Previous Page  12 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 56 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

CrnomGorom

Subota, 9. jun 2018.

Bijelo Polje:

Završna faza uređenja glavnog gradskog trga

Podgranitnimpločama

biće2.100kvadrata

BIJELOPOLJE -

U toku je

treća, završna faza rekon-

strukcije centra grada koja

obuhvata popločavanje grani-

tomprostora od Ulice Tomaša

Žižića do kružnog toka ispred

robne kuće. Riječ je o površini

od 2.100 kvadratnihmetara za

koju su investitori obezbijedili

230.000 eura.

U okviru prve dvije faze sani-

ran je kompletan trg ispred

Spomenika palimborcima,

prostor oko zida, Ulice slobode,

platoa do Ulice Tomaša Žižića

i prostora do Parka umjetnika.

Firma Adriatik propertiz iz

Budve finansirala je uređenje

trga sa 900.000 eura, preosta-

li dio obezbijedila je Direkcija

javnih radova.

Rekonstrukcijom je obuhva-

ćeno odvajanje atmosferske

i fekalne kanalizacije, postav-

ljanje instalacija, popločavanje

prirodnim kamenom, različitih

dimenzija u kombinaciji svje-

tlosive i tamnosive boje na više

od 5.000 kvadratnihmetara.

Radovi su počeli umartu proš-

le godine.

Glavni projekat rekonstruk-

cije gradskog trga uradio je

arhitekta Imer Franca, vlasnik

renomirane firme Studio IFA iz

Bijelog Polja.

M.N.

RADOVIPOČELIUMARTU2017:

Jučena trgu

Uspješno donatorsko veče uMilet bašti

Kotor

ZaRTVPljevlja skupili

višeod 130.000eura

Danas regata

kajacima

uzalivu

Večeras

karnevalska

povorka

PLJEVLJA-

Nadonatorskoj

večeri podnazivomSolidar-

nozaRTVPljevljapriku-

pljeno jevišeod 130.000eu-

ra za tumedijskukućučije

suprostorije i oprema izgor-

jeleupožaruprošlogmjese-

ca.

Direktor RTV Pljevlja Dejan

Miličić,uzzahvalnostdonato-

rima, kazao je da nije bitan

iznos, već osjećaj i spremnost

za solidarnost i saradnju.

-Kreće se odTVBudvadoRa-

dio Damštata, od juga Crne

GoredokrajnjegsjeveraEvro-

pe -kazao jeMiličić ističući da

su zaposleni spremni da zbiju

redoveisanovomopremomis

novim kvalitetom programa

krenu štoprije.

Udonatorskoj večeri učestvo-

vale su brojne kompanije me-

đu kojima su EPCG, Rudnik

uglja, predstavnici malog i

srednjeg biznisa, opštine Ža-

bljak,Danilovgrad,Mojkovaci

pojedinci.

Predsjednik opštine Mirko

Đačić kazao je da je RTV po-

trebnaPljevljima.

Donatorsko veče priređeno je

u Milet bašti. U programu su

učestvovali KUD ,,Volođa“,

Nejra Bašić, gradski tambu-

raški orkestar, Pljevaljski tam-

buraši.Organizatori suRTCG,

opština Pljevlja i Privredna

komora.

A. S.

POKAZALISOLIDARNOST:

SinoćuPljevljima

KOTOR-

Agencija za zaštitu

prirode i životne sredine u

saradnji sa Kajakaškim klubom

„Morača“ organizovaće danas

rekreativnu eko regatu kaja-

cima Bokokotorskim zalivom.

Regata od gradske plaže u

Kotoru do Prčanja startovaće u

12 časova.

- Cilj je promocija boravka u

prirodi, zaštita životne sredi-

ne, kao i turističko-sportskih

aktivnosti koje su u skladu sa

principima očuvanja prirodnih

potencijala– naveli su iz Agen-

cije.

Regatu će otvoriti Ivan Brajo-

vić, predsjednik Skupštine Crne

Gore, Nikola Medenica, direk-

tor Agencije za zaštitu prirode

životne sredine i Goran Furun-

džić, predsjednik Kajakaškog

kluba ,,Morača“.

