Previous Page  11 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 56 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Subota, 9. jun 2018.

Hronika

la „Grand“ i njen prijatelj Ivan Jovanović

ripremali

kegrupe

deni tužiocu, koji će se izja-

sniti o zadržavanju.

Cetinjska policija zajedno sa

drugim organizacionim jedi-

nicama policije preduzimaju

dalje aktivnosti u cilju identi-

fikovanja ostalih osoba koje

su bile uključene u planiranje

iizvršenjeovogkrivičnogdje-

la,odnosnopotpunograsvjet-

ljavanja događaja za koji po-

stoji sumnja da je povezan sa

sukobom organizovanih kri-

minalnihgrupa.

Obračuni

- Policijsko – tužilačke aktiv-

nosti na sprečavanju, otkriva-

nju i suzbijanjukrivičnihdje-

la povezanih sa sukobima

organizovanih kriminalnih

grupa se nastavljaju – zaklju-

čuje se u saopštenju.

Još na početku saznanja o

oružju, utvrđeno je da se radi

o planiranju likvidacije u na-

stavku surovih obračuna dva

zaraćena kotorska klana. Na-

kon pronalska oružja prvo je

obaviješteno cetinjsko tuži-

laštvo, koje je potom alarmi-

ralo Specijalno tužilaštvo, jer

jemoguće da se radi o pripre-

manju krivičnog djela iz nji-

hove nadležnosti. Međutim,

na kraju je predmet pripao

podgoričkom Višem držav-

nomtužilaštvu.

M.Ž.-M.L.

PODGORICA

–Tužilaštvo

zaorganizovani kriminal u

Beograduodustalo jeodkri-

vičnoggonjenjaBjelopoljca

DejanaŠekularca (38) koji

se sumnjičioda jekaočlan

grupeDarkaŠarića trgovao

PODGORICA

– Istragapro-

tiv srpskogdržavljaninaRa-

dovanaAleksića, okrivlje-

nogda je 11. julapretprošle

godine, ucentruPodgorice,

pokušaodaubijebivšegpo-

licijskog inspektoraPredra-

gaŠukovića još nijeokonča-

na - saopšteno jePobjedi iz

Višegdržavnog tužilaštva.

- Istraga nije okončana. Tuži-

laštvojepreduzelobrojnerad-

nje i zatražilo međunarodnu

pravnu pomoć od nadležnih

pravosudnih organa Republi-

keSrbije, pokojima jeumeđu-

vremenu djelimično postu-

pljeno, i u daljem toku istrage

vršićeseneophodneprovjere i

preduzimati određene proce-

sne radnje, nakon čega će biti

donijeta odluka - piše u odgo-

vorudostavljenomPobjedi.

Nakon ranjavanja Šukovića,

policija je ubrzo ponudila na-

graduod30.000euraonomko

sa fotografija koje su objavlje-

PODGORICA

–Ponovljeno

suđenjeRufinuVujoviću,

RenatuBerišiću i AneliKo-

ljenović zbogubistva carini-

kaupenziji ŽelimiraBokana

počinje6. julapredvijećem

sudijeVišeg sudaVladimira

Novovića.

Apelacioni sud je u maju uki-

nuo presudu za ubistvo Boka-

na i predmet vratio na ponov-

no suđenje.

Vujović je prvostepenom pre-

sudombio osuđen na 40 godi-

nazatvora, doksuBerišić iKo-

ljenović dobili po 20godina.

Carinik u penziji Želimir Bo-

kanubijen jeunoći između15.

i 16. marta 2015. godine u svo-

joj kući u Baru, a tijelo je dva

dana kasnije pronašao njegov

sin.

Viši sud nije prihvatio tvrdnju

odbrane da je Vujović u nuž-

noj odbrani ubioBokana.

Vujović je, prema navodima

optužnice, bio organizator,

kojijenagovorioBerišićainje-

govu djevojku Anelu da

opljačkajuBokana.

Berišićseosimzaubistvotere-

ti i za nedozvoljeno držanje

heroina. Kod njega je prona-

đeno 11 pakovanja droge.

