Previous Page  10 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 56 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Subota, 9. jun 2018.

Hronika

BAR

-

Deset državljanaRusije spašeno je juče namoru

izmeđuBara i Utjehe, piše portral Bar info.

Kako prenosi ovaj portal, Upravu pomorske sigurnosti je

obavijestila policija da su se Rusi zbog jakog vjetra otisnuli na

daskama za veslanje.

- Oko 8:45 u Operativno komandni centar (OKC) pristigla je

informacija da je desetoromladih Rusa u visini Utjehe zbog

jakog vjetra otisnuto na more najmanje 1.000metara od

obale, te da se nikako nisumogli vratiti na plažu - kazao je za

ovaj portal Direktor pomorske sigurnost Safet Kočan.

Portali prenose da je Kočan kazao kako sumladi Rusi za

nepunih 10-ak minuta pronađeni i prihvaćeni na brodove.

- Ovo je prva naša veća akcija ovog ljeta i zadovoljni smo što

je sve proteklo u najboljem redu, zahvaljujući pravovreme-

noj informaciji zbog koje smo odmah intervenisali - rekao je

Kočan.

C. H.

BAR:

Akcija Uprave pomorske sigurnosti

DesetoroRusa

spašenokodUtjehe

BAR

–U saobraćajnomudesu koji se dogodio, u noći između

četvrtka i petka, u Baru dvije osobe su teško povrijeđene –

potvrđeno jePobjedi.

Iz policije nije saopšten identitet osoba koje supovrijeđene.

Udes se dogodio nakon ponoći kada je automobil sletio u rijeku

Željeznicu.

C.H.

Saobraćajni udes u Baru

Dvijeosobepovrijeđene

POLICIJASPRIJEČILALIKVIDACIJU:

Na Cetinju uhapšena recepcionerka hot

Osumnjičeni dasu

ubistvočlanakava

CETINJE

–Tridesetpetogo-

dišnji IvanJovanovć i devet

godinamlađaNikoletaVu-

kić saCetinjauhapšeni su

juče zbogosnovane sumnje

da supripremali likvidaciju

člana ,,kavačkog“ klana - sa-

znajePobjeda.

Policiju je do njih dovelo

DNKvještačenjatragovapro-

nađenih na oružju koje je 19.

maja sobarica našla skriveno

u jednoj sobi hotela „Grand“.

VEZA

Kako je naši list objavio dan

ranije, policija je znala čija li-

kvidacija se pripremala i če-

kao se nalaz forenzičara kako

bi lisicestaviliNikoletiVukić i

njenomprijateljuIvanuJova-

noviću, koji je prema eviden-

ciji bezbjednosnih službi, po-

vezansaosobama iz škaljarke

grupe.

Pobjeda iz više izvora saznaje

da jeVukićradilakaorecepci-

onerka u hotelu „Grand“ te i

da je Jovanoviću, kako se

sumnja, pomogla da sakrije

oružje, munciju i silikonske

maske.

Oružje je, prema riječima na-

šihsagovornika, biloskriveno

u sobi koja se nije izdavala.

Uprava policije se juče zva-

nično oglasili saopštenjem u

kojemsenavodidasuJovano-

vić i Vukić osumnjičeni da su

u sobi hotela ,,Grand“ sakrili

automatskupušku,silikonske

maske, municiju, prigušivač i

eksploziv.

Oružje je, kakonavode, treba-

lo da se upotrijebi za ubistvo

člana organizovane kriminal-

ne grupe, ne saopštavajući o

kojoj osobi se radi.

Prema navodima krivične

prijave, Vukić i Jovanović se

terete za krivično djelo ubi-

stvo u pokušaju u sticaju sa

krivičnimdjelomnedozvolje-

nodržanjeoružja i eksploziv-

nihmaterija.

- Cetinjska policija je postu-

pajući shodno operativnim

saznanjima19.majaoko20.45

u jednoj sobi hotela „Grand“

pronašla automatsku pušku

„hekler i koh“, prigušivač, 150

komada municije kalibra 9

milimetara, eksploziv i dvije

silikonske maske za lice koje

su bile u dva ranca. Nakon ni-

za preduzetih operativnih

mjera i radnji i vještačenja u

Forenzičkom centru, u koor-

dinaciji sa tužiocem u Višem

državnom tužilaštvu u Pod-

gorici uhapšeni su I.J. i N.V –

saopštili su iz policije.

Osumnjičeni su zadržani u

policijskimprostorijama i bi-

će, uz krivičnu prijavu, prive-

Zagrebački vještaci putemvideo linka potvrdili raniji nalaz u slučaju smrti Cetinjanke

IvanaŠoćpreminulaod

posljedicavirusaH1N1

PODGORICA

–Vještaci za-

grebačkogSveučilištadok-

torDavorMajer iMiroslav

Lisić juče suupodgoričkom

Višemsuduputemvideo

linkapotvrdili da je tridese-

togodišnjaCetinjanka Ivana

Šoćpreminulaodposljedica

virusaH1N1.

Na optuženičkoj klupi su lje-

kari Kliničkog centra doktor

Dragan Obradović, Brankica

DupanovićiBogdankaAndrić

zbog krivičnog djela - teško

djeloprotiv zdravlja ljudi.

Branioci optuženih ljekara

zatražili su novo vještačenje

ali je sudodbionjihov zahtjev.

