao javni funkcioner prekr-

šila član 7 st. 1 i 2 i član 8 Za-

konaosprečavanjukorupci-

je. S tim u vezi odlučio je da

se zaključci dostave Odboru

zaantikorupcijuSkupštineCr-

neGore.

- Konstantno kršenje zakona i

konstantna realizacija privat-

nih interesa člana Savjeta od

početka rada dovela je do ova-

kve odluke. Niko ne može

sporiti činjenicu da ste za

dvije i po

godineov-

dje radili

narealiza-

ciji privat-

nog biznis

plana, skla-

pajući ugovore kojima ste uče-

stvovali u realizaciji vaših

2.346 prijava i pokušali da

ometate radAgencije, aprima-

li ste nadoknadu po četiri do

pet osnova–rekao jeRadonjić.

Radonjić je pojasnio i da je od-

luka ASK po prijavi Vuka Ma-

raša, dostavljena parlamentu

kako bi u skladu sa zakonomu

roku od 60 dana

Agenc i j u

obavi-

jestili koju su mjeru preduzeli

protivĆalović.

Naveo je i da je po Ugovoru

,,Fer izbori bez korupcije“ Ća-

lović-Marković trebalo da do-

prinese izbornom procesu, a

ne suprotno.

- Predmet granta nije bio to da

vi ometate izborniprocesnego

da date doprinos, a vi ste dali

doprinosVašemprivat-

nom interesu. To

je klasičan

konflikt interesa – ocijenio je

Radonjić i dodao kako je na

konflikt interesa i ranije ukazi-

vao.

- Ja sam smatrao da će mjera

upozorenja i javnogsaopštenja

biti dovoljan razlog da vi pod-

nesete ostavku ili preduzmete

neku mjeru na svoja ovlašće-

nja, kao izvršne direktorke i

osnivača jednog pravnog lica,

jer ne možete učestvovati u

drugom pravnom licu i praviti

tu probleme i realizaciju pri-

vatnih interesa. To je azbuka i

definicija konflikta interesa –

poručio jeRadonjić.

Ćalović-Markovićjepodsjetila

da je ASK tužila za povredu

pravila postupka, lažno, po-

grešno i nepotpuno utvrđenog

činjeničnog stanja i pogrešnu

primjenu materijalnog prava

prilikom donošenja odluke o

njenomnavodnomkršenjuZa-

kona o sprečavanjukorupcije.

Ćalović-Marković jena sjedni-

ci savjeta tražila i da se dostave

podaci iz Poreske uprave za

njenu zaradu iz 2015. 2016. i

2017. godine, tvrdeći da joj je

plata bila manja, a ne višestru-

kovećakakojetoutvrdilaASK.

- Cilj je da me Skupština neza-

konito razriješi na osnovu

nepravosnažne odluke. Ovo

je politička smjena člana Sa-

vjeta - rekla je Ćalović-Mar-

ković i dodala kako je direk-

tor ASK Sreten Radonjić

kleveće, nakon čega je on

napustio sjednicuSavjeta.

Đ.Ć.

VanjaĆalović-Marković

SretenRadonjić

Sapresa