Rezultati opsežne istrageuka-

zuju da su osumnjičeni znali

da Bokan ima novac u poro-

dičnoj kući. Koristeći Vujovi-

ćevo poznanstvo sa žrtvom,

optuženi su bez problema ušli

ukućuBokana.Premanavodi-

ma iz optužnice, Vujović, Be-

rišić i Koljenović su nožem i

oštricama flaše nasrnuli na

žrtvu i nanijelimunadesetine

ubodnih rana.

M.L.

PODGORICA

-DvojicaNikšićanaD. T.

(19) iM. T. (17) uhapšeni suzbog sum-

njeda sunapodručjuPodgoriceobijali

kola, apotomihkrali i prodavali.

Krivičnom prijavomD. T. se sumnjiči da

jepočiniodevet krađauproduženomtra-

janju, dok se M. T. tereti za osam teških

krađa uproduženomtrajanju.

Kako je saopštilaUprava policije, sumnja

se da je D.T. devet krivičnih djela teška

krađa počinio od 21. marta do 3. juna ove

godine u Podgorici, i to u šest slučajeva

samostalnoatri zajednosadrugimosum-

njičenimM.T. U jednoj krađi saizvršilac

imje biomaloljetni B. N.

Sumnja se da je D. T. obijao vozila koja su

bila zaključana a nakon toga ihprodavao.

I sedamnaestogodišnji M. T. je po istom

scenariupočinio osamkrađa.

- Sumnja se da jeM.T. vozilo koje nije us-

pio da proda zapalio u cilju uništavanja

tragova. Preostala vozila su rastavljena,

rashodovana i prodata u djelovima. U to-

ku je prikupljanje materijalnih dokaza

kojima bi se potkrijepila saznanja kojima

raspolažepolicija, atojedasuosumnjiče-

ni sa jošnekolikoza sadanepoznatihoso-

ba izNikšića, načijoj se identifikaciji radi,

izvršila i druga krivična djela na teritoriji

Podgorice - saopšteno je iz policije.

C.H.

Srpsko Tužilaštvo odustalo od krivičnog gonjenja Bjelopoljca

DejanŠekularacoslobođen

optužbi za švercdroge

Šekularac izlazi izpritvora

NOVOSTI

Skoro dvije godine traje istraga o ranjavanju bivšeg policijskog funkcionera Predraga Šukovića

Srbijanijedostavilakompletnu

informacijuza slučaj Aleksića

SaprivođenjaRadovanaAleksića

SaprivođenjaVujovića

ARHIVA POBJEDE

ARHIVA POBJEDE

Pred sudijomVladimiromNovovićemzakazano suđenje optuženima za ubistvo Bokana

Vujović, Berišić i Koljenović6. julausudnici

Nikšićani počinili 17 teškihkrađa

Razmatrana optužnica protiv okrivljenih za

nedozvoljeno držanje oružja

Advokati tvrdeda

nemadokazaprotiv

Vidmara i Vujotića

PODGORICA

–Branioci

MilošaVidmara iNikoleVu-

jotićakoji jeubjekstvu juče

suupodgoričkomOsnov-

nomsuduprilikomkontrole

optužnice zatražili obustavu

postupka zbognedostatka

dokaza.

TužilaštvoVidmara i Vujotića

terete da su tokom2017. godi-

ne u Podgorici, zajedno i neo-

vlašćeno izradili i držali ek-

splozivno oružje velike

razorne moći koju je policija

pronašla 14. decembra 2017.

godine u automobilu kojim je

upravljao Vidmar. Vujotić se

dodatno tereti i za nedozvo-

ljeno držanje 17 komada mu-

nicije koje je policija pronašla

u njegovom stanu prilikom

pretresa.

Sutkinja Nada Rabrenović će

u narednih petnaest dana do-

nijeti odluku da li da prihvati

optužniaktprotivokrivljenih.

Branilac Vidmara, advokat

Ratko Pantović pojasnio je da

je obustavu postupka tražio

jer je njegov branjenik svoj

DNKna eksplozivnoj napravi

ostavio kada je na zahtjev po-

licije izvukao ispod sjedišta

automobila.