Prema nalazu vještaka do

smrti Ivane Šoć došlo je

„usljedgripaH1N1 i oštećenja

mozga i pluća, kao posljedica

komplikacija virusa gripa“.

NALAZ

Dodaje se da je ona imala kla-

sične simptome gripa u vrije-

me kada je u Crnoj Gori vla-

dao virus gripaH1N1.

Smatraju da je bilo neophod-

no što ranije primijeniti anti-

virusnu terapiju bez čekanja i

laboratorijske potvrde infek-

cije i primijeniti lijek protiv

gripa.

Vještaci suostali pri konstata-

cijama i zaključcima koje su

Advokat Begović saObradovićemdolazi na suđenje

dali u dosadašnjem toku po-

stupka i naveli da su dodatno

pažljivo proučili dostavljenu

dokumentaciju i primjedbe

odbrane koja se nije saglasila

sa njihovimstavom.

Diozaključakaodbraneseod-

nosio i na omalovažavanjena-

šeg stručnog znanja, naveo je

doktor Majer, ističući da od-

brana imapravonasvojeviđe-

njesituacije, ali idasuoni svo-

je stručno viđenje naveli i

opsežno argumentovali.

Vještakjedodaodasezaključ-

ci o pravom stanju pacijenta

donose uukupnosti, a to što je

neki nalaz negativan ne znači

da taj izolovani nalaznepred-

stavlja ono što se ukupno sa

pacijentomdogađa.

REAKCIJEODBRANE

Sadruge strane, branilacoptu-

ženog Obradovića, advokat

ZdravkoBegovićkazao jeda je

nezadovoljanizjašnjenjemza-

grebačkihvještaka navodeć da

,,oni mogu da pričaju šta hoće,

akonema koda ihkontroliše“.

-Mi smo očekivali ovakvu da-

našnju reakciju vještaka i nije

namčudno imajući u vidu na-

čin na koji su donijeli ovaj na-

laz i načinnakoji sugabranili.

Potpuno je logičnoda toštosu

oni napisali i izjavili ima teži-

nu, ali oni nijesu odgovorili ni

na jednu našu primjedbu niti

sudali dodatna stručna objaš-

njenja –kazao jeBegović.

Optuženi Obradović je izjaš-

njenje vještaka iz Zagreba

ocjenio kao ,,nedopustivo“ i

on ističe da se radi o uopšte-

nimi šturimodgovorimakako

bi vještaci izbjegli odgovore

koji bi u potpunosti diskredi-

tovali i obesmislili ovaj nalaz.

Ivana Šoć je liječena na Infek-

tivnoj klinici od 12. do 18. fe-

bruara 2011. godine, kada je

otpuštena u veoma teškom

stanju.Nepuna24satakasnije

preminula je na Cetinju. Pre-

ma stavuTužilaštva, obdukci-

oninalazpokazaojedajesmrt

uzrokovanaugušenjemnasta-

lim usljed komplikacija iza-

zvanihvirusomAH1N1(svinj-

ski grip). Prilikom davanja

odbrane ljekari su kategorič-

no tvrdili da snimci i nalazi

kojesuuradilinijesuukazivali

da je Šoć zaražena virusom

AH1N.

Suđenje se nastavlja 19. juna.

B.R.

ARHIVAPOBJEDE

Uhapšen Nikšićanin zbog sumnje da je bio dio grupe

koja je planirala izvršenje teških krivičnih djela

PODGORICA

–DejanVujo-

vić (22) izNikšićauhapšen je

ponaloguSpecijalnog tuži-

laštva i određenmu jepri-

tvor do30dana zbog sumnje

dapočiniokrivičnodjelo

stvaranjekriminalneorga-

nizacije i ubistvoupokušaju

- saznajePobjeda.

OdVujovića jeSpecijalnopoli-

cijsko odjeljenje uzelo izjavu i

nakontogaposlatjeuZavodza

izvršenje krivičnih sankcija.

Prema nezvaničnim saznanji-

maPobjede, istražitelji sudoš-

li do podataka da je priprema-

na veća i opasna akcija.

Na osnovu prikupljenih doka-

za i uzetih izjava Specijalni

policijski tim prikupio je po-

datke koji ukazuju po čijem

nalogu su angažovane osobe

kojesutrebaledapripreme te-

ren za likvidaciju više osoba.

Istražitelji imaju i saznanja ko

subile potencijalnemete.

U sklopu ove akcije, prije tri

dana lisice su stavljene Nikši-

ćanimaStefanuPeroviću (19) i

Zlatku Matanoviću (22). Nji-

ma se na teret stavlja da su bili

dio kriminalne organizacije

koja jeplanirala teškakrivična

djela.

Specijalno tužilaštvo i policija

nijesu se oglašavali ovim po-

vodom.

C.H.

Zavodza izvršenjekrivičnihsankcija

Vujović i ekipa terete

sezaorganizovanje

više likvidacija

PODGORICA

–CarinicisunaGraničnomprelazuDračenovac

zaplijenili šrafove sametalnimkonstrukcijamaod529eura.

Kako je saopštila Uprava carina, kontrolisano je vozilo kojim je

upravljaodržavljaninSrbije.

Pronađeno je480komada šrafova sametalnimkonstrukcijama,

matice, podloške, ukupne vrijednosti 529 eura.

Neprijavljena roba je oduzeta.

C.H.

NaDračenovcuoduzeta roba

Što jepolicija svepronašlauhotelu ,,Grand“