T. Č.

TIVAT–

Glavna manifestacija

međunarodnog karnevala koji

je otvoren sinoć jeste povorka

sa oko 500 učesnika koja će

krenuti večeras u 20 sati, uli-

cama II dalmatinske brigade

i 21. novembra. Performansi

grupa održaće se na gradskoj

rivi Pine. Nakon toga slijedi

Mantok samba šou i koncert

ansambla ,,Toć“, a zvijezda

večeri biće Indira Forza,

nekadašnja pjevačica grupe

„Kolonija“. Pored karnevalskih

grupa iz Crne Gore najavljeno

je učešće oko 300 karnevalista

iz Italije, Slovenije, Hrvatske,

Bosne i Hercegovine, Srbije,

Makedonije i Albanije. Dječji

karneval će se održati u nedje-

lju od 18 časova, a u njoj će biti

oko 600 do 700maškarane

djece.

S. K.

Tivat

Berane:

Grad dobio novi simbol, skulpturu vajara Luke Radojevića

,,Lučamikrokozma“ ispredSuda

BERANE-

Ispredzgrade

Osnovnog sudapostavljena

je skulptura ,,Homo sapiens

–Lučamikrokozma“ vajara

LukeRadojevića.Mermerna

skulpturavisoka trimetra

nastala jeprošle godineu

okviru Internacionalne li-

kovnekolonijeuKaludri, ko-

juorganizujeCentar zakul-

turuuzpokroviteljstvo

opštine.

Djela togsavremenogcrnogor-

skog vajara izložena su umno-

gim državama širom svijeta, a

Radojević ističe da njegovo

rodno Berane ima potencijal

dabudekulturnicentarsjevera

CrneGore.

- Umjetnost je sloboda misli,

koja ne poznaje granice. Kroz

svoje stvaralaštvo se uvijek

vraćamCrnoj Gori i našemge-

niju Njegošu, koji je na pose-

ban način shvatao ovozemalj-

ski život čovjeka, pokušajući

da pronikne u tajnu harmonije

kosmosa i prirode. Inspirišu

me stihovi iz ,,Luče mikrokoz-

me“ i kroz svoj koncept sam

počeo da ih ispisujem na skul-

pturama,kojeradimnavažnim

internacionalnim projektima,

a moram da naglasim da su

koncept i ideja začeti upravo u

rodnim Beranama. Skulpture

sa stihovima na engleskom je-

ziku stajaće na trgovima u

Evropi ili drugim kontinenti-

ma i time kroz umjetnost, na

estetski način, promovisaću

našukulturnubaštinu i Berane

približiti svjetskoj kulturnoj

sceni - kazao jeRadojević.

V. J.

NJEGOŠKAOINSPIRACIJA:

Skulptura ispredSuda

Herceg Novi:

Otvoren 12. Međunarodni dječji karneval

Pavluključevi

grada, Lenki

titulaprinceze

HERCEGNOVI–

Mali kapo

PavleRadunovićdobio je si-

noćključeve gradaod sekre-

tara zadruštvenedjelatno-

sti i sportDarkaKlasića.

Time je zvaničnootvoren

12.Međunarodni dječji kar-

neval. Ključevi ćekodmalog

kapaostati do 10. juna.

Tokom jednočasovnog pro-

grama koji je organizovan na

bazenu Jadrana na Škveru, za

malu princezu izabrana je

LenkaGolović.

Manifestacija je okupila oko

1.000 mališana iz Crne Gore,

Srbije, Slovenije, BiH i Make-

donije. Karnevalske grupe sti-

gle su izNovogMesta, Doboja,

Beograda, Velesa, zatim iz

Podgorice, Nikšića, Kotora,

Tivtaiostalihcrnogorskihgra-

dova, dok će najbrojniji biti

mališani iz hercegnovskih

vrtića i osnovnih škola. Glavni

program biće održan danas,

kada će se u defileu centrom

gradapredstavitisvekarneval-

skegrupe.Zaučesnike jepred-

viđena žurka na TrguMaršala

Tita. U četvrtak veče zastavi-

cukarnevalanaKanlikulupo-

digaojemalikapoodkarneva-

la Pavle Radunović, koji je do

glavnoggradskog trgadošaou

pratnji velikog kapa, organi-

zatora festivala i pojedinih

karnevalskih grupa koje su

stigle uHercegNovi.

Glavni pokrovitelj mani-

festacije je opština Herceg

Novi, suorganizator JUK

Herceg ferst, a zlatni sponzor

Sfera art. Organizator je NVO

Omladiski centar Herceg

Novi.

Ž.K.

MALIKAPOIPRINCEZAODKARNEVALA:

PavleRadunović i LenkaGolović

Mermerna skulptu-

ra visoka trimetra

nastala je prošle go-

dine uokviru Inter-

nacionalne likovne

kolonije uKaludri