- On je policiji i Tužilaštvuka-

zao da nije znao da se ispod

njegovog sjedišta nalazi ek-

sploziv i da je zahvaljujući

pretresu policije spriječio

sopstvenu likvidaciju. Prili-

kom pretresa automobila, na

zahtjev policajaca Vidmar je

izvukao ispod svog sjedišta

eksplozivnu napravu za koju

nije znao da se nalazi u auto-

mobilu.Tomprilikomjedota-

kao spoljašnji dio eksploziva

pa je logično da su analize na

bombi identifikovale i njegov

DNKmaterijal – rekao je ad-

vokat Pantović.

Drugi razlog za odbacivanje

optužnice, prema riječima

Pantovića, je činjnica da je li-

stingtelefonskihpozivapoka-

zaodaVidmar i Vujotić nijesu

imali komunikaciju.

- Vidmar tvrdi da ne poznaje

NikoluVujotića idaganikadu

životu nije sreo niti zna kako

izgleda –kazao jePantović.

b. r.

TužilaštvoVidmara

i Vujotića tereti da su

tokom2017. godine u

Podgorici, zajedno i

neovlašćeno izradili i

držali eksplozivno oružje

ne prepozna osumnjičenog.

Poslije tri mjeseca, po nalogu

Višeg državnog tužilaštva

uhapšen je bivši šef kontrao-

bavještajne službe Radovan

Aleksić.

Onjebiodvamjesecaupritvo-

ru, asredinomdecembrapret-

prošle godine sud mu je uki-

nuo pritvor kada je kao

jemstvo ponudio porodični

stan vrijedan 63.000 eura u

Podgorici.

Aleksić je pred tužiocima ne-

girao krivično djelo i bilo ka-

kvu umiješanost u slučaj, tvr-

deći da 11. jula nije bio uCrnoj

Gori i ponudio Tužilaštvu da

toprovjeri.

Motiv napada na Šukovića do

danas nije otkriven.

a.G.

narkoticima–nezvanično

saznajePobjeda.

Šekularac se sredinom no-

vembra prošle godine predao

srpskimpravosudnimorgani-

ma.

On je nepun mjesec proveo u

pritvoru zbog postojanja opa-

snosti od bjekstva i bojazni da

bi mogao postati ponovo ne-

dostupan sprskim organima

gonjenja, ukoliko bi se našao

na slobodi. Nakon toga ukinut

mu je pritvor u zamjenu za

kućni pritvor uz elektronski

nadzor.

Šekularacse, podsjećamo, dva

puta dobrovoljno prijavljivao

vlastima u Crnoj Gori, ali je

nakon nekog vremena puštan

izekstradicionogpritvora. Pr-

vi put to je učinio u oktobru

2010. godine, a zatim u julu

2015. Kad sedrugi put predao,

proveo je u pritvoru četiri

mjeseca,nakončegajepušten,

jer su crnogorski pravosudni

organi zaključili da nema os-

nova za izručenje.

Naime, srpsko Tužilaštvo nije

željelo da crnogoskim vlasti-

madostavidokumentacijuŠe-

kularca jer bi se proces protiv

njega mogao pokrenutu u Cr-

noj Gori.

Upravo to je bio razlog zbog

kojeg su crnogorske vlasti od-

bijale izručenje Šekularca.

Njegov branilac, advokat An-

drej Janković ranije je saop-

štioda jeŠekularacodlučioda

dokažesvojunevinostteidaje

to bio razlog zbog kojeg je do-

šaouBeogradgdjesumustav-

ljene lisice na ruke.

Naveo je da Šekularca nije

spomenuo niko od optuženih

isvjedokauprocesukojisevo-

di pred Specijalnim sudom u

Beogradu za šverc droge iz

JužneAmerike.

Šekularac se teretio da je u

Brazilu, Argentini i Urugvaju

učestvovao u kupovini 2,1 to-

ne kokaina, koji je u oktobru

2009. godine otkrivenna jahti

,,Maui“.

Njegov zadatak je, prema na-

vodima iz istrage, bioda iznaj-

mljuje stanove za skladištenje

droge.

Osim potjernice koju je za

njim prije hapšenja raspisala

Srbija, postoji i potjernica Ar-

gentine koja ga traži radi slu-

ženja zatvorske kazne zbog

pokušaja krijumčarenja nar-

kotika.

b